Yenişehir Wiki
Advertisement

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/B
Öncesine Gitmek için Üstteki Linke Tıklayınız...

Bi

 • Bizmut'un kısaltması.

bîaman

 • Hoşgörüsüz, amansız, gaddar, zalim.

biat

 • Bir kimsenin egemenliğini tanıma.
 • Osmanlıİmparatorluğunda padişah ölünce tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca

kabul ve tasdik edilmesi. biat edilmek

 • birinin egemenliği tanınmak.

biat etmek* birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek. bîbaht

 • Bahtsız, kadersiz, kötü talihli.

bîbehre

 • Payıolmayan, pay almamış.

biber

 • Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum).
 • Bu bitkinin, tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanılan ürünü.

biber atmak

 • içine biber koymak.

biber gibi

 • çok acı.

biber gibi yanmak

 • (deri, göz vb.) çok acımak.

biber salçası

 • Kırmızıbiberden yapılmışsalça.

biber turşusu

 • Yalnızca uzun yeşil biberden yapılmışturşu.

biberiye

 • Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde çok yetişen, güzel kokulu yapraklarınıdökmeyen, çiçekleri soluk

mavi renkli, çok yıllık bir bitki (Rosmarinus officinalis). biberleme

 • Biberlemek işi.

biberlemek

 • Biber serpmek, biber katmak.

biberli

 • İçine biber katılmış.
 • Acı.

biberlik

 • Biber konulan küçük kap.
 • Biber yetiştirilen yer.

biberon

 • Genellikle süt çocuklarına süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanılan emzikli şişe.

bibersiz

 • İçine biber katılmamış.
 • Acısız.

bibi

 • Babanın kız kardeşi, hala.

bibliyofil

 • Kitapsever.

bibliyograf

 • Bibliyografya uzmanı, kaynaklarıbilen uzman.

bibliyografi

 • Bibliyografya.

bibliyografik

 • Kaynakla ilgili.

bibliyografya

 • Kaynaklar, kaynakça.

bibliyoman

 • Bibliyomanisi olan (kimse).

bibliyomani

 • Hastalık derecesine varan kitap sevgisi, kitap düşkünlüğü.

bibliyotek

 • Kitaplık, kütüphane.

bibliyotekçi

 • Kütüphaneci.

biblo

 • Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası.

biblo gibi

 • ufak tefek, zarif (kız).

bici

 • Bkz. cici bici.

bicik

 • Meme, meme başı.

bicili

 • Bkz. cicili bicili.

bîçare

 • Çaresiz, zavallı(kimse).

bîçare olmak

 • çaresiz kalmak.

bîçarelik

 • Biçare olma durumu, zavallılık, çaresizlik.

biçem

 • Üslûp.

biçenek

 • Her yıl belirli bir süre otlatıldıktan sonra yeniden gelişen bitkilerin biçilerek değerlendirildiği tabiî çayır.

biçerbağlar

 • Ekini hem biçen, hem de bağdurumuna getiren makine.

biçerdöver

 • Ekin biçen, döven, taneleri ayıran, samanıbağlam veya balya durumuna getiren makine.

biçici

 • Biçmek işini yapan (kimse).

biçicilik

 • Biçicinin işi veya mesleği.

biçilme

 • Biçilmek işi.

biçilmek

 • Biçmek işine konu olmak.

biçilmişkaftan

 • bütünü ile uygun, elverişli (iş).

biçim

 • Dışgörünüş, şekil.
 • Yakışık alan şekil, uygun şekil.
 • Herhangi bir şeyin benzeri.
 • Sanat ve edebiyat eserlerinde dışgörünüş, form.
 • Tarz.
 • Manzumelerin kuruluşve uyak düzenlerine göre olan dışgörünüşü, şekil.

biçim

 • Biçmek işi.

biçim almak

 • biçimlenmek, belli bir biçime girmek, şekillenmek.

biçim bilimi

 • Yapıbilimi, morfoloji.

biçim birimi

 • Kelimelere gramer bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öge, morfem.

biçimci

 • Biçimcilik yanlısıolan (kimse).
 • Alışılmışkural, tutum, davranışveya belli biçimin dışına çıkmayan (kimse), şekilci, formaliteci, formalist.

biçimcilik

 • Biçime sıkısıkıya bağlılık.
 • Özü, içeriği yeterince önemsemeden, yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş.

biçime sokmak (veya biçim vermek)

 • bir şeyi biçimlendirmek.

biçimine getirmek

 • sırasını, fırsatınıbulmak, punduna getirmek, en uygun durumunu yakalamak.

biçimleme

 • Çeşitli maddelerin biçimsel imkânlarıile birbirleri arasındaki düzen ilişkilerini araştırma işi.

biçimlendirilme

 • Biçimlendirilmek işi.

biçimlendirilmek

 • Bir şeye biçim verilmek.

biçimlendirme

 • Biçimlendirmek işi, şekillendirme.

biçimlendirmek

 • Bir şeye belirli bir biçim vermek, şekillendirmek.

biçimlenme

 • Biçimlenmek işi, şekillenme.

biçimlenmek

 • Bir şey belli bir biçim kazanmak, şekillenmek.

biçimli

 • Biçimi güzel olan, mevzun.
 • Ortamına uygun düşen, yakışık alan.

biçimsel

 • Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel.

biçimselleştirme

 • Biçimselleştirmek işi.

biçimselleştirmek

 • Biçimsel duruma getirmek.
 • Bir kuramıbiçimsel bir kurama dönüştürmek.

biçimsellik

 • Biçime uygun olma durumu.

biçimsiz

 • Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz.
 • Kötü, hoşolmayan, yakışıksız.
 • Kendine özgü billûrlaşmışbir biçimi olmayan (madde), amorf.

biçimsizleşme

 • Biçimsizleşmek işi.

biçimsizleşmek

 • Biçimsiz duruma gelmek, biçimi bozulmak.

biçimsizlik

 • Biçimsiz olma durumu.
 • Çirkinlik, yakışıksızlık.

biçiş

 • Biçmek işi veya biçimi.

biçki

 • Dikilecek kumaşıbelli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı.

biçki dikişkursu

 • Terzilik mesleğini öğretmek amacıyla verilen kurs.

biçki dikişyurdu

 • Halka açık terzilik mesleğini öğretme ve uygulama yeri.

biçki yapmak

 • dikilecek kumaşıbelli bir modele ve ölçüye göre kesmek.

biçki yurdu

 • Biçki ve dikişokulu.

biçkici

 • Kumaşıbelli bir modele göre biçen (kimse).

biçme

 • Biçmek işi.
 • Alt ve üst tabanlarıbirbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal ayrıtılarıda eşit ve paralel doğrulardan

oluşan çok düzlemli cisim, menşur, prizma.

 • Yontulmuşyapıtaşı.

biçmek

 • Belli bir biçim vererek kesmek.
 • Dikilecek kumaşıbelli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek.
 • Ekini, otu orakla, tırpanla, makine ile kesmek.
 • Yaylım ateşiyle öldürmek.
 • (değer, paha, fiyat) Koymak.

biçtirme

 • Biçtirmek işi.

biçtirmek

 • Biçmek işini yaptırmak.

bîdar

 • Uyanık, uyumayan.

bid'at

 • İslâm dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler.
 • Sonradan türeyen şey.

bidayet

 • Başlama, başlangıç.

bide

 • Bedenin belden aşağıbölümlerini yıkamakta kullanılan tuvalet aracı.

bidon

 • İçine sıvımaddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap.

bidoncu

 • Bidon satan kimse.

bienal

 • Yıl aşırı, iki yılda bir olan.

biftek

 • Izgara veya tavada pişirilen dana eti dilimi.

bîgâne

 • Yabancı.
 • İlgisiz.

bîgânelik

 • Bîgâne olma durumu.

bigudi

 • Kadınların saçlarınıkıvırmak için kullandıkları, metal veya plâstikten, boru biçiminde küçük araç.

bîgünah

 • Suçsuz, günahsız.

bîhaber

 • Habersiz, bilgisiz.

bihakkın

 • Hakkıile, hakkıolarak, gerçekten.

bîhuş

 • Şaşkın, sersem, aklıbaşında olmayan, deli.

bîilâç

 • İlâçsız, çaresiz, umutsuz.

bijon anahtarı

 • Araba tekerleklerinin somunlarınısökmek için kullanılan alet.

bijuteri

 • Kuyumcunun yaptığıdeğerli takıların tamamı.
 • Değerli olmayan maden veya taşlardan yapılmıştakı, süs eşyası.

bîkarar

 • Kararsız, tereddütlü.

bikarbonat

 • Hidrojen karbonatların genel adı.

bîkes

 • Kimsesiz.

bîkeslik

 • Bîkes olma durumu.

bikini

 • İki parçalıkadın mayosu.

bikir

 • Kızlık, erdenlik.

bilâder ağacı

 • Amerika elması.

bilâhare

 • Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları.

bilâistisna

 • İstisnasız, ayrıksız, ayrım yapılmadan.

bilâkaydüşart

 • Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın.

bilâkis

 • Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine.

bilânço

 • Bir kuruluşun veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve

taşınmaz varlıklarıile bunlarısağlamak için kullanılan öz ve yabancıkaynaklarıdengeli olarak gösteren çizelge.

 • Girişilen herhangi bir işte, belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklıdurumu.

bilâr

 • Katranlıkıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun.

bilârdo

 • Yeşil çuha kaplıbir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun.

bilârdocu

 • Bilârdo oynayan veya oynatan kimse.

bilârdoculuk

 • Bilârdo salonunu işletme veya oynama işi.

bilâvasıta

 • Vasıtasız, araçsız, aracısız, dolaysız, doğrudan doğruya.

bilcümle

 • Bütün, hep ...-in hepsi.

bildiğinden şaşmamak (veya kalmamak)

 • hiçbir etkiye aldırışetmeyerek doğru bildiği davranışısürdürmek.

bildiğini okumak

 • herkes ne derse desin bildiği, istediği gibi davranmak.

bildiğini yapmak

 • verilen öğütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek.

bildiğini yedi mahalle bilmez

 • bir kimsenin çok kurnaz, çok bilmişolduğunu anlatır.

bildik

 • Tanıdık.

bildik çıkmak

 • birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanıştıklarınıanlamak.

bildim bileli (veya bildik bileli)

 • öteden beri, eskiden beri.

bildirge

 • Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname.
 • Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlıolduklarıvergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi,

beyanname. bildiri

 • Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan

yazı, tebliğ, tebligat.

 • Bilimsel bir konu üzerine yazılan açıklama, tebliğ.

bildirilme

 • Bildirilmek işi veya durumu.

bildirilmek

 • Bildirmek işine konu olmak, duyurulmak, haber verilmek.

bildirim

 • Yazılıolarak yapılan açıklama, tebliğ.
 • Bu açıklamanın yapıldığıkâğıt, ihbarname.

bildirim ödencesi

 • Süresi belli olmayan sürekli işsözleşmelerinin daha önce bildirim yapılmaksızın yürürlükten kaldırılması

sebebiyle yükümlü olanlarca karşıtarafa verilmesi zorunlu olan ödence, ihbar tazminatı. Bildiriş

 • Bildirmek işi veya biçimi.

bildirişim

 • İletişim, haberleşme, komünikasyon.

bildirişme

 • Bildirişmek işi veya durumu.

bildirişmek

 • Bir duygu veya düşünceyi işaretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaşmak.

bildirme

 • Bildirmek işi, beyan.

bildirme cümlesi

 • Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle.

bildirme kipleri

 • Belli zaman kavramıveren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, genişzaman, gelecek zaman

kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi. bildirmek

 • Herhangi bir şeyi haber vermek.
 • Herhangi bir konuda bilgi vermek.
 • Anlatmak, ifade etmek.

bile

 • Birlikte.
 • Aynızamanda, da, de, dahi.
 • Üstelik.

bile bile

 • Bilerek, isteyerek, önceden tasarlayarak, düşünülerek, kasten.

bile bile lâdes

 • Kötü bir durumu öyle gerektiği için kabullenmişgörünme, bilerek aldanmışgörünme.

bilecen

 • Her şeyi bilen, her şeyden anlayan.
 • Bilgiçlik taslayan, ukalâ.

bilecenlik

 • Bilecen olma durumu.

bileği

 • Kesici araçlarıbilemek için kullanılan alet.

bileği taşı* Bıçak, çakı, makas gibi kesici araçlarıbilemekte kullanılan ince taneli sarışist. bileğinde altın bileziği olmak

 • Bkz. kolunda altın bileziği olmak.

bileğine güvenmek

 • gücüne veya hünerine güvenmek.

bileğine kadar (veya bileklerine kadar)

 • (çamur, kar için) ayaklarıiçine gömülecek biçimde.
 • (giysi eteği için) yalnız ayaklar görünecek kadar (uzun).

bileğinin hakkıile

 • kendi gücü ve kendi çalışmasıile.

bilek

 • Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm.
 • Güç, kuvvet.

bilek damarı

 • Nabız.

bilek gibi

 • (saç veya akarsu için) gür, kalın.

bilek gücü

 • Kol kuvveti.

bilek güreşi

 • Karşılıklıiki kişi dirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğini bükmek.

bilek kuvveti

 • Beden kuvveti, kol kuvveti.

bilek saati

 • Bileğe takılan küçük saat.

bileklik

 • Oyunlarda bileğin incinmesini önlemek için bileğe takılan meşin sargı.

bileme

 • Bilemek işi.

bilemedin (veya bilemediniz)

 • en çok, en fazla.

bilemek

 • Kesici aletleri zımpara veya bileği taşında keskinleştirmek, keskin duruma getirmek, keskinleştirmek.
 • Güçlendirmek, etkisini artırmak.

bilenme

 • Bilenmek işi.

bilenmek

 • Bilemek işine konu olmak, keskin duruma getirilmek.
 • Bir işe yoğun bir biçimde hazırlanmak, konsantre olmak.
 • Hırslanmak, aşırıderecede istemek.

bilerek

 • isteyerek, kasten.

bileşen

 • Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri.

bileşik

 • Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
 • Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal

nitelikler gösteren (madde).

 • Ses ve görüntünün birlikte yer aldığıfilm parçası.

bileşik faiz

 • Süre tarihine dek birikmişfaizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz,

mürekkep faiz. bileşik kap

 • Birleşik kap.

bileşik kaplar

 • Birleşik kaplar.

bileşik kesir

 • Payıpaydasına eşit veya payıpaydasından büyük olan kesir.

bileşik önerme

 • En az iki önermeden oluşan yeni önerme.

bileşikgiller

 • Bitişik yapraklıiki çeneklilerden, çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan, bazıcinsleri uçucu yağ

veya süt taşıyan bir familya. bileşim

 • İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip.
 • Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.
 • Bileşme sonucu oluşan cisim.
 • Bileşmek işi veya durumu.

bileşke

 • Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala.

bileşme

 • Bileşmek işi, terekküp.

bileşmek

 • İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturmak, terekküp etmek.

bileştirici

 • Bileştirmek işini yöneten kimse.

bileştirme

 • Bileştirmek işi.

bileştirmek

 • Bileşmesini sağlamak.
 • İki veya daha çok vektörün, paralel kenar kuralına uygun olarak geometrik toplamınıalmak, geometrik

toplam. bilet

 • Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih

oyununa katılma imkânınıveren belge. bilet kesmek

 • bileti koparıp alıcıya vermek, bilet satmak.

biletçi

 • Bilet satan görevli.

biletçilik

 • Bilet satma işi.

biletli

 • Bileti olan.

biletme

 • Biletmek işi.

biletmek

 • Bilemek işini yaptırmak.

biletsiz

 • Bileti olmayan.

bileyici

 • Kesici aletleri bilemeyi işedinmişolan kimse, zağcı.

bileyicilik

 • Bileyicinin yaptığıiş, zağcılık.

bilezik

 • Bileğe süs için takılan halka.
 • İki borunun ucunu birleştirmeye yarayan halkaya benzer parça.
 • Motor pistonlarına, yağlama, soğutma, özellikle sızıntıyıönleme gibi amaçlarla yerleştirilmiş, genel olarak

dökme demirden yapılmış, uçlarıaçık ve esnek halka.

 • Kelepçe.
 • Mobilyaların ayak altlarına takılan kare, dikdörtgen, silindir, kesik koni ve benzeri şekilli, pirinç veya nikel

kaplıdemirden yapılmış, iki ucu delik gereç. bilezikli

 • Bileziği olan.
 • Bilezik takmışolan.

bilfarz

 • Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki.

bilfiil

 • İşolarak, işedinerek, gerçekten.

bilge

 • Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim.

bilgece

 • Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane.

bilgelik

 • Bilge olma durumu ve niteliği.
 • Bilgi, hikmet.
 • (İlk Çağfelsefesinde) Kendini tanımanın bilgisi, vukuf.

bilgi

 • İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat.
 • Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malûmat, vukuf.
 • İnsan zekâsının çalışmasısonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf.
 • Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığıtemel düşünceler, malûmat.
 • Bilim.
 • (bilişimde) Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

bilgi edinmek

 • öğrenmek, bilgi almak.
 • Bir durumu öğrenmek.

bilgi işlem

 • Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi.

bilgi kuramı

 • Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenilirlik bakımından inceleyip araştıran

felsefe dalı, epistemoloji. bilgi şöleni

 • Belli bir konunun tartışıldığıbilimsel toplantı, sempozyum.

bilgi toplamak

 • değişik yer ve kaynaklardan sağlanan bilgileri bir araya getirmek.

bilgici

 • Sofist.

bilgicilik

 • Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm.
 • Başkasınıyanıltmak için doğru olmadığıbilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık.

bilgiç

 • Bilgili kimse.
 • Bilgisiz olduğu hâlde bilgili görünmek isteyen, bilgili geçinen kimse.

bilgiç bilgiç

 • Bilgisi olduğunu göstererek, bildirerek.

bilgiçlik

 • Bilgiç olma durumu.

bilgiçlik satmak (veya taslamak)

 • bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek.

bilgilendirme

 • Bilgilendirmek işi veya durumu.

bilgilendirmek

 • Bir konuda bilgi sahibi olmasınısağlamak, haberdar etmek.

bilgilenme

 • Bilgilenmek işi veya durumu.

bilgilenmek

 • Bilgi sahibi olmak, öğrenmek.

bilgili

 • Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli.
 • Bilerek.

bilgilik

 • Ansiklopedi.

bilgin

 • Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim.

bilgince

 • Bilgine yakışır, bilgin tavrında, bilgin gibi.

bilginlik

 • Bilgin olma durumu.

bilgisayar

 • Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmişbir programa göre

yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter. bilgisayarcı

 • Bilgisayar alım satımcısı.
 • Bilgisayar programcısı, yapımcısıveya mühendisi.

bilgisayarcılık

 • Bilgisayar ticareti veya uzmanlığı.

bilgisayarlamak

 • Bilgisayara geçirmek.

bilgisayarlaşmak

 • Bilgisayar düzeniyle donatılmak.

bilgisiz

 • Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil.

bilgisizlik

 • Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet.

bilgiyazar

 • Elektronik sistemle dizgi yapan alet.

bilhassa

 • Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus.

bili

 • Bilgi, malûmat.

bili bili

 • Tavuk gibi kümes hayvanlarınıçağırmak için çıkarılan ses.

bilici

 • Bilen.

bililtizam

 • Bile bile, bilerek ve isteyerek.

bilim

 • Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten

yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

 • Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
 • Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma

süreci. bilim adamı

 • Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilgin, âlim.

bilim dışı* Bilime aykırı, bilime uymaz, gayriilmî. bilim kadını

 • Bkz. bilim adamı.

bilim kuramı

 • Bilimlerin koyduklarıdüşünsel sorunlarıinceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini, ilkelerini,

varsayımlarınıaraştıran felsefe dalı. bilim kurgu

 • Çağdaşbilim verileriyle düşgücünden oluşan film, roman vb.

bilim kurgusal

 • Biyoloji ve elektrikle ilgili olan, biyonik.

bilimci

 • Bilgin.

bilimcilik

 • Bilginin, temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem verme, ilimcilik.

bilimsel

 • Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

bilimsel deneycilik

 • Her bilginin deneyle veya gözlemle doğrulanabileceğini, sınanabileceğini savunan felsefe akımı.

bilimsel düşünce

 • Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcıve bağımsız düşünce.

bilimsel sosyalizim

 • İhtilâlci sosyalizm, Marxçılık.

bilimsel toplantı

 • Uzmanların katılımıile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı.

bilimselleştirme

 • Bilimselleştirmek işi.

bilimselleştirmek

 • Bilimin metotlarına uygun duruma getirmek.

bilimsellik

 • Bilimsel olma durumu.

bilimsiz

 • Bilime, bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî.

bilimsizlik

 • Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş.

bilincine varmak

 • anlamak, kavramak.

bilincini yitirmek

 • bilincini herhangi bir sebeple yitirmek.

bilinç

 • İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.
 • Algıve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.
 • Temel bilgi, temel görüş.
 • Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumların bütünü.
 • Dimağ.

bilinç akışı

 • Düşüncelerin arka arkaya birbirini izlemesi.
 • Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılması.

bilinç dışı* Bilinçsizce yapılan işve etkinliklerin bütünü gayrişuur.

 • İnsan ruhunun, baskıaltında tutulan isteklerle bunlara bağlıdüşüncelerden oluşan ve bilince ulaşamayan

bölümü. bilinç kaybı

 • Hafıza yitimi.

bilinçaltı* Bilinç dışıolmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur. bilinçlendirme

 • Bilinçlendirmek işi.

bilinçlendirmek

 • Bilinçli duruma getirmek.

bilinçlenme

 • Bilinçlenmek işi.

bilinçlenmek

 • Bilinçli duruma gelmek, şuurlanmak.

bilinçli

 • Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu.
 • Eleştirmeli bir biçimde, kendi etkinliğinin farkında olan, şuurlu.

bilinçlilik

 • Bilinçli olma durumu şuurluluk.
 • Nesne, olay ve edimlere uyanık bulunma durumu, şuurluluk.

bilinçsiz

 • Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz.
 • Kendi etkinliğini eleştirmeli bir biçimde sezmeyen, şuursuz.

bilinçsizlik

 • Biliçsiz olma durumu, şuursuzluk.
 • Nesne, olay ve işlere karşıuyanık bulunmama durumu, şuursuzluk.

bilindik

 • Bilinen.

bilinemez

 • İnsan aklıyla bilinemeyen şey.

bilinemezci

 • Bilginin bağıntılı_____olduğuna inanan (kimse).
 • Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğretiyi benimseyen

(kimse), lâedri, agnostik. bilinemezcilik

 • Bilginin bağıntılıolduğuna ve bundan dolayısalt olmadığına inanan öğreti.
 • Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti, lâedriye,

agnostisizm. bilinen

 • Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm.

bilinme

 • Bilinmek işi.

bilinmedik

 • Bilinmeyen.

bilinmek

 • Bilmek işine konu olmak, anlaşılmak, öğrenilmek.

bilinmeyen

 • Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul.

bilinmez

 • Anlamıgizli ve anlaşılmasıgüç olan, muğlâk.
 • Belli olmaz, kuşkulu, meçhul.

bilinmezlik

 • Bilinmez olma durumu.

bilir

 • "Anlar", "sayar", "yapar" anlamlarıile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar.

bilir bilmez

 • yarım bilgi ile, bilip bilmediğini göz önüne almadan.

bilirkişi

 • Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığıçözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman,

ehlihibre, ehlivukuf, eksper.

 • Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse,

ehlihibre, ehlivukuf. bilirkişi raporu

 • Bilirkişinin hazırlamışolduğu rapor.

bilirkişilik

 • Bilirkişinin yaptığıiş.

bilisiz

 • Öğrenim görmemiş, cahil.

bilisizlik

 • Bilisiz olma durumu, cahillik.

bilistifade

 • Yararlanarak.

biliş

 • Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf.
 • Bildik, tanıdık, dost.

bilişçıkmak

 • tanımak, önceden tanışolmak.

bilişim

 • Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıile

düzenli bir biçimde işlenmeyi ön gören bilim, informatik, sibernitik. bilişim ağı

 • Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişim sistemi.

bilişim teknolojisi

 • Bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem.

bilişimci

 • Bilişim alanında uzman kişi.

bilişme

 • Bilişmek işi.

bilişmek

 • Karşılıklıolarak birbirini tanımak, muarefesi olmak.
 • Öğrenmek.

billâhi

 • Tanrı'ya ant içerim" anlamında bir ant.
 • "İnan olsun" anlamında kullanılır.

billûr

 • Bazıcisimlerin aldıklarıgeometrik biçim.
 • Duru ve temiz kesme cam, kristal.
 • Billûrdan yapılmış.
 • Koç yumurtası.

billûr cisim

 • Gözde, irisin arkasında, mercek görevini yapan, mercimek biçim ve büyüklüğündeki saydam cisim.

billûr gibi

 • çok duru, çok temiz (su).
 • çok beyaz ve pürüzsüz (kol, gerdan, göğüs).
 • (ses için) pürüzsüz.

billûrî

 • Billûra benzer, billûr gibi.

billûriye

 • Billûrdan yapılmışveya billûrla ilgili.
 • Genellikle billûrdan yapılmışeşya satan dükkân.

billûrlaşma

 • Billûr durumuna gelme.
 • Herhangi bir cisim moleküllerinin bazıfizik ve kimya değişmeleriyle geometrik biçim alması, kristalleşme.

billûrlaşmak

 • Billûr durumuna gelmek, billûr durumunda yoğunlaşmak, kristalleşmek.
 • Belirgin duruma gelmek, netlik kazanmak.

billûrlaştırma

 • Billûrlaştırmak işi.

billûrlaştırmak

 • Billûr durumuna getirmek.

billûrlu

 • İçinde billûr bulunan.
 • Bol ışıklı, pırıl pırıl parlayan (yer).

billûrsu

 • Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit.
 • Diyalize uğrayarak çözümlenen madde, koloit karşıtı.

bilme

 • Bilmek işi.
 • Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
 • Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

bilmece

 • Bir şeyin adınıanmadan, niteliklerini üstü kapalısöyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayıdinleyene veya

okuyana bırakan oyun, muamma.

 • Bilinmeyen şey, muamma.

bilmece çözmek

 • bilmecenin cevabınıbulmak.

bilmece gibi konuşmak

 • açık, anlaşılır biçimde konuşmamak.

bilmeden

 • bilmeyerek.
 • sonucun ne olacağınıkestiremeden.

bilmediği beşvakit namaz

 • her şeyi pek iyi bilir, anlamında bir söz.

bilmek

 • Bir şeyi anlamışveya öğrenmişbulunmak.
 • Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak.
 • Bir işyapmaya alışmışolmak, elinden gelmek.
 • Tanımak, hatırlamak.
 • Sanmak, var saymak, farz etmek.
 • Anlamak.
 • Sorumlu tutmak.
 • İnanmak.
 • Bazen "işine gelmek", "uygun bulmak" anlamında da kullanılır.
 • -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur.
 • Saymak.
 • Genişzamanın olumsuz birinci tekil kişisi olarak bilmem biçiminde kullanılınca duraksama, şaşma,

tereddüt anlamınıverir. bilmem hangi (veya bilmem kaç, kim, nasıl, ne)

 • önemli veya anlatılmasıgerekli görülmeyen şeyler için kullanılır.

bilmemek

 • birlikte kullanıldığıfiilin bir türlü gerçekleşemediğini anlatır.

bilmemezlik

 • Bilememe durumu, bilmezlik.

bilmez

 • Anlamaz, kavramaz, hatırbilmez, kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz", "edemez" anlamlarında kullanılır.

bilmezleme

 • Bilmezlemek işi, teçhil.

bilmezlemek

 • Bir kimseyi, bir şey bilmez göstermek, teçhil etmek.

bilmezlenme

 • Bilmezlenmek işi.

bilmezlenmek

 • Bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek, tecahül etmek.

bilmezlik

 • Bilmez olma durumu, cehalet.

bilmezlikten gelme

 • yazarın, bildiği belli olan bir şeyi bilmez veya başka türlü bilir görünecek yolda bir anlatışsanatı,

tecahülüarifane. bilmezlikten gelmek

 • bilmiyor görünmek.

bilmiş

 • Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan.
 • Bkz. çok bilmiş.

bilmukabele

 • Karşılıklıolarak, karşılık olarak.
 • (davranıştöresinde) Ben de, size de, sizlere de.

bilmünasebe

 • Sırasıgelince, sırasıdüşünce.

bilsat

 • Kuruluşlar, şirketler arasında bilgi satma, bilgileşim, bencmarking.

bilumum

 • Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi.

bilvasıta

 • (birinin) Aracılığıile, araçla; doğrudan doğruya olmayarak, dolaylı.

bilye

 • Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmışküçük yuvarlak, misket.
 • Motorlu taşıtlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak, aşınmayıve enerji yitimini önlemek için,

göbeklerdeki yataklara yerleştirilen, çoğunlukla çelikten, küçük yuvarlak. bilyeli

 • Bilyesi olan.

bilyeli yatak

 • Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş

bölüm. bilyon

 • Milyar.

bin

 • On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.
 • Bu sayının adıve bu sayıyıgösteren rakam, 1000, M.
 • Bir isimden önce geldiğinde aşırılık ve çokluk bildirir.

bin bilsen de bir bilene danış

 • bir insan bir şeyi ne kadar iyi bilirse bilsin, gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir.

bin bir

 • Pek çok, çok sayıda.

bin bir ayak bir ayak üstüne

 • herkesin ayakta olduğu kalabalık.

bin can ile

 • çok isteyerek, gönülden.

bin dallı

 • Çoğunlukla mor kadife üzerine sırma ile kabartma dal, yaprak ve çiçek işlenmişgiysi veya örtü.

bin derde deva

 • pek çok işe yarayan; her sıkıntıyıgideren.

bin dereden su getirmek

 • birini kandırmak için birçok sebep ileri sürmek, dil dökmek.

bin işçi, bir başçı

 • her işe, başolacak bir kimse gerekir.

bin kalıba girmek

 • birbirine benzeyen birçok işyapmak, sürekli olarak düşünce değiştirmek.

bin kat

 • Pek çok, kıyaslanmayacak ölçüde.

bin nasihatten bir musibet yeğdir

 • yaşanmışolaylar, öğütlerden çok daha etkilidir.

bin pişman olmak

 • çok pişman olmak.

bin tarakta bezi olmak

 • birçok işle uğraşmak.

bin türlü

 • Birbirinden çok farklı, çok değişik.

bin yaşa!

 • (memnunluk bildirmek için kullanılan söz) çok yaşa!.

bin zahmetle

 • çok zor, büyük zorlukla.

bina

 • Yapı.
 • Arapça fiil çatısınıkonu edinen bilim ve kitap.
 • Çatı.

bina etmek

 • yapmak, kurmak, inşa etmek.
 • (bir düşünce sistemine göre) kurmak, dayamak, yapmak.

binaen

 • -den dolayı, -den ötürü, -diği için.
 • Dayanarak.

binaenaleyh

 • Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine.

bînamaz

 • Bkz. beynamaz.

binbaşı

 • Rütbesi yüzbaşıile yarbay arasında bulunan ve asıl görevi tabur komutanlığıolan subay.

binbaşılık

 • Binbaşırütbesi veya binbaşının görevi.

binde bir

 • çok seyrek olarak.

bindi

 • Destek, hamil.

bindiği dalıkesmek

 • (kendisine gerekli ve yararlıolan şeyi) farkında olmadan yararsız duruma getirmek, kendi eliyle yok etmek.

bindirilme

 • Bindirilmek işi veya durumu.

bindirilmek

 • Bindirmek işi yapılmak.

bindirilmişkuvvetler

 • Motorlu taşıtlara bindirilmişasker birlikleri.

bindirim

 • Fiyat artırma, zam.

bindirimli

 • Fiyatıartırılmış, zamlı.

bindirme

 • Bindirmek işi.
 • Birbiri üzerine gelerek eklenen levha, kiremit, ahşap parçalarının durumu.
 • Çıkarma harekâtına katılacak birliklerin, çıkarma yerine gitmek için kendilerine ayrılan deniz araçlarına

binmeleri. bindirme kilit

 • Gövdesi kutu biçiminde olan, kapak veya kapının arkasına doğrudan vidalanan, basit mekanizmalıkilit.

bindirmek

 • Bir kimseyi bir şeyin üzerine çıkartmak, oturtmak veya içine yerleştirmek, binmesini sağlamak.
 • (taşıt) Baştarafından başka bir taşıta çarpmak veya bir yere vurmak.
 • Eklemek, katmak.

binek

 • Binmeye ayrılmışşey ve daha çok at.
 • Üzerine binilen, binmeye yarayan.

binek atı* Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at. binek taşı* At veya arabaya binmek için üstüne çıkılan yüksekçe taş. biner

 • Bin sayısının üleştirme biçimi, her birine bin, her defasında bini bir arada olarak.

bingi

 • Kemerler üzerine oturtulmuşkubbe ile kemerlerin arasınıkapatan üçgen biçimindeki kubbe parçalarından

her biri. bini

 • Binme işi.
 • Kapı, dolap gibi şeylerin, kanatlarıkapanınca kalan aralığıörtebilmek için bu kanatların kenarına çakılan

çıta. bini aşmak

 • çok fazla olmak.

bini bir paraya

 • pek çok ve ucuz.
 • pek çok yapılan, pek çok olan.

binici

 • Binen.
 • Ata iyi binen kimse.

binicilik

 • Ata binme ustalığı.
 • Ata binilerek yapılan spor.

binilme

 • Binilmek işi.

binilmek

 • Binmek işi yapılmak.

binin yarısıbeşyüz (o da bizde yok)

 • çok düşünceli görünen birine şaka yollu "aldırma!" anlamında söylenir.

bininci

 • Bin sayısının sıra sıfatı, sırada dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen.

biniş

 • Binmek işi veya biçimi.
 • Atlıalay.
 • Atlıalayda giyilen giysi.
 • Yüksek aşamalıbilginlerin ve yeniçeri subaylarının giydikleri cübbe.
 • Üniversite öğretim üyelerinin giydikleri cübbe.

binişme

 • Binişmek durumu.

binişmek

 • İki parçadan biri, öbürünün üstünde olmak.
 • Kas kirişleri birbiri üstüne binmek.
 • Kırık bir kemiğin iki parçasıbirbiri üstüne gelmek.

binit

 • Üstüne binilen hayvan, binek atı.

binit

 • Hamur durumundaki ekmeklerin, fırına atılmadan önce, içine konulduğu oyuk gözlü tahta.

binlerce

 • Birçok bin; pek çok.

binlik

 • Bin liralık kâğıt para.
 • Yaklaşık olarak üç litrelik büyük şişe.
 • Bin tanesi bir arada olan.

binme

 • Binmek işi.

binmek

 • Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarınısallandırarak oturmak.
 • Bir yere gitmek için tren, vapur, uçak, otomobil gibi bir taşıtta yer almak.
 • (bisiklet motosiklet, binek hayvanıiçin) Kullanmak.
 • İşistenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak.
 • Bir şey sıkışarak yanındakinin üstüne çıkmak.
 • Fiyat artmak.
 • Eklenmek, katılmak.

binnetice

 • Sonuç olarak, nihayet.

binyıl

 • Bin yılıiçine alan zaman dilimi.

biokütle

 • Belirli zamanda sınırlarıbelirli bir biyotopta bulunan canlıorganizmaların toplam kütlesi.

biomedikal

 • Hem biyoloji hem de tıpla ilgili olan.

biomekanik

 • Biyoloji, fizyoloji ve tıp konularınımekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme.

biomikroskop

 • Kendine özgü bir ışık ile kullanılan çift göz mercekli mikroskop.

bîperva

 • Çekinmez, sakınmaz, korkusuz, gözü pek.
 • Çekinmeden, korkmadan.

bir

 • Sayıların ilki.
 • Bu sayıyıgösteren rakam 1, I.
 • Bu sayıkadar olan.
 • Herhangi bir varlığıbelirsiz olarak gösterir.
 • Tek.
 • Birleşik.
 • Eş, aynı, bir boyda.
 • Ortaklaşa olan, müşterek.
 • Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.
 • Sıfat veya zarf durumunda başına geldiği kelimelere kuvvet, istek veya kesin olmayan anlamlar katar.
 • (tekrarlanarak) Bir kez.
 • Sadece.
 • Ancak, yalnız.

bir (veya sağ) elinin verdiğini öbür (veya sol) elin duymasın

 • yapılan bir iyilik gizli tutulmalı, onunla övünülmemelidir.

bir (veya tek başına)

 • yalnız olarak, yanında kimse bulunmadan.
 • başka birinin yardımıolmaksızın.

bir ..., bir (veya bir de)

 • hem .... hem.

bir abam var atarım, nerede olsam yatarım

 • tek başına bulunan kimsenin istediği yerde barınıp rahat edebileceğini anlatır.

bir acıkahvenin kırk yıl hatırıvardır

 • Bkz. bir fincan kahvenin kırk yıl hatırıvardır.

bir ağızdan

 • hep birlikte, beraberce, hep birden.

bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır

 • ortaya atılan bir söz çok çabuk yayılır.

bir alay

 • Birçok, bir sürü, pek çok.

bir âlem

 • Kendine özgü bir niteliği olan.

bir an

 • Çok kısa bir süre için kullanılır.

bir an önce

 • Bir ara, olabildiği kadar tez.

bir ara

 • Kısa bir süre.
 • Geçmişte bir zaman.

bir araba

 • Odun, kömür gibi bazışeylerin ölçü birimi.
 • Pek çok, fazla.

bir arada

 • Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak.

bir aralık

 • Bir ara.

bir araya gelmek

 • bir yerde toplanmak, buluşmak.

bir araya getirmek

 • toplamak.

bir arpa boyu (gitmek veya yol almak)

 • çok az.

bir aşağıbir yukarı

 • amaçsız olarak gidip gelmeyi anlatır.

bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)

 • bir konuda yapabileceği çok az şeyi bulunmak.

bir avuç

 • Bir avuç dolduracak kadar.
 • Az, çok az.

bir ayağıçukurda olmak

 • yaşayacak çok az zamanıkalmışolmak; çok yaşlanmışolmak.

bir ayak önce (evvel)

 • bir an önce.

bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kırk yalanın belini bükmek)

 • çok kısa sürede pek çok yalan söylemek.

bir baba dokuz evlâdıbesler, dokuz evlât bir babayıbeslemez

 • çok çocuğu olan baba, her çocuk babasına bakılmasınıötekinden beklediği için sıkıntıda kalır.

bir bakıma

 • Başka bir görüşle, başka bir düşünüşle.

bir baltaya sap olmak

 • belirli bir işsahibi olmak.

bir bardak suda fırtına koparmak

 • önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek.

bir başına

 • Tek başına.

bir baştan (veya uçtan) bir başa (veya uca)

 • bir yerin bir sınırdan öbür sınırına kadar.

bir ben, bir de Allah bilir

 • sıkıntılıdurumlarda söylenilen bir deyim.

bir biçimine getirmek

 • çözüm yolu bulmak.

bir bir

 • Bkz. hepyek.

bir bir

 • Birer birer, ayrıayrı.
 • Olduğu gibi, tam tamına, eksiksiz.

bir boy

 • Bir kez.
 • Hele.

bir boyda

 • Boylarıeşit.

bir boydan bir boya

 • Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar, baştan başa.

bir bu eksikti

 • sıkıntılıbir durum varken bir yenisinin çıkmasıüzerine söylenir.

bir çatıaltında (olmak veya bulunmak)

 • aynıyapıiçinde.

bir çekirdek geri kalmamak

 • bütünüyle denk olmak.

bir çenekliler

 • Oğulcuğu bir çenekten oluşmuş, kapalıtohumlulardan bir bitki sınıfı.

bir çenetli

 • Kapsüllü yemişlerin tek parçalıolanları.

bir çırpıda* bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak. bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz

 • küçük, güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaşılmaz.
 • çapkın kimseler için kullanılır.

bir çift

 • Bir takım.
 • Biraz, bir iki.

bir çift söz

 • Bir iki söz.

bir çift sözü olmak

 • söyleyecek bir şeyleri bulunmak.

bir çokları

 • çok sayıda olan (kimse veya şey).

bir çöplükte iki horoz ötmez

 • bir yerde iki kişi başolmaz.

bir çuval inciri berbat etmek

 • düzelmekte olan bir durumu yersiz, yanlışdavranışlarla bozmak.

bir daha

 • bir kez daha.
 • hiçbir zaman.

bir daha yüzüne bakmamak

 • darılıp ilgiyi kesmek.

bir dalda durmamak

 • sık sık işveya düşünce değiştirmek.

bir damla

 • Çok az.
 • (çocuk için) Çok küçük.

bir de

 • ve olana katarak, fazladan.
 • umulanın veya beklenilenin dışında bir durumu anlatan cümlelerin başına gelir.

bir dediği bir dediğini tutmamak

 • söyledikleri birbirine uymamak, tutarsız konuşmak.

bir dediği iki olmamak

 • her istediği yapılmak.

bir dediğini iki etmemek

 • her istediğini hemen yapmak.

bir defa

 • Olup bitti anlatan cümlelere katılır.
 • "ilk önce", "hele" anlamında da kullanılır.

bir defada

 • ara vermeksizin.

bir defalık

 • Bir kere yapmaya yetecek kadar.
 • Bir kereye özgü olan, bir kereye özgü olarak.

bir deli kuyuya bir taşatar, kırk akıllıçıkaramazmış

 • bazen bir kimsenin yaptığıyersiz bir iş, birçok kimse tarafından düzeltilemez.

bir derece (veya bir dereceye kadar)

 • biraz.

bir deri bir kemik (kalmak)

 • çok zayıflamak.

bir dikili ağacıolmamak

 • evi veya mülkü olmamak.

bir dirhem* Çok az, birazcık. bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek

 • verimi az, zahmeti çok olan bir işle uğraşmak.

bir dirhem et bin ayıp örter

 • biraz kilo almak bazen insanıgüzelleştirir.

bir dokun bin ah işit (dinle) kaseifağfurdan

 • insanlarıkonuşturmak için biraz dertlerini deşmek yeter.

bir dolu

 • Birçok.

bir don bir gömlek

 • yarıçıplak.

bir dostluk kaldı!

 • az bir mal kalınca satıcıların kullandığıbir özendirme deyimi.

bir dudağıyerde bir dudağıgökte

 • masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin.

bir düziye

 • Sürekli olarak.

bir el

 • (ateşli silâh için) bir kez atım.

bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar

 • bazıdurumlarda yardımcısız işyapılmayacağınıanlatır.

bir elden

 • aynıkimse tarafından.
 • bir merkezden.

bir eli yağda bir eli balda (olmak)

 • varlık ve bolluk içinde olmak.

bir elin sesi çıkmaz

 • bir davanın bir kişi tarafından savunulmasıetkili ve yeterli değildir.
 • yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.

bir elini bırakıp ötekini öpmek

 • aşırısaygıgöstermek.

bir elle verdiğini öbür elle almak

 • yapar göründüğü bir iyiliği, sağladığıbir çıkarla ödetmek.

bir elmanın yarısıo, yarısıbu

 • birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanılır.

bir evcikli

 • Mısır, ceviz, fındık gibi erkek ve dişi organlarıayrıçiçeklerde, ancak aynıkök üzerinde bulunan (bitki).

bir fende kazık kakmak

 • bir bilgi veya bilim dalında saplanmışkalmak.

bir fincan (veya bir acı) kahvenin kırk yıl hatırıvardır

 • iyilik küçük de olsa unutulmaz.

bir gecelik

 • Bir gece için, bir gece içinde olup biten, bir geceye ait.

bir gömlek aşağı

 • bir derece daha düşük (birinden).

bir gömlek fazla eskitmişolmak

 • birinden daha yaşlıve daha görmüşgeçirmişolmak.

bir göz ağlarken öbür göz gülmez

 • keder veya sıkıntıvarken dostlar, akrabalar eğlenmemelidir.

bir göz gülmek

 • hem gülüp hem ağlamak.

bir gözeli

 • Yapısıtek bir hücreden oluşan (hayvan veya bitki), tek hücreli.

bir gözeliler

 • Yapısıtek bir hücreden oluşan hayvanlar veya bitkiler.

bir gün evvel

 • olabildiği kadar çabuk.

bir günden bir güne

 • hiç, hiçbir zaman.

bir günlük beylik beyliktir

 • hoşa giden bir durum, kısa da sürse çekici ve güzeldir.

bir güzel

 • Çok iyi, iyice.

bir hâl olmak

 • bir şeyin çok tekrarlanmasıyüzünden bitkin duruma gelmek, usanmak, bezmek, fenalık gelmek.
 • huyu değişmek.
 • kazaya uğramak, ölmek.

bir hamlede

 • Çabucak, bir atılışta.

bir hayli

 • Epey, çok.

bir hoş

 • Tuhaf bir şekilde, garip.

bir hoşeylemek

 • hüzünlendirmek.

bir hoşolmak

 • şaşırmak.
 • hüzünlenmek.

bir hoşluğu olmak

 • bir rahatsızlığı, bir neşesizliği olmak.

bir hücreli

 • Bkz. bir gözeli.

bir içim su (gibi)

 • (kadın için) çok güzel.

bir iğne bir iplik olmak

 • Bkz. iğne ipliğe dönmek.

bir iki

 • Birtakım, bazı, bir parça, biraz, çok az sayıda, birkaç kez.

bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken)

 • duraksamadan, karşısındakine vakit bırakmadan, duraksamadan.

bir işaretine bakmak

 • bir işi yapmak için hazır beklemek.

bir iştir oldu

 • istenmeyen, kötü bir durum karşısında söylenir.

bir kafada

 • aynıdüşüncede.

bir kalem

 • Bir an için.
 • Aynı, benzer, tek tür.

bir kalem geçmek

 • boşvermek, bir an için göz ardıetmek.

bir kalemde

 • birden ve toptan.

bir kapıya çıkmak

 • aynısonuca varmak.

bir karar

 • Aynıdurumunu koruyarak, belli durumunu değiştirmeden.

bir kararda bir Allah

 • insan talihinin her an değişebileceğini ve bunun olağan karşılanmasınıöğütler.

bir karış

 • Çok kısa.
 • Çok az.

bir karışbeberuhi

 • çok kısa boylu kimse.

bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece

 • sıkıntıveya yalnızlık yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaşır, anlamsız konuşur.

bir kaşık suda boğmak

 • bir kimseye çok kızmak veya çok öfkelenmek.

bir kazanda kaynamak

 • anlaşmak, uyuşmak, bağdaşmak.

bir kenarda durmak

 • gerektiği zaman kullanmak üzere hazırda tutmak.

bir kere

 • Aslında.
 • Bir kez, bir defa.

bir kerecik

 • Bir defaya mahsus olarak.

bir kıyamettir gitmek (veya kopmak)

 • çok fazla gürültü, patırtı, telâşolmak.

bir kızıbin kişi ister, bir kişi alır

 • güzel şeyi herkes ister, ama o, ancak bir kişiye kısmet olur.

bir kol çengi (olmak)

 • şen sözler ve davranışlarla çevresine neşe saçanlar için söylenir.

bir koltuğa iki karpuz sığmaz

 • aynızamanda birden çok işle ilgilenmek başarıiçin sakıncalıdır.

bir koşu

 • Koşarak, koşa koşa, çabucak.

bir koyundan iki post çıkmaz

 • birinden, gücünün yetmediği bir özveriyi beklememek gerekir.

bir Köroğlu, bir Ayvaz

 • bir karıkocanın çocuklarının, yakınlarının yanlarında bulunmadığınıveya hiç çocuklarıolmadığınıanlatır.

bir köşeye atmak

 • gerektiğinde kullanılmak için bir yere koymak.

bir köşeye koymak

 • saklamak, biriktirmek.

bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak

 • söylenen söze önem vermemek.

bir kurşun atımı

 • kurşunun gidebileceği uzaklık.

bir lokma bir hırka

 • hayatta azla yetinmeyi, dervişçe geçinmeyi anlatır.

bir mum al da derdine yan

 • başkalarıyla uğraşacağına kendi durumunu düşün.

bir nebze

 • Çok az, bir parça.

bir nefeste

 • (söz ve içecekler için) Ara vermeden.

bir nice

 • Bir hayli, birçok.

bir numara

 • Tek, birinci.

bir numaralı

 • Birinci, başta gelen.

bir o kadar

 • Ne kadar varsa o kadar daha, bir katı, bir misli.

bir o yana, bir bu yana

 • rastgele, birçok yerlere, çeşitli yönlere.

bir olmak

 • bir araya gelmek, işbirliği yapmak.

bir ölçüde

 • Biraz, belli oranda.

bir örnek

 • Aynıbiçimde olan, yeknesak.

bir papel etmemek

 • hiç bir işe yaramamak, değeri olmamak.

bir paralık etmek

 • çok utanacak, işe yaramaz bir duruma düşürmek.

bir parça

 • Biraz, azıcık, çok az.

bir parmak

 • Parmak ucuyla alınan miktar veya parmak ucuyla alarak.
 • Çok küçük (çocuk).

bir postum var atarım, nerede olsa yatarım

 • istediğim yere gider, istediğim biçimde davranırım.

bir pul etmemek

 • hiç değeri olmamak.

bir pula satmak

 • bir kimseyi bir çıkar uğruna harcamak.

bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)

 • birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çıkarak yapanıkötü bir duruma düşürür, suçlu cezasız

kalmaz. bir sıkımlık canıolmak

 • çok cılız ve güçsüz olmak.

bir sıra

 • Üst üste, ardıardına.

bir solukta

 • Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen.

bir söyle on dinle

 • az konuşup çok dinlemek yaralıolur.

bir söyledi pir söyledi

 • uzatmadan, gereği gibi söyledi.

bir sözünü iki etmemek

 • birinin her istediğini hemen yerine getirmek.

bir sürü

 • Çok sayıda, pek çok.

bir şey sanmak

 • (bir kimseyi, bir şeyi, bir yeri) gerçeğinden, olduğundan başka türlü düşünerek hayal kırıklığına uğramak,

değerlendirmede yanılmak. bir şey söylemek

 • konuşmak.
 • belirtmek, anlatmak, ifade etmek.

bir şeye benzememek

 • işe yarar durumda olmamak.

bir şeyin şuyuu vukuundan beterdir

 • söylenti veya dedikodu olayın gerçekleşmesinden daha kötüdür.

bir şeyler (veya bir şey) olmak

 • huyu, durumu, tutumu değişmek, yeni huylar edinmek.
 • bayılır gibi olmak, birden fenalık gelmek.
 • ölmek.

bir şeyler, bir şeyler

 • daha fazla açıklamamak, kısa kesmek gerektiğinde söylenir.

bir tahtada

 • bir defada, yekten.

bir tahtasıeksik

 • akılca eksik, yarım akıllı.

bir tane

 • Biricik, yegâne.

bir tanem

 • Sevgi sözü.

bir tarafa bırakmak (veya koymak)

 • önemsememek, benimsememek, ertelemek.

bir taşla iki kuşvurmak

 • bir davranışla birden çok yararlısonuca ulaşmak.

bir tek atmak

 • bir kadeh içki içmek.

bir temiz

 • Adamakıllı.

bir terimli

 • Aralarında yalnız çarpma, bölme, kuvvete yükseltme, kök alma işlemleri yapılacak olan (nicelikleri gösteren

terim). bir torba kemik

 • çok zayıf.

bir tuhaflığıolmak

 • kendini iyi hissetmemek.

bir tutmak (veya bir görmek)

 • eşit saymak, eşit görmek.

bir türlü

 • (tekrarlıkullanıldığında) işin yapılmasının da, yapılmamasının da aynıderecede kötü olduğunu belirtir.
 • hiçbir biçimde, hiçbir yolla.

bir vakitler

 • Geçmişzamanda, eskiden, vaktiyle.

bir varmışbir yokmuş

 • bir masala başlarken, "eskiden" anlamında söylenen bir tekerleme.
 • masal gibi geçip gitmiş, artık hayal olmuş.

bir yakadan başçıkarmak

 • bir çatıaltında dirlik düzenlik içinde yaşamak.

bir yana

 • -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa.

bir yana dünya bir yana

 • bir varlığa çok değer verildiğini anlatmak için kullanır.

bir yandan (yanda)

 • bir taraftan (tarafta), hem ... hem.

bir yastığa başkoymak

 • (karıkoca) evli bulunmak.

bir yastıkta kocamak

 • (karıkoca birlikte) uzun bir ömür sürmek.

bir yaşına daha girmek

 • şimdiye değin görmediği şaşılacak yeni bir şeyle karşılaşmak.

bir yığın

 • birçok, pek çok, bir sürü.

bir yiyip bin şükretmek

 • kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değerini bilmek.

bir yol

 • Bir kez.

bir yol tutturmak

 • bir davranış, bir tutum biçimi belirlemek.

bir yolunu bulmak

 • bir işi sonuçlandırmak için çare bulmak.

bir zaman

 • Geçmişzamanda, eskiden, vaktiyle.
 • Belirli bir süre, biraz.

bir zamanlar

 • Zamanında, vaktiyle, eskiden.

bira

 • Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu.

bira bardağı

 • Bira içmek için yapılmışözel bardak.

bira mayası

 • Mayalanmışdurumdaki biranın yüzünden alınan bir tür mantar.

biracı

 • Bira yapıp satan kimse.
 • Çok bira içen (kimse).

biracılık

 • Bira yapma ve satma işi.

birader

 • Erkek kardeş.
 • "Yahu, dost, arkadaş" anlamında seslenme olarak kullanılır.
 • Masonların birbirlerine verdikleri ad.

birahane

 • Genel olarak sadece bira içilen, aynızamanda da çabuk hazırlanan bazısıcak veya soğuk yemeklerin

yenildiği yer. birahaneci* Birahane işleten kimse. biralık

 • Bira yapmakta kullanılan.

biraz

 • Kısa bir süre için.
 • Yeterince değil, yeter ölçüde değil.
 • Az miktarda, çok değil.

birazcık

 • Pek az, çok az.

birazdan

 • Az sonra.

birazı

 • Bir parça.

birbiri

 • Karşılıklıolarak biri ötekini, öteki de onu.
 • Biri diğerinin yanısıra.

birbiri için yaratılmışolmak

 • birbiriyle çok iyi anlaşmak.

birbiri üstüne gelmek

 • arkasıarkasına, ara vermeden.

birbirine düşmek

 • aralarıaçılmak, aralarında anlaşmazlık çıkmak.

birbirine girmek

 • kavga etmek, dövüşmek.
 • karışmak.
 • (iplik vb. için) dolaşmak, çözülmeyecek duruma gelmek.

birbirine katmak

 • aralarınıaçmak, aralarınıbozmak, olay çıkarmak.

birbirini tutmaz

 • birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız.

birbirini yemek

 • iki veya daha çok kimse birbiriyle uğraşmak, birbirine kötülük etmek.

birbirinin ağzına girmek

 • birbirine çok düşkün olmak.

birbirinin ağzına tükürmek

 • bir sorunda, bir olayda sözleşmişgibi, ağız birliği yapmak.

birbirinin gözünü çıkarmak

 • kıyasıya dövüşmek.

birbirinin gözünü oymak

 • aralarında aşırıgeçimsizlik olmak.

birci

 • Tekçi, monist.

bircilik

 • Tekçilik, monizm.

birçoğu

 • Çok sayıda olan kimse veya şey.

birçok

 • Oldukça çok, sayısıbelirsiz, bir hayli, müteaddit.

birden

 • Bir defada, hepsi bir arada.
 • Ansızın, hemencecik.
 • Birlikte, beraberce.

birdenbire

 • Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada.

birdirbir

 • Oyuncuların birbirinin üstünden atlayarak oynadıklarıbir oyun.

bire ... vermek

 • (buğday, arpa, nohut, fasulye gibi ürünler için) toprak, kullanılan tohumun belli bir katıkadar ürün vermek.

bire beşkatmak

 • eklemek, abartmak, bire bin katmak.

bire bin katmak

 • çok abartmak.

bire bir

 • Verilen ölçüdeki karşılık, miktar.

bire bir eşleme

 • İki kümenin elemanlarıarasında, bir elemana karşı, bir eleman alınarak yapılan eşleme.

birebir

 • Etkisi kesin olan.
 • İstenildiği gibi, uygun.

birebir gelmek

 • etkisini hemen ve kesin olarak göstermek.

birer

 • Bir sayısının üleştirme sayısıfatı, her birine bir.

birer birer

 • Her biri ayrıolarak.

birer ikişer

 • Tek veya birkaçıbirlikte olarak.

bireşim

 • Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
 • Bu biçimde oluşan bütün.
 • Element veya başka maddeleri bir araya getirerek, sun'î olarak bileşik cisimler oluşturma, sentez.
 • Yalından karmaşık olana, küllîden cüz'îye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan

bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, terkip, sentez. bireşimli

 • Bireşim yolu ile elde edilen, sentetik.

birey

 • Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
 • Bir türün kapsamıiçine giren somut varlık.
 • Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
 • Toplumlarıoluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her

biri, fert.

 • İnsan topluluklarınıoluşturan, insanların benzer yanlarınıkendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı

özellikleri de bulunan tek can, fert. birey oluş* Yumurtanın döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiği gelişim evrelerinin bütünü, ontogenez, soy oluşkarşıtı. birey üstü

 • Tek bir bireyi aşan.
 • Genellikle fertlerin çevresini aşan, bireylerin bilincinden bağımsız olan.

bireyci

 • Kişi haklarınısavunan.
 • Bireycilikten yana olan, ferdiyetçi.

bireycilik

 • Bireylerin yararlarınıtoplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya

politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm.

 • Bütüne, genele değil de, bireye, tek olana üstünlük tanıyan görüş, ferdiyetçilik, individüalizm.

bireyleşme

 • Türle ilgili bir örneğin bireyde gerçekleşmesi.
 • Bağımsız kişiliğe varan gelişme süreci.

bireyleştirme

 • Bireye özgü kılma.

bireyleştirmek

 • Bireye özgü kılmak, başkalarından ayırmak.

bireylik

 • Bir kimseyi dışgözlemciler gözünde benzersiz, tek kılan özellikler veya bunların tek biçimi, ferdiyet.
 • Bireyi benzerlerinden ayıran niteliklerin bütünü.

bireysel

 • Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî.

bireyselleştirme

 • Bireysel duruma getirme.
 • Ancak ortaklaşa ve genel olarak var olan şeyi bireylere uygulama ve yayma.
 • İnsanların doğal, toplumsal ve tarihî gelişmesinden; kendine özgü olan şeylerin, özelliklerin, bireysel olanın

çekilip çıkarılması. bireyselleştirmek

 • Bir şeyi ayrıolarak, bireysel olarak göz önüne almak.

bireysellik

 • Birey olma olgusu.
 • Bir kişiyi benzerlerinden ayıran özelliklerin bütünü, ferdiyet.

biri

 • Bir tanesi.
 • Bilinmeyen bir kimse.
 • Tamlanan olarak kullanılan bazıisim tamlamalarında tamlayanın küçümsendiğini, hor görüldüğünü anlatır.
 • Yüklem durumunda olan bir isim takımının belirtileni olarak kullanıldığında, belirtenin hor görüldüğünü

anlatır. biri çok olmak

 • haddini aşarak karşısındakini usandırmak.

biri eşikte biri beşikte

 • ufak cocuğu çok olan kimseler için söylenir.

biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar

 • bir şeyden yalnız bir veya birkaç kişi yararlanır da başkalarına yararlanma imkânıverilmezse bundan büyük

sorunlar çıkar. birice

 • En fazla, tek.

biricik

 • Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne.

birikim

 • Birikme, bir yerde toplanıp yığılma.
 • Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmişşeylerin bütünü.
 • Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.
 • Mal ve paranın toplanıp çoğalma süreci.
 • Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması.

birikinti

 • Bir yerde kendi kendine birikmişolan şey.

birikinti konisi

 • Dağlık bölgelerden veya yamaçlardan suların getirdiği kum veya taşparçalarının bir düzlükte oluşturduğu

yelpaze biçimindeki yığın. birikiş

 • Birikme işi veya biçimi.

birikişme

 • Birikişmek işi.

birikişmek* Bir yere toplanmak, bir araya gelmek. birikme

 • Toplanıp yığılma.

birikme havzası

 • Kar ve yağmur sularının biriktiği bölge.

birikmek

 • Toplanıp yığılmak.
 • Birbirine eklenip çoğalmak.

biriktirim

 • Biriktirme.

biriktirme

 • Biriktirmek işi, tasarruf.

biriktirmek

 • Toplayıp yığmak.
 • Bir şeyi, parayıölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek.
 • Öğrenme, yarar sağlama gibi sebeplerle bazınesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak.

birileri

 • Bazıkimseler.

birim

 • Bir kümenin her elemanıveya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
 • Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.
 • Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
 • Dilin, oluşturduğu yapıiçinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan

ayrınitelikli öge, ünite. birimci ekonomi

 • Birime bağlıekonomi.

birimler bölüğü

 • Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü.

birincasıf

 • Birleşikgillerden hekimlikte kullanılan bir bitki.

birinci

 • Bir sayısının sıra sıfatı.
 • Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen.
 • Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse.
 • (ulaşım araçlarında) Mevki, sınıf, orun.

birinci çağ* Yeryüzünün yaklaşık üç yüz milyon yıllık çağı, paleozoik. birinci gelmek (veya çıkmak)

 • birçoklarıarasında en iyi olarak seçilmek.

birinci olmak

 • başta gelmek, önde gelmek.

birinci orun

 • (tren, vapur, uçak vb.) Birinci mevki.

birinci zar

 • Yemişlerin derisi, dışkabuk, meyve dışı.

birincil

 • Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas.

birincil grup

 • İçten, samimî, yüz yüze ilişkilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk.

birincilik

 • Birinci olma durumu.
 • (çoğul durumda) Şampiyonluk için yapılan yarışmalar.

birincivasıf

 • Birleşikgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki.

birinden) buz gibi soğumak

 • birinden tiksinmek.

birinin başına dikilmek

 • birinin yanından uzaklaşmamak, onu denetim altında bulundurmak.
 • bir işi yaptırmak için yanında ayakta durmak.
 • bir şeyin yanında ve ayakta beklemek.

birinin çanına ot tıkmak (tıkamak veya tıkanmak)

 • sesini çıkaramayacak, kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek), susturmak.

birisi

 • Bilinmeyen bir kimse.

birisinden biri

 • içlerinden biri, birkaç kişiden herhangi biri.

birkaç

 • Çok olmayan, az sayıda, az.

birkaçı

 • Az sayıda olan kimse veya şey.

birleme

 • Bir etme, tek duruma getirme.
 • Tanrı'nın birliğini dile getirme, tevhit.

birlemek

 • Bir etmek, tek duruma getirmek.
 • Tanrı'nın birliğini dile getirmek, zikretmek.

birler

 • Ondalık sayısistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ilk sayının bulunduğu basamak.

birleşen

 • Birbirini kesen, bir noktada kesişen (doğru, yay).

birleşik

 • Bir araya gelmiş, birleşmişolan, müttehit.

birleşik cümle

 • Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle.

birleşik fiil

 • İsim soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakımından kaynaşıp bütünleşen fiil: Reddetmek,

hissetmek, kaybolmak, bakakalmak, hasta olmak, tedavi etmek gibi. birleşik isim

 • Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmışisim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu

gibi. birleşik kap

 • Alt tarafından birleştirilmişkaplardan her biri.

birleşik kaplar

 • Alt taraflarından değişik boyut ve kesitlerde borularla birleştirilmişsistem.

birleşik kelime

 • Ses düşmesi, ses türemesi, kelime türünün değişmesi, üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam

kaymasıdolayısıyla aralarına ek girmeyerek kalıplaşmışiki veya daha çok sözden oluşan kelime: pazartesi (< pazar ertesi), hissetmek (< hiss etmek), ayakkabı(< ayak kabı), delikanlı(<deli kanlı), kaptıkaçtı(< kaptıkaçtı) gibi. birleşik oturum

 • Bir arada yapılan oturum.

birleşik oy pusulası

 • Seçime katılan bütün partilerin adaylarınıayrıayrıgösteren oy pusulası.

birleşik zaman

 • Yalın zamanlıve çekimli bir fiilin -di (i-di), -miş(i-miş,), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak

bildirdiği zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di), sevecekmiş(sev-ecek-miş< sev-ecek + i-miş) sev-er-se (sev-erse < sev-er + ise) gibi. birleşilme

 • Birleşilmek işi veya durumu.

birleşilmek

 • Birleşmek işi yapılmak, bir araya gelinmek, buluşulmak.

birleşim

 • Birleşmek işi.
 • Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.
 • Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi.

birleşme

 • Birleşmek işi.

birleşme değeri

 • Basit bir cismin bir atomu ile birleşebilecek olan hidrojen atomlarının en yüksek miktarı.

birleşmek

 • Ayrıiken tek bir bütün durumuna gelmek.
 • Buluşmak, bir araya gelmek.
 • Uyuşmak, aynıgörüşte olmak.
 • Aynıamaç çevresinde toplanmak.
 • Kaynaşmak.
 • Cinsel ilişkide bulunmak.

birleştirici

 • Birliği sağlayan.
 • Uzlaşmayısağlayan.
 • İki veya daha çok nesnenin birleşmesini sağlayan.

birleştirme

 • Birleştirmek işi veya durumu.

birleştirmek

 • Bir araya getirmek.

birli

 • İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.

birlik

 • Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.
 • Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen.
 • Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet.
 • Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.
 • Belli bir topluluğun yararlarınıkorumak için kurulmuşdernek.
 • Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk.
 • Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
 • Bölünmezliği içeren yalın bütün.
 • En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

birlik olmak

 • bir işi yapmak için anlaşmak.

birlikte

 • Bir arada, beraberce.
 • Yanında, beraberinde.

birliktelik

 • Birlikte olma durumu.

birlikten kuvvet doğar

 • toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağlar.

birsam

 • Sanrı, halüsinasyon.

birtakım

 • Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı.

birun

 • Osmanlısarayında Harem dairesinin ve Enderun'un dışında kalan bölüm.

biryan

 • Tandırda susuz pişirilen kebap.

biryan pilâvı

 • Biryan yağıile pişirilen pilâv.

biryan yağı

 • Tandırda susuz pişirilerek yapılan kebaptan çıkan yağ.

biryancı

 • Biryan yapan veya satan kimse.

bisiklet

 • Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker.

bisiklet yolu

 • Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrılmışdar yol.

bisikletçi

 • Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci.

bisikletçilik

 • Bisikletle yapılan spor, çifttekercilik.
 • Bisiklet satma, onarma işi.

bisikletli

 • Bisikleti olan.

bisikletsiz

 • Bisikleti olmayan.

bisküvi

 • Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek kuru pasta türü.

bismillâh

 • "Allah'ın adıile" anlamında, bir işe başlarken söylenen veya şaşırma, korku gibi duygularıbelirten söz.

bismillah demek

 • bir işe uğurlu olmasıdileği ile başlamak.

bistro

 • İçkili kahve, küçük lokanta.

bisturi

 • Neşter.

bisülfat

 • Hidrojenli sülfatlara verilen ad.

bisülfür

 • Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleşik.

bişek

 • Yayık dövmede kullanılan araç.

bişi

 • Çörek, tatlıbir ekmek türü.

bit

 • Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek,

kehle (Pediculus). bit kadar

 • en küçük, en ufak, çok küçük.

bit otu

 • Sıracagillerden, birçok çeşitleri bulunan ve kuzey yarım kürede yetişen bir bitki.
 • Bitlere karşıkullanılan bir madde.

bit yeniği

 • Bir işin gizli kalmışkötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta.

bîtap

 • Bitkin, yorgun.

bîtap düşmek

 • çok yorulmak, yorgun düşmek.

bîtaraf

 • Yansız, tarafsız.

bîtaraflık

 • Yansız olma durumu, yansızca davranış.

bitek

 • Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit.

bitelge

 • Toprağın bitki yetiştirme gücü.

bitevi

 • Bkz. biteviye.

biteviye

 • Aynıbiçimde, sürekli olarak.

biteviyelik

 • Aynıbiçimde sürüp gitme durumu.

bitey

 • Bitki örtüsü, flora.

biti kanlanmak

 • sıkıntıiçinde yaşayan bir kişi para ve varlık yönünden güçlenmek.

bitik

 • Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış.
 • Durumu kötü, fena.
 • Yapışık, dolaşık,ekli.

bitiklik

 • Bitik olma durumu.

bitim

 • Bitmek işi.
 • Son, nihayet, münteha.

bitimli

 • Sonu olan, sonlu.

bitimsiz

 • Sonu olmayan, sınırlandırılıp belirlenmeyen, namütenahi.

bitirilme

 • Bitirilmek durumu.

bitirilmek

 • Bitirmek işine konu olmak.

bitirim

 • Çok hoşa giden (kimse, yer).
 • Barbut oynatılan yer, kahve, kumarhane.
 • Yaman, zeki, çok beğenilen.

bitirim yeri

 • Kumarhane.

bitirimci

 • Barbut kahvesi işleten, barbut oynatan kimse.

bitirimhane

 • Kumar oynanan yer, kumarhane.

bitirişyemi

 • Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değeri

daha yüksek olan karma yem. bitirme

 • Bitirmek işi, itmam, mezuniyet.

bitirme fiili

 • Etmişbiçimindeki sıfat-fiille ve olmak yardımcısıyla yapılan ve fiilin, yardımcıfiilin işaret ettiği zamandan

önce olup bittiğini anlatan birleşik fiil. bitirmek

 • Bitmesini sağlamak,sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak.
 • Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak.
 • Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek.

bitirmiş

 • Bir bilim dalında veya başka bir alanda bilginin doruğuna ulaşmış(kimse).
 • Bilgili, açıkgöz.

bitiş

 • Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme.

bitişik

 • Birbirine dokunacak kadar yakınlaşmışveya yan yana olan.
 • Yandaki ev, komşu.
 • Yan, yandaki.

bitişik çanak yapraklılar

 • Çanak yapraklarıbirbirine bitişmişbulunan bitkiler.

bitişik taç yapraklılar

 • Taç yapraklarıbirbirleriyle yandan bitişik olan bitkiler.

bitişiklik

 • Bitişik olma durumu.

bitişimli

 • Bitişken.

bitişken

 • Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî.

bitişken dil

 • Kelime kökleri değişmeyen, eklerle türetilen dil.

bitişkenlik

 • Bitişken olma durumu.
 • Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliği.

bitişme

 • Bitişmek işi, ittisal.

bitişmek

 • Birbirine dokunacak kadar yanaşmak.

bitiştirme

 • Bitiştirmek işi.

bitiştirmek

 • Bitişmesini sağlamak.

bitki

 • Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatınıtamamladıktan sonra kuruyarak varlığı

sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat. bitki bilimci

 • Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi.

bitki bilimi

 • Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik.

bitki bitleri

 • Bitkiler üzerinde yaşayan, kırmız böceği, ağaç biti, çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı.

bitki coğrafyası

 • Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi.

bitki örtüsü

 • Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora.

bitki patalojisi

 • Bitki hastalıklarınıinceleyen bilim dalı.

bitki sütü

 • Süt görünüşünde bitki öz suyu.

bitki topluluğu

 • Benzer doğal olaylara ve yaşama koşullarına uymuş, belirli bir görünüşalmışbitkilerin bir araya gelmiş

durumu. bitkici

 • Bitki yetiştiren kimse.

bitkicilik

 • Bitki yetiştirme işi.

bitkileşme

 • Bitkileşmek işi veya durumu.

bitkileşmek

 • Bitki durumuna gelmek.

bitkimsi

 • Bitkiye benzer, bitkiyi andırır.

bitkimsi hayvanlar

 • Mercan, sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar.

bitkin

 • Gücü tükenmişolan, çok yorgun.

bitkinlik

 • Bitkin olma durumu.

bitkisel

 • Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî.

bitkisel hayat

 • Hastalık veya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kişinin hayatı.

bitkisel kazein

 • Küspe ve sıvıyağartıklarından elde edilen azotlu madde.

bitkisel yağ

 • Bitkilerden değişik yöntemler kullanılarak elde edilen yağ.

bitleme

 • Bitlemek işi.

bitlemek

 • Birinin bitlerini ayıklamak.

bitlenme

 • Bitlenmek işi.

bitlenmek

 • Üzerinde bit üremek.
 • Kendi bitlerini ayıklamak.

bitler

 • Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapılarısokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir

böcek takımı. bitli

 • Üstünde bit bulunan.
 • Cimri.

bitli (veya kurtlu) baklanın da kör alıcısıolur

 • işe yaramaz da olsa, her şeyin isteklisi bulunduğunu anlatır.

bitli kokuş

 • üstü başıkirli, vücut temizliğine bakmayan (kadın).

Bitlis köftesi

 • Yağsız kıyma, köftelik bulgur, pirinç, yağ, nar, yumurta ve baharat kullanılarak hazırlanan ceviz

büyüklüğünde bir yemek. bitme

 • Bitmek işi.

bitmek

 • Tükenmek.
 • Sona ermek.
 • Çok yorulmak, güçsüz kalmak, çok zayıflamak.
 • Çok sevmek, bayılmak, beğenmek.

bitmek

 • Bitki, tüy, saç gibi şeyler için, çıkıp yetişmek.
 • Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak.

bitmek tükenmek bilmemek

 • bir türlü sonu gelmemek, eksilmemek.

bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez)

 • hiç bitmeyen, sonu gelmeyen, uçsuz bucaksız.

bitmişi

 • pazarlıkta bir şeyin son fiyatı.

bitnik

 • Genel davranışlarıve hırpanî giysileri ile toplum hayatından kopma eğilimi gösteren ve toplum dışında bir

yaşantısıolan genç. bitpazarı* Eski eşyanın alınıp satıldığıpazar. bittabi

 • Doğal olarak, tabiatıile, tabiî, elbette.

bitter

 • Bir çeşit acıbira.
 • Bir çeşit ardıç rakısı.
 • Acıçikolata.

bitüm

 • Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî

yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı.

 • Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında

vb. kullanılan, tabiî ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyu kestane renginde madde. bitümleme

 • Bitümlemek işi.

bitümlemek

 • Belirli bir kalınlıkta bitüm ile örtmek.

bitümlü

 • İçinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren.

bîvefa

 • Sevgisine bağlıolmayan, vefasız.

biyaprak

 • Yapraklarıhalka dizilişli, daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi.

biye

 • Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit.

biyel

 • Makinelerde, bir ucu pistona, öbür ucu volanıçeviren kaldıraca geçirilmişbulunan hareketli çubuk.

biyelcik

 • Küçük biyel, küçük hareketli çubuk.

biyeli

 • Biye geçirilmiş, biyesi olan.

biyesiz

 • Biyesi olmayan, biye geçirilmemişolan.

biyoelektrik

 • Canlıvarlıkların ürettiği elektrik.

biyoelektronik

 • Moleküler biyolojinin hücrelerin yapısına giren moleküller arasında geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen

bölümü. biyoenerji

 • Biyokütlenin kimyasal dönüşümüyle elde edilen enerji.

biyofizik

 • Fizyolojide geçen fiziksel olayların bilimi, biyolojik fizik.

biyogaz

 • Ahır gübresinden elde edilen yanıcıgaz, gübre gazı.

biyograf

 • Hayat hikâyesi yazarı.

biyografi

 • Hayat hikâyesi, tercüme-i hâl, hâl tercümesi.

biyografik

 • Biyografi ile ilgili.

biyojeografi

 • Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki dağılımınıve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji

coğrafyası. biyokatalizör

 • Canlıdokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya

kolaylaştıran madde. biyokimya

 • Hücreden en gelişmişorgana kadar canlıdokularıinceleyen ve bunlarıoluşturan maddeleri araştıran bilim

dalı. biyolog

 • Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı.

biyoloji

 • Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayışevrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.

biyolojici

 • Okulda biyoloji dersini veren öğretmen.

biyolojik

 • Biyoloji ile ilgili, dirimsel, dirim bilimsel.

biyometeoroloji

 • Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim.

biyonik

 • Biyoloji ve elektronikle ilgili olan.
 • Dirim kurgu.

biyopsi

 • Mikroskopta yapısınıincelemek amacıyla canlıdan bir doku parçasıalma.

biyopsi yapmak

 • parça almak.

biyosfer

 • Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi.

biyoşimi

 • Organ dokularındaki kimyasal olaylarıinceleyen kimya kolu.

biyotit

 • Bir çeşit kara renkli mika.

biz

 • Çoğul birinci kişi zamiri.
 • Resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır.
 • (bazıyazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanılır.

biz

 • Katıbir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı

araç, tığ.

 • Maraşişinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasınısağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak

üzere hazırlanmıştahta saplı, ince sivri uçlu bir tür çuvaldız. biz

 • Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığıtürü, şip (Acipenser nudiventris).

biz attık kemik diye, el kaptıilik diye

 • bizim işe yaramaz diye vazgeçtiğimizi başkalarıdeğerli buldu.

biz bize

 • Yalnız biz, aramızda yabancıbir kimse olmaksızın.

biz bize benzeriz

 • aramızda fark yok, özelliklerimiz veya tutum ve davranışlarımız aynıdır.

biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz

 • birbirimizi çok yakından tanırız; onun öyle bir üstün durumu olmadığınıbiliriz.

bîzar

 • Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş.

bizar etmek

 • tedirgin etmek, usandırmak.

bizar olmak

 • usanmak, bıkmak.

bizatihi

 • Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi.

bizce

 • Bize göre.

bizcileyin

 • Bizim gibi.

bizden

 • Bizim tarafımızda olan (kimse).

bizdenlik

 • Bizden olma durumu.

bize de mi lolo?

 • işin içinde bir işolduğunu bilmez miyiz sanıyorsunuz?.

bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başınıaçar

 • bize yabancıduran yakınımız, dostumuz, akrabamız başkalarına rahatça içtenlikle, yardım eder.

bizimki

 • Bizim olan, bizimle ilgili olan.
 • Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıklarısöz.
 • Yakın çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanılır.

bizleme

 • Bizlemek işi.

bizlemek

 • Ucu çivili değnekle hayvanıdürtmek.

bizlengiç

 • Ucu çivili değnek.

bizmut

 • Atom sayısı83, atom ağırlığı209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsıbeyaz renkli,

kırılgan ve katıbir element. KısaltmasıBi.

 • İlâç olarak kullanılan ve asıl maddesi bizmut olan karışım.

bizon

 • Amerika'da yaşayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü.

bizzat

 • Kendi, kendisi, şahsen.

blâstulâ

 • Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boşyuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ.

blender

 • Pişirmeden önce malzemeyi kesip karıştıran elektrikli alet.

blok

 • Kocaman ve ağır kitle.
 • Birden çok bölümü bir araya getirilmişolan, bir bütün oluşturan.
 • Politik çıkarlarısebebiyle birlik kuran devletler topluluğu.
 • İçine resim veya yazıkâğıtlarıkonulan karton kap.
 • Birbirine bitişik büyük yapılar.
 • Voleybolda, file üstünde karşıoyuncunun topu sert vururken, önünde iki veya üç kişinin elleri ile

oluşturduklarıperde.

Advertisement