Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.773
pages

TT 7 10.2019

Kararda İtiraz mercii yok .

Danıştay. 10.Daire. 2019/9135.

D Danıştay https://www.danistay.gov.tr/ Danıştay Yargıtay'a göre kararları daha politik ve konjöktürel olup nesnellikten uzaktır. Zaten dava harçlarından dolayı insanlara dava açmayın denmektedir. Kaldırılması gereken bir kurumdur. Dosya üzerinden işlem yapan hakimleri yetersiz bir kurumdur.


Adres:Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/ANKARA Santral:0(312) 253 10 00 - 0(312) 253 10 01
Danıştay/Başkan Danıştay/Başkanlık Danıştay/Başsavcılık
Danıştay üyeliği Danıştay üyeleri Danıştay üyeliği Danıştay Üyeliğine seçilen MİA´lar Danıştay/2014 Üyeleri
Danıştay daileri. Danıştay/10. Daire
Danıştay/Tarihçe Kuruluş Şeması Danıtay/Teşkilat Yapısı Danıştay/Dairelerin İş Bölümü Danıştay/Uluslararası Sözleşmeler Danıştay/Dava Daireleri Kurulları İdari Dava Daireleri Kurulu Vergi Dava Daireleri Kurulu Danıtay/Daire Başkanlıkları Danıştay/Raporlar
Danıştay Danıştay Daireleri Kararları Danıştay Dairelerinin Görevleri Danıştay ve MİA
Danıştay mevzuatı Danıştay içtihatları Danıştay/ESK ESK/Danıştay 2019/9135
http://www.danistay.gov.tr/

Yargıtay Yargıtay üyeleri
Sayıştay Sayıştay üyeleri
Şablon:Danıştay

İtiraz yapılacak[]

Adli yardım talebinin reddine dair karara karşı itiraz

Danıştay başkanlığına

(10. Daire)

  • Esas No: 2019/9135
  • Dava konusu: Anayasal haklarımın ihlali yasal itiraz mercilerimin tarafıma gösterilmediği

2019/9135 sayılı karar ile Adalet Bakanlığı aleyhine açtığım 18 08 2016 tarihli ve 29805 sayılı resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin iptali isteminde adli müzaheret talebim reddedilmiştir.

Anılan tarihte nahak yere tutuklu olmam sebebiyle Menemen t cik den müracaat etmiştim. Sonradan da savcılık makamı darbe davasından kovuşturmaya yer olmadığına ve terör örgütü üyeliği davasından da mahkemenin oybirliği ile aldığı kararla beraatime karar verilmiştir.

Tutuklu ve hükümlülerin, tutuklu ve hükümlü kaldıkları müddet içerisinde Ceza ve infaz kurumları içerisinde paraya ulaşmaları imkanı yoktur ve açıkça adli müzaheretten yararlanırlar, adli müzaheret talebinin reddi tamamen haksız ve hukuksuzdur.

10 daire olarak aldığınız 9 7 2019 tarihli kararda alenen anayasaya aykırı bir hukuksuzluk oluşturmaktadır.

Anayasada belirtilen dilekçe hakkıile müracaat hakkının düzenlenmesine ilişkin hükümlerde adli ve idari mercilerin aldıkları kararlarda hangi yasal mercilere itiraz haklarının ne hangi süre içerisinde müracaat haklarının ve ihtira haklarının olduğunun belirtilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen anayasanın amir hükümleri çerçevesinde tarafıma, alınan kararınıza ilişkin başvurabileceğim yasal yollar ile sürelerin bildirilmesini talep ederim.

Eyüp Sabri Kartal

Ara karar KT:3.2.2020[]

IMG 20200512 150503.jpg

DANIŞTAY

10. DAİRE BAŞKANLIĞI

  • Esas No : 2019/9135 *Tarih; 3/2/2020

Mezitli/MERSİN

Adalet Bakanlığına karşı açtığınız davaya ait dilekçenizin incelenmesinden, dosyanın işleme konulabilmesi ve tekemmül ettirilebilmesi için verilmesi zorunlu olan yargı harcından 113,70 TL, posta ücreti karşılığından 150.-TL noksan verildiği anlaşıldığından, bu yazımızın bildiriminden başlayarak 30 gün içinde yargı harcının mahkeme veznesine yatırılarak dekontun gönderilmesi, posta ücreti karşılığının ise, açıklama kısmına "ONUNCU DAİRE BAŞKANLIĞI 2019/9135 nolu dosya” şeklinde belirterek internet bankacılığı, EFT, havale gönderi türlerinden herhangi biri ile Danıştay Başkanlığının "Vakıfbank Damştay Ankara Şubesi” nezdindeki TR980001500158001868001868 nolu Danıştay Vezne Hesabına veya 102121 numaralı Danıştay Posta Çeki Hesabına yatırılmak suretiyle tamamlandığına dair dilekçeye dekontun aslı eklenerek Danıştay Başkanlığına gönderilmesi 2577 sayılı Yasanın 6. maddesinin 4001 sayılı Yasa ile değişik 4. fıkrası uyarınca duyurulur.

Erkan YILMAZ

Kıdemli Tetkik Hakimi 37796

  • Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Ayrıca fiziki olarak gönderilecektir.


Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 ÇANKAYA/ANKARA Telefon: (0312) 253 OO 00 (Eskişehir Yolu 10. Km) UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Ayrıntılı bilgi için irtibat: N.BAŞBAY Elektronik Ağ:www.danistay@gov.tr - atR2sbi - 8HjnAwg - NCLS20 z: ile erise


KARAR[]

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

Esas No : 2019/9135

ADLİ YARDIM İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Eyüp Sabri Kartal tarafından, 18/08/2016 tarih ve 29805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in iptali istemiyle Adalet Bakanlığına karşı açılan davada adli yardım isteminde bulunulduğundan, gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin birinci fıkrasının adli yardım konusunda atıfta bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Adli yardımdan yararlanacak kişiler” başlıklı 334. maddesinde,

"Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.” ""'

hükmüne; anılan Kanun'un 336. maddesinin ikinci fıkrasında, "Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kişilerin adli yardımdan yararlanılabilmesi için anılan Kanun hükmünde öngörülen şariiarın varlığının mevcut olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının dava dilekçesinde adli yardım talebinde bulunmasına rağmen mevzuatta belirtilen mali durumuna ilişkin belgeleri sunmadığı, UYAP entegrasyon ekranlarının sorgulamalarında, davacının vali yardımcısı unvanıyla kamu görevlisi plarak çalışırken görevine son verildiği, kendisine 01/01/2017 tarihinden itibaren kamu emeklisi olarak aylık bağlandığı ve emekli statüsünün devam ettiğine ilişkin kaydının olduğu ve adına kayıtlı iki adet taşınmaz bulunduğu, bu aşamada davacının Kanunda belirtilen adli yardımın kabul koşullarına haiz olmadığı anlaşıldığından, adli yardımdan yararlandırılmasının uygun olmayacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenle, adli yardım isteminin reddine, davanın incelenebilmesi için zorunlu olan 48,30 TL başvuru ve 65,40 TL karar harcı olmak üzere toplam 113,70 TL yargı harcı ile 150,00 TL posta avansının tamamlatılması için davacıya bu kararın bildirimini izleyen günden itibaren otuz gün süre verilmesine, 09/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Yılmaz AKÇIL

üye Suna TÜRKOĞLU

üye Abdullah ARTUNÇ

Üye Vahit kınalıtaş

Üye Abdullah AYGUN

İlk derece ara kararı:[]

7 10 2019


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Şablon:Danıştay/ESK

Advertisement