FANDOM


Bakınız

Şablon:Culum - d


Culum Culun Culum Gümüşhacıköy de bir soy isim. Herkes culun olarak bilirdi. Nüfusa bir bakıldı ki Cülüm yazılıyor...
Halit Culum bir nüfus memurunu ayarlayıp...Cülüm ün noktalarını Culum olarak düzenletti. Cülüm, muhtemelen Gülüm yerine cülüm yazan bir Karadenizlinin işi olabilir. Eyüp Culum babası soyadı alınırken ilgisizdi. O yüzden sanırım 1934 de soyadı almayanlara 1936 da resen soyadı verildi.
Culema Cülema
tahsil-i culum
Ahmet Paşa Medresesi ve kitabesi
Azap askeri Ahzap askeri Azap Azab Deliller Deliler
Azab Ağa Azap (köy) Azab askeri Azab başı yani okuyucu Sadıç Sağdıç Kürtçe destbra
Culema Ahıska

Tarih-i Medrese-i Münife-i Hacı Ahmed Paşa Der-Ahısha


Fecilatün Fecilatün Fecilatün Fecilün


1. Habbe-za asaf-ı yek-ta vü dilir ü dana

Ey güzide halef-i dude-i hayrü'l-vüzera2. Kankı düstura nasib olmuş idi böyle eser

İşte aba-yı cizam işte kibar-ı kudema3. Eyledi Hazret-i Mevla kerem ü lutfundan

Böyle asar-ı cemilesini şayan ü seza4. cUlema kadri füzun oldu zemanında seniñ

Oldular her birisi şevk ile İbn-i Sina5. Enbiya vü rüsülüñ varisi olmuşculema

diyü ikram buyurmuş Mevla6. Nazar eyle nice tefsirin eder Beyzavi

Ta ki vazıhter ola rütbe-i kadr-i culemaR17a AE7a-7b T69a-69b Ü50b-51aTarih-i Medrese-i Münife-i Hacı Ahmed Paşa Der-Ahısha: - AE; Tarih-i

Medrese T; Tarih-i Medrese-i Ahısha Ü

2 aba-yı: ecdad-ı AE Ü

6 culema: dana AE T Ü7. Anlara medrese tacyin ü müderris nasbı

İnkırazı var iken cilmi degil mi ihya8. Sıddıka cariye olsa hasenatı yazılır

Eseri ru-yı zemin üzre kalınca ber-pa9. Medrese lik bulunmaz aña manend ü misal

Kasr-ı firdevs-i cinandır hüceratı guya10. Tarhı matbuc u güzel resmi binası muhkem

Sahası sahn-ı İrem küngüresi ruh-feza11. Enderununda olanlar ede tahsil-i culum

Sakin oldukça saña eyleyeler hayr duca12. Sıdk u ihlas ile çun oldu bu asar-ı celil

Edelim biz de duca eyleye makbul-i Huda13. Vasfını guş edecek söyledi Hazık tarih

Yapdı bu medreseyi himmet-i Ahmed PaşaH 1166- M 1752

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.