Yenişehir Wiki
Advertisement
Risale-i_Nur_Külliyatı-Asâ-yı_Mûsa_-_Denizli_Hapishanesinin_Bir_Meyvesi-2

Risale-i Nur Külliyatı-Asâ-yı Mûsa - Denizli Hapishanesinin Bir Meyvesi-2

Asa-yı_Musa_Giriş_-_Risale-i_Nur_Dinle-2

Asa-yı Musa Giriş - Risale-i Nur Dinle-2

D .


ASAY-I MUSA Asâ-yı Musa . Asâyı. Asa-yı Musa. Asâ-yı Musa mecmuaları . Asâ-yı Musâ . ASÂ-YI MÛSÂ
RNK: ASÂ-YI MUSÂ Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur’un bir müdafaanamesidir.

I.KISIM
Asâ-yı Musa’dan Birinci Kısım: DENİZLİ HAPSİNİN BİR MEYVESİ: Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur’un bir müdafaanamesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaanamemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz.
Bu risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür.
Birinci Mesele Medrese-i yusufiye ve namaz bahsi
İkinci Mesele Hapsi münferit, mapusluktan intikam almak.
Üçüncü Mesele Cumhuriyet Bayramı Liseli kızlar: Biz, hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz, bize karışma
Dördüncü Mesele İkinci Cihan Harbini 6 sene sormaması.
Beşinci Mesele
Altıncı Mesele Talebelere:Halıkımızı bize tanıttır sualine cevaptır
Yedinci Mesele Mapuslara:Sultanı deyyan mükafat ve ceza verir
Sekizinci Mesele
Dokuzuncu Mesele
Onuncu Mesele
On Birinci Mesele

II.KISIM
Asâ-yı Musa’dan İkinci Kısım
Birinci Hüccet-i İmaniye
İkinci Hüccet-i İmaniye
Üçüncü Hüccet-i İmaniye
Dördüncü Hüccet-i İmaniye
Beşinci Hüccet-i İmaniye
Altıncı Hüccet-i İmaniye
Yedinci Hüccet-i İmaniye
Sekizinci Hüccet-i İmaniye
Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye
Onuncu Hüccet-i İmaniye
On Birinci Hüccet-i İmaniye
Fihrist (Asâ-yı Musa)
Emine Eroğlu

Beşinci Mesele

Gençlik Rehberi ’nde izah edildiği gibi Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata –istikamet dairesinde– sarf etse onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semavî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir. Öyle de gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder.

Mesela, haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz’î lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin sû-i istimali ile gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş’et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette ekseriyetle, gençlerin gençliğinin sû-i istimalinden ve taşkınlıklarından ve gayr-ı meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.

Eğer istikamet dairesinde gitse gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlahiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’an olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semavî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar.

Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

Advertisement