FANDOM


Bakınız

Şablon:Diyanetbakınız d


DİB Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Riyaseti Diyanet İşleri Başkanlığı/İsveç
Diyanet İşleri Başkanlığı/Kurban Rehberi Diyanet İşleri Başkanlığının Kardeş Şehirleri
Mevzuat
Diyanet mevzuatı
6002 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yönetmelikler
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesi
01-Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetmelikler Fihristi
02- Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tesbit Yönetmeliği-2011
05- Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği-2012
08- Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği-2011
09- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği-2012
11- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği-2011
16- Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği
17- Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
19- Diyanet İşleri Başkanlığına Yönetimi Devredilen Cami ve Mescitlerde Görev Yapanların Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair Yönetmelik
20- Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik
21- Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelik
23- Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik-2011
24- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik-2011
25- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
26- Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
27- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliği-2011
28- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği-2011
29- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği-2011
30- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği-2011
31- Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği-2011
32- Kutlu Doğum İle Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yönetmeliği
33- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği-2011 34- Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği,İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
35- Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
36- Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
Şablon:Diyanet Şablon:KK
Şablon:Müftülük
Şablon:Müftülük mevzuatı
Şablon:Yenişehir müftülüğü


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YÖNERGELERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi (*)

BİRİNCİ KISIM : Genel HükümlerEdit

BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarEdit

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Başkanlık personelinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşları ile bu kuruluşlarda görevli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Başkanlık, Diyanet İşleri Başkanlığını,

Başkan, Diyanet İşleri Başkanını,

Birim, Başkanlık merkez kuruluşundaki kurul başkanlıkları, hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları, Başkanlık makamına bağlı müdürlükler ve sivil savunma uzmanlığını; taşra kuruluşundaki il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerini ve yurt dışı kuruluşundaki din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerini,

Birim Amiri, Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarındaki birimlerin en üst yöneticilerini,

Cami Görevlileri, İmam-hatip ve müezzin-kayyımları,

ifade eder.sdsdsdsdd

İKİNCİ BÖLÜM : Başkanlığın Kuruluşu, Görevleri, Amir ve Memurların Ortak GörevleriEdit

Başkanlık KuruluşuEdit

Madde 5- Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarından meydana gelir.

Başkanlığın kuruluş yapısı ekli şemada gösterilmiştir.

Başkanlığın GörevleriEdit

Madde 6- Başkanlığın görevleri şunlardır:

a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek,

b) Her çeşit vasıtadan yararlanarak ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumu dini konularda aydınlatmak,

c) Cami ve mescitlerin ibadete açılış izinlerini vermek ve hakiki veya hükmi şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek,

d) Dini soruları cevaplandırmak ve dini konularda mütalaa vermek,

e) Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

f) Mushafların hüsnü hattını muhafaza etmek ve doğru basılmasını, sesli ve görüntülü yayınlarda doğru okunmasını sağlamak,

g) Yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın din hizmetleri ile ilgili işlerini yürütmek; dini eğitimlerini sağlamak üzere Kur-an kursları açmak,

h) Namaz vakitlerinin ve dini günlerin tespit ve ilanını sağlamak,

ı) Eğitim merkezleri açmak ve Başkanlık personeli için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,

j) Hac ve umre ibadetlerinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde bu konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Dini konularda basılı, sesli ve görüntülü yayınlar yapmak veya yaptırmak; radyo ve televizyon programları hazırlamak, bu konularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak,

l) Başkanlık hizmetleri için gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve bu maksatla yapılacak kiralama, tahsis, satınalma ve kamulaştırma işlerini yürütmek,

m) Dini yayınlar döner sermayesini maksadına uygun olarak yönetmek,

n) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Amirlerin Ortak GörevleriEdit

Madde 7- Başkan, başkan yardımcısı, birim amiri, müdür ve şefler, bu Yönergede amiri bulunduğu kuruluş, birim, şube veya şeflikler için tespit edilen görevlerin yanında, aşağıdaki görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Amiri bulunduğu kuruluş, birim, şube veya şefliğin görevlerini amacına uygun, etkili ve verimli bir şekilde ve mevzuat çerçevesinde yürütmek,

b) Yönetimi altında bulunan personel arasında görev bölümü yapmak ve onların ahenkli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak,

c) Amiri bulunduğu kuruluş, birim, şube veya şefliğin görev alanı ile ilgili konularda plan, program ve projeler yapmak; teklifler hazırlamak,

d) Hizmetlerin amacına uygun bir şekilde ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç ve her çeşit imkanı temin etmek,

e) Maiyetindeki personele eşitlik ve adalet ölçüleri içinde davranmak,

f) Sicil amiri olanların, sicil amiri bulunduğu personel ile ilgili sicil raporlarını zamanında ve usulüne uygun olarak doldurmak ve diğer işlemlerini yapmak,

g) Yönetimindeki personelin çalışmalarını ve yürütülen hizmetleri periyodik olarak denetlemek; kusur ve noksanlıkların tespiti halinde kanunî gereğini yapmak,

h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Şeflerin Diğer GörevleriEdit

Madde 8- Şeflerin diğer görevleri şunlardır:

a) Yazıları hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan yazı, rapor ve dosyaların esas ve şekil yönünden ilk incelemesini yapmak,

b) Evrakta varsa numara, tarih, gideceği yer, imla hataları gibi şekle veya esasa ait yanlışları düzeltmek ve parafe ederek yazının imzaya hazır hale gelmesini sağlamak,

c) Tamamlanan ve imzalanmış olan yazı veya dosyaların mahalline ulaşması için gereğini yapmak,

d) Süreli evrakın takibini ve gereğinin zamanında yapılmasını sağlamak,

e) Bürosundaki memurların devam, çalışma ve verimlerini izlemek, aralarında ahenk ve işbirliğini sağlayarak işleri zamanında sonuçlandırmak,

f) Memurların işlemler konusundaki tereddütlerinin giderilmesine yardımcı olmak,

g) Hizmet binası ile büroya ait demirbaş ve diğer malzemenin temizlik, bakım, onarım ve muhafazasını sağlamak,

h) Bürosunda çalışan memurlara görevleri ile ilgili konularda rehberlik yaparak onları eğitmek ve yetiştirmek,

ı) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Memurların Ortak GörevleriEdit

Madde 9- Bürolarda görevli memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve diğer personel, kendilerine verilen işleri zamanında yerine getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak, ihtiyaç duyulan durumlarda diğer şube ve büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardım etmek ve görev alanı ile ilgili konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.

İKİNCİ KISIM :Başkanlık Merkez KuruluşuEdit

Merkez KuruluşuEdit

Madde 10- Başkanlık merkez kuruluşu, Başkanlık makamı ve şu birimlerden meydana gelir.

a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı,

b) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı,

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

d) Hukuk Müşavirliği,

e) (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

f) Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

g) Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı,

h) Hac Dairesi Başkanlığı,

ı) Dinî Yayınlar Dairesi Başkanlığı,

j) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

k) Personel Dairesi Başkanlığı,

l) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

m) Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü,

n) Sivil Savunma Uzmanlığı,

o) Protokol Şubesi Müdürlüğü,

p) Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü,

BİRİNCİ BÖLÜM : Başkanlık Makamı ve Başkanlık VaizleriEdit

Başkanlık Makamı

Madde 11- Başkanlık Makamı, Başkan ve Başkan Yardımcılarından meydana gelir.

Başkan

Madde 12- Başkan, Başkanlık kuruluşunun en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini İslâm Dininin esaslarına ve mevzuata uygun olarak yürütmek ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Başkan merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Başkan Yardımcısı

Madde 13- Başkan Yardımcıları, Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak; yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimlerin işlem ve çalışmalarını denetlemek; bu birimlerin görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak ve kendilerine bağlı birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini temin etmekle görevlidir.

Başkanlık Vaizi

Madde 14- Başkanlık vaizlerinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlıkça onaylanacak program çerçevesinde camilerde vaaz etmek ve gerektiğinde konferans vermek,

b) Görevlendirildiğinde hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek,

c) Başkanlıkça camilerde okunması uygun görülen hutbeleri ve örnek vaaz metinleri hazırlamak,

d) İrşad faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması için çalışmalar yapmak, proje ve teklifler hazırlamak,

e) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM : BirimlerEdit

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

Madde 15- Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.

Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı

Madde 16- (Değişik: 06/06/2008 tarihli ve 50 sayılı onay) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yurt içinde basılan mealli-mealsiz Mushafların, cüzlerin ve tefsirlerdeki ayetlerin hüsnü hattının muhafaza edilmesini, -Resm-i Osmânî- veya -Aliyy-ül Kârî- hatlarına uygun olmasını, hatasız ve doğru olarak basılmasını sağlamak ve mühürlemek.

b) Sesli veya görüntülü Kur-an-ı Kerim yayınları ile bilgisayar ortamında hazırlanan Kur-an-ı Kerimlerin doğruluğunu, hat ve sahife düzeni bakımından uygunluğunu incelemek ve onaylamak.

c) Şahsi kullanım amacı dışında veya ticari amaçla yurt dışından getirilecek mealli-mealsiz Mushafları, cüzleri, tefsirlerdeki ayetler ile sesli veya görüntülü Kur-an-ı Kerim yayınlarını doğru olarak basılıp basılmadığı yönünden inceleyerek bunların yurda sokulup sokulmayacağı hususunda görüş bildirmek.

d) Hatalı veya mühürsüz basılıp yayınlanan mealli-mealsiz Mushafları, cüzleri, tefsirlerdeki ayetler ile sesli veya görüntülü Kur-an-ı Kerim yayınların


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.