FANDOM


Bakınız

Şablon:Peygamberler - d {{Peygamberler}}


Peygamberler
Peygamberlerin şecereleri
1. Adem (as) - Kısas-ı Enbiya/Âdem Aleyhisselam
2. Şit (as): Babası: Âdem Aleyhisselâm, Annesi de, Hz. Havvâ'dır.
3. İdris (as): İdris (as)'ın soyu, Yerd (yahud Yarid)b.Mehlâil b.Kay­narı (yahud Kaynen) b.Enuş, b.Şit, b.Âdem Aleyhisselâm.
4. Nuh (as): Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Âdem Aleyhisselâm.
5. Hud (as): Hûd (Âbir) b.Abdullâh, b.Rebah, b.Halud b.Âd, b.Avs, b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.
6. Salih (as): Salih b.Ubeyd, b.Esif veya Asit, b.Kemaşic b.Ubeyd, b.Hadir b.Semud, b.Âbir b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisse!amdır.
7. İbrahim (as): İbrahim b.Târah (Âzer), b.Nahor, b.Sarug (Şarug) b.Rau (Ergu), b.Falığ, b.Âbir, b.Şalıh, b.Erfahşed, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.
8. İsmail (as): İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz.Hâcer'den doğan ilk ve bü­yük oğludur.
9. İshak (as): İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup Hz.Sâre'den doğ­muştur.
10. Lut (as): Lût b.Hâran, b.Târah, b.Nahor, b.Saruğ'dur. Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran'ın oğlu idi.
11. Yakub (as): Yâkub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yâkub Aleyhisselâmın Annesi: Refaka'dır.
12. Yusuf (as): Yûsuf b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban'dır.
13. Eyyub (as): Eyyûb b. Mûs, b. Ra'vil, veya Razıh b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Eyyûb Aleyhisselâmın annesi Lut Aleyhisselâmın kızı idi.
14. Zülkifl (as): Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm'dır.
15. Şuayb (as): Şuayb b. Mîkâil, b. Yeşcür, b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselâmdır. Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil'dir. Şuayb Aleyşhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın Kayınpederi idi.
16. Musa (as): Mûsâ b.İmran, b.Yashür, b.Kahis, b.Lâvi, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm'dır. Mûsâ b.İmran Aleyhisselâmla Hârûn b.İmran Aleyhisselâm, Ana-Baba bir kardeş idiler. Harun Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmdan bir yaş büyüktü.
17. Harun (as): Musa (as)'ın kardeşidir.
18. Hızır (as): Rivayete göre: Hızır Aleyhisselamın soyu: Belya (veya İlya) b. Milkân, b.Falığ, b.Âbir, b.Salih, b.Erfahşed, b.Sâm b.Nuh Aleyhisselam olup babası, büyük bir kraldı. Kendisinin; Âdem Aleyhisselamın oğlu veya Ays b.İshak Aleyhisselamın oğullarından olduğu veya İbrahim Aleyhisselama iman ve Babil'den, Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu ol­duğu, kral Efridun ve İbrahim Aleyhisselam devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn'e Kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn. Emus'un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas Aleyhisselamla buluştukları da, rivayet edilir.
19.Yuşa (as): Yûşa' b. Nûn, b. Efrâim, b. Yûsuf, b.?Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâm'dir.
20. Kâlib b. Yüfena (as): Kâlib b. Yüfena, b. Bariz (Fariz), b. Yehuza, b. Yâkub[3] b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır. Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem'in kocası veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi.
21. Hızkıl (as): Hızkıl b. Nûridir. Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allâh'dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselâm, ihsan olunmuştur. Bunun için, Hızkıl Aleyhisselâm (İbnül'acûz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır.
22. İlyas (as): İlyas b. Yasin, b. Finhas, b. Ayzar, b. Hârûn, b. İmran (A.S)'dır.
23. Elyesa (as): Elyesa' b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm'dır. Elyesa Aleyhisselâm'ın, İlyas Aleyhisselâm'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.
24. Yunus (as): Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla­rı soyundandı. Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi idi. Peygamberlerden, Yûnus b. Matta ile İsâ b. Meryem Aleyhisselâmlardan baş­ka hiç biri, annesine nisbetle anılmamıştır.
25. Şemûyel (as): Şemûyel b.Bali, b.Alkama, b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf'dır. Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarından ve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendi. Şemuyel Aleyhisselâmın annesi Hanne olup[6] Lâvi b.Yâkub Aleyhisselâmın Hanedanına mensuptu.
26. Davud (as): Dâvûd b.İşâ Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır.
27. Süleyman (as): Dâvûd b.İşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın da, soyu, Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmlara dayanır.
28. Lukman (as): Lukman b.Sâran, b.Mürîd, b.Savun. Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken, onun tarafından âzâd edilmiş ve kendisine ayrıca mal da, verilmişti.
29. Şâ'yâ (as): Şâ'yâ b.Emus veya Emsıya'dır.
30. İrmiya (as): İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı.
31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı.
32. Uzeyr (as): Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.
33. Zulkarneyn (as): Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı... Hakkın­da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin, Sa'b b.Abdullah'ül kahtânî olduğu söylendiği gibi, babasının Hımyerîlerden olduğu da, ileri sürülmektedir. İbn. Habîb de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam b.Kelbî'den sırasıyla kitabı­na geçirirken, Sa'b b.Karîn b.Hemal'ı, -Yüce Allah'ın, Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd b.Hemal'ı kayd edip ona da, Yü­ce Allan'ın Tübba' adını vermiş olduğunu açıklar. Zülkarneyn Aleyhnisselâm hakkında: "Hem Nebi idi, hem Resul idi." diyenler olduğu gibi, "Hayır! O, Resul olmayan bir Nebi idi. Resul olmayan bir Nebî oluşu, inşâallâh, Sahih'dir!" diyenler de, vardır. Hz. Ali'ye göre, Zülkarneyn Aleyhisselâm: Ne bir Nebi, ne de, bir kraldı. Fakat, Allan'ın Salih bir kulu idi ki, o, Allâhı, sevmiş, Allah da, onu, sevmişti.
34. Zekeriyya (as): Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmlara, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza b.Yâkub Aleyhisselâma dayanır.
35. Yahya (as): Yahya (as), Zekeriyya (as)'ın oğludur.
36. İsa (as): Hz. Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem'in babası İmran b.Mâsân olup Hub'um b.Süleyman Aleyhisselâmın soyundandı.
37. Hz. Muhammed (asm): Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Hâşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka'b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Mâlik, b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizar, b. Maadd, b. Adnan. Bütün kaynaklar Muhammed (a.s.)ın, Adnan'a kadar olan atalarının gerek isimlerinde, gerek sıralarında, ittifak halinde bulundukları gibi, Adnan'ın da İsmail (a.s.) b. İbrahim (a.s.)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler.
Kaynak: Peygamberler Tarihi, M. Asım Köksal [1]
Kur'an'da adı geçen peygamberler
ÂdemİdrîsNûh HûdSâlihİbrâhîmLûtİsmâ'îl İshâkYâkubYûsufEyyûb Mosque
آدمادريسنوحهودصالحإبراهيملوطاسماعيلاسحاق يعقوبيوسفأيوب
Adam Enoch Noah Eber Shelah Abraham Lot Ishmael Izaac Jacob Joseph Job
אָדָם חֲנוֹךְ נֹחַ עֵבֶר שֵׁלָה אַבְרָהָם לוֹט יִשְׁמָעֵאל יִצְחָק יַעֲקֹב יוֹסֵף אִיּוֹב

ŞuaybMûsâHârûnZülkiflDâvudSüleymân İlyâsElyesâYûnusZekeriyâYahyâ İsâ Muhammed
شعيبموسىهارون ذو الكفلداود سليمانإلياساليسع يونسزكريايحيىعيسىمحمد
Jethro Moses Aaron Ezekiel David Solomon Elijah Elisha Jonas Zechariah John Jesus Mohammed
יִתְרוֹ מֹשֶׁה אַהֲרֹן יחזקאל דָּוִד שְׁלֹמֹה אליהו אֱלִישַׁע יוֹנָה

 Bu kutuyu: göster  tartışma  değiştir 

isehir.wikia.com/wiki/Mersin_yatırımları EÇS/7/103 bir du­man çıkıp, kötü bir koku duyulur. Bunun üzerine herifi kat­lederler. Kuyudan duman falan çıkmazsa adamı salıverirler. Yine hazreti Danyal kilisesi… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/7/103 EÇS/10/209 Danyal Paşa köprüsü altından geçer­ler. Oradan Lôb-zâde çiftliğini de geçüp, oradan Neredva nehrine karışır. Hakir de bu Neredva nehri kenarında nice… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/10/209 EÇS/6/134 Lahsa, San'a, Aden, Moha, Ahmedabad, Ferah-Abad, Div-Abad, Meymun Mustafa-Abad, Danyal, Pikvar limanlarından ve diğer nice iskelelerden Karaka?, Flipot… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/6/134 EÇS/15/87 Me'mun tevarihâta? (târihe) meraklı oldu­ğundan ihramları fethedip İdris ve Danyal kitaplarını Arapçaya tercüme ettirmiştir Bu kitaplara göre tufandan… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/15/87 EÇS/15/99 Denize yakın Abdullah Haccârî, Attar câmii doğusunda Seyyit Abrürrezzak. Danyal Abdüsselâm gömülüdür. Mihrabı Kudüs tarafındadır. Abdürrezzak yakınında… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/15/99 EÇS/14/93 bulunup şehit oldu. Danyal ve Ermiya peygamberleri Buhtunnasır Mısır'a götürmüştü. Sonra Kürdistan'a götürmüştür. Meryem ana da Nablus şehrinden Mısır'da… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/14/93 EÇS/13/191 kendi kardeşi tarafından öldürüldü?Köprü başında Hazreti Danyal atadan ve bahri marif mecmuasından farisi Ashab-ı Kehf yazılı remil ilmi ile mucizeleri… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/13/191 EÇS/7/96 kanını Yahudi kanından aldım) diye Hazret-i Dan­yal'i azad edüp, iman getirüp, bir büyük kilisede Danyal ne­biyi kadı yapar. Hâlâ Kazvin ahalisi… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/7/96 EÇS/15/188 Hazreti İdris ile Danyal, dünyayı dolaşıp birinci iklimi buldular. Buna göre doğudan batıya gidip enlemini 12 derece 40 dakika bulup (birinci iklim) dediler… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/15/188 EÇS/14/91 1700 şehri harap, halkını esir ve kebap edip, Mısır kırk sene harap kaldı. Ermiya, İlya ve Danyal peygamberleri de Safed şehrinde esir etti. Fakat vahy… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/14/91 EÇS/13/231 iki parça olmuştur. Hazreti Hızır makamı,hazreti Danyal makamları buradadır. Hatta Haz- reti Danal’ı Buhtunnasır bu mağarada esir edip götürmüştür. Rivayete… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/13/231 EÇS/15/187 Beşir, Danyal (Müdellâ), Cedellâ,Sünbülli (yâni Süleyman) Adberi (yani Abdurrahman), Fisban (yani hoca). 'FONCİSTAN KADINLARININ ADLARI: Dağlite, Haccici… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/15/187 EÇS/14/159 simya kimya, heyet hikmet ziyc, danyal, Ful,fal, cerri eskal, remil, vefk, teshir; davet, sarf, suruf, Mare necat, tayyi mekân,ihfâ, tâbir, sihir,feraset… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/14/159 EÇS/13/279 Osman beye padişah kileri için bin , paşaya 3000,Surre emini Topkapılı Mahmut ağaya yüz deve verildi .Turna köyünün batısında bir bayır üzerinde Danyal… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/13/279 Hilvan bir büyük kilisede Danyal ne­biyi kadı yapar. Hâlâ Kazvin ahalisi o kanaattedirler ki, Hazreti Danyal ziyaret yeri olan Kazvin şehri kenarında gö­mülü… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Hilvan Mehmet Arkan sonra Genel Müdürlük makamına oturan Danyal Akbel, Cemal Alpman, Faik Birsel ve Şinasi Ataman, konuya yabancı olmalarından ve kamuoyunun kumar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mehmet_Arkan Peygamberlerin şecereleri İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Peygamberlerin_şecereleri İsrâîloğulları edip Babil'e gönderdi. Esirler arasında Danyal veUzeyr aleyhimüsselam da vardı. Daha sonra İran Şahı Brehmen Keyhüsrev'de Asurileri bozguna uğratıp… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/İsrâîloğulları İrem İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/İrem Sâm İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Sâm Rebah İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Rebah Âbir İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Âbir Halud İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… http://tr.yenisehir.w


Yeni Wiki Eculum

Danyal Ara Search results for 'Danyal' - Yenişehir Wiki Previous 51-72 of 72 results Rüya tabirleri şunlardır: 1- Usul-u Danyal (a.s) 2- Taksim, İmam Cafer Sadık (a.s) 3- Cevami, Muhammed b. Sîrîn 4- Destur, İbrahim Kirmanî 5- İrşad, Cabir Mağribî 6- Tabir… Adem b.Emus veya Emsıya'dır. 30. İrmiya (as): İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal… EMİNSULAR Yurdatapan'ın babası Danyal Yurdatapan, Sırrı Gemalmaz da vardı. Tümgenerallerden bazıları Raif Yaşar, Emin Gürler, İhsan Alper, Şevket Doğu, Fevzi Okan… İsmail b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. 32… Mersin coğrafyası Köprüsü), Makam-ı Şerif Camii ve Danyal Peygamber Kabri, Ulu Cami (Cami-i Nur), Tarsus Şelalesi ve Roma Mezarları, Cumhuriyet Alanı Antik Kenti, Antik Mezar… Niksâr’ın Ziyaret Yerleri ve Fırat nehirlerine melâikelerin imdâdı ile Hz. Danyal kazıp çıkardı. Dicle Nehri: Aslı Şattülarap’tır Başlangıcını Diyarbekir’in doğusunda Tercil… Tarsus/VP Habeşinin Mekanı Danyal aleyhisselam'ın Türbesi sağlıklı köyü,ROMA YOLU kırkaşık bedesteni donuktaş Yöresel Yemekler Cezerye Humus ATOM, Şalgam suyu Analı… Peygamber Peygamber… Peygamberler b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. 32… Tarsus hz.Bilal-i Habeşinin Mekanı Danyal aleyhisselam'ın Türbesi sağlıklı köyü,ROMA YOLU kırkaşık bedesteni donuktaş Yöresel Yemekler Cezerye Humus ATOM, Şalgam… Babil ve Filistin ile Kudüs’ü ele geçirdi. Yahudi alimlerini ve bu arada zamanın Peygamberi Danyal aleyhisselamı esir etti. Esirlik 70 sene sürdü. Suriye ve Mısır’ı… Yunus Akgül Müdürlük makamına oturan Danyal Akbel, Cemal Alpman, Faik Birsel ve Şinasi Ataman, konuya yabancı olmalarından ve kamuoyunun kumar suçlamalarından… Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Görevi Yapmış Genel Müdürler Müdürlük makamına oturan Danyal Akbel, Cemal Alpman, Faik Birsel ve Şinasi Ataman, konuya yabancı olmalarından ve kamuoyunun kumar suçlamalarından… Mersin/Tarih Nehrinin Alüvyonlu Ovasında kurulmuştur. Şahmeran Hamamı, Kleopatra Kapısı, Onur Yazıtı, Justiniaus Köprüsü (Baç Köprüsü), Makam-ı Şerif Camii ve Danyal… Protokol listesi/Mersin ÜYESİ - TARSUS DANYAL MERCAN İL GENEL MECLİS ÜYESİ - TARSUS EMRAH OKSAL İL GENEL MECLİS ÜYESİ - TARSUS HARUN KESKİN İL GENEL MECLİS ÜYESİ - TARSUS HUD… Mersin'de Okul Müdürleri Ataması Akdeniz Huzurket Danyal Uysal Çok Programlı Lisesi 39,720 Tarsus Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Lisesi Müdür Yönetici Atama Yönetmeliğinin 22… Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile, "Beşiktaş Denizcilik Şubesi" kuruldu. Kürek sporunda Kemal Danyal ve Gürcü İsmail Beyler en önemli isimlerdi. İstanbul'un ilk kürekçi kulüpleri Galatasaray… EÇS/3/204 nehirlerine melâikelerin imdâdı ile Hz. Danyal kazıp çıkardı. Dicle Nehri: Aslı Şattülarap’tır Başlangıcını Diyarbekir’in doğusunda Tercil ve Meyyefarkin… Al-i İmran Suresi/RBT/3 Al-i İmran Suresi/RBT/3… Bakara Suresi/RBT/3 Bakara Suresi/RBT/3… Yassıada mahkeme kararları Mehmet Gürpınar, Mehmet Faruk Gürtunca, Ali Harputlu, Mucip Kemâlyeri, İbrahim Seven, Mıgırgıç Şellefyan, Neclâ Tekinel, Nazlı Tılabar, Sebati Acun, Danyal… İlk defave yeniden müdür olarak görevlendirilmesi için sözlü sınavda başarılı olan adayların isim listesi/MERSİN - (713564)Çavuşlu Ortaokulu 9,7 95,8 40 MEHMET AKKAYA Müdür Yardımcısı Felsefe AKDENİZ - (967520)Huzurkent Danyal Uysal Çok Programlı Anadolu Lisesi 13,58… Video Oyunları Eğlence Yaşam tarzı Tam site Lisans Privacy Policy Geri bildirim

Yeni Wiki Eculum

Danyal Ara Search results for 'Danyal' - Yenişehir Wiki Previous 26-50 of 72 results Şelah İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Mettu İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Uhnuh İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Lemk İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Avs İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Lemek İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Yerd İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Mehlâil İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Ubeyd İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Abdullâh İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Kayn İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Yarid İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Ahnuh İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Enuş İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Şablon:Peygamberler İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Kay­narı İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Şablon:Adem Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. 32. Uzeyr (as): Uzeyr… Kaynen İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Bâbil ile Kudüs’ü ele geçirdi. Yahudi alimlerini ve bu arada zamanın Peygamberi Danyal aleyhisselamı esir etti. Esirlik 70 sene sürdü. Suriye ve Mısır’ı da çöllere… Kay­ b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. 32… İdris Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. 32. Uzeyr (as): Uzeyr… Şit b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. 32… Nuh soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. 32. Uzeyr (as): Uzeyr b.Cerve… Süleyman İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Havvâ İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı. 31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar… Next Video Oyunları Eğlence Yaşam tarzı Tam site Lisans Privacy Policy Geri bildirim

Kur'an'da adı geçen peygamberler
ÂdemİdrîsNûh HûdSâlihİbrâhîmLûtİsmâ'îl İshâkYâkubYûsufEyyûb Mosque
آدمادريسنوحهودصالحإبراهيملوطاسماعيلاسحاق يعقوبيوسفأيوب
Adam Enoch Noah Eber Shelah Abraham Lot Ishmael Izaac Jacob Joseph Job
אָדָם חֲנוֹךְ נֹחַ עֵבֶר שֵׁלָה אַבְרָהָם לוֹט יִשְׁמָעֵאל יִצְחָק יַעֲקֹב יוֹסֵף אִיּוֹב

ŞuaybMûsâHârûnZülkiflDâvudSüleymân İlyâsElyesâYûnusZekeriyâYahyâ İsâ Muhammed
شعيبموسىهارون ذو الكفلداود سليمانإلياساليسع يونسزكريايحيىعيسىمحمد
Jethro Moses Aaron Ezekiel David Solomon Elijah Elisha Jonas Zechariah John Jesus Mohammed
יִתְרוֹ מֹשֶׁה אַהֲרֹן יחזקאל דָּוִד שְׁלֹמֹה אליהו אֱלִישַׁע יוֹנָה

 Bu kutuyu: göster  tartışma  değiştir 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.