FANDOM


Bakanlar Kurulu Kararı : 10/1/1983-83/5929

Resmî Gazete: 7.2.1983/17952

Amaç: Edit

Madde 1. Bu Yönetmelikte, konusu birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu ilgilendiren soruşturmalarda görev alacak bakanlık veya bağlı ve ilgili kuruluşları müfettişlerinin, nasıl görevlendireceği hususu düzenlenmiştir.

Kapsam Edit

Madde 2. Bu Yönetmelik Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve adli kuruluşlar dışında ve Memurin Muhakematı Hakkında Kanun`a göre yapılan soruşturmalar hariç olmak üzere, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunların Teftiş Kurullarını kapsar.


Görevlendirme : Edit

Madde 3. Konusu itibariyle birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu ilgilendiren soruşturmalarda soruşturmayı başlatan Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklardan da müfettiş ister ve Başbakanlığa da bilgi verir.


İsteme Uyma Zorunluluğu : Edit

Madde 4. Kendisinden müfettiş istenen Bakanlık ya kendi bünyesi ya da bağlı ve ilgili kuruluşları Teftiş Kuruluşlarından yeter sayıda müfettişi veya soruşturma yetkisini haiz kontrolörü, en geç yirmi gün içerisinde görevlendirir.


Koordinatörlük : Edit

Madde 5. Heyet çalışmalarında müfettiş isteminde bulunan Bakanlık koordinatörlük görevini yürütür. Koordinatör Bakanlık müfettişi heyetin başkanıdır.


Görev Süresi : Edit

Madde 6. Yukarıdaki maddelerde açıklanan biçimde görevlendirilen müfettişlerden oluşacak heyet bu görevi mümkünse en geç üç ay içersinde soruşturma raporuna veya fezlekeye bağlar. Bu mümkün olmazsa nedenleri ve ne zaman sonuçlanacağı hakkında Başbakanlığa bilgi verir.


Başbakanlığa Bilgi Verme : Edit

Madde 7. Soruşturma sonunda düzenlenen soruşturma raporu veya fezlekenin iki örneği soruşturmanın sona ermesinden sonra koordinatör Bakanlık tarafından bir ay içerisinde Başbakanlığa gönderilir.


Yürürlük ve Yürütme : Edit

Madde 8. - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9. - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.