UNDP
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNDP Gençlik Raporu 2008 [1]
Dosya:UNDP - Türkiye'de gençlik- İnsani Gelişme Raporu -Türkiye 2008 NHDR Tr.pdf
Kalkınma Sonuçları Değerlendirmesi (KSD) – Türkiye’de UNDP Katkısının Değerlendirilmesi Yönetici Özeti


Şablonlar Şablon:UNDPbakınız [d]


web sitesi: http://www.undp.org


Odak Çalışma Alanları[düzenle | kaynağı değiştir]

Diğer Çalışma Alanları[düzenle | kaynağı değiştir]

Proje Websiteleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Proje Websiteleri Linkleri

Belgeler ve Yayınlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Devamı>>
]]UNDP Türkiye 3 temel alanda ilerleme kaydetmek için çalışıyor: 1) demokratik yönetişimin sağlanması için kapasite geliştirme; 2) yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi; 3) çevre ve sürdürülebilir kalkınma. Bu temel alanlara ek olarak, UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojisi'nin rolüne büyük önem veriyor.

UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor. Kalkınma projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bakanlıklarla yakın ilişki içinde çalışıyor. UNDP, kadın, gençlik, yerinden olmuş kişiler ve Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi konulardaki ortak projeler dahil, ülkedeki BM projelerinden en iyi sonuçların alınabilmesi için de, Türkiye'deki diğer BM kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.

UNDP Türkiye Temsilciliği, hükümet, uluslararası örgütler, sivil toplum ve akademisyenlerle yakın ilişki içinde olabildiği Ankara'da bulunuyor. UNDP'nin ayrıca, İstanbul, Erzurum, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da proje ofisleri var. Bu bölgelerdeki kalkınma sorunlarıyla doğrudan ilgilenebilmek amacıyla projeler, sivil toplum kuruluşları, kadınlar, gençler, iş dünyası, üniversiteler, bölgesel ve yerel yönetimlerle birlikte, bu ofisler aracılığıyla yürütülüyor. 2005 yılında açılan İstanbul'daki proje ofisinin kuruluş amacı da, yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişimin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi kalkınma hedeflerine katkıda bulunabilmeleri için özel sektöre öncülük etmek.

UNDP, program ve projelerin yanısıra, düzenli olarak Ulusal İnsani Gelişme Raporları yayımlıyor. 2008 yılında yayımlanan Ulusal İnsani Gelişme Raporu eğitim, sağlık, istihdam ve katılım gibi alanlarda gençlere sağlanabilecek çeşitli olanakları inceliyor ve bu alanlarda tavsiyeler içeriyor. Ulusal İnsani Gelişme Raporu'yla birlikte, Türkiye'nin kalkınma düzeyini iller bazında gösteren İnsani Gelişim Endeksi de hazırlanıyor. UNDP ayrıca, Yeni Yoksulluk ve Kadın Girişimciliği gibi belli politikalara yönelik raporların yanısıra; namus cinayetleri gibi konularda diğer BM kuruluşlarıyla birlikte ortak raporlar üretiyor.


Maddi Kaynağımız Nereden Geliyor ve Bu Kaynakları Nasıl Kullanıyoruz

UNDP'nin çeşitli finansman kaynakları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi üye ülkelerin düzenli gönüllü katkılarından oluşan "düzenli kaynaklar" ya da "çekirdek kaynaklar". Son yıllarda, üye ülkelerin UNDP'ye yıllık katkıları 842 milyon dolar düzeyinde.Düzenli kaynaklar, ofislerin geçiminin yanısıra, krizde olan ülkelerin özel kalkınma ihtiyaçları ya da şiddetli bir krizin ortaya çıkmasını önlemek için kullanılıyor.

UNDP'nin sahip olduğu bir diğer finansman kaynağı ise "yerel kaynaklar". Bu kaynaklar, UNDP ofislerinin bulunduğu ülkelerin hükümetlerinin sağladığı fonlardan oluşuyor.

UNDP "diğer bağış kaynakları"na da sahip. Örneğin, Kredi Fonları ve Paralel Finansman. Kredi Fonları özel kuruluşlar ve bireyler de dahil olmak üzere bağışta bulunan bir ya da birden çok hükümet ve hükümet dışı taraftan oluşabilir ve UNDP'nin demokratik yönetişim, yoksulluğu azaltma, kriz önleme ve kurtarma, enerji ve çevre ve HIV/AIDS olarak belirlediği 5 tematik alanda gerçekleştirilecek ve net etkileri olan kısa dönemli projeleri finanse etmek için kullanılıyor. Bu fonların bir kısmı ise diğer küresel ve bölgesel girişimler için kullanılıyor. Küresel Çevre Fonu (GEF) bu fonun bir örneği. Paralel Finansman bağışta bulunan tarafların, ortak bir program veya projenin hayata geçirilmesi için UNDP'ye katılmakla beraber kendi kaynaklarını ayrı yönetmeleridir. Bu durumda, bu fonlar UNDP hesaplarında yeralmaz ancak UNDP projeleri için kullanılır.


Nasıl Çalışıyoruz

belli bir kalkınma sorununa yönelik, belli bir zaman dilimiyle sınırlı projeler yoluyla kalkınma konusundaki bilgi düzeyini yükseltecek ve insanların bilgiye ve kaynaklara erişimini sağlayacak öncülük ve raporlama yoluyla ülke düzeyindeki çalışmaların etkisini ve verimliliğini geliştirmek amacıyla diğer BM ajanslarını destekleme ve eşgüdüm sağlama yoluyla Tedarik İnsan Kaynakları Finans

Neyi Hedefliyoruz[düzenle | kaynağı değiştir]

UNDP Türkiye Temsilciliği, yoksulluk olmaksızın büyüme ve demokratik yönetişim için çalışıyor. UNDP, 50 yılı aşkın bir süredir, Türkiye'nin kalkınma önceliklerine yönelik pratik çözümler bulmak için Türk Hükümeti'nin yanısıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör dahil olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla işbirliği yapıyor.

Halen yürütülmekte olan ve UNDP tarafından desteklenen projeleri görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Program Belgeleri ve Düzenleyici Belgeler[düzenle | kaynağı değiştir]


Türkiye'de BM Ortak Programları[düzenle | kaynağı değiştir]

UNDP, Türkiye'de BM ortak programlarına da destek veriyor. Bu programlar, BM içinde süregiden reform çalışmaları çerçevesinde destekleniyor. Genel Sekreter tarafından gündeme getirilen reform paketi çeşitli mekanizma ve araçların yanısıra Ortak Ülke Değerlendirmesi'ni (CCA) ve BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi'ni (UNDAF/UNDCS) de içeriyor. Bu araçlar, Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, ulusal hedef ve önceliklere destek olmayı ve BM'nin kollektif inceleme ve programlama kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.


TÜRKİYE’DE BM KOORDİNASYON SİSTEMİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü sistemi ile koordine edilmektedir.Bu system ülke bazında değişik BM kuruluşlarının verimliliğini ve bu kuruluşların etkniliğini artırmayı beraberinde getiriyor.

Türkiye’de resmi olarak temsil edilen BM kuruluşları: FAO, ILO, IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNIC, UNICEF, ENIDO, UNODC, WFP ve WHO. Bretton Woods kuruluşları olan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nunda BM Ülke Ekibi’nin bir parçası olarak Ankara’da merkezleri bulunuyor.

BM Ülke Ekibi’nin ve özellikle Türkiye’de program döngülerini uyumlu hale getirmeye mükellef olan BM kuruluşlarının çalışması, Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi (UNDAF) olarak adlandırılan bir ortak uygulama stratejisiyle ifade ediliyor. UNDAF, BM Türkiye Ortak Ülke İncelemesi’ni baz alarak, ülkedeki BM kuruluşlarının, fonlarının ve programlarının ortak çabaları için planlama ve denetleme çerçevesi sunuyor. Bu ise, 2 ana etkene oturuyor. Bir tarafta ulusal yasal çerçevenin analizi Ortak Ülke İncelemesi ve Tükiye’nin imzalayıp, onayladığı uluslararası uygulama araçlarının sağlanmasına ilişkin bir dizi önlem ve konular var. Diğer tarafta ise, Ortak Ülke İncelemesi’nde belirtilen 4 ortak ilgi alanları konularmevcuttur; bunlar:

Yönetişim ve Katılımcı Demokrasi;

Sosyo-ekonomik ve Bölgesel Eşitsizliklerin Azaltılması;

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği;

BM Anlaşmalarının Artan Farkındalığı ve Bunların Uygulamaları için İnsan ve Finans Kaynaklarının Artan Hareketliliği;

Bu konuların seçilmesinin nedeni, bunların Türkiye’nin uluslararası sözlerine uymak için sarf ettiği çabaylar için önemli olması, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sözü geçen kalkınma sorunlarına yönelik ülkenin öncelikleriyle denk düşmesidir.

Ülke Ortak İncelemesi UNDAF’ın BM anlaşmalarının tam uygulanması için ana amaca odaklanması gerektiğine değinmiştir. Bu amaç Ortak Ülke İncelemesi’nde belirtilen dört sorunun ya da ortak ilgi alanlarına değinen ortak ya da tamamlayıcı etkinliklerle gerçekleştirilecektir.

İlgili Bağlantılar[düzenle | kaynağı değiştir]

Birleşmiş Milletler Türkiye

FAOBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Fonu Türkiye

ILOUluslararası Çalışma Örgütü

IOMUluslararası Göç Örgütü

UNFPABirleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye

UNHCRBirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye

UNICBirleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi Türkiye

UNICEFBirleşmiş Milletler Çocuk Fonu Türkiye

UNIDOBirleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Türkiye

WHODünya Sağlık Örgütü Türkiye

Dünya Bankası Türkiye

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.