Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages

D Kriminoloji
criminology
Kriminologiya güzel
علم الإجرام


Kriminoloji, kriminalistik yani suç delillerini toplama bilimi ile karıştırılır.

Suçlu tipleri (Types of Criminals)

* Kriminal - * Division of Criminal Justice (Ceza Adaleti Bölümü - شعبة العدالة الجنائية - Mücrim Adaleti Bölümü)
Criminal noun * مجرم: criminal, offender, felon, perpetrator, gangster, malefactor
adjective *جنائي : criminal, felonious, malicious *إجرامي: criminal, felonious, guilty *جاني : criminal
adjective *ceza, criminal, penal, punitive *canice criminal, felonious *cinayet criminal *suç oluşturan criminal
noun *suçlu :criminal, culprit, offender, delinquent, convict, felon *sabıkalı:criminal, recidivist, previously convicted, repeater, picaroon
*Kriminoloji nedir? *Kriminoloji dersleri *Akademik kriminoloji *Analitik kriminoloji *Uygulamalı kriminoloji *Bilimsel kriminoloji *Klinik kriminoloji *Adli kriminoloji *Kriminoloji ve kriminoloji arasındaki farklar *Kriminoloji okulları *Kriminoloji derecesi *Kriminoloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular *Kriminoloji kelimesi ne anlama geliyor? *Kriminoloji kariyeri ne hakkında? *Kriminoloji ne içindir? *Kriminoloji kariyerinin hangi konuları var? *Kriminoloji kariyeri hangi alana aittir?
# SUÇLULARIN TASNİFİ (TİPOLOJİ): 1) Eğilimli (temayülî) suçlular, · 2) Ruhî zayıflığa sahip suçlular, · 3) İhtirasî suçlular, · 4) Şeref ve kanaatleri dolayısı ile suç işleyenler, · 5) Yokluk (ihtiyaç) suçluları.
Suç - Suçlar

For the academic journal, see Criminology (journal). For the Raekwon song, see Criminology (song).

Criminology and penology


Criminology (from Latin crimen, "accusation", and Ancient Greek -λογία, -logia, from λόγος logos meaning: "word, reason") is the study of crime and deviant behaviour. Criminology is an interdisciplinary field in both the behavioural and social sciences, which draws primarily upon the research of sociologists, political scientists, economists, psychologists, philosophers, psychiatrists, biologists, social anthropologists, as well as scholars of law.

Kriminoloji (Latince crimen, 'suçlama' ve Antik Yunanca -λογία, -logia, λόγος logos anlamı: 'kelime, akıl') suç ve sapkın davranışların incelenmesidir. Kriminoloji her ikisinde de disiplinlerarası bir alandır. öncelikle sosyologların, siyaset bilimcilerin, ekonomistlerin, psikologların, filozofların, psikiyatristlerin, biyologların, sosyal antropologların ve hukuk bilginlerinin araştırmalarına dayanan davranışsal ve sosyal bilimler.

The term criminology was coined in 1885 by Italian law professor Raffaele Garofalo as Criminologia [it]. Later, French anthropologist Paul Topinard used the analogous French term Criminologie [fr]. Paul Topinard's major work appeared in 1879. In the eighteenth and early nineteenth centuries, the emphasis of criminology was on the reform of criminal law and not on the causes of crime. Scholars such as Cesare Beccaria and Jeremy Bentham, were more concerned with the humanitarian aspects in dealing with criminals and reforming several criminal laws. Great progress in criminology was made after the first quarter of the twentieth century. The first American textbook on criminology was written in 1920 by sociologist Maurice Parmalee under the title Criminology. Programmes were developed for the specific purpose of training students to be criminologists, but the development was rather slow.

Kriminoloji terimi, 1885 yılında İtalyan hukuk profesörü Raffaele Garofalo tarafından Criminologia [it] olarak icat edildi. Daha sonra, Fransız antropolog Paul Topinard, benzer Fransızca Criminologie [fr] terimini kullandı. Paul Topinard'ın ana çalışması 1879'da yayınlandı. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında, kriminolojinin vurgusu suçun sebepleri üzerinde değil, ceza hukuku reformu üzerindeydi. Cesare Beccaria ve Jeremy Bentham gibi bilim adamları, suçlularla uğraşırken ve birkaç ceza kanununda reform yaparken insani yönlerle daha fazla ilgileniyorlardı. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden sonra kriminolojide büyük ilerleme kaydedilmiştir. Kriminoloji üzerine ilk Amerikan ders kitabı 1920'de sosyolog Maurice Parmalee tarafından Kriminoloji başlığı altında yazılmıştır. Programlar, öğrencileri kriminolog olarak yetiştirmek için özel olarak geliştirildi, ancak gelişme oldukça yavaştı.

From 1900 through to 2000 the study underwent three significant phases in the United States: (1) Golden Age of Research (1900–1930) which has been described as a multiple-factor approach, (2) Golden Age of Theory (1930–1960) which shows that there was no systematic way of connecting criminological research to theory, and (3) a 1960–2000 period which was seen as a significant turning point for criminology.

1900'den 2000'e kadar çalışma Amerika Birleşik Devletleri'nde üç önemli aşamadan geçti: (1) Çok faktörlü bir yaklaşım olarak tanımlanan Araştırmanın Altın Çağı (1900–1930), (2) Teorinin Altın Çağı (1930–1960). ) kriminolojik araştırmayı teoriye bağlamanın sistematik bir yolunun olmadığını gösteren ve (3) kriminoloji için önemli bir dönüm noktası olarak görülen 1960-2000 dönemi.

Criminologists are the people working and researching all of the ins and outs of criminology. Criminologists often look for behavioural patterns of a possible criminal in hopes of finding a particular perpetrator. They also conduct research and investigations, developing theories, and composing results, and more often than not solve crimes.

Kriminologlar, kriminolojinin tüm ayrıntılarını araştıran ve araştıran kişilerdir. Kriminologlar, belirli bir faili bulma umuduyla genellikle olası bir suçlunun davranış kalıplarını ararlar. Ayrıca araştırma ve soruşturmalar yürütürler, teoriler geliştirirler ve sonuçlar oluştururlar ve çoğu zaman suçları çözmezler


The interests of criminologists include the study of nature of crime and criminals, origins of criminal law, etiology of crime, social reaction to crime, and the functioning of law enforcement agencies and the penal institutions. It can be broadly said that criminology directs its enquiries along three lines: first, it investigates the nature of criminal law and its administration and conditions under which it develops, second, it analyses the causation of crime and the personality of criminals; and third, it studies the control of crime and the rehabilitation of offenders. Thus, criminology includes within its scope the activities of legislative bodies, law-enforcement agencies, judicial institutions, correctional institutions and educational, private and public social agencies.

Kriminologların ilgi alanları, suçun ve suçluların doğası, ceza hukukunun kökenleri, suçun etiyolojisi, suça karşı toplumsal tepki ve kolluk kuvvetlerinin ve ceza kurumlarının işleyişini içerir. Genel olarak kriminolojinin araştırmalarını üç hat üzerinden yönlendirdiği söylenebilir: birincisi, ceza hukukunun doğasını ve idaresini ve içinde geliştiği koşulları araştırır, ikincisi, suçun nedenselliğini ve suçluların kişiliğini analiz eder; Ve üçüncüsü, suçun kontrolü ve suçluların rehabilitasyonunu inceler. Dolayısıyla kriminoloji, yasama organlarının, kolluk kuvvetlerinin, yargı kurumlarının, ıslah kurumlarının ve eğitim, özel ve kamu sosyal kurumlarının faaliyetlerini kapsamına alır.


Şablon:Criminology and penology Criminology (from Latin crimen, "accusation", and Ancient Greek -λογία, -logia, from λόγος logos meaning: "word, reason") is the study of crime and deviant behaviour.[citation needed] Criminology is an interdisciplinary field in both the behavioural and social sciences, which draws primarily upon the research of sociologists, political scientists, economists, psychologists, philosophers, psychiatrists, biologists, social anthropologists, as well as scholars of law.

The term criminology was coined in 1885 by Italian law professor Raffaele Garofalo as Şablon:İnterlanguage link. Later, French anthropologist Paul Topinard used the analogous French term Şablon:İnterlanguage link.[1] Paul Topinard's major work appeared in 1879. In the eighteenth and early nineteenth centuries, the emphasis of criminology was on the reform of criminal law and not on the causes of crime. Scholars such as Cesare Beccaria and Jeremy Bentham, were more concerned with the humanitarian aspects in dealing with criminals and reforming several criminal laws. Great progress in criminology was made after the first quarter of the twentieth century. The first American textbook on criminology was written in 1920 by sociologist Maurice Parmalee under the title Criminology. Programmes were developed for the specific purpose of training students to be criminologists, but the development was rather slow.[kaynak belirtilmeli]

From 1900 through to 2000 the study underwent three significant phases in the United States: (1) Golden Age of Research (1900–1930) which has been described as a multiple-factor approach, (2) Golden Age of Theory (1930–1960) which shows that there was no systematic way of connecting criminological research to theory, and (3) a 1960–2000 period which was seen as a significant turning point for criminology.[2]

Criminologists are the people working and researching all of the ins and outs of criminology. Criminologists often look for behavioural patterns of a possible criminal in hopes of finding a particular perpetrator. They also conduct research and investigations, developing theories, and composing results, and more often than not solve crimes.[3]

The interests of criminologists include the study of nature of crime and criminals, origins of criminal law, etiology of crime, social reaction to crime, and the functioning of law enforcement agencies and the penal institutions. It can be broadly said that criminology directs its enquiries along three lines: first, it investigates the nature of criminal law and its administration and conditions under which it develops, second, it analyses the causation of crime and the personality of criminals; and third, it studies the control of crime and the rehabilitation of offenders. Thus, criminology includes within its scope the activities of legislative bodies, law-enforcement agencies, judicial institutions, correctional institutions and educational, private and public social agencies.

Schools of thought[]

Dosya:Drei Frauen am Pranger, China, Anonym, um 1875.jpg

Three women in the pillory, China, 1875

In the mid-18th century, criminology arose as social philosophers gave thought to crime and concepts of law. Over time, several schools of thought have developed. There were three main schools of thought in early criminological theory spanning the period from the mid-18th century to the mid-twentieth century: Classical, Positivist, and Chicago. These schools of thought were superseded by several contemporary paradigms of criminology, such as the sub-culture, control, strain, labelling, critical criminology, cultural criminology, postmodern criminology, feminist criminology and others discussed below.

Düşünce okulları:18. yüzyılın ortalarında, kriminoloji sosyal filozoflar suç ve hukuk kavramlarını düşündükçe ortaya çıktı. Zamanla, birkaç düşünce okulu gelişti. 18. yüzyılın ortalarından yirminci yüzyılın ortalarına kadar olan dönemi kapsayan erken kriminolojik teoride üç ana düşünce okulu vardı: Klasik, Pozitivist , ve Chicago. Bu düşünce okullarının yerini, alt kültür, kontrol, soy, etiketleme, eleştirel kriminoloji, [kültürel kriminoloji], postmodern kriminoloji] gibi çeşitli çağdaş kriminoloji paradigmaları almıştır. , feminist kriminoloji ve aşağıda tartışılan diğerleri.

Classical[]

The Classical school arose in the mid-18th century and has its basis in utilitarian philosophy. Cesare Beccaria,[4] author of On Crimes and Punishments (1763–64), Jeremy Bentham (inventor of the panopticon), and other philosophers in this school argued:

 1. People have free will to choose how to act.
 2. The basis for deterrence is the idea humans are 'hedonists' who seek pleasure and avoid pain, and 'rational calculators' who weigh the costs and benefits of every action. It ignores the possibility of irrationality and unconscious drives as 'motivators'.
 3. Punishment (of sufficient severity) can deter people from crime, as the costs (penalties) outweigh the benefits, and severity of punishment should be proportionate to the crime.[4]
 4. The more swift and certain the punishment, the more effective as a deterrent to criminal behaviour.

This school developed during a major reform in penology when society began designing prisons for the sake of extreme punishment. This period also saw many legal reforms, the French Revolution, and the development of the legal system in the United States.[5]

Klasik okul 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıktı ve faydacı felsefesinde temellendi. Cesare Beccaria, ref name='Beccaria, Cesare 1764 64' Beccaria, Cesare (1764). {{{başlık}}}. ISBN 978-0-521-40203-3. /ref On Crimes and Punishments (1763–64), [ [Jeremy Bentham]] ('panopticonun mucidi) ve bu okuldaki diğer filozoflar şunları savundu:

Positivist[]

The Positivist school argues criminal behaviour comes from internal and external factors out of the individual's control. Its key method of thought is that criminals are born as criminals and not made into them; this school of thought also supports theory of nature in the debate between nature versus nurture. They also argue that criminal behavior is innate and within a person. Philosophers within this school applied the scientific method to study human behavior. Positivism comprises three segments: biological, psychological and social positivism.Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik[6][7][8][9][10][11][12]

Italian[]

Cesare Lombroso (1835–1909), an Italian sociologist working in the late 19th century, is often called "the father of criminology".[13] He was one of the key contributors to biological positivism and founded the Italian school of criminology.[14] Lombroso took a scientific approach, insisting on empirical evidence for studying crime.[15] He suggested physiological traits such as the measurements of cheekbones or hairline, or a cleft palate could indicate "atavistic" criminal tendencies. This approach, whose influence came via the theory of phrenology and by Charles Darwin's theory of evolution, has been superseded. Enrico Ferri, a student of Lombroso, believed social as well as biological factors played a role, and believed criminals should not be held responsible when factors causing their criminality were beyond their control. Criminologists have since rejected Lombroso's biological theories since control groups were not used in his studies.[16][17]

Sociological positivist[]

Sociological positivism suggests societal factors such as poverty, membership of subcultures, or low levels of education can predispose people to crime. Adolphe Quetelet used data and statistical analysis to study the relationship between crime and sociological factors. He found age, gender, poverty, education, and alcohol consumption were important factors to crime.[18] Lance Lochner performed three different research experiments, each one proving education reduces crime.[19] Rawson W. Rawson used crime statistics to suggest a link between population density and crime rates, with crowded cities producing more crime.[20] Joseph Fletcher and John Glyde read papers to the Statistical Society of London on their studies of crime and its distribution.[21] Henry Mayhew used empirical methods and an ethnographic approach to address social questions and poverty, and gave his studies in London Labour and the London Poor.[22] Émile Durkheim viewed crime as an inevitable aspect of a society with uneven distribution of wealth and other differences among people.

Differential association (sub-cultural)[]

Differential association (sub-cultural) posits that people learn crime through association. This theory was advocated by Edwin Sutherland, who focused on how "a person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law."[23] Associating with people who may condone criminal conduct, or justify crime under specific circumstances makes one more likely to take that view, under his theory. Interacting with this type of "antisocial" peer is a major cause of delinquency. Reinforcing criminal behavior makes it chronic. Where there are criminal subcultures, many individuals learn crime, and crime rates swell in those areas.[24]

Chicago[]

The Chicago school arose in the early twentieth century, through the work of Robert E. Park, Ernest Burgess, and other urban sociologists at the University of Chicago. In the 1920s, Park and Burgess identified five concentric zones that often exist as cities grow, including the "zone of transition", which was identified as the most volatile and subject to disorder. In the 1940s, Henry McKay and Clifford R. Shaw focused on juvenile delinquents, finding that they were concentrated in the zone of transition. The Chicago School was a school of thought developed that blames social structures for human behaviors. This thought can be associated or used within criminology, because it essentially takes the stance of defending criminals and criminal behaviors. The defense and argument lies in the thoughts that these people and their acts are not their faults but they are actually the result of society (i.e. unemployment, poverty, etc.), and these people are actually, in fact, behaving properly.[3]

Chicago school sociologists adopted a social ecology approach to studying cities and postulated that urban neighborhoods with high levels of poverty often experience a breakdown in the social structure and institutions, such as family and schools. This results in social disorganization, which reduces the ability of these institutions to control behavior and creates an environment ripe for deviant behavior.

Other researchers suggested an added social-psychological link. Edwin Sutherland suggested that people learn criminal behavior from older, more experienced criminals with whom they may associate.

Theoretical perspectives used in criminology include psychoanalysis, functionalism, interactionism, Marxism, econometrics, systems theory, postmodernism, genetics, neuropsychology, evolutionary psychology, etc.

Social structure theories[]

This theory is applied to a variety of approaches within the bases of criminology in particular and in sociology more generally as a conflict theory or structural conflict perspective in sociology and sociology of crime. As this perspective is itself broad enough, embracing as it does a diversity of positions.[25]

Disorganization[]

Social disorganization theory is based on the work of Henry McKay and Clifford R. Shaw of the Chicago School.[26] Social disorganization theory postulates that neighborhoods plagued with poverty and economic deprivation tend to experience high rates of population turnover.[27] This theory suggests that crime and deviance is valued within groups in society, ‘subcultures’ or ‘gangs’. These groups have different values to the social norm. These neighborhoods also tend to have high population heterogeneity.[27] With high turnover, informal social structure often fails to develop, which in turn makes it difficult to maintain social order in a community.

Sosyal düzensizlik teorisi ​​Chicago Okulu'ndan Henry McKay ve Clifford R. Shaw'ın çalışmalarına dayanmaktadır. Sosyal düzensizlik teorisi, yoksulluk ve ekonomik yoksunlukla boğuşan mahallelerin yüksek oranlarda nüfus devri yaşama eğiliminde olduğunu varsayar. Bu teori, toplumdaki gruplar, 'alt kültürler' veya 'çeteler' içinde suç ve sapmaya değer verildiğini öne sürer. . Bu grupların sosyal norm için farklı değerleri vardır. Bu mahalleler ayrıca yüksek nüfusa heterojenlik sahip olma eğilimindedir. Yüksek cirolu, gayrı resmi sosyal yapı genellikle gelişmez, bu da bir toplulukta sosyal düzen korumayı zorlaştırır.

Ecology[]

Since the 1950s, social ecology studies have built on the social disorganization theories. Many studies have found that crime rates are associated with poverty, disorder, high numbers of abandoned buildings, and other signs of community deterioration.

1950'lerden bu yana, sosyal ekoloji çalışmaları, sosyal düzensizlik teorileri üzerine inşa edilmiştir. Birçok çalışma, suç oranlarının yoksulluk, düzensizlik, çok sayıda terk edilmiş bina ve diğer topluluk bozulma belirtileri ile ilişkili olduğunu bulmuştur.[27][28]

As working and middle-class people leave deteriorating neighborhoods, the most disadvantaged portions of the population may remain. William Julius Wilson suggested a poverty "concentration effect", which may cause neighborhoods to be isolated from the mainstream of society and become prone to violence.

çalışan ve orta sınıf insanlar kötüleşen mahalleleri terk ederken, nüfusun en dezavantajlı kesimleri kalabilir. William Julius Wilson, mahallelerin toplumun ana akımından izole edilmesine ve şiddete eğilimli olmasına neden olabilecek bir yoksulluk 'yoğunlaşma etkisi' önerdi.[29]

Strain (Gerinim)[]

Ana madde: Strain theory (sociology)

Strain theory, also known as Mertonian Anomie, advanced by American sociologist Robert Merton, suggests that mainstream culture, especially in the United States, is saturated with dreams of opportunity, freedom, and prosperity—as Merton put it, the American Dream. Most people buy into this dream, and it becomes a powerful cultural and psychological motivator. Merton also used the term anomie, but it meant something slightly different for him than it did for Durkheim. Merton saw the term as meaning a dichotomy between what society expected of its citizens and what those citizens could actually achieve. Therefore, if the social structure of opportunities is unequal and prevents the majority from realizing the dream, some of those dejected will turn to illegitimate means (crime) in order to realize it. Others will retreat or drop out into deviant subcultures (such as gang members, or what he calls "hobos"). Robert Agnew developed this theory further to include types of strain which were not derived from financial constraints. This is known as general strain theory.

Amerikalı sosyolog Robert Merton tarafından geliştirilen Mertonian Anomie olarak da bilinen Strain teorisi, ana akım kültürün, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, fırsat hayalleriyle dolu olduğunu öne sürüyor , özgürlük ve refah—Merton'un dediği gibi, Amerikan Rüyası. Çoğu insan bu rüyayı satın alır ve güçlü bir kültürel ve psikolojik motivasyon kaynağı olur. Merton ayrıca anomie terimini de kullandı, ancak onun için Durkheim için olduğundan biraz farklı bir anlama geliyordu. Merton, bu terimi, toplumun vatandaşlarından bekledikleri ile bu vatandaşların gerçekten başarabilecekleri arasında bir ikilik olarak gördü. Dolayısıyla sosyal imkânların yapısı eşitsizse ve çoğunluğun hayali gerçekleştirmesini engelliyorsa, karamsarların bir kısmı bunu gerçekleştirmek için gayrimeşru araçlara (suçlara) yönelecektir. Diğerleri sapkın alt kültürlere (çete üyeleri veya onun 'hobos' dediği şey gibi) geri çekilecek veya bırakılacaktır. Robert Agnew bu teoriyi, finansal kısıtlamalardan türetilmeyen tür türlerini içerecek şekilde daha da geliştirdi. Bu, genel gerinim teorisi ​​olarak bilinir.[30]

Subcultural (Alt harsi)[]

Ana madde: Subcultural theory

Following the Chicago school and strain theory, and also drawing on Edwin Sutherland's idea of differential association, sub-cultural theorists focused on small cultural groups fragmenting away from the mainstream to form their own values and meanings about life.

Chicago okulu ve gerinim teorisini takip ederek ve ayrıca Edwin Sutherland'in farklı birlik fikrine dayanarak, alt kültür teorisyenleri küçük kültürel gruplara parçalanma yaşamla ilgili kendi değerlerini ve anlamlarını oluşturmak için ana akımdan uzaklaşır.


Albert K. Cohen tied anomie theory with Sigmund Freud's reaction formation idea, suggesting that delinquency among lower-class youths is a reaction against the social norms of the middle class.[31] Some youth, especially from poorer areas where opportunities are scarce, might adopt social norms specific to those places that may include "toughness" and disrespect for authority. Criminal acts may result when youths conform to norms of the deviant subculture.

Albert K. Cohen, anomi teorisini Sigmund Freud'un tepki oluşumu fikrine bağlayarak, alt sınıf gençleri arasındaki suçluluğun orta sınıfın sosyal normlarına karşı bir tepki olduğunu öne sürdü. Bazı gençler, özellikle fırsatların olduğu daha yoksul bölgelerden kıttırlar, 'sertlik' ve otoriteye saygısızlık içerebilen bu yerlere özgü sosyal normları benimseyebilirler. Gençler, sapkın alt kültürün normlarına uyduklarında suç eylemleri ortaya çıkabilir.[32]

Richard Cloward and Lloyd Ohlin suggested that delinquency can result from a differential opportunity for lower class youth.[33] Such youths may be tempted to take up criminal activities, choosing an illegitimate path that provides them more lucrative economic benefits than conventional, over legal options such as minimum wage-paying jobs available to them.[33]

Delinquency tends to occur among the lower-working-class males who have a lack of resources available to them and live in impoverished areas, as mentioned extensively by Albert Cohen (Cohen, 1965). Bias has been known to occur among law enforcement agencies, where officers tend to place a bias on minority groups, without knowing for sure if they had committed a crime or not. Delinquents may also commit crimes in order to secure funds for themselves or their loved ones, such as committing an armed robbery, as studied by many scholars (Briar & Piliavin).[citation needed]

British sub-cultural theorists focused more heavily on the issue of class, where some criminal activities were seen as "imaginary solutions" to the problem of belonging to a subordinate class. A further study by the Chicago school looked at gangs and the influence of the interaction of gang leaders under the observation of adults.

Sociologists such as Raymond D. Gastil have explored the impact of a Southern culture of honor on violent crime rates.[34]

Control[]

Another approach is made by the social bond or social control theory. Instead of looking for factors that make people become criminal, these theories try to explain why people do not become criminal. Travis Hirschi identified four main characteristics: "attachment to others", "belief in moral validity of rules", "commitment to achievement", and "involvement in conventional activities".[35] The more a person features those characteristics, the less likely he or she is to become deviant (or criminal). On the other hand, if these factors are not present, a person is more likely to become a criminal. Hirschi expanded on this theory with the idea that a person with low self-control is more likely to become criminal. As opposed to most criminology theories, these do not look at why people commit crime but rather why they do not commit crime.[36]

A simple example: Someone wants a big yacht but does not have the means to buy one. If the person cannot exert self-control, he or she might try to get the yacht (or the means for it) in an illegal way, whereas someone with high self-control will (more likely) either wait, deny themselves of what want or seek an intelligent intermediate solution, such as joining a yacht club to use a yacht by group consolidation of resources without violating social norms.

Social bonds, through peers, parents, and others can have a countering effect on one's low self-control. For families of low socio-economic status, a factor that distinguishes families with delinquent children, from those who are not delinquent, is the control exerted by parents or chaperonage.[37] In addition, theorists such as David Matza and Gresham Sykes argued that criminals are able to temporarily neutralize internal moral and social-behavioral constraints through techniques of neutralization.

Psychoanalytic[]

Ana madde: Psychoanalytic criminology

Psychoanalysis is a psychological theory (and therapy) which regards the unconscious mind, repressed memories and trauma, as the key drivers of behavior, especially deviant behavior.[38] Sigmund Freud talks about how the unconscious desire for pain relates to psychoanalysis in his essay, Beyond the Pleasure Principle,.[38] Freud suggested that unconscious impulses such as ‘repetition compulsion’ and a ‘death drive’ can dominate a person's creativity, leading to self-destructive behavior. Phillida Rosnick, in the article Mental Pain and Social Trauma, posits a difference in the thoughts of individuals suffering traumatic unconscious pain which corresponds to them having thoughts and feelings which are not reflections of their true selves. There is enough correlation between this altered state of mind and criminality to suggest causation.[39] Sander Gilman, in the article Freud and the Making of Psychoanalysis, looks for evidence in the physical mechanisms of the human brain and the nervous system and suggests there is a direct link between an unconscious desire for pain or punishment and the impulse to commit crime or deviant acts.[40]

Symbolic interactionism[]

Ana madde: Symbolic interactionism

Symbolic interactionism draws on the phenomenology of Edmund Husserl and George Herbert Mead, as well as subcultural theory and conflict theory.[41] This school of thought focused on the relationship between state, media, and conservative-ruling elite and other less powerful groups. The powerful groups had the ability to become the "significant other" in the less powerful groups' processes of generating meaning. The former could to some extent impose their meanings on the latter; therefore they were able to "label" minor delinquent youngsters as criminal. These youngsters would often take the label on board, indulge in crime more readily, and become actors in the "self-fulfilling prophecy" of the powerful groups. Later developments in this set of theories were by Howard Becker and Edwin Lemert, in the mid-20th century.[42] Stanley Cohen developed the concept of "moral panic" describing the societal reaction to spectacular, alarming social phenomena (e.g. post-World War 2 youth cultures like the Mods and Rockers in the UK in 1964, AIDS epidemic and football hooliganism).

Labeling theory[]

Ana madde: Labeling theory

Labeling theory refers to an individual who is labeled in a particular way and was studied in great detail by Becker.[43] It arrives originally from sociology but is regularly used in criminological studies. It is said that when someone is given the label of a criminal they may reject or accept it and continue to commit crime. Even those who initially reject the label can eventually accept it as the label becomes more well known, particularly among their peers. This stigma can become even more profound when the labels are about deviancy, and it is thought that this stigmatization can lead to deviancy amplification. Malcolm Klein conducted a test which showed that labeling theory affected some youth offenders but not others.[44]

Traitor theory[]

At the other side of the spectrum, criminologist Lonnie Athens developed a theory about how a process of brutalization by parents or peers that usually occurs in childhood results in violent crimes in adulthood. Richard Rhodes' Why They Kill describes Athens' observations about domestic and societal violence in the criminals' backgrounds. Both Athens and Rhodes reject the genetic inheritance theories.[45]

Rational choice theory[]

Ana madde: Rational choice theory (criminology)
Dosya:Cesare Beccaria.jpg

Cesare Beccaria

Rational choice theory is based on the utilitarian, classical school philosophies of Cesare Beccaria, which were popularized by Jeremy Bentham. They argued that punishment, if certain, swift, and proportionate to the crime, was a deterrent for crime, with risks outweighing possible benefits to the offender. In Dei delitti e delle pene (On Crimes and Punishments, 1763–1764), Beccaria advocated a rational penology. Beccaria conceived of punishment as the necessary application of the law for a crime; thus, the judge was simply to confirm his or her sentence to the law. Beccaria also distinguished between crime and sin, and advocated against the death penalty, as well as torture and inhumane treatments, as he did not consider them as rational deterrents.

This philosophy was replaced by the positivist and Chicago schools and was not revived until the 1970s with the writings of James Q. Wilson, Gary Becker's 1965 article Crime and Punishment[46] and George Stigler's 1970 article The Optimum Enforcement of Laws.[47] Rational choice theory argues that criminals, like other people, weigh costs or risks and benefits when deciding whether to commit crime and think in economic terms.[48] They will also try to minimize risks of crime by considering the time, place, and other situational factors.[48]

Becker, for example, acknowledged that many people operate under a high moral and ethical constraint but considered that criminals rationally see that the benefits of their crime outweigh the cost, such as the probability of apprehension and conviction, severity of punishment, as well as their current set of opportunities. From the public policy perspective, since the cost of increasing the fine is marginal to that of the cost of increasing surveillance, one can conclude that the best policy is to maximize the fine and minimize surveillance.

With this perspective, crime prevention or reduction measures can be devised to increase the effort required to commit the crime, such as target hardening.[49] Rational choice theories also suggest that increasing risk and likelihood of being caught, through added surveillance, law enforcement presence, added street lighting, and other measures, are effective in reducing crime.[49]

One of the main differences between this theory and Bentham's rational choice theory, which had been abandoned in criminology, is that if Bentham considered it possible to completely annihilate crime (through the panopticon), Becker's theory acknowledged that a society could not eradicate crime beneath a certain level. For example, if 25% of a supermarket's products were stolen, it would be very easy to reduce this rate to 15%, quite easy to reduce it until 5%, difficult to reduce it under 3% and nearly impossible to reduce it to zero (a feat which the measures required would cost the supermarket so much that it would outweigh the benefits). This reveals that the goals of utilitarianism and classical liberalism have to be tempered and reduced to more modest proposals to be practically applicable.

Such rational choice theories, linked to neoliberalism, have been at the basics of crime prevention through environmental design and underpin the Market Reduction Approach to theft [50] by Mike Sutton, which is a systematic toolkit for those seeking to focus attention on "crime facilitators" by tackling the markets for stolen goods[51] that provide motivation for thieves to supply them by theft.[52]

Routine activity theory[]

Ana madde: Routine activity theory

Routine activity theory, developed by Marcus Felson and Lawrence Cohen, draws upon control theories and explains crime in terms of crime opportunities that occur in everyday life.[53] A crime opportunity requires that elements converge in time and place including a motivated offender, suitable target or victim, and lack of a capable guardian.[54] A guardian at a place, such as a street, could include security guards or even ordinary pedestrians who would witness the criminal act and possibly intervene or report it to law enforcement.[54] Routine activity theory was expanded by John Eck, who added a fourth element of "place manager" such as rental property managers who can take nuisance abatement measures.[55]

Biosocial theory[]

Biosocial criminology is an interdisciplinary field that aims to explain crime and antisocial behavior by exploring both biological factors and environmental factors. While contemporary criminology has been dominated by sociological theories, biosocial criminology also recognizes the potential contributions of fields such as genetics, neuropsychology, and evolutionary psychology.[56] Various theoretical frameworks such as evolutionary neuroandrogenic theory have sought to explain trends in criminality through the lens of evolutionary biology. Specifically, they seek to explain why criminality is so much higher in men than in women and why young men are most likely to exhibit criminal behavior.[57] See also: genetics of aggression.

Aggressive behavior has been associated with abnormalities in three principal regulatory systems in the body: serotonin systems, catecholamine systems, and the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis. Abnormalities in these systems also are known to be induced by stress, either severe, acute stress or chronic low-grade stress.[58]

Marxist[]

Ana madde: Marxist criminology

In 1968, young British sociologists formed the National Deviance Conference (NDC) group. The group was restricted to academics and consisted of 300 members. Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young – members of the NDC – rejected previous explanations of crime and deviance. Thus, they decided to pursue a new Marxist criminological approach.[59] In The New Criminology, they argued against the biological "positivism" perspective represented by Lombroso, Hans Eysenck and Gordon Trasler.[60]

According to the Marxist perspective on crime, "defiance is normal – the sense that men are now consciously involved ... in assuring their human diversity." Thus Marxists criminologists argued in support of society in which the facts of human diversity, be it social or personal, would not be criminalized.[61] They further attributed the processes of crime creation not to genetic or psychological facts, but rather to the material basis of a given society.[62]

State crime is a distinct field of crimes that is studied by Marxist criminology is These crimes are known to be some of the most costly to society in terms of overall harm/injury. Supplying us with the causalities of genocides, environmental degradation, and war. These are not crimes that occur out of contempt for their fellow man. These are crimes of power to continue systems of control and hegemony which allow state crime and state-corporate crime, along with state-corporate non-profit criminals, to continue governing people. [63]

Convict[]

Convict criminology is a school of thought in the realm of criminology. Convict criminologists have been directly affected by the criminal justice system, oftentimes having spent years inside the prison system. Researchers in the field of convict criminology such as John Irwin and Stephan Richards argue that traditional criminology can better be understood by those who lived in the walls of a prison.[64] Martin Leyva argues that "prisonization" oftentimes begins before prison, in the home, community, and schools.[65]

According to Rod Earle, Convict Criminology started in the United States after the major expansion of prisons in the 1970s, and the U.S still remains the main focus for those who study convict criminology.[66]

Queer[]

Queer criminology is a field of study that focuses on LGBT individuals and their interactions with the criminal justice system. The goals of this field of study are as follows:

 • To better understand the history of LGBT individuals and the laws put against the community
 • Why LGBT citizens are incarcerated and if or why they are arrested at higher rates than heterosexual and cisgender individuals
 • How queer activists have fought against oppressive laws that criminalized LGBT individuals
 • To conduct research and use it as a form of activism through education

Legitimacy of Queer criminology:

The value of pursuing criminology from a queer theorist perspective is contested; some believe that it is not worth researching and not relevant to the field as a whole, and as a result is a subject that lacks a wide berth of research available. On the other hand, it could be argued that this subject is highly valuable in highlighting how LGBT individuals are affected by the criminal justice system. This research also has the opportunity to "queer" the curriculum of criminology in educational institutions by shifting the focus from controlling and monitoring LGBT communities to liberating and protecting them.[67]

Cultural[]

Cultural criminology views crime and its control within the context of culture.[68][69] Ferrell believes criminologists can examine the actions of criminals, control agents, media producers, and others to construct the meaning of crime.[69] He discusses these actions as a means to show the dominant role of culture.[69] Kane adds that cultural criminology has three tropes; village, city street, and media, in which males can be geographically influenced by society's views on what is broadcast and accepted as right or wrong.[70] The village is where one engages in available social activities. Linking the history of an individual to a location can help determine social dynamics.[70] The city street involves positioning oneself in the cultural area. This is full of those affected by poverty, poor health and crime, and large buildings that impact the city but not neighborhoods.[70] Mass media gives an all-around account of the environment and the possible other subcultures that could exist beyond a specific geographical area.[70]

It was later that Naegler and Salman introduced feminist theory to cultural criminology and discussed masculinity and femininity, sexual attraction and sexuality, and intersectional themes.[71] Naegler and Salman believed that Ferrell's mold was limited and that they could add to the understanding of cultural criminology by studying women and those who do not fit Ferrell's mold.[71] Hayward would later add that not only feminist theory, but green theory as well, played a role in the cultural criminology theory through the lens of adrenaline, the soft city, the transgressive subject, and the attentive gaze.[68] The adrenaline lens deals with rational choice and what causes a person to have their own terms of availability, opportunity, and low levels of social control.[68] The soft city lens deals with reality outside of the city and the imaginary sense of reality: the world where transgression occurs, where rigidity is slanted, and where rules are bent.[68] The transgressive subject refers to a person who is attracted to rule-breaking and is attempting to be themselves in a world where everyone is against them.[68] The attentive gaze is when someone, mainly an ethnographer, is immersed into the culture and interested in lifestyle(s) and the symbolic, aesthetic, and visual aspects. When examined, they are left with the knowledge that they are not all the same, but come to a settlement of living together in the same space.[68] Through it all, sociological perspective on cultural criminology theory attempts to understand how the environment an individual is in determines their criminal behavior.[69]

Relative deprivation[]

Relative deprivation involves the process where an individual measures his or her own well-being and materialistic worth against that of other people and perceive that they are worse off in comparison.[72] When humans fail to obtain what they believe they are owed, they can experience anger or jealousy over the notion that they have been wrongly disadvantaged.

Relative deprivation was originally utilized in the field of sociology by Samuel A. Stouffer, who was a pioneer of this theory. Stouffer revealed that soldiers fighting in World War II measured their personal success by the experience in their units rather than by the standards set by the military.[73] Relative deprivation can be made up of societal, political, economic, or personal factors which create a sense of injustice. It is not based on absolute poverty, a condition where one cannot meet a necessary level to maintain basic living standards. Rather, relative deprivation enforces the idea that even if a person is financially stable, he or she can still feel relatively deprived. The perception of being relatively deprived can result in criminal behavior and/or morally problematic decisions.[74] Relative deprivation theory has increasingly been used to partially explain crime as rising living standards can result in rising crime levels. In criminology, the theory of relative deprivation explains that people who feel jealous and discontent of others might turn to crime to acquire the things that they can not afford.

Rural[]

"Rural crime" redirects here. For illegal hunting or capturing of wild animals, see Poaching.

Rural criminology is the study of crime trends outside of metropolitan and suburban areas. Rural criminologists have used social disorganization and routine activity theories. The FBI Uniform Crime Report shows that rural communities have significantly different crime trends as opposed to metropolitan and suburban areas. The crime in rural communities consists predominantly of narcotic related crimes such as the production, use, and trafficking of narcotics. Social disorganization theory is used to examine the trends involving narcotics.[75] Social disorganization leads to narcotic use in rural areas because of low educational opportunities and high unemployment rates. Routine activity theory is used to examine all low-level street crimes such as theft.[76] Much of the crime in rural areas is explained through routine activity theory because there is often a lack of capable guardians in rural areas.[citation needed]

Public[]

Public criminology is a strand within criminology closely tied to ideas associated with "public sociology", focused on disseminating criminological insights to a broader audience than academia. Advocates of public criminology argue that criminologists should be "conducting and disseminating research on crime, law, and deviance in dialogue with affected communities."[77] Its goal is for academics and researchers in criminology to provide their research to the public in order to inform public decisions and policymaking. This allows criminologists to avoid the constraints of traditional criminological research.[78] In doing so, public criminology takes on many forms, including media and policy advising as well as activism, civic-oriented education, community outreach, expert testimony, and knowledge co-production.[79]

Types and definitions of crime[]

Both the positivist and classical schools take a consensus view of crime: that a crime is an act that violates the basic values and beliefs of society. Those values and beliefs are manifested as laws that society agrees upon. However, there are two types of laws:

 • Natural laws are rooted in core values shared by many cultures. Natural laws protect against harm to persons (e.g. murder, rape, assault) or property (theft, larceny, robbery), and form the basis of common law systems.
 • Statutes are enacted by legislatures and reflect current cultural mores, albeit that some laws may be controversial, e.g. laws that prohibit cannabis use and gambling. Marxist criminology, conflict criminology, and critical criminology claim that most relationships between state and citizen are non-consensual and, as such, criminal law is not necessarily representative of public beliefs and wishes: it is exercised in the interests of the ruling or dominant class. The more right-wing criminologies tend to posit that there is a consensual social contract between state and citizen.

Therefore, definitions of crimes will vary from place to place, in accordance to the cultural norms and mores, but may be broadly classified as a blue-collar crime, corporate crime, organized crime, political crime, public order crime, state crime, state-corporate crime, and white-collar crime.[citation needed] However, there have been moves in contemporary criminological theory to move away from liberal pluralism, culturalism, and postmodernism by introducing the universal term "harm" into the criminological debate as a replacement for the legal term "crime".[80][81]

Subtopics[]

Areas of study in criminology include:

 • Comparative criminology, which is the study of the social phenomenon of crime across cultures, to identify differences and similarities in crime patterns.[82]
 • Crime prevention
 • Crime statistics
 • Criminal behavior
 • Criminal careers and desistance
 • Domestic violence
 • Deviant behavior
 • Evaluation of criminal justice agencies
 • Fear of crime
 • The International Crime Victims Survey
 • Juvenile delinquency
 • Penology
 • Sociology of law
 • Victimology

See also[]

Ana madde: Index of criminology articles
32x28px Society portal
32x28px Law portal
 • American Society of Criminology
 • Anthropological criminology
 • Asian Criminological Society
 • Australia/New Zealand Society of Criminology
 • British Society of Criminology
 • Crime science
 • European Society of Criminology
 • Forensic psychology
 • Forensic science
 • List of criminologists
 • Social cohesion
 • The Mask of Sanity
 • Taboo
 • Public criminology

References[]

Notes[]

 1. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-7623-1322-8.
 2. Braithwaite, J. (2000-03-01). "The New Regulatory State and the Transformation of Criminology". British Journal of Criminology 40 (2): 222–238. doi:10.1093/bjc/40.2.222. ISSN 0007-0955. 
 3. 3,0 3,1 Roufa, Timothy. "Criminology, the Study of Crime, Causes, and Consequences". https://www.thebalancecareers.com/what-is-criminology-974589. 
 4. 4,0 4,1 {{{başlık}}}. ISBN 978-0-521-40203-3.
 5. {{{başlık}}}.
 6. Miller, Joshua D.; Lynam, Donald; Leukefeld, Carl (2003). "Examining antisocial behavior through the lens of the five factor model of personality". Aggressive Behavior 29 (6): 497–514. doi:10.1002/ab.10064. ISSN 1098-2337. 
 7. Samuels, Jack; Bienvenu, O. Joseph; Cullen, Bernadette; Costa, Paul T.; Eaton, William W.; Nestadt, Gerald (July 2004). "Personality dimensions and criminal arrest". Comprehensive Psychiatry 45 (4): 275–280. doi:10.1016/j.comppsych.2004.03.013. ISSN 0010-440X. PMID 15224270. 
 8. Dam, Coleta van; Janssens, Jan M. A. M.; De Bruyn, Eric E. J. (2005-07-01). "PEN, Big Five, juvenile delinquency and criminal recidivism". Personality and Individual Differences 39 (1): 7–19. doi:10.1016/j.paid.2004.06.016. ISSN 0191-8869. 
 9. Wiebe, Richard (2004-04-01). "Delinquent Behavior and the Five-Factor Model: Hiding in the Adaptive Landscape?". Individual Differences Research 2: 38–62. https://www.researchgate.net/publication/232606847. 
 10. O’Riordan, Cáit; O’Connell, Michael (2014-10-01). "Predicting adult involvement in crime: Personality measures are significant, socio-economic measures are not". Personality and Individual Differences 68: 98–101. doi:10.1016/j.paid.2014.04.010. ISSN 0191-8869. 
 11. Mõttus, René; Guljajev, Juri; Allik, Jüri; Laidra, Kaia; Pullmann, Helle (2012). "Longitudinal associations of cognitive ability, personality traits and school grades with antisocial behaviour". European Journal of Personality 26 (1): 56–62. doi:10.1002/per.820. ISSN 1099-0984. https://www.pure.ed.ac.uk/ws/files/15004863/Longitudinal_associations_of_cognitive_ability_personality_traits_and_school_grades_with_antisocial_behaviour.pdf. 
 12. Jones, Shayne E.; Miller, Joshua D.; Lynam, Donald R. (2011-07-01). "Personality, antisocial behavior, and aggression: A meta-analytic review". Journal of Criminal Justice 39 (4): 329–337. doi:10.1016/j.jcrimjus.2011.03.004. ISSN 0047-2352. 
 13. "Archived copy". http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5047&context=jclc. 
 14. {{{başlık}}}.
 15. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-415-02755-7.
 16. {{{başlık}}}.
 17. Compare: {{{başlık}}}. ISBN 9781305446090.
 18. Beirne, Piers (March 1987). "Adolphe Quetelet and the Origins of Positivist Criminology". American Journal of Sociology 92 (5): 1140–1169. doi:10.1086/228630. 
 19. Lochner, Lance (2004). "The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports". American Economic Review 94: 155–189. doi:10.1257/000282804322970751. http://www.escholarship.org/uc/item/4mf8k11n. 
 20. {{{başlık}}}. ISBN 978-1-904385-03-5.
 21. {{{başlık}}}.
 22. "Henry Mayhew: London Labour and the London Poor". Center for Spatially Integrated Social Science. http://www.csiss.org/classics/content/25. 
 23. {{{başlık}}}. ISBN 0-930390-69-5.
 24. Anderson, Ferracuti. "Criminological Theory Summaries". Cullen & Agnew. http://www.uwec.edu/patchinj/crmj301/theorysummaries.pdf. 
 25. Hester, S., Eglin, P. 1992, A Sociology of Crime, London, Routledge.
 26. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-226-75125-2.
 27. 27,0 27,1 27,2 Bursik Jr., Robert J. (1988). "Social Disorganization and Theories of Crime and Delinquency: Problems and Prospects". Criminology 26 (4): 519–539. doi:10.1111/j.1745-9125.1988.tb00854.x. 
 28. Morenoff, Jeffrey; Robert Sampson; Stephen Raudenbush (2001). "Neighborhood Inequality, Collective Efficacy and the Spatial Dynamics of Urban Violence". Criminology 39 (3): 517–60. doi:10.1111/j.1745-9125.2001.tb00932.x. 
 29. {{{başlık}}}. ISBN 978-1305446090.
 30. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-02-921130-4.
 31. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-02-905770-4.
 32. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-226-45113-8.
 33. 33,0 33,1 {{{başlık}}}. ISBN 978-0-02-905590-8.
 34. Raymond D. Gastil, "Homicide and a Regional Culture of Violence," American Sociological Review 36 (1971): 412-427.
 35. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-7658-0900-1.
 36. {{{başlık}}}.
 37. Wilson, Harriet (1980). "Parental Supervision: A Neglected Aspect of Delinquency". British Journal of Criminology 20 (3): 203–235. doi:10.1093/oxfordjournals.bjc.a047169. 
 38. 38,0 38,1 {{{başlık}}}.
 39. Rosnick, Phillida (2017). "Mental Pain and Social Trauma". The International Journal of Psychoanalysis 94 (6): 1200–1202. doi:10.1111/1745-8315.12165. PMID 24372131. 
 40. Gilman, Sander (2008). "Freud and the Making of Psychoanalysis". The Lancet 372 (9652): 1799–1800. doi:10.1016/S0140-6736(08)61746-8. 
 41. {{{başlık}}}.
 42. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-684-83635-5.
 43. {{{başlık}}}.
 44. Kelin, Malcolm (March 1986). "Labeling Theory and Delinquency Policy: An Experimental Test". Criminal Justice and Behavior 13 (1): 47–79. doi:10.1177/0093854886013001004. 
 45. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-375-40249-4.
 46. Gary Becker, "Crime and Punishment", in Journal of Political Economy, vol. 76 (2), March–April 1968, p.196-217
 47. George Stigler, "The Optimum Enforcement of Laws", in Journal of Political Economy, vol.78 (3), May–June 1970, p. 526–536
 48. 48,0 48,1 {{{başlık}}}. ISBN 978-0-387-96272-6.
 49. 49,0 49,1 {{{başlık}}}. ISBN 978-1-881798-68-2.
 50. Sutton, M. Schneider, J. and Hetherington, S. (2001) Tackling Theft with the Market Reduction Approach. Crime Reduction Research Series paper 8. Home Office. London. "Archived copy". http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/crrs08.pdf. 
 51. Sutton, M. (2010) Stolen Goods Markets. U.S. Department of Justice. Centre for Problem Oriented Policing, COPS Office. Guide No 57. "Stolen Goods Markets | Center for Problem-Oriented Policing". http://www.popcenter.org/problems/stolen_goods/. 
 52. Home Office Crime Reduction Website. Tackling Burglary: Market Reduction Approach. "Crime prevention - GOV.UK". http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/burglary/burglaryminisite07.htm. 
 53. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-8039-9029-6.
 54. 54,0 54,1 Cohen, Lawrence; Marcus Felson (1979). "Social Change and Crime Rate Trends". American Sociological Review 44 (4): 588–608. doi:10.2307/2094589. 
 55. {{{başlık}}}.
 56. Kevin M. Beaver and Anthony Walsh. 2011. Biosocial Criminology. Chapter 1 in The Ashgate Research Companion to Biosocial Theories of Crime. 2011. Ashgate.
 57. Ellis, Lee (2005). "A Theory Explaining Biological Correlates of Criminality" (in en-US). European Journal of Criminology 2 (3): 287–315. doi:10.1177/1477370805054098. ISSN 1477-3708. 
 58. Walton, K. G.; Levitsky, D. K. (2003). "Effects of the Transcendental Meditation program on neuroendocrine abnormalities associated with aggression and crime". Journal of Offender Rehabilitation 36 (1–4): 67–87. doi:10.1300/J076v36n01_04. 
 59. Sparks, Richard F., "A Critique of Marxist Criminology." Crime and Justice. Vol. 2 (1980). JSTOR. 165.
 60. Sparks, Richard F., "A Critique of Marxist Criminology." Crime and Justice. Vol. 2 (1980). JSTOR. 169.
 61. Sparks, Richard F., "A Critique of Marxist Criminology." Crime and Justice. Vol. 2 (1980). JSTOR. 170 - 171
 62. J. B. Charles, C. W. G. Jasperse, K. A. van Leeuwen-Burow. "Criminology Between the Rule of Law and the Outlaws." (1976). Deventer: Kluwer D.V. 116
 63. {{{başlık}}}.
 64. Richards, Stephen C.; Ross, Jeffrey Ian (2001). "Introducing the New School of Convict Criminology". Social Justice 28 (1 (83)): 177–190. 
 65. Leyva, Martin; Bickel, Christopher (2010). "From Corrections to College: The Value of a Convict's Voice". Western Criminology Review 11 (1): 50–60. http://convictcriminology.org/pdf/Leyva.pdf. 
 66. {{{başlık}}}.
 67. Ball, Matthew. "Queer Criminology as Activism." Critical Criminology 24.4 (2016): 473-87. Web. 5 April 2018
 68. 68,0 68,1 68,2 68,3 68,4 68,5 Hayward, Keith J.; Young, Jock (August 2004). "Cultural Criminology". Theoretical Criminology 8 (3): 259–273. doi:10.1177/1362480604044608. ISSN 1362-4806. 
 69. 69,0 69,1 69,2 69,3 Ferrell, Jeff (1999-08-01). "Cultural criminology". Annual Review of Sociology 25 (1): 395–418. doi:10.1146/annurev.soc.25.1.395. ISSN 0360-0572. 
 70. 70,0 70,1 70,2 70,3 Kane, Stephanie C. (August 2004). "The Unconventional Methods of Cultural Criminology". Theoretical Criminology 8 (3): 303–321. doi:10.1177/1362480604044611. ISSN 1362-4806. 
 71. 71,0 71,1 Naegler, Laura; Salman, Sara (2016). "Cultural Criminology and Gender Consciousness". Feminist Criminology 11 (4): 354–374. doi:10.1177/1557085116660609. http://nrl.northumbria.ac.uk/37537/1/Naegler%2C%20Salman%20-%20Cultural%20Criminology%20and%20Gender%20Consciousness%20AAM.docx. 
 72. "Relative Deprivation definition | Psychology Glossary | alleydog.com". https://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Relative%2520Deprivation. 
 73. "Relative Deprivation in Psychology: Theory & Definition - Video & Lesson Transcript". http://study.com/academy/lesson/relative-deprivation-in-psychology-theory-definition.html. 
 74. DiSalvo, David. "Whether Rich Or Poor, Feeling Deprived Makes Us Steal More". https://www.forbes.com/sites/daviddisalvo/2013/10/27/whether-rich-or-poor-feeling-deprived-makes-us-steal-more/. 
 75. Bunei, E. K., & Barasa, B. (2017). "Farm Crime Victimisation in Kenya: A Routine Activity Approach." International Journal of Rural Criminology, 3(2), 224-249.
 76. Stallwitz, A. (2014). "Community-Mindedness: Protection against Crime in the Context of Illicit Drug Cultures?" International Journal of Rural Criminology, 2(2), 166-208.
 77. Uggen, Christopher; Inderbitzin, Michelle (2010). "Public Criminologies". Criminology & Public Policy 9 (4): 725–749. doi:10.1111/j.1745-9133.2010.00666.x. 
 78. {{{başlık}}}.
 79. {{{başlık}}}. ISBN 978-1-351-06610-5. OCLC 1121441683.
 80. Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S., & Gordon, D. (2004). Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. London: Pluto
 81. clear, todd (6 October 2010). "editorial introduction to public criminologies". Criminology and Public Criminologies 9 (4): 721–724. doi:10.1111/j.1745-9133.2010.00665.x. 
 82. {{{başlık}}}.

Bibliography[]

 • Agnew, Robert (2005). Why Do Criminals Offend? A General Theory of Crime and Delinquency. New York: Oxford University Press.
 • Barak, Gregg (ed.). (1998). Integrative criminology (International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology.). Aldershot: Ashgate/Dartmouth. .
  • Beccaria, Cesare, Dei delitti e delle pene (1763–1764).
  • Blatier, Catherine (1998), "The Specialized Jurisdiction: A Better Chance for Minors". International Journal of Law, Policy and the Family. pp. 115–127.
  • Bouchard, Jean-Pierre, "Can criminology be considered as a discipline in its own right?" L'Evolution Psychiatrique 78 (2013) 343-349.
  • Briar, S., & Piliavin, I. (1966). Delinquency, Situational Inducements, and Commitment to Conformity. Social Problems, 13 (3).
  • Clear, T. R. (2009). Imprisoning Communities: How Mass Incarceration Makes Disadvantaged Neighborhoods Worse. Oxford: Oxford University Press.
  • Cohen, A. K. (1965). The Sociology of the Deviant Act: Anomie Theory and Beyond. American Sociological Review, 30.
  • Horning, A. et al. (2020). "Risky Business: Harlem Pimps' Work Decisions and Economic Returns", Deviant Behavior, 21(2): 160-185.
  • Jaishankar, K., & Ronel, N. (2013). Global Criminology: Crime and Victimization in a Globalized Era. Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor and Francis Group. .
   • Katz, J. (1988). Seductions of crime: Moral and sensual attractions in doing evil. New York: Basic Books.
   • Pettit, Philip and Braithwaite, John (1990). Not Just Deserts. A Republican Theory of Criminal Justice. New York: Oxford University Press (see Republican Criminology and Victim Advocacy: Comment for article concerning the book in Law & Society Review, Vol. 28, No. 4, pp. 765–776).
    • Pontell, Henry, Black, W. K., & Geis, G. (2014). "Too big to fail, too powerful to jail? On the absence of criminal prosecutions after the 2008 financial meltdown." Crime, Law and Social Change, 61(1), 1-13.
    • Sampson, Robert J. (2012), Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect. Chicago: University of Chicago Press.
    • Wikibooks: Introduction to sociology
    • Wolff, Kevin & Baglivio, M. T. (2017). Adverse childhood experiences, negative emotionality, and pathways to juvenile recidivism. Crime & Delinquency, 63(12), 1495-1521.

    External links[]

    Şablon:Wikibooks

    • Şablon:Curlie

    Şablon:Social sciences

    Şablon:Authority control