FANDOM


Kogıl dünyâ bezeğini bu dünya yeldir ya hayâl

Ne kılarsar bize vefâ çünkü pusudadır zevâl


İsteme ömr-i fâniyi dünya kime kaldı bâki

Yüzbin melik yüzbin sultan râyegân kodu mülk mâl


Nice uzun endişeler yoldaş idi bizim ile

Dost fikretinden artığı cümleten fânidir battâl


Algıl kendi elin ile gene kendi hisâbını

Yoksa serhengler elinde katı yaramaz olur hâl


Öldür nefsin dileğini ilet teneşir üstüne

Yoksa keksiz ölüceğiz fermân olur sana gassâl


Her kim sana sorar ise i’tikadın nedir Hakk’a

Öpgil elini ayağın budur cevabına suâl


Yunus sana faridadır işbu sırât-ı muskayım

İleyinde haşre-neşre hakk’al-yakıyn gerek visâl

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.