FANDOM


Cebin

   * (Cebân) Korkak. Cesaretsiz.
   * Alın.


İnfial

   * Gücenme. Darılma.
   * Can sıkılma. Teessür.
   * Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
   * Harici te'sire kabil olmak.
   * Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.