Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages

Devlet memurları, haklarında verilen disiplin cezalarına karşı ilgili disiplin kuruluna itirazda bulunma hakkına sahiptirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, çeşitli fiil ve halleri nedeniyle memurlar hakkında durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre belirlenmiş olan 5 disiplin cezasından birinin verilmesini öngörmüş olup, verilecek cezalara karşı yapılacak itiraz ile sonuçlarını da düzenlemiştir.

Disiplin cezaları[]

-Uyarma cezası: Disiplin amirleri tarafından verilir.

-Kınama cezası: Disiplin amirleri tarafından verilir.

-Aylıktan kesme cezası: Disiplin amirleri tarafından verilir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası: Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından (il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından) verilir.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası: Amirlerin (atamaya yetkili amir) bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

İtiraz[]

Memurlar hakkında verilen disiplin cezalarından uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı kurumların disiplin kuruluna;

kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise kurumlarının yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunulması mümkündür.

İtiraz süresi, disiplin cezasına ilişkin kararın ilgili memura tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu sürenin hesabında, tebliğ tarihini izleyen gün birinci gün olarak sayılır ve yedinci günün hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması durumunda izleyen ilk iş günü itirazın son günü sayılır.

Disiplin cezalarına 7 gün içerisinde itiraz edilmemesi durumunda ceza kesinlik kazanır. İtiraz edilsin ya da edilmesin, verilmiş olan disiplin cezalarına karşı idari yargıda dava açılabilir.

İtirazın sonuçları[]

Verilmiş bir disiplin cezasına karşı usulüne uygun olarak yapılacak itiraz, ilgili disiplin veya yüksek disiplin kurulu tarafından ya kabul edilir ya da reddedilir.

-İtiraz kabul edilirse: Cezayı vermiş olan disiplin amiri kararı gözden geçirerek verdiği cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. Bu aşamada amire, hangi gerekçeyle olursa olsun daha ağır bir ceza verme ya da önceki cezada ısrar etme gibi bir yetki tanınmamıştır.

-İtiraz reddedilirse: Disiplin cezası kesinleşir. Kesinleşen disiplin cezasına karşı idari yargıda dava açılabilir.


657 sayılı Kanunda itiraz düzenlemesi[]

Madde 135- "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

Süre[]

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraza kurulun karar verme süresi[]

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

Disiplin kurulu itirazı kabul ederse disiplinamirinin yapacakları[]

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Yargı yolu[]

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir."

Advertisement