Yenişehir Wiki
Advertisement
Disambig.svg Bakınız: Destur , Destûr , Düstûr , Hasdur , Hasdûr , Hastir , Destûr - Mehmet Akif Ersoy - Safahat , Destur/1 , Destur/2 , Destur/3 , Destur/4 , Destur/Osmanlıca , Destur/İngilzce


  • Ana madde:Mehmet Akif Ersoy / Destur

Şeydâ-yı gamem beste-i zencîr-i hevâyım

Uşşâka şu halim ile ben gıbta-fezâyım

Mahv eyledin ey âfet-i can akl ü şu'ûrum

Allâh bilir garka-i seylâb-i kazâyım

İster isen öldür beni ey rûh-i revânım

Bir emrine cânım da fedâ ben de fedâyım

Dûr eyledi devran beni bâb-ı kereminden

Ümmîd-i telâkî şerefinden de cüdâyım

Sen bezm-i rakîbâna çerâğ olmadasın âh

Ben Halkalı'da çillekeş-i derd ü belâyım

Bilmem ne hayâl gösterir âyîne-i gerdûn

Nâçâr olarak muntazır-ı lûtf-i Hudâ'yım

Sensin beni şâirliğe sevk eyleyen ey mâh

Şevkın ile bir Rûhî-i rengîn-edâyım

Âteş saçıyor hâme-i esrâr-nüvîsim

Âciz değilim şâir-i i'câz-nümâyım

Ey bâd-i seher uğrar isen söyle nigâre

Ben böyle neden hemdem-i envâ-i cefâyım

Arz eyle neler çektiğini Âkif-i zârın

Öldürdü beni dâğ-i gamı rahme sezâyım

Sor kim dil-i bîçâreciğim kâm alacak mı

Hicrân elemi yoksa müdâmen kalacak mı

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement