İnşikak Buruc

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Tarık
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O Semai zatilbüruca
And olsun bürclü göyə!
By the heaven, holding mansions of the stars,
Ve o yevmi mev'uda
And olsun vədə verilmiş günə!
And by the Promised Day.
Ve şâhide ve meşhûda kasem olsun
And olsun şahidlik edənə və edilənə!
And by the witness and that whereunto he beareth testimony,
Tel'ıyn edildi sahibleri o uhdudun
Məhv olsun xəndək kənarında yığışanlar!
(Self) destroyed were the owners of the ditch
O çıralı ateşin
Odunla alışdırılmış xəndək.
Of the fuel fed fire,
O vakıt ki üzerine oturmuştular
Onlar o xəndəyin qırağında oturub,
When they sat by it,
Mü'minlere yaptıklarına karşı şâhid de oluyorlardı
möminlərə öz verdikləri işgəncələrə şahidlik edirdilər.
And were themselves the witnesses of what they did to the believers.
Onlardan kızdıkları da yalnız azîz, hamîd olan Allaha iyman etmeleri idi
Kafirlər onlardan yalnız Qüdrətli, Tərifəlayiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar.
They had naught against them save that they believed in Allah, the Mighty, the Owner of Praise,
Ki bütün Semavât ve Arz mülkü onundur ve Allah, her şey'e şâhiddir
Halbuki, göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət Ona məxsusdur. Allah hər şeyə Şahiddir.
Him unto Whom belongeth the Sovereignty off the heavens and the earth; and Allah is of all things the Witness.
O kimseler ki mü'minîn ve mü'minâta fitne yapmışlar, sonra da tevbe etmemişlerdir muhakkak artık onlara Cehennem azâbı var ve onlara yangın azâbı vardır
O kəslər ki, mömin kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş, sonra da tövbə etməmişlər, onlara Cəhənnəm əzabı və onları yandırıb-yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır.
Lo! they who persecute believing men and believing women and repent not, theirs verily will be the doom of hell, and theirs the doom of burning.
O kimseler ki iyman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, muhakkak onlara altından ırmaklar akar Cennetler var, işte o büyük kurtuluş dur
Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün ağacları altından çaylar axan Cənnət bağları vardır. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir.
Lo! those who believe and do good works, theirs will be Gardens underneath which rivers flow. That is the Great Success.
Hakîkat rabbının tutuşu şediddir
Doğrudan da, Rəbbinin günahkarları yaxalaması çox şiddətlidir!
Lo! the punishment of thy Lord is stern.
Çünkü o hem mübdî hem muîddir
Həqiqətən, O, hər şeyi ilkin yaradır və onu yenidən bərpa edir!
Lo! He it is Who produceth, then reproduceth,
Onunla beraber gafurdur, çok sevgili (vedud) dur
Bağışlayan da, Sevən də Odur!
And He is the Forgiving, the loving,
Arşın sahibi, şanlı (mecîd) dir
Ərşin sahibidir, Şan-şöhrətlidir!
Lord of the Throne of Glory,
Dilediğini yapar (fa'alün limâ yürîd) dir
İstədiyini edəndir.
Doer of what He will.
geldi ya, sana kıssası o orduların (o cünudun)
Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatıbmı?
Hath there come unto thee the story of the hosts
Fir'avnin ve Semudün
Firon və Səmud qoşunlarının.
Of Pharaoh and (the tribe of) Thamud?
Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibe
Xeyr, küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadırlar.
Nay, but those who disbelieve live in denial
Halbuki Allah arkalarından kuşatmış
Allah onları arxadan əhatə etmişdir.
And Allah, all unseen, surroundeth them.
Fakat o şanlı bir Kur'andır
Bəli, bu şanlı Qurandır.
Nay, but it is a glorious Qur’an
Bir Levhı mahfuzda
O, mühafizə edilən lövhədədir.
On a guarded tablet.


Buruc Suresi/NAKİLLER - Buruc Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri