FANDOM


657 sayılı Devlet Memurları KanunuDEVLET MEMURLARI KANUNU

'Kanun Numarası': 657

'Kabul Tarihi ': 14/7/1965

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 23/7/1965 Sayı 12056

'Yayımlandığı Düstur ': Tertip 5 Cilt 4 Sayfa 3044

KISIM - I : Genel Hükümler

BÖLÜM 1 : Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Madde 1 - Kapsam

Madde 2 - Amaç

Madde 3 - Temel ilkeler

Madde 4 - İstihdam şekilleri

Madde 5 - Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı

BÖLÜM 2 Ödevler ve Sorumluluklar

Madde 6 - Sadakat

Madde 7 - Tarafsızlık ve devlete bağlılık

Madde 8 - Davranış ve işbirliği

Madde 9 - Yurt dışında davranış

Madde 10 - Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

Madde 11 - Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

Madde 12 - Kişisel sorumluluk ve zarar

Madde 13 - Kişilerin uğradıkları zararlar

Madde 14 - Mal bildirimi

Madde 15 - Basına bilgi veya demeç verme

Madde 16 - Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

BÖLÜM 3 : Genel Haklar

Madde 17 - Uygulamayı isteme hakkı

Madde 18 - Güvenlik

Madde 19 - Emeklilik

Madde 20 - Çekilme

Madde 21 - Müracaat, şikayet ve dava açma

Madde 22 - Sendika kurma

Madde 23 - İzin

Madde 24 - Kovuşturma ve yargılama

Madde 25 - İsnat ve iftiralara karşı koruma

BÖLÜM 4 :Yasaklar

Madde 26 - Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

Madde 27 - Grev yasağı

Madde 28 - Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

Madde 29 - Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

Madde 30 - Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

Madde 31 - Gizli bilgileri açıklama yasağı

KISIM - II : Sınıflandırma

Madde 32 - Sınıf

Madde 33 - Kadroların tespiti

Madde 34 - Kadroların hazırlanması

Madde 35 - Kadro cetvelleri

Madde 36 - Tesis edilen sınıflar

Madde 37 - Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme

Madde 38 - Kademe

Madde 39 - Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği

Madde 40 - Memuriyete girişte yaş

Madde 41 - Sınıflandırmada öğrenim unsuru

Madde 42 - Yetişme ve deneme süresi

Madde 43 - Göstergeler

Madde 44 - Çalışma yaş hadleri

Madde 45 - Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı

KISIM - III : Devlet Memurluğuna Alınma

BÖLÜM1:Usul

Madde 46 - Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi

Madde 47 - Duyurma

BÖLÜM2: Şartlar

Madde 48 - Genel ve özel şartlar

Madde 49 - Sınavlara katılma

Madde 50 - Sınav şartı

Madde 51 - Sınav sonuçları

Madde 52 - Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli

Madde 53 - Sakatların devlet memurluğuna alınmaları

BÖLÜM3: Adaylık

Madde 54 - Adaylığa kabul edilme

Madde 55 - Adayların yetiştirilmesi

Madde 56 - Adaylık devresi içinde göreve son verme

Madde 57 - Adaylık devresi içinde göreve son verme

KISIM - IV : Hizmet Şartları ve Şekilleri

BÖLÜM 1 : Atanma

Madde 58 - Asli memurluğa atanma

Madde 59 - İstisnai memurluklar

Madde 60 - İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar

Madde 61 - İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri

Madde 62 - Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi

Madde 63 - İşe başlamama halinde yapılacak işlem

BÖLÜM 2 : Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler

Madde 64 - Kademelerde ilerleme şartları

Madde 65 - Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması

Madde 66 - Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci

Madde 67 - Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları

Madde 68 - Derece yükselmesinin usul ve şartları

Madde 69 - İdari görevlere atanma

Madde 70 - İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri

Madde 71 - Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme

BÖLÜM 3: Yer Değiştirmeler

Madde 72 - Yer değiştirme suretiyle atanma

Madde 73 - Karşılıklı olarak yer değiştirme

Madde 74 - Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri

Madde 75 - Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri

Madde 76 - Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi

Madde 77 - Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma

Madde 78 - Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme

Madde 79 - Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri

Madde 80 - 78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyen yönetmelik

Madde 81 - Silah altına alınma

Madde 82 - Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri

Madde 83 - Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi

Madde 84 - Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları

Madde 85 - Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları

Madde 86 - Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları

Madde 87 - İkinci görev yasağı

Madde 88 - İkinci görev verilecek memurlar ve görevler

Madde 89 - Ders görevi

Madde 90 - Birleşemiyecek görevler

Madde 91 - Kadroları kaldırılan devlet memurları

Madde 92 - Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları

Madde 93 - Emeklilerin yeniden hizmete alınması

BÖLÜM 4 : Memurluğun Sona Ermesi

Madde 94 - Çekilme

Madde 95 - Çekilmede devir ve teslim süresi

Madde 96 - Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü

Madde 97 - Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları

Madde 98 - Memurluğun sona ermesi

BÖLÜM 5 : Çalışma Saatleri, İzinler

Madde 99 - Çalışma saatleri

Madde 100 - Günlük çalışma saatlerinin tesbiti

Madde 101 - Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti

Madde 102 - Yıllık izin

Madde 103 - Yıllık izinlerin kullanılışı

Madde 104 - Mazeret izni

Madde 105 - Hastalık izni

Madde 106 - İyileşme halinde göreve dönüş

Madde 107 - Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik

Madde 108 - Aylıksız izin

BÖLÜM 6 : Siciller

Madde 109 - Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası

Madde 110 - Sicil dosyası

Madde 111 - Özlük ve sicil dosyasının önemi

Madde 112 - Sicil amirleri

Madde 113 -Sicil raporlarında belirtilecek hususlar

Madde 114 - Sicil Not Defteri

Madde 115 - Sicil raporlarının doldurulması

Madde 116 - Değerlendirme kurulları

Madde 117 - Memurların uyarılmaları

Madde 118 - İtiraz hakkı

Madde 119 - Olumlu ve olumsuz sicil

Madde 120 - Olumsuz sicil

Madde 121 - Sicil yönetmeliği

Madde 122 - Takdirname

Madde 123 - Ödül

BÖLÜM 7 : Disiplin

Madde 124 - Disiplin amiri ve disiplin cezaları

Madde 125 - Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller

Madde 126 - Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

Madde 127 - Zamanaşımı

Madde 128 - Karar süresi

Madde 129 - Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı

Madde 130 - Savunma hakkı

Madde 131 - Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi

Madde 132 - Uygulama

Madde 133 - Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi

Madde 134 - Disiplin kurulları ve disiplin amirleri

Madde 135 - İtiraz

Madde 136 - İtiraz süresi ve yapılacak işlem

BÖLÜM 8 : Görevden Uzaklaştırma

Madde 137 - Görevden uzaklaştırma

Madde 138 - Yetkililer

Madde 139 - Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu

Madde 140 - Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma

Madde 141 - Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü

Madde 142 - Tedbirin kaldırılması

Madde 143 - Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller

Madde 144 - Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri

Madde 145 - Süre

KISIM - V : Mali Hükümler

Madde 146 -Kapsam

Madde 147 - Deyimler

Madde 148 -Gösterge tabloları

Madde 149 - Kademe aylığı

Madde 150 - Derece aylığı

Madde 151 - Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları

Madde 152 - Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı

Madde 153 - Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı

Madde 154 - Katsayı

Madde 155 - Memurlara ödenecek aylık tutarları

Madde 156 - Yurt dışında aylıklar

Madde 157 - Dış memleketler aylık katsayısı

Madde 158 - Adayların aylıkları

Madde 159 - Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri

Madde 160 - Kademe ilerlemesinde verilecek aylık

Madde 161 - Derece değişikliğinde verilecek aylık

Madde 162 - Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık

Madde 163 - İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu

Madde 164 - Aylığın ödeme zamanı ve Esasları

Madde 165 - Açıktan atanmada aylığa hak kazanma

Madde 166 - Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma

Madde 167 - Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma

Madde 168 - Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma

Madde 169 -Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları

Madde 170 - İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları

Madde 171 - Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.