Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.312
pages

Amaç[]

Madde 1- Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan mal alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam[]

Madde 2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağladıkları petrol ürünleri ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen malların alımlarına ait götürü bedel sözleşmeleri ile birim fiyat sözleşmelerinde uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler, bu Esaslara göre yürütülür.

Dayanak[]

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İdarelerin uyacakları hususlar[]

Madde 4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal alım ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.

Tanımlar[]

Madde 5 - Mal alım işlerine ait hükümlerin uygulanmasında;

a) İdare: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşları,
b) Mal: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
c) Sözleşme: Götürü bedel sözleşme veya birim fiyat sözleşmeyi,
d) Götürü bedel: Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen mal alım işinin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedeli,
e) Sözleşme birim fiyatı: Birim fiyat sözleşmelerde, ihale dokümanına uygun olarak yapılacak her bir iş kalemi için sözleşmesinde tespit edilen bedeli,
f) Teklif birim fiyatlı işlerde mal kalemi: Birim fiyat sözleşmesi ile yapılacak mal alımlarında, teknik ve özel şartları belirtilen ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen mal kalemlerine ait ödemeye esas birimleri,
g) Teslim tarihi: İdarece onaylanmış teslim programına uygun olarak malların idareye teslim edildiği tarihi,
h) (Değişik: 05.05.2005- 25806/ 1 md.) Petrol ürünleri: Benzin türleri, gazyağı, motorin türleri, marine diesel, kalorifer yakıtı ve fuel-oil türlerini,
i) Ücret tarifesi: 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen malların, ilgili odalarca hazırlanan ve bu odaların bağlı bulundukları Birlik Başkanlar Kurulu’nca onandıktan sonra yürürlüğe giren fiyat tarifelerini,
j) (Değişik: 05.05.2005- 25806/ 1 md.) Bayi satış fiyatı: Petrol ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nca belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, ihalesi yapılan petrol ürünü için EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul ili Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının ihalesi yapılan petrol ürünü için fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,

((k) bendi 05/05/2005 - 25806 R.G./ 1 md. ile kaldırılmıştır.)

l) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde, teslim programına uygun olarak idareye teslim edilen mal kalemleri için; götürü bedel sözleşmelerde ise, teslim programına uygun olarak toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, ifade eder.

Uygulama esasları[]

Madde 6 - Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
b) Bu Esasların uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller fiyat farkı niteliğinde olup, sözleşme bedelini etkilemez.

((c) bendi 05/05/2005 - 25806 R.G./ 2 md. ile kaldırılmıştır.)

d) Ücret, vergi ve sigorta artışlarından dolayı fiyat farkı ödemesinde bulunulmaz.
e) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak üzere yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası olarak ödenen işlerde bu Esaslar uygulanmaz.
f) Mahalli perakende azami satış fiyatı veya ücret tarifeleri düzenlenmeyen mallar için şartname ve sözleşmelere fiyat farkı ödeneceğine dair hüküm konulamaz.

((f) bendinin ikinci alt bendi 05/05/2005 - 25806 R.G./ 2 md. ile kaldırılmıştır.) İdareler, idari şartname ve sözleşmelerde; sözleşme bedelinin belli bir oranına kadar fiyat farkı ödemesi yapılabilmesine ilişkin sınırlamalara yer verebilirler.

g) Yüklenicinin taahhüdünü idari şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında yerine getirmemesinden kaynaklanan gecikmeler sebebiyle hiçbir surette fiyat farkı ödenmez.
h) Yüklenicilerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle süre uzatım taleplerinin idarelerce uygun görülmesi ile idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde, idari şartname ve sözleşmelerde aksine bir düzenleme yer almadıkça fiyat farkı ödenmez.
i) Avans ödenen mal alımlarında, avans tutarı ödeme tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanır.
j) (Değişik: 05.05.2005- 25806/ 2 md.) Petrol ürünleri fiyat farkı hesaplamasında, ihale tarihinde ihale konusu petrol ürünü için gerçekleşen sözleşme bedeli ile ihale tarihinde ve sözleşmenin uygulanma sürecinde geçerli bayi satış fiyatları; 507 sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mallara ilişkin fiyat farkı hesaplanmasında ise ihale tarihinde ve sözleşmenin uygulanma sürecinde geçerli olan ücret tarifeleri esas alınır.
k) Fiyat farkı uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve ödenecek veya kesilecek fiyat farkının doğru olarak tespit edilebilmesi için idarelerce, teslim alınan mal kayıtları fiyat değişikliği dönemleri itibarıyla tutulur.

Fiyat farkı hesabı[]

Madde 7 - (Değişik: 05.05.2005- 25806/ 3 md.) Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

F: Fiyat farkı tutarını (YTL),

A1: İhale tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,

B: Sözleşme fiyatını,

A2: Mal teslim tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,

M: Bayi satış fiyatının veya ücret tarifesinin değişmesinden sonra idarece teslim alınan mal miktarını, ifade eder.

Fiyat farkı (F):

F = (MxB)x[(A2/A1)-l]

formülü ile hesaplanacaktır.

Hesaplamalarda virgülden sonraki beş basamak dikkate alınacaktır.

Hesaplama sonucunun eksi (-) çıkması halinde yükleniciden fiyat farkı kesintisi yapılacaktır.

(Ek: 05.05.2005- 25806/ 4 md.)

Geçici Madde 1- Bu Esasların 5 inci maddesinin (j) bendi gereğince petrol ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketi 2005 yılı için 2004 yılında gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilir ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanır. Daha sonraki yıllar için bu belirleme EPDK tarafından yapılarak internet sayfalarında yayımlanır. Her yıl bu belirleme yapılıp EPDK'nın internet sayfasında yayımlanana kadar daha önce açıklanan piyasa büyüklükleri esas alınır.


Yürürlük[]

Madde 8 - Bu Esaslar, 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[]

Madde 9- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

İç linkler[]

Dış linkler[]