FANDOM


Bağlantı başlığı

Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden Hatıralar Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır


Biz ki yarmıştık şu'unun büyük ummanını
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Biz ki yarmıştık şu'ûnun en büyük ummânını; Çiğnemiştik yükselen emvâc-i bî-pâyânını
Biz ki yarıp geçmiştik muazzam bir olaylar okyanusunu; Çiğnemiştik onun yükselen sayısız dalgalarını;
We have a tremendous events that crossed the ocean broke through;
Chew his countless waves of the rising;
örnek osmanlıca مقدمة
Hâkim olmuştuk bütün bir âlemin eyyamına;
Biz ki devirler, çağlar ve olayların karşımıza dikilmesine rağmen
Hâkim olmuştuk bütün zamanına dünyanın
We are the transfers, although the ages and planting events across All the time we had the judge in the world
örnek osmanlıca مقدمة

Şimdi tek bir dalganın pâmâl-i izmihlaliyiz!

Şimdi sahillerde mahkûmiyyetin timsâliyiz!

Şimdi tek bir dalganın altında ezilmekteyiz!

Şimdi sahillerde mahkum olmanın sembolüyüz!

Now, under a single wave squeeze!
örnek osmanlıca مقدمة

Böyle bir sadmeyle alt üst olsun en müdhiş gemi...

Dehşetin te'sîri hâlâ sarsıyor endîşemi!

Böyle tek bir vuruşla alt üst olsun en müdhiş gemi...

Dehşetin etkisi hâlâ sarsmakta endîşemi!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Öyle salgındır felâket, öyle anîdir ölüm:

Hem görür göz, hem aceb rü'ya mıdır, der, gördüğüm?

Öyle salgındır felâket, öyle anîdir ölüm:

Hem görür göz, hem acaba rüya mıdır, der, gördüğüm?

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Nerde rü'yâ! Gördüğün ayniyle vâki'dir senin.

Gayr-i vâki' noktalar: Ancak o mühlik sadmenin,

Nerde rüya! Gördüğün aynen olmuştur senin.

Olmamış olan şeyler ise o yok edici vuruşun,

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Bir dışardan, bir kaza, bir nâgehânî olması.

Bir de - en yanlış kana'at - âsümânî olması;

Dışardan, kazaen ve aniden yapılmış olması;

Bir de - en yanlış fikir budur - Gökten, Allah'tan gelmesi.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Dahilîdir sadme... Hâriçten değil... Asla değil!

Sonra, olmaz ez-kazâ dünyâda bir şey, böyle bil!

Hayır bu felaket içeridendir... Dışardan değil... Asla değil!

Sonra dünyada kazaen bir şey olmaz, böyle bil!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Nâgehânî lâfzının ma'nâsı yoktur, herzedir:

En beyinsizler bu istikbâli zîrâ kestirir.

Aniden sözünün anlamı yoktur, saçmadır

En beyinsizler bile böyle bir geleceği kestirir;

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Gökten inmez bir de hiçbir şey... Bütün yerden taşar;

Kendi ahlâkiyle bir millet ölür, yâhud yaşar.

Gökten inmez bir de hiçbir şey... Bütün yerden taşar.

Kendi ahlakıyla bir millet ölür veya yaşar.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Çiğnenirsek biz bugün, çiğnenmek istihkakımız:

Çünkü izzet nerde, bir bak, nerdedir ahlâkımız.

Çiğnenirsek biz bugün, çiğnenmek bizim hakkımız:

Çünkü haysiyet nerde, bir bak, nerdedir ahlâkımız.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Müslümanlık pâk sîretten ibaretken, yazık!

Öyle saplandık ki levsiyyâta: Hâlâ çıkmadık!

Müslümanlık tertemiz bir iç hayattan ibaretken, yazık!

Öyle saplandık ki pisliklere: Hâlâ çıkmadık!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Zulme tapmak, adli tepmek, hakka hiç aldırmamak;

Kendi âsûdeyse, dünyâ yansa, baş kaldırmamak;

Zulme tapmak, adaleti tepmek, hakka hiç aldırmamak;

Kendi rahatsa, dünya yansa, baş kaldırmamak;

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Ahdi nakzetmek, yalan sözden tehâşî etmemek;

Kuvvetin meddahı olmak, aczi hiç söyletmemek;

Verdiği sözden caymak, yalan sözden çekinmemek;

Kuvveti alkışlamak, güçsüzü hiç söyletmemek;

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Mübtezel birçok merasim: İnhinalar, yatmalar,

Şaklabanlıklar, riyalar, muttasıl aldatmalar;

O her zaman yapılan hareketler: Eğilip iki büklüm olmalar, yatmalar,

Şaklabanlıklar, ikiyüzlülükler, devamlı aldatmalar

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Fırka, milliyyet, lisan nâmvyla dâim ayrılık;

En samimî kimseler beyninde en ciddî açık;

Parti, millet, dil adına sürekli bir ayrılık;

En samimi kimseler arasında en ciddi açık;

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Enseden arslan kesilmek, cebheden yaltak kedi...


Müslümanlık bizden evvel böyle zillet görmedi!

Arkadan arslan kesilmek, yüz yüze yaltak kedi...


Müslümanlık bizden önce böyle horlanış görmedi!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Hâlimiz bir inhilâl etmiş vücûdun hâlidir;

Rûh-i izmihlalimiz ahlâkın izmihlalidir.

Halimiz bir çöküntüye uğramış vücûdun hâlidir;

Çöküşümüzün asıl sebebi ahlâkın çöküşüdür.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Sâde bir sözdür fakat hikmetlerin en mücmeli:

Bir halâs imkânı var: Ahlâkımız yükselmeli

Sâde bir sözdür fakat hikmetlerin en özlüsü

Tek kurtuluş imkânı var: Ahlâkımız yükselmeli.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Yoksa pek korkunç olur katmerleşip hüsranımız...

Çünkü hem dünyâ gider, hem din, eğer yapmazsanız.

Yoksa pek korkunç olur katmerlenip kayıplarımız...

Çünkü hem dünya gider, hem din, eğer yapmazsanız

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
20 Haziran 1329
3 Temmuz 1913
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
video
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.