Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Delil

  • Kılavuz. Doğru yolu gösteren.
  • Meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus.

Beyyine. Bürhan.

DELİL

Sözlükte[]

  • "yol gösteren, kılavuz, alamet, rehber, işaret, iz" gibi anlamlara gelen delil,

Kelamda,[]

herhangi bir konuda gerçeğe veya kanıtlanması istenen hususa ulaştıran şey;

fıkıh usulünde[]

üzerinde düşünüldüğünde şer'î ve amelî bir hükme götüren şey;

muamelât ve özellikle muhakeme hukukunda,[]

sözlük anlamıyla bağıntılı olarak bir şeyi bilmeye yarayan alamet ve karine manasına gelir.

Yargılama usulü hukukunda ispat vasıtalarına genel olarak delil denilmektedir.

Kur'ân-ı Kerim'de[]

Delil kelimesi bir âyette sözlük anlamında geçmektedir. (Furkân, 25/45).

Tasnifi[]

Deliller, bilginin kaynağı bakımından aklî delil ve naklî delil şeklinde ikiye ayrılır. Naklî delil, kelamcılara göre, bütün öncülleri nakle dayanan delildir.

Fıkihçılara göre delil[]

Fıkıhçılara göre ise, oluşumunda müçtehidin katkısı olmayan, Şâri'den nakledilen şer'î asıllardır. Bunlar da Kitap ve sünnetten ibarettir. Aklî delil, kelamcılara göre, bütün öncülleri akla dayanan delildir.

Fıkıhçılara göre ise, naklî delil ile bağlantılı olmakla birlikte, aklî muhakeme ve beşerî yorumun ağırlıkta olduğu, oluşmasında müçtehidin katkısının bulunduğu delillerdir.

Ayrıca Kelamcılar delilleri, ortaya koydukları sonuçların değerine göre kat'î delil ve zannî delil kısımlarına ayırmışlardır. Kat'î delili, kanıtlamayı amaçladığı konuya ilişkin karşı ihtimalleri tamamen ortadan kaldıran delil şeklinde tanımlamışlardır. Buna yakînî delil de denir. Zannî delil ise, kanıtlamayı amaçladığı konuya ilişkin karşı ihtimallerin tamamını ortadan kaldıramayan delildir. Bu tür delillere iltizamî delil veya iknâî delil de denir.

Fıkıhçıların delilleri tasnifi subuti ve delaleti deliller[]

Fıkıhçılar ise, delilleri sübut ve delalet yönünden ayrım ve derecelendirmeye gitmişlerdir.

Kur'ân-ı Kerim'in Hz. Peygamber'den bizlere kadar intikal ettirilmesinde hiçbir şüphe ve kesinti olmadığından, bütün âyetler sübut yönünden kat'îdir. Allâh'tan peygamberi vasıtasıyla bize kadar geldiğinde şüphe yoktur.

Hadisler ise, mütevatir ve bir görüşe göre de meşhur olanlar hariç sübut yönünden zannîdir.

Buna göre naklî deliller, sübutu ve delâleti kat'î deliller; sübutu kat'î delâleti zannî deliller; sübutu zannî delâleti kat'î deliller ile sübutu ve delâleti zannî deliller olmak üzere dörtlü bir ayrım ve derecelendirmeye tabi tutulmuştur.

Fakihler, Kitap ve Sünnetin şer'î delil olduğunda görüş birliği içindedirler. İcma' ve kıyas ise, âlimlerin çoğunluğuna göre şer'î delildir. (İ.P.)

İmitasyon Türkçe[]

Şablon:Deliller

Şablon:KanıtŞablon:Kitabı beyyinat{{}}{{}}