FANDOMŞiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
>
Eyvâh ıssız diyârdilber...

Her hatvesi bir mezâr-ı muğber!

Eyvah! Güzel sevgilimin yurdu ıssız kalmış...
Her köşesi kırgın bir mezara dönmüş!
İngilizce Tercüme
Uçmuş da bakındığım terâne,

Kalmış sessiz bir âşiyâne.

İçindeki sesler uçmuş
Sessiz bir yuva halinde kalmış.
İngilizce Tercüme
Yer yer medfun durur emeller...

Gûyâ ki kıyâm-ı haşri bekler!

Yer yer gömülü durur emeller...'
Sanki kıyamet gününü bekler!
İngilizce Tercüme
Rab! Niye böyle bir yığın hâk
Olmuş yatıyor o buk'a-i pâk
Ya Rab! Niye böyle bir yığın toprak

Olmuş yatıyor o saha ki pak (temiz)

İngilizce Tercüme
Rab, ne için o lem'a nâbûd?

Rab, ne için bu sâye memdûd?

Ya Rab! Ne için o parıltı ortada yok?
Ya Rab! Niçin uzayıp gitmekte bu gölge?
İngilizce Tercüme
Rab, ne demek harîm-i cânan,
Üstünde bu perde perde hicran?
Ya Rab! Sevgilinin yuvası üzerine
Gerilmiş bu kat kat ayrılık perdesinin anlamı ne?
İngilizce Tercüme
Lâkin görünen kimin hayâli?

Cânan gibi tıpkı yâl ü bâli...

Fakat görünen kimin hayalidir?
Endamı tıpkı sevgilim gibidir
İngilizce Tercüme
Keysû-yi siyâh-ı târumârı,

Altında cebîn-i lem'a-dârı,

Dağınık siyah saçları 'Altında parıldayan alnı,
İngilizce Tercüme
Zulmetler içinde subh-i mahmûr;

Yâ gözbebeğinde nazra-i nûr;

Mahmur bir sabah gibidir karanlıklar içinde.
Ya da nurlu bir bakıştır gözbebeğinde
İngilizce Tercüme
ebr-i bahâr içinde cevvâl
Bârân şeklinde dürr-i seyyâl;
Yahut da hareketli bahar bulutundan düşen,
Bir inci tanesidir yağmur şeklinde.
İngilizce Tercüme
sînede her zaman coşan yâd,

kayd-ı bedende rûh-i âzâd.

Yine o, yüreğimde her an coşan bir hatırayı,

Ya da beden bağında hür olan ruhu andırmakta.

İngilizce Tercüme
Ey tayfnigeh-fırîbi yârin
Olmaz mı bir ân için karârın?
Ey sevgilinin gözleri aldatan hayali.
Bir an için bile olsa karar kılmaz mısın?
İngilizce Tercüme
Heyhât, serâbşavka döndün...
Karşımda parıldamanla söndün!
Yazık, bir sevgi serabına döndün...
'Karşımda parıldamanla söndün!
İngilizce Tercüme
Kimden sorayım ki nerde dilber?

Makber gibi samt içinde her yer.

Kimden sorayım ki nerde dilber?
Mezar gibi sessizlik içinde her yer.
İngilizce Tercüme
Cânan! Cânan!.. dedim, arandım...

Bir aks-i nidâ dedikçe, yandım!.

Sevgili! Sevgili! dedim, arandım..."
Ünleyişime bir yankı dedikçe, yandım!
İngilizce Tercüme
Rab, neye hem sağır, hem ebkem,

Dağlar, dereler, bütün şu âlem?

Ya Rab, niye hem sağır hem dilsiz',
Dağlar, dereler, bütün şu âlem?
İngilizce Tercüme
Ey sevdiğimin sevimli yurdu,

Hâlin, bana şimdi pek dokundu!

Ey sevdiğimin sevimli yurdu,

Hâlin bana şimdi pek dokundu!

İngilizce Tercüme
Bir şemmeye kâilim bugün ben.
Aç göğsünü, sendeki kokunun eserinden
Bir parçaya bile razıyım bugün ben.
İngilizce Tercüme
Bir vakt o şemîm-i nâz-perver
subha kadar yanımda bekler,
Bir zaman o nazlı güzeli hatırlatan koku

Tâ sabaha kadar yanımda bekler,

İngilizce Tercüme
- Ümmîde verip bekâ sabûhu-

Sermest-i safâ ederdi rûhu.

-Ümitlerime beka şarabı sunup-
Safasından sarhoş ederdi ruhu.
İngilizce Tercüme
Heyhât o nesîm-i sâf şimdi

Nâzan, nâzan semâya gitti.

Yazık o saf bahar rüzgârı şimdi

Nazlı nazlı göklere gitti.

İngilizce Tercüme
Ey lâne-i târumâr söyle,

Cânan sana artık inmiyor mu?

Ey dağılmış yuva söyle, 'Sevgili sana artık inmiyor mu?
İngilizce Tercüme
Ey mâtem-i pâyidâr söyle,

Sâhandaki nevha dinmiyor mu?

Ey sonsuz matem söyle,

Çevrendeki feryat dinmiyor mu?

İngilizce Tercüme
Ey ebr-i semâ-güzîn-i seyyâr,

Yâdında mıdır o nazlı reftâr?

Ey gökyüzünde seyredip giden bulut,
Hatırında mıdır onun nazlı yürüyüşü?
İngilizce Tercüme
Ey darbe-i bâda karşı, ra'şân,

İnşâd-ı enîn eden nihâlân!

Ey rüzgârın darbesi karşısında inleyip,

Titreyerek şiir okuyan fidanlar!

İngilizce Tercüme
Bir şi'r-i revân olup da cânan,
Geçmez mi bu gölgeden hırâmân?
Akıp giden bir şîir olup sevgili,

Salınarak bu gölgelerden geçmez mi?

İngilizce Tercüme
Ey dilber-i mihriban, zuhûr et!

Ömrüm gibi ansızın mürur et!

Ey şefkatli sevgili ne olur bir görün!
Ömrün gibi geçip git ansızın!
İngilizce Tercüme
Ya kalb-i fezaya bir hutur et:

Afakımı lem'a lem'a nur et.

Yahut da fezanın derinliklerinde kendini bir göster de,

Ufuklarımı parıl parıl aydınlat.

İngilizce Tercüme
Bin nevha-i can içimde pür-cûş,

Geldim bu garib yurda, medhûş.

Yürekten kopan binlerce matemli feryat içimde coşarak,

Dehşete düşmüş bir halde geldim bu ıssız yurda.

İngilizce Tercüme
Feryâdımı yok mu eyliyen gûş?

Rab, bu nasıl cihânhâmûş:

Feryadıma yok mu bir kulak verecek?
Ya Rab, bu nasıl suskun bir dünya?
İngilizce Tercüme
Bir "yok!" diyecek sadâ da yokmuş!.
" Yok!" diyecek bir ses bile yokmuş!
İngilizce Tercüme


Ezanlar Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Bir Mersiye
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi

..

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.