Yenişehir Wiki
Advertisement

İçindekiler

Birinci Bölüm :Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar[]

Amaç[]

Madde 1- Bu Yönetmeliğin Amacı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumu Türkiye Millî Komisyonunun Kuruluş Ve Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esasları Düzenlemektir.

Kapsam[]

Madde 2- Bu Yönetmelik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumu Türkiye Millî Komisyonunun Görevleri, Yetki Ve Sorumlulukları İle Organlarının Belirlenmesine, Bu Organların Oluşum Biçimi İle Çalışma Düzenine Ve Malî Yapısına İlişkin Hükümleri Kapsar.

Dayanak[]

Madde 3- Bu Yönetmelik, 20/5/1946 Tarihli Ve 4895 Sayılı Kanunla Onaylanan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumu Sözleşmesinin Vıı Nci Maddesine Dayanılarak Hazırlanmıştır.

Tanımlar[]

Madde 4- Bu Yönetmelikte Geçen;

Bakan : Millî Eğitim Bakanını,

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Unesco : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumunu,

Yükseköğretim Kurumları: Üniversite İle Yüksek Teknoloji Enstitüleri Ve Bunların Bünyesinde Yer Alan Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuvarlar, Araştırma Ve Uygulama Merkezleri İle Bir Üniversite Veya Yüksek Teknoloji Enstitüsüne Bağlı Meslek Yüksekokulları İle Bir Üniversite Veya Yüksek Teknoloji Enstitüsüne Bağlı Meslek Yüksekokulları İle Bir Üniversite Veya Yüksek Teknoloji Enstitüsüne Bağlı Olmaksızın Ve Kazanç Amacına Yönelik Olmamak Şartı İle Vakıflar Tarafından Kurulan Meslek Yüksekokullarını,

Millî Komisyon: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumu Türkiye Millî Komisyonunu,

Genel Kurul: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumu Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumu Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulunu,

Denetim Kurulu: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumu Türkiye Millî Komisyonu Denetim Kurulunu, İfade Eder.

İkinci Bölüm:Millî Komisyonun Kuruluş, Amaç Ve Görevleri[]

Kuruluş[]

Madde 5- Millî Komisyon, Bu Yönetmelikle Belirlenen Amaçları Gerçekleştirmek Ve Görevleri Yerine Getirmek Üzere, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Kurulmuştur. Millî Komisyonun Çalışma Yeri Ankara'dadır.

Millî Komisyonun Amacı[]

Madde 6-Millî Komisyonun Amaçları Şunlardır:

A) Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim İşleriyle Yükümlü Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Kuruluşları, Unesco Tarafından Yürütülen Çalışmalar Konusunda Bilgilendirmek, Bunların Faaliyetlere Katkı Ve Katılımlarını Sağlamak, B) Eğitim Alanındaki Çalışmalara Hız Ve Boyut Kazandırılmasına Katkıda Bulunmak, C) Kültürün Korunmasına Ve Yaygınlaştırılmasına Yardımcı Olmak, D)Bilgi Ve Bilimin Önceliğini Gündemde Tutarak Yayılmasına Aracı Olmak, E) Unesco Çalışmalarına, Özellikle Programların Hazırlanmasına Ve Uygulanmasına Etkin Bir Şekilde Katılmak.

Millî Komisyonun Görevleri[]

Madde 7- Millî Komisyonun Görevleri Şunlardır:

A) Unesco'nun Görev Alanına Giren Konularda Bakanlıklar, İlgili Resmi Ya Da Özel Kurum Ve Kişilerin İşbirliğini Sağlamak, B) Unesco İle İlgili Konularda Hükümete Danışmanlık Etmek, C) Unesco 'Nun Amaç, Program Ve Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirmek, D) Genel Konferanslara Ve Unesco Tarafından Düzenlenen Diğer Toplantılara Katılacak Delegelerin Seçimi Sırasında Hükümete Danışmanlık Etmek, Delegelerle İşbirliğinde Bulunmak, Söz Konusu Toplantılara Hükümetin Katkısının Hazırlanmasına Yardımcı Olmak, E) Unesco Genel Konferansında Ve Unesco Tarfından Düzenlenen Diğer Toplantılarda Kabul Edilen Karar Ve Tavsiyeler İle İncelemeler Ve Raporlarda Yer Alan Sonuç Ve Öneriler Hakkında Ulusal Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Vermek, İhtiyaç Ve Öncelikleri Dikkate Alarak İlgili Bakanlıkların Onayı İle Bunların Tartışılmasını Sağlamak Ve Sonuç Alınmasına Gayret Göstermek, F) Unesco'nun Faaliyetleri İle İlgili Olarak Ülkemizin Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Alanlarındaki Dış İlişkilerini İlgilendiren Konularda İlgili Bakanlıkların Görüş Ve Talimatı Altında Hareket Etmek, G) Alınan Kararların Uygulanmasına Ve Karşılıklı Bilgi Ve Belge Değişimine İlişkin Hususlarda, Unesco Genel Merkeziyle Ve Unesco'ya Üye Devletlerin Millî Komisyonları Ya Da Millî İşbirliği Kurullarıyla İletişim Kurmak, H) Unesco Programı İle İlgili Ulusal Faaliyetlere Ve Bu Programların Değerlendirilmesine Katkıda Bulunmak, Unesco Programlarının Gelişimini İzlemek Ve Uluslararası İşbirliğinden Sağlanabilecek İmkanlara İlgili Kuruluşların Dikkatini Çekmek, İ) Unesco Projelerinin Yürütülmesi Ve Unesco 'Nun Uluslararası Faaliyetlerine Katılım Konusunda Millî Eğitim, Kültür Ve Turizm, Dışişleri Bakanlıkları Ve İlgili Diğer Bakanlık Ve Kurumlarla Birlikte Görev Yapmak, J) Unesco'nun Olağan Programı Çerçevesinde Ya Da Bütçe Dışı Fonlarla Finanse Edilen Memurluklara Aday Aranması Ve Unesco'dan Burs Alacak Olanların Belirlenmesi Çalışmalarına Katılmak, K) Ulusal Düzeyde Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Alanlarında Faaliyetleri Olan Kurumlar Arasındaki Disiplinler Arası Diyaloğu Ve İşbirliğini Teşvik Etmek.

Üçüncü Bölüm :Teşkilat[]

Madde 8- Millî Komisyonun Organları Şunlardır:

A) Genel Kurul B) Yönetim Kurulu C) Denetim Kurulu D) Genel Sekreterlik

Genel Kurulun Yapısı[]

Madde 9- Genel Kurul, Hükümet Temsilcileri; Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Konularıyla İlgili Resmi Ve Özel Kurum Ve Kuruluşların Temsilcileri İle Eğitim, Temel Bilimler, İnsan Ve Toplum Bilimleri, Kültür Ve İletişim Konularında Tanınmış Kişilerden Oluşur. Genel Kurul Üyeleri, Unesco'nun Çalışma Alanına Giren Eğitim, Temel Bilimler, İnsan Ve Toplum Bilimleri, Kültür Ve İletişim Konuları Göz Önünde Bulundurularak Belirlenir.

Genel Kurulu Oluşturan Temsilciler[]

Madde 10- Genel Kurul Aşağıda Belirtilen 77 Temsilciden Oluşur:

A) Hükümet Adına Genel Kurula Daimi Olarak Katılacak Bakanlıkların Temsilcileri:

1) Millî Eğitim Bakanlığı: A) Bakan, B) Müsteşar, C) Bakanlık Tarafından Belirlenecek 7 Temsilci, 2) Dışişleri Bakanlığı: A) Müsteşar Ya Da Kendisini Temsil Edecek Yetkili, B) Unesco Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, C) Dışişleri Bakanlığı Tarafından Belirlenecek 2 Temsilci, 3) Kültür Ve Turizm Bakanlığı: A) Müsteşar Ya Da Kendisini Temsil Edecek Yetkili, B) Kültür Ve Turizm Bakanlığı Tarafından Belirlenecek 5 Temsilci, B) Diğer Kamu Kuruluşları: Unesco'nun İlgi Alanlarına Giren Konularda Doğrudan Hizmet Veren Ve Bir Önceki Genel Kurulda Seçilerek Oluşturulan Diğer Kamu Kuruluşları Listesindeki 12 Kuruluştan Birer Temsilci, C) Yükseköğretim Kurumları: Bir Önceki Genel Kurulda, Temel Bilimler, Eğitim, Kültür, İnsan Ve Toplum Bilimleri Ve İletişim Alanlarından Dengeli Bir Dağılım Gözetilmek Kaydıyla Seçilerek Oluşturulan Yükseköğretim Kurumları Listesindeki 25 Kurumdan Birer Temsilci, D) Özel Kuruluşlar: Unesco'nun İlgi Alanına Giren Konularda Sunduğu Hizmetlerde Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Ve Bir Önceki Genel Kurulca Seçilerek Oluşturulan Özel Kuruluşlar Listesindeki 10 Kuruluştan Birer Temsilci, E) Tanınmış Kişiler: Bir Önceki Genel Kurulca Seçilen Eğitim, Temel Bilimler, İnsan Ve Toplum Bilimleri, Kültür Ve İletişim Alanlarında Başarılı Çalışmalarıyla Tanınmış Her Alandan İkişer Kişi Olmak Üzere Seçilen Toplam 10 Kişi, F) Unesco Yürütme Konseyinde Türkiye Temsilcisi.

Genel Kurulun Görevleri[]

Madde 11- Genel Kururlun Görevleri Şunlardır:

A) Yönetim Kurulunca Oluşturulan Ve Bir Sonraki Genel Kurulda Temsili Öngörülen Kurum Vr Kişileri İçeren Listeleri İnceleyerek, Bir Sonraki Genel Kurula Katılacak 12 Kamu Kurumunu, 25 Yükseköğretim Kurumunu, 10 Özel Kuruluşu Ve 10 Tanınmış Kişi İle Yedeklerini Belirlemek, B) Üyeleri Arasından Yönetim Kurulunun 11 Üyesi İle Denetim Kurulunun 2 Üyesini Ve Bunların Yedeklerini Seçmek, C) Unesco'nun Görev Alanına Giren Konularda Tavsiyelerde Bulunmak, D) Yönetim Kurulunun Çalışmalarına Yön Vermek, E) Yönetim Kurulunun Çalışmalarını Gösteren Raporlarını Ve Tekliflerini Görüşerek Karara Bağlamak, F) Denetim Kurulunca Hazırlanan Kesin Hesap Raporlarını İnceleyerek Onaylamak.

Temsilcilerin Nitelikleri[]

Madde 12- Genel Kurula Temsilci Gönderecek Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Kuruluşlar Ve Tanınmış Kişilerin Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar Şunlardır:

A) Unesco 'Nun Etkinlik Alanlarını Oluşturan Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Konularında Belli Bir İşlevi Yerine Getirebilecek Biçimde Teşkilatlanmış Bulunmak, B) Unesco'nun Etkinlik Alanlarını Oluşturan Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Konularında Çalışmalar Yürütüyor Olmak, C) Özel Kurumlar İçin En Az 3 Yıllık Çalışma Süresini Tamamlamış Olmak, D) Tanınmış Kişiler İçin Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Konularında Olumlu Çalışmaları Gerçekleştirmiş Ya Da Gerçekleştirmekte Olmak.

====Temsilcilik Süresi Ve Temsilcilik Sıfatının Kaybedilmesi ===0

Madde 13- Genel Kurul Temsilciliği Sıfatı, Kazanılmasından İtibaren 4 Yıl Sürer. Süresi Biten Genel Kurul Temsilcilerinin Görevleri, Yeni Genel Kurulun Oluşumuna Kadar Devam Eder. Kişilerin, Genel Kurul Temsilcisi Olarak Belirlendikleri Kurumdan Ayrılmaları, İstifaları, Çalışamaz Hale Gelmeleri Veya Ölümleri Hallerinde Temsilcilik Sıfatları Ortadan Kalkar. Yerlerine, Öncekilerin Görev Sürelerini Tamamlamak Üzere, İlgili Kurum Tarafından Yeni İsim Bildirilir.

Genel Kurulun Toplanması[]

Madde 14- Genel Kurul, Belirlenen Gündeme Göre 4 Yılda Bir Yönetim Kurulunun Daveti İle Toplanır. Yönetim Kurulu, 2/3 Çoğunlukla Alacağı Bir Kararla Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırabilir. Zorunlu Durumlarda Yönetim Kurulunun 2/3 Çoğunlukla Alacağı Karar Ve Millî Eğitim Bakanının Onayı İle Bir Yılı Aşmamak Kaydıyla Erteleme Yapılabilir.

Genel Kurulun Çalışma Esasları[]

Madde 15- Genel Kurulun Çalışmalarına İlişkin Esaslar Şunlardır: A) Genel Kurul, Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında Toplanır. Bakanın Katılmadığı Toplantılarda Başkanlık Görevini Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yürütür. B) Genel Kurul, Çalışmaları Süresince Görev Yapmak Üzere Başkanlık Divanı Oluşturur Ve Başkanlık Divanı İçin İki Başkan Vekili İle İki Katip Üyeyi Seçer. C) Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan Vekilleri Ve İki Katip Üyeden Oluşur. Genel Kurul Çalışmaları, Başkan Veya Başkan Vekillerinden Birinin Ve İki Katip Üyenin Yönetiminde Gerçekleştirilir. D) Genel Kurul, Gerektiğinde Kendisine Sunulacak Karar Tasarılarını İnceleyerek Rapor Haline Dönüştürecek Komisyonlar Kurabilir. E) Genel Kurul Ve Kurduğu Komisyonlar, Kararlarını Oy Çokluğu İle Alır.

Yönetim Kurulunun Yapısı[]

Madde 16-Yönetim Kurulu; A) Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Görevlendirilen İki Üye, B) Dışişleri Bakanlığı Tarafından Görevlendirilen Bir Üye, C) Kültür Ve Turizm Bakanlığı Tarafından Görevlendirilen Bir Üye, D) Diğer Kamu Kuruluşları Temsilcileri Arasından Genel Kurulca Seçilecek İki Üye, E) Yükseköğretim Kurumları Temsilcileri Arasından Genel Kurulca Seçilecek Üç Üye, F) Özel Kuruluşların Temsilcileri Arasından Genel Kurulca Seçilecek Üç Üye, G) Tanınmış Kişiler Arasından Genel Kurulca Seçilecek Üç Üye, H) Unesco Yürütme Konseyinde Türkiye Temsilcisi, Olmak Üzere Toplam 16 Üyeden Oluşur.

Yönetim Kurulunun Görevleri[]

Madde 17- Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır: A) Genel Kurulda Temsili Öngörülen Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını, Özel Kuruluşları, Yükseköğretim Kurumlarını Belirleyen Listeleri Genel Kurula Sunmak Üzere Hazırlamak, B) Yönetim Kurulunun Bakanlıkları Temsil Eden Üyelerinin Kendi Aralarında Belirledikleri 5 Tanınmış Kişi İle Yönetim Kurulunun Seçimle Gelen Üyelerinin Kendi Aralarında Belirledikleri 5 Tanınmış Kişiden Oluşan 10 Kişilik Listeyi Yedekleri İle Birlikte Genel Kurula Sunmak Üzere Hazırlamak, C) İkili Olağan İlişkiler, Alınan Kararların Uygulanmsı Ve Bilgi-Belge Değişimi Dışında Kalan Konulardaki Çalışmaları, İlgili Bakanlıklar İle Koordineli Olarak Gerçekleştirmek, D) Unesco Genel Konferanslarında Veya Unesco'nun Düzenleyeceği Toplantılarda Ülkemiz Adına Katılacak Delege Ya Da Uzmanların Seçilmesi Sırasında Hükümete Danışmanlık Etmek, E) Konferans Ya Da Toplantılarda Ülkemiz Adına İleri Sürülecek Görüş Ve Önerileri Hazırlamak, Dışişleri Bakanlığının Ve İlgili Diğer Bakanlıkların Görüşünü Alarak Katılacaklara Bildirmek, F) Millî Komisyon Sekreteryasında Görevlendirilecek Personeli Belirlemek, G) Millî Komisyonun Bütçesini Hazırlamak Ve Millî Eğitim Bakanlığına Sunmak, Yıllık Faaliyet Raporlarını Hazırlayarak Genel Kurul Üyelerine İletmek Ve Genel Kurula Sunulacak Raporları Hazırlamak, H) Genel Kurul Toplantılarının Tarihini, Yerini Ve Gündemini Gerekli Danışmaları Yaparak Belirlemek, İ) Genel Sekreterliğin Çalışmalarını Düzenlemek Ve Kontrol Etmek, J) Kendi Üyelerini Veya Yetkili Kişileri Davet Ederek Unesco'nun İlgi Alanlarında Özel İhtisas Komiteleri Oluşturmak Ve Çalıştırmak, K) Denetim Kurulu Raporlarında Belirtilen Hususlardan Görev Ve Yetkisi Dahilinde Olanlarla İlgili Olarak Gerekli Önlemleri Almak, Denetim Kurulu Yıllık Denetim Raporlarının Genel Kurulun İnceleme Ve Onayına Sunulmasını Sağlamak, L) Unesco'nun Etkinlikleri Kapsamında Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar Hakkında Unesco Merkezine Gönderilmesi Gereken Ülke Raporlarının Hazırlanmasına Katkıda Bulunmak, M) Görev Alanına Giren Konulara İlişkin Kararlar Almak.

Yönetim Kurulunun Toplanma Zamanı Ve Çalışma Şekli[]

Madde 18- Yönetim Kurulu, Bir Sonraki Toplantı Konusunda Farklı Bir Karar Almamış İse Başkanın Daveti İle Her Ay Toplanır. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yaptığı Temaslar Sonucunda, Belirlenen Toplantı Tarihinde, Toplantı Yeter Sayısının Bulunmadığını Saptarsa, Toplantıyı Erteleyebilir Ve Yapacağı Danışmalar Sonunda Uygun Görülecek Yeni Bir Tarihi Önerebilir. Başkanın Çağrısı İle Olağanüstü Toplantılar Yapılabilir. Görüşmeler Tutanakla Saptanır. Bu Tutanak Üyeler Tarafından İmzalanır. Toplantının Yapılabilmesi İçin En Az 9 Üyenin Bulunması Gerekir. Kararlar Katılanların Oy Çokluğu İle Alınır.

Yönetim Kurulu Başkanının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları[]

Madde 19- Yönetim Kurulu Başkanının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Şunlardır:

A) Yönetim Kurulunu Olağanüstü Toplantılara Çağırmak,

B) Toplantıları İdare Etmek,

C) Yönetim Kurulu Kararlarının Uygulanmasını Sağlamak,

D) Millî Komisyonu Temsil Etmek,

E) Genel Kurul Toplantılarında Faaliyet Raporunu Sunmak,

F) Millî Komisyonun İta Amirliğini Yapmak.

Yönetim Kurulu Başkanı, Millî Komisyonun Başkanıdır. Millî Komisyonu, Yönetim Kurulu Başkanının Bulunmadığı Zamanlarda, Başkan Vekillerinden Biri Temsil Eder.

Yönetim Kurulunun Görev Süresi, Başkan Seçimi, Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi[]

Madde 20- Yönetim Kurulunun Görev Süresi 4 Yıldır. Aynı Kişiler Tekrar Görevlendirilebilir Veya Seçilebilir. Süresi Bitip İbra Edilen Yönetim Kurulu, Yeni Yönetim Kurulunun Oluşumuna Kadar Görevde Kalır.

Yönetim Kurulu, İlk Toplantısında Üyeleri Arasından Gizli Oyla Bir Başkan Ve İki Başkan Vekili Seçer. Başkan Veye Başkan Vekillerinin İstifalarında Ya Da Yönetim Kurulu Üyelerinin 2/3 Ünün Gerekli Gördüğü Durumlarda Bu Seçimler Yenilenebilir. Yönetim Kurulu Toplantılarına Geçerli Bir Özür Bildirmeksizin Üst Üste Üç Kez Katılmayan Seçilmiş Üye, Üyelikten Çekilmiş Sayılır. Yönetim Kurulu Üyeliği; İstifa, Çalışmayı Engelleyecek Hastalık, Ölüm Veya Üyelerin Çalışmakta Oldukları Bakanlık, Resmi Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlardaki Görevlerinden Ayrılmaları Hallerinde Sona Erer.

Yönetim Kurulu Üyeliği Herhangi Bir Nedenle Sona Eren Seçilmiş Üyelerin Yerini, Varsa Aynı Grup Temsilcilerinden Olan Yedek Üye, Yoksa Diğer Grup Temsilcilerinden En Çok Oy Almış Yedek Üye Alır.

Bakanlık Temsilcileri İçin Yeni Görevlendirme İlgili Bakanlıkça Yapılır.

Denetim Kurulunun Yapısı[]

Madde 21-Denetim Kurulu; Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Arasından Atanacak Bir Üye İle Genel Kurulu Oluşturan Temsilciler Arasından Seçilecek İki Üye Olmak Üzere, Toplam 3 Üyeden Oluşur. Genel Kurul, Denetim Kurulu İçin İki De Yedek Üye Belirler.

Denetim Kurulunun Görevleri[]

Madde 22- Denetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

A) Millî Komisyon Bütçesinden Yapılan Her Türlü Gider Hesaplarını Ve Bunların Dayanaklarını İncelemek,

B) Genel Kurula Sunulmak Üzere Her Bütçe Yılı Sonunda O Yılın Kesin Hesabını Ve Giderlerin Bütçe İle Hizmetlere Uygunluğunu Açıklayan Raporları Hazırlamak.

Denetim Kurulunun Görev Süresi, Çalışma Şekli, Denetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi[]

Madde 23- Denetim Kurulu, Her Yıl Aralarından Seçtikleri Başkanın Yönetiminde Toplanır. Denetim Kurulu Üyeleri Bir Araya Gelerek Ya Da Ayrı Olarak Hesap Ve Kayıtlar Üzerinde İnceleme Yapar Ve Buna Göre Raporunu Hazırlar. Denetim Kurulu Kararları Oy Çokluğu İle Alınır. Denetim Kurulunun Görev Süresi 4 Yıldır. Denetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi, Yeni Denetim Kurulu Seçilinceye Kadar Sürer. Denetim Kurulu Üyeliği; İstifa, Çalışmayı Engelleyici Hastalık, Ölüm Veya Üyelerin Çalışmakta Oldukları Bakanlık, Resmi Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlardaki Görevlerinden Ayrılmaları Hallerinde Sona Erer. Üyeliği Sona Eren Üyelerin Yerlerini, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Yedek Üyeler Alır.

Genel Sekreterliğin Yapısı[]

Madde 24- Genel Kurul, Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Sekretarya Hizmetleri, Bir Genel Sekreter, İki Genel Sekreter Yardımcısı Ve Gerektiği Kadar Sekretarya Personeli Tarafından Yürütülür.

Genel Sekreterlik Personeli[]

Madde 25- Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Sayman Ve Diğer Genel Sekreterlik Personeli, Yöneti Kurulunun 2/3 Ünün Teklifi Ve Bakanlığın Olumlu Görüşü Üzerine 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Olarak İş Sözleşmesi İle Çalıştırılırlar. Bunların Görevine Son Verme İşlemi De Aynı Usule Göre Yapılır. Millî Komisyon Çalışmalarının Yoğunlaştığı Ve Genel Sekreterlik İş Ve İşlemlerinin Arttığı Dönemlerde, Yönetim Kurulunun Kararı Ve Bakanlığın Uygun Görüşü İle Sürekli Çalışan Personel Sayısını Aşmamak Üzere, 4857 Sayılı Kanunun 11 İnci Maddesine Göre Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle İlave Personel Çalıştırılabilir.

Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcıları, Sayman Ve Genel Sekreterlik Personelinde Aranacak Şartlar[]

Madde 26-Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Sayman Ve Genel Sekreterlikte Çalışacak Diğer Personelde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 İnci Maddesindeki Genel Şartların Yanı Sıra Aşağıda Belirtilen Özel Şartlar Aranır:

A) Genel Sekreterlikte Aranacak Özel Şartlar Şunlardır:

1) En Az 4 Yıllık Fakülte Veya Yüksek Okul Mezunu Olmak,

2) Uluslararası İlişkilerde Belirli Bir Tecrübeye Sahip Olmak,

3) Kamu Ya Da Özel Sektörde Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Dallarından Bir Veya Birkaçında En Az Üç Yıl Çalışmış Olmak,

4) İngilizce Veya Fransızca Dillerinden Birinden, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından En Az B Düzeyinde Sonuç Belgesine Sahip Olmak,

5) Yönetim Kurulunun Belirleyeceği Diğer Niteliklere Sahip Olmak,

B) Genel Sekreter Yardımcılarında Aranacak Özel Şartlar Şunlardır;

1) En Az 4 Yıllık Fakülte Veya Yüksek Okul Mezunu Olmak,

2) Kamu Ya Da Özel Sektörde Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Dallarından Bir Veya Birkaçında En Az Bir Yıl Çalışmış Olmak,

3) İngilizce Veya Fransızca Dillerinden Birinde, Kamu Personali Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından En Az B Düzeyinde Sonuç Belgesine Sahip Olmak,

4) Yönetim Kurulunun Belirleyeceği Diğer Niteliklere Sahip Olmak,

C) Genel Sekreterlikte Çalışacak Sayman Ve Diğer Personelde Aranacak Özel Şartlar Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenir.

Genel Sekreterin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları[]

Madde 27-Genel Sekreterin Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

A) Genel Kurul Ve Yönetim Kurulunun Toplantılarını Düzenlemek,

B) Yönetim Kurulunun Alacağı Kararları Yürütmek Ve Sonuçlar Hakkında Yönetim Kuruluna Bilgi Vermek,

C) Yönetim Kurulunca Verilen Görevlerin Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Ön Hazırlıkları Yapmak,

D) Millî Komisyon Sekreteryasının Günlük Çalışmalarını Düzenlemek Ve Denetlemek,

E) Genel Sekreter Yardımcıları İle Diğer Sekreterya Görevlilerinin Görev Yetki Ve Sorumluluk Durumlarına İlişkin Esasları Belirleyerek Yönetim Kurulunun Onayına Sunmak,

F) Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun İstediği Her Türlü Bilgi, Belge, Defter Ve Evrakı Temin Etmek, Çalışmalarını Kolaylaştıracak Tedbirleri Almak,

G) Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Üyeleri İle İletişim Kurmak Ve Sürdürmek,

H) Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyeliklerinin Sona Ermesine İlişkin Hususların Ortaya Çıkması Durumunda, Konuya İlişkin Bilgi Ve Belgeleri Hazırlayarak Yönetim Kuruluna Sunmak,

İ) Millî Komisyonun Tahakkuk Memurluğu Görevini Yerine Getirmek,

J) Yönetim Kurulu Başkanının Öngördüğü Diğer Görevleri Yerine Getirmek. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılır. Oy Hakkı Yoktur. Toplantı Tutanaklarının Tutulmasını Sağlar. Genel Sekreter Kendisini İlgilendiren Toplantılara Katılamaz. Bu Durumda, Genel Sekreterin Görevleri, En Genç Üyelerden Biri Tarafından Yerine Getirilir. Genel Sekreter, Yukarıda Belirtilen Görevlerin, Usulüne Uygun Olarak Ve Zamanında Yerine Getirilmesinden Yönetim Kuruluna Karşı Sorumludur.

Tahakkuk Memurunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları[]

Madde 28- Tahakkuk Memuru, Giderlerin Mevzuatına Uygun Olarak Tahakkuk Ettirilmesinden, Ödeneklerin Zamanında Ve Yerinde Kullanılmasından, Giderin Gerçek Gereksinme Karşılığı Yapılmasından Ve Programlanmış Hizmetlerin Zamanında Yerine Getirilmesinden Sorumludur.

Saymanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları[]

Madde 29- Sayman, Aşağıda Belirtilen Görevleri Yapar Ve Yetkileri Kullanır:

A) Yönetim Kuruluna Sunulmak Üzere Yıllık Bütçe Taslağını Hazırlamak,

B) Yıl İçinde, Bütçe İle Gelir Ve Giderleri Gözden Geçirerek Aktarma Önerilerini Hazırlamak,

C) Tahakkuk Etmiş Giderleri Ödemek,

D) Saymanlık İşlerine İlişkin Her Türlü Yasal Defterleri Tutmak,

E) Bütçe, Aylık Gelir Ve Giderlerle İlgili Olarak Yönetim Kuruluna Bilgi Vermek,

F) Yıl Sonunda Kesin Hesap Çizelgelerini Düzenlemek,

G) Demirbaş Defteri Tutmak,

H) Muhasebe Defterlerini Ve Gelir Gider Belgelerini Düzenlemek, Giderleri Defterlere Yazmak.

Genel Sekreterliğin Çalışma Şekli[]

Madde 30- Genel Sekreterlik, Çalışmalarını Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Bağlı Olduğu Çalışma Esaslarını Da Gözeterek Yönetim Kurulunca Belirlenen Esaslar Çerçevesinde Yürütür.

Genel Sekreter Yardımcıları, Sayman Ve Diğer Görevliler, Genel Sekreterin Verdiği Görevleri Yerine Getirmekle Yükümlüdür.

Dördüncü Bölüm :Mali Hükümler[]

Millî Komisyonun Gelirleri[]

Madde 31- Millî Komisyonun Gelirleri Şunlardır:

A) Devlet Bütçesinden Öngörülen Ödenek, B) Millî Komisyonca Yayın, Araştırma Ve Diğer Yollarla Sağlanan Gelirler, C) Kamu Kuruluşlarınca Mevzuatına Göre Yapılacak Yardımlar, D) Bağışlar, E) Unesco'dan Sağlanabilecek Katkılar, F) Diğer Gelirler.

Millî Komisyonun Giderleri[]

Madde 32- Unesco Millî Komisyonunun Gelirleri Aşağıda Belirtilen Harcamalarda Kullanılır:

A) Millî Komisyonun Görevleri Dahilinde Yapılan Her Türlü İnceleme Ve Araştırma Çalışmalarına, Danışmanlık Hizmetlerine, Eğitim, Bilim, Kültür Ve İletişim Konularında Yapılan Çalışmalara Ve Yayınlara İlişkin Giderler, B) Millî Komisyonun Görevleri Çerçevesinde, İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Gerçekleştirilen Panel, Konferans Ve Benzeri Etkinliklere İlişkin Giderler, C) Çalışanların Ücretlerine İlişkin Giderler. Harcamalara İlişkin Usul Ve Esaslar Madde 33- Millî Komisyonun Harcamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Şunlardır: A) Millî Komisyonun Çeşitli Görevlerinin Gerektirdiği Harcamalar İle Genel Sekreterlik Teşkilatında Görevli Personele Ödenecek Ücret Ve Diğer Ödemeler, Genel Ve Özel Mevzuat Hükümleri Esas Alınarak Yönetim Kurulunca Hazırlanacak Ve Bakanlıkça Uygun Görülecek Bir Yönergede Belirlenen Esaslara Göre, Yönetim Kurulu Kararı İle Yapılır. B) Millî Komisyonun İta Amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Başkanın Bulunmadığı Hallerde Başkan Vekillerinden Biri İta Amiridir. C) Millî Komisyonun Tahakkuk Memurluğu Görevini Genel Sekreter, Genel Sekreterin Bulunmadığı Hallerde Genel Sekreter Yardımcılarından Biri; Saymanlık Görevini İse Millî Komisyon Saymanı Yürütür. D) İdari Ve Malî Nitelikli İş Ve İşlemlerde, Muhasebe Kayıtlarında Ve Belge Düzeninde Resmi Dairelerde Uygulanan Hükümler Esas Alınır.

Beşinci Bölüm:Geçici Ve Son Hükümler[]

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler[]

Madde 34- 26/4/1982 Tarihli Ve 8/4568 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Kurumu (Unesco) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 26/4/1982 Tarih Li Ve 8/4568 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Hükümlerine Göre Teşkil Olunan Genel Kurul, Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun Görev Süreleri Bu Yönetmelikte Öngörülen Sürelere Tamamlanır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin 33 Üncü Maddesinde Belirtilen Yönerge Altı Ay İçinde Yürürlüğe Konulur. Bu Yönergenin Yürürlüğe Konulmasına Kadar, Mevcut Yönergenin Bu Yönetmeliğe Aykırı Olmayan Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Olunur.

Geçici Madde 3- Yönetim Kurulu, Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapılacak İlk Genel Kurula Katılacak Diğer Kamu Kuruluşlarını, Yükseköğretim Kurumlarını, Özel Kuruluşları Ve Tanınmış Kişileri, Bu Yönetmelikte Belirlenen Esaslar Çerçevesinde Resen Belirlemeye Yetkilidir.

Yürürlük[]

Madde 35- Sayıştay'ın Görüşü Alınan Bu Yönetmelik, Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

Yürütme[]

Madde 36- Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

Advertisement