FANDOM


Dayz[78]Necm53/22., eksiklik etme, bir kimseye hakkını eksik vermek, zulmetmek demektir.

  • Kâmûs mütercimi Âsim efendi; "diza" kelimesi "füla" vezninde sıfattır.
  • Noksanlık anlamındadır. Aslı "fa" harfinin ötresi iken "ya" harfine yakınlığı sebebiyle "dad" harfinin ötresi esreye dönüştürülmüştür.
  • Çünkü, ecved-i yai olan "diya"dan türemiştir. Şayet "devz"den türeseydi, "düza" denirdi.
  • Kaldı ki Arapça sıfat olarak "fa"nın esresiyle "fila" vezninde kelime yoktur, demiştir.
  • Bu vezin "şi'ra" ve "zikra" gibi isimlerin ölçüsündedir.
  • Bu görüş Sibeveyh'e aittir.
  • Diğer nahivciler, sıfatlardan da "fa"nın esresi ile "fila" vezninin olduğunu ifade ederek, "hiyka" ve "kiysa"yı örnek vermişler.
  • "Meşy-i hiyka" denir ki, "salınır, dalgalanır" demektir.
  • "Raculun kiysa" denir ki "yalnız yer, yalnız yaşar" demektir.
  • Sibeveyh'in görüşüne göre "uzza" ve "uhra" gibi ismi tafdilin dişil vezni olmakla "diza", "en zalim" demek olur.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.