FANDOM


BUCAK VE KÖYLERE İMAM HATİP KADROLARININ DAĞITIMINDA UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 19/02/1975 - 7/9516

Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/06/1965 - 633

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/03/1975 - 15170

Madde 1 - Bucak ve Köy imam - hatip kadroları, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu Tüzükte gösterilen esaslara göre dağıtılır.

Madde 2 - İmam - hatip kadrolarının dağıtımında kadrosuz cami sayısı bakımından iller ve ilçeler arasında nispetsizliğe meydan vermiyecek şekilde hareket edilir.

Bir ilçenin kadro verilecek bucak ve köylerinin saptanmasında ise aşağıda nitelikleri belirtilen yerlere öncelik tanınır :

a) Bütçesi zayıf köyler,

b) Sınır bucak ve köyleri,

c) Orman bucak ve köyleri,

d) Yol, su elektrik ve okul gibi Devlet hizmetlerinden yararlanmamış bucak ve köyler,

e) Pilot bölge olarak seçilmiş bucak ve köyler.

Madde 3 - Yapılan yeni camiler, her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar valiliklerce Diyanet İşleri Başkanlığına bildirilir ve bu camilerin, 2 nci maddeye göre yapılmış sıralama listesinde kaçıncı sırayı alacağı belirtilir.

Madde 4 - Sıralama çalışmaları merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında Milli Eğitim Müdürü ve müftüden; ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilköğretim müdürü ve müftüden oluşan kurullar tarafından yapılır. Düzenlenen listeler Diyanet İşleri Başkanlığınca onaylandıktan sonra müftülüklerce ilan edilir.

Madde 5 - Liste veya daha önce verilmiş bir kadronun yeri, ancak, kurulların gerekçeli önerileri üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca değiştirilebilir ve durum 4 üncü madde gereğince ilan edilir.

Madde 6 - 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.