==

==

İlköğretim Okulları Denetim Formu[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü


İLKÖĞRETİM OKULU DENETİM FORMU

(Yatılı veya Pansiyonlu Okullar için)Denetlenen Kurum : ………………………………….İlköğretim Okulu

Denetleme Tarihi :……………………………………….

KURUMLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKÎ BİLGİLERKurum Türü[düzenle | kaynağı değiştir]


Kurum

Sayısı
     Branşlar

Yönetici

Öğretmen

Diğer Personel

Toplam

Kent

Belde

Köy

Toplam

Müdür

Müdür Yrd.

1. Anaokulu

1-Anaokulu

2-Ana Sınıfı

2. ilköğretim Okulları

3- Uygulama Sınıfı

4- Özel Eğitim Sınıfı

3. Yatılı ilköğretim Bölge Okulları

5- Ozel Eğitim

6- Rehber Oğretmen

4. Pansiyonlu İlköğretim Okulları

7- Sınıf Oğretmeni

8- Türkçe

5. Özel Eğitim Okulları

9- Matematik

10- Fen Bilgisi

6. Özel Öğretim Okulları

11- Sosyal Bilgiler

12-Tarih

7. Halk Eğitim Merkezleri ve Ak.San.Oku.

13- Coğrafya

14-Almanca

8. Çıraklık Eğitim Merkezi

15- Fransızca

16- İngilizce

9. Eğitim Araç ve Dont.Mrk.Ak.San.Oku.

17- Din KültürüveAh.BİI.

18- Resim-lş

10. Reh. veArş.Mrk. ve Akş.San.Ok.

19-Müzik

11. Oğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi, Lokal ve Sosyal Tesisleri

20- Beden Eğitimi

21- Iş Eğıtımi (l^veTek.)

12. Millî Eğitim Yayınevi

22- Iş Eğitimi (Ticaret)

23- Iş Eğıtimi (Tarım)

13. Sağlık Eğitim Merkezleri

24- Iş Eğitimi (Ev Ekon.)

25- Bilgisayar

14. Hizmetiçi Eğt.Enst.veAkş.San.Okullan

26- Diğer Personel

15. Hizmetiçi

Eğitim Merkezleri

16. Spor ve İzcilik İzcilik Okulları ve Gençlik ve İzcilik EğitimTesisleri

17. Dershane ve Kurslar

18. Kur'an Kursları

19. Öğrenci Yurtları

TOPLAM

TOPLAM


Denetleme Konu Başlıkları : 1- Fiziki Durum, 2- Okulun güvenliği, 3- Öğrenci devamı, 4- Eğitim ve Öğretim Durumu, 5- Okul ve çevresinde temizlik, 6- Okul idaresi ile ilgili iş ve işlemler 7-Okul kantinleri

A- FİZİKİ DURUM

1- Okulun genel görünümü,fiziki yeterliliği, çevre duvarı, bahçenin ağaçlandırılması, oyun alanlarının düzenlenmesi, tertip düzen ve temizlik durumu, yangından korunma tedbirlerinin alınması,kurum adlandırma ve sınıf tabelalarının, Kurum Tanıtım Yönetmeliğine uygun olarak asılması, Atatürk büstü ve köşesinin bakım ve koruması,derslik , oda ve bölümlerin tertip düzen temizliği ile yeterlilik durumu,Türk Bayrağının korunması ve bakımı,okul arsa ve binasının tapu veya tapu senedinin örneğinin okulda bulundurulması.B) OKUL GÜVENLİĞİ

1- Okul güvenliği nasıl sağlanıyor? ( ) Emniyet Müdürlüğü Personelinden yararlanılıyor. ( ) Özel Güvenlik hizmeti veriyor. ( ) Yanındaki veya çevresindeki okul ile güvenlik ortaklaşa sağlanıyor. ( ) Herhangi bir güvenlik görevlisi yok. (sebebini açıklayınız) ………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nöbetçi öğrenci, öğretmen ve idareci görevlendiriliyor mu?

2- Okulun Çevresinde; ( ) Okulun çevresinde ve yanındaki park cadde veya sokaklarda , öğrenci giriş ve çıkışlarında öğrencileri rahatsız edebilecek kişiler dolaşıyor. ( ) Okul çevresinde seyyar satıcılar var. ( ) Okul çevresinde sigara, alkol vb. madde satan işyerleri var. ( ) 3 şık halinde belirtilen konularda herhangi bir rahatsızlık yok.

3- Okulda kadrolu personel dışında kalan ve hizmet alınan kişilerin adli sicil kayıtlarının araştırılıp araştırılmadığı ?

4- Sivil savunma planı veya sivil savunma tedbir planı hazırlanıp ilgili makama onaylatılmış mı? Sivil savunma tedbirleri alınmış mı?

5- Koruyucu güvenlik tedbirlerine yönelik ziyaretçi defteri tutulup ziyaretçilere giriş kartı veriliyor mu?C- ÖĞRENCİ DEVAMI1- Devamsız Öğrenci Sayısı……. Problemli öğrencilerden ziyaret edilen aile sayısı…….

2- Devamsız öğrencilerle ilgili gerekli olan iş ve işlemler yapılıyor mu? Öğrenci devamının izlenmesi disiplinli bir şekilde yapılıyor mu?

3- 1. ve 2. Kademe okuma yazma kursu varsa öğrenci sayısı……


D) EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU

1- Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda olmak üzere yılda en az üç kez toplanmış mı?

2- Toplantılarda İKY 94.Maddesinde belirtilen toplantı gündemleri ayrıntılı olarak görüşülmüş mü?

3- Yaygın öğrenci başarısızlıkları var mı?

4- Başarıyı arttırıcı önlemler etkin olarak alınmış mı?

5- Zümre ve şube öğretmenler kurulu yönetmelikte belirtile zamanlarda ve gündemle toplanıp gerekli olan kararları almış mı?

6- Okul Müdürü, öğretmen ve öğrenci performanslarının ölçülmesine yönelik sınıf ziyaretleri yapmış mı? Bu ziyaretlerin sonunda alınması gereken kararları alıp uygulamış mı?

7- Okulda Satın alma ile muayene ve kabul komisyonu mevzuatına uygun olarak kurulup çalışmalarına işlerlik kazandırılmış mı?

8- Öğrenci Kurulu ve Okul Meclisi, Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi,Okul kulüplerinin belirlenmesi (Okul spor kulübü vb.) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu ve Sosyal Etkinlikler Kurulu yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulup etkin olarak çalışmaları sağlanmış mı?

9- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulmuş mu? Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümünün ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu oluşturulmuş mu? Komisyon, yılda en az üç defa toplanıp anılan yönetmeliğin 46. Maddesindeki görevleri yapmış mı? (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 45, 46).

10- Kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği; 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 2004/7 Sayılı Kaynaştırma Uygulamaları konulu genelge; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:50/j)

E) OKUL VE ÇEVRESİNDE TEMİZLİK

1- Okul sınıf ve koridorları temizliği,

2- Okul lavabo ve WC’lerin temizliği,

3- Ders başladıktan sonra WC v.b. yerler kontrol ediliyor mu?

4- Sıvı sabun bulunuyor mu?

5- Okul su deposu sık sık kontrol edilip su numunesi alınıyor mu?

6- ( ) Kantin ve yemekhane vb yerlerde çalışan kişilerin periyodik sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı,

7- Okul kantininde kullanma süresi geçmiş gıda bulundu mu?

8- Okul yemekhanesi varsa , ya da taşımalı eğitim yapılıyorsa ;

a) Yemekhanenin Temizliği,

b) Kullanılan gıda maddeleri sağlık şartlarına uygun mu?

c) Yemek numuneleri 24 saat saklanıyor mu?

Okul-Aile Birliği:

1- Birliğin yetki ve görevleri, üyelik, yapılan seçimler, organları, genel kurul, görevleri, yönetim kurulu, görev yetki ve sorumlulukları, denetim kurulu, gelirler, gelirlerin kabulü, kiraya verme usulü, gelirlerin dağılımı, gelirlerin harcanması, tutulacak defter ve dosyalar, birliklerin yapamayacakları işler, Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak yapılıyor mu?

2- Okul Aile Birliği Gelir ve Gider Hesap Cetvelleri her ay Okul Panosunda ve Web sitesinde yayımlanıyor mu ?

3. Okul-aile birliği kurullarının oluşturulması ve çalıştırılması; (MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği-Md:9-14)

2. Gelir ve gider işlemlerinin yürütülmesi; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği)

4. Okul-Aile birliğine ait tüm harcamaların, belge tarih ve numaraları belirtilerek ve karar defterine yazılarak karar altına alınması ve harcamaların buna göre yapılması;

5. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık tahminî bütçe ile yıl sonu malî raporunun; tutulan gelir-gider kayıtlarının ise üçer aylık aralıklarla okul ilân panosunda veya okulun web sayfasında duyurulması; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği - Md:19)

6. Yönetim Kurulunca defter, dosya ve belgelerin usulünce tutulması; (MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği-Md:20)

7. Okul-aile birliği tarafından kurullara/ komisyonlara gerekli görevlendirmelerin yapılması;

G) OKUL İDARESİ İLE İLGİLİ İŞLER

1- İdareciler arasında görev dağılımı yapılmış mı ?

2- Öğretmenler arasında görev dağılımı yapılmış mı?

3- Memur ve yardımcı hizmetliler personeli arasında görev dağılımı yapılmış mı ?

4- Okul Web Sitesi var mı ? Güncelleniyor mu?

5- Yıllık Çalışma programı var mı? ( ) Var ( ) Yok

6- Okul etkinlik takvimi yapılmış mı ?

7- Okul brifing dosyası ayrıntılı olarak hazırlanmış mı?

8- Okul, aile ve çevre ilişkilerini geliştirmek amacıyla uygun gündemle okul ve sınıf veli toplantıları amacına uygun olarak yapılıyor mu? okulu çevreye açacak sosyal etkinliklere yeteri kadar yer veriliyor mu?

9- Taşıma merkezlerindeki servis araçları ile diğer özel öğrenci servis araçlarının okul idaresince denetiminin yapılıp yapılmadığı?

10- Okuldaki norm kadro sayılarının norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okulun norm kadro sayıları Eylül ayında objektif olarak yeniden belirlenmiş mi?

Pansiyonlu okullarda:

(2698 sayılı Okul Pansiyonları Kanunu; 30.10.1983 tarih ve 18206 sayılı R.G'''''‟'''''de yayımlanan MEB'''''‟'''''e Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği)

1. Nöbetçi öğretmen, belletici ve ambar memurunun görevlendirilmesi; görevlerini yerine getirmesi;

2. Pansiyonla ilgili defter, çizelge ve dosyaların tutulması; (Okul Pansiyonları Yönetmeliği-Md:40)

3. Öğrencilerin ders ve etüt dışı zamanlarının değerlendirilmesi için, özel yetenek ve istekleri doğrultusunda plânlama yapılması;

4. Günlük yemek tabelalarının, öğrencilerin kalori ihtiyacı ve istekleri dikkate alınarak hazırlanması; (Okul Pansiyonları Yönetmeliği-Md:34)

5. Ambar kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi;

6. Hasta kayıt, revir ve ilaç dağıtım defterlerinin işlenmesi; kullanım süresi dolmuş ilaçlar için önlem alınması;

'7. Giyim, kırtasiye ve öğrenci harçlıklarının dağıtılması ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması; ('''''Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği- Md:257/k; Okul Pansiyonları Yönetmeliği M40/g)

8. Paralı yatılı öğrenciler ile ücretle yemek yiyenlerden ücretlerinin tahsil edilmesi ve saymanlığa yatırılması; (Okul Pansiyonları Yönetmeliği)

9. Yarım yatılı öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi; (Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği- Md:174)

10. Yatılı öğrencilerin evci çıkma işlemleri ve takibinin yapılması;

11. Öğrenci etütlerin planlanması ve yapılması;

12. Çamaşır yıkama ve banyo hizmetlerinin planlı bir şekilde yerine getirilmesi;

(2698 sayılı MEB'''''‟'''''e Bağlı Okul Pansiyonları Kanunu ve 30.10.1983 tarih ve 18206 sayılı R.G.de yayımlanan MEB'''''’'''''e Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği)

13. '''''Yönetici ve etüt odaları ile yatakhaneler, yemekhane, kiler, ambar-depo ve revirin ihtiyacı karşılar düzeyde olması;

14. Gıdaların sağlık kurallarına uygun saklanması;

15. Mutfağın, mekan ve donanım itibariyle sağlık koşullarına uygun olması;

16. Çamaşırhane ve banyo ortamının yeterli olması;

17. Yatakhanelere öğrencilerin sınıf ve yaş gruplarına göre yerleştirilmesi, kimlik kartlarının yatak başlarına asılması;

18. Öğrenci dolaplarının düzenli, yatak takımlarının temiz olması;

19. Yemek numunelerinin saklanma sürelerine uyulması; (Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 09.12.2007 tarh ve 26725 sayılı R.G.de yayımlanan “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair yönetmelik)

H) OKUL KANTİNLERİ (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 31.03.2011 tarih ve 4220 sayılı yazılı emirlerinde yer alan)

1- Kantinlerde hizmet sunumuna yardımcı olması maksadıyla çalıştırılacak kişilerin işe başlamadan önce sağlık kontrolleri yapılmış mı? işe başladıktan sonra da belirli periyodlarla kontrolleri yapılıyor mu?

2- Kantinlerde çalıştırılacak kişilerin işe başlamadan önce sabıka kayıtları detaylı bir şekilde emniyetten ve savcılıktan araştırılmış mı? ve öğrencilerin bulunduğu ortamda çalışıp çalışamayacaklarının uygunluğu tespit edilmiş mi?

3- Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve yakın gelecekte ülke gençliğini bekleyen obezite ile mücadele açısından, doğru besin seçiminin sağlanması için örgün eğitimin her basamağında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik yeterli ve dengeli beslenme konularında seminerler verilmiş mi? bu süreçte kitle iletişim araçlarından ve görsel eğitim meteryallerinden de önemli ölçüde faydalanılmış mı?

4- Okul kantinlerinde raflarda satışa sunulan ve obeziteye yol açan sağlıksız besinlerin satışı engelleniyor mui?

5- Okul panolarında sağlıklı beslenme ile ilgili afiş ve broşürler bulunduruluyor mu?

6- Okul kantinlerinde taze meyve satışı sağlanıyor mu? öğrencilere bu besinlerin sağlıklı büyümeleri için tüketilmesi gerektiği hususları anlatılıyor mu?

7- Mevcut kantinin fiziki koşulları iyileştirilmiş mi? kantin için ayrılan bölümler gün ışığından yararlanıyor mu?

8- Öğrenciler okul çevresinde açıkta satılan besinlere yönelmelerini engellemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

9- Öğrencilere her sabah kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışma yapılıyor mu? veli toplantılarında bu durum dile getiriliyor mu?

10- Obeziteye neden olan yiyecekler hakkında öğrenciler bilgilendiriliyor mu?

DENETLENEN OKULDA GÖRÜLEN DİĞER EKSİKLİKLER :

ÖNERİLER :

DENETLEYENLER:

İsim : Görevi: İmza:

İsim : Görevi : İmza:

İlköğretim Okulları Denetim Formu (Yatılı veya Pansiyonlu)[düzenle | kaynağı değiştir]

Lise  Denetim Formu[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim MüdürlüğüLİSE DENETİM FORMUDenetlenen Kurum : ………………………………….Lisesi

Denetleme Tarihi :……………………………………….


KURUMLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKÎ BİLGİLERKurum Türü[düzenle | kaynağı değiştir]


Kurum

Sayısı
     Branşlar

Yönetici

Öğretmen

Diğer Personel

Toplam

Kent

Belde

Köy

Toplam

Müdür

Müdür Yrd.

1. Anaokulu

1-Anaokulu

2-Ana Sınıfı

2. ilköğretim Okulları

3- Uygulama Sınıfı

4- Özel Eğitim Sınıfı

3. Yatılı ilköğretim Bölge Okulları

5- Ozel Eğitim

6- Rehber Oğretmen

4. Pansiyonlu İlköğretim Okulları

7- Sınıf Oğretmeni

8- Türkçe

5. Özel Eğitim Okulları

9- Matematik

10- Fen Bilgisi

6. Özel Öğretim Okulları

11- Sosyal Bilgiler

12-Tarih

7. Halk Eğitim Merkezleri ve Ak.San.Oku.

13- Coğrafya

14-Almanca

8. Çıraklık Eğitim Merkezi

15- Fransızca

16- İngilizce

9. Eğitim Araç ve Dont.Mrk.Ak.San.Oku.

17- Din KültürüveAh.BİI.

18- Resim-lş

10. Reh. veArş.Mrk. ve Akş.San.Ok.

19-Müzik

11. Oğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi, Lokal ve Sosyal Tesisleri

20- Beden Eğitimi

21- Iş Eğıtımi (l^veTek.)

12. Millî Eğitim Yayınevi

22- Iş Eğitimi (Ticaret)

23- Iş Eğıtimi (Tarım)

13. Sağlık Eğitim Merkezleri

24- Iş Eğitimi (Ev Ekon.)

25- Bilgisayar

14. Hizmetiçi Eğt.Enst.veAkş.San.Okullan

26- Diğer Personel

15. Hizmetiçi

Eğitim Merkezleri

16. Spor ve İzcilik İzcilik Okulları ve Gençlik ve İzcilik EğitimTesisleri

17. Dershane ve Kurslar

18. Kur'an Kursları

19. Öğrenci Yurtları

TOPLAM

TOPLAM
DENETLENECEK KONU BAŞLIKLARI:

Eğitim-Öğretim, Öğrenci Devamı ve Başarısı, Okulun Güvenliği,

Okul ve Çevresinde Temizlik, Okul İdaresi İle İlgili İş ve İşlemler, Okul kantinleri.

A- EĞİTİM ORTAMLARI.

1. Bahçenin ihata edilmesi, ağaçlandırma-çiçeklendirmenin yapılması, oyun-tören alanlarının düzenlenmesi, çevre temizliğine özen gösterilmesi,okul ve bölümlerinin verimli ve amacına uygun kullanılması, bahçenin ihtiyacı karşılaması;

'2. Binada, yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması; ('''''19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı R.G.de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”-12.01.2009 tarih ve 2009/9 sayılı Makam Onaylı “Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”)

3. Elektrik sistemleri, su, ısınma ve havalandırma tesisatı ile benzer tesisatların yangın ve duman geçişine karşı yalıtımı ve periyodik kontrollerinin yaptırılması, talimatlarının ilgili bölüme asılması ve kalorifercinin ateşçilik belgesine sahip olup olmadığı.

'4. Sivil savunma önlemleri yanı sıra okulun iç-dış güvenliği ile sabotajlara karşı gerekli önlemlerin alınması; acil durumlarda güvenlikli kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve özel durumlara ilişkin tedbirlerin alınması; (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 28/12/1988 – 20033 Resmi Gazete - Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği; MEB Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı-1423-2491 Sayılı Tebliğler Dergisi - Savunma Sekreterliği çıkışlı 2005/62 sayılı genelge, 11/06/2004 tarih ve 25489 sayılı RG Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Kanun)'''''

5. Binalarda depreme karşı korunma önlemlerinin alınması; (Genelge:2003/29; 2008/57 sayılı genelge)

'6. Öğrencilerin araştırmaya yönelmesi, yeni teknolojileri kullanabilmesi, yeni bilgiler üretilebilmesi ve projeler hazırlayabilmesi için çalışabilecekleri ortamların hazırlanması; '''''(Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi)

7. Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere, ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Md:72, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete'''''‟'''''de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete'''''‟'''''de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği )

8. Mutfak, kantin ve çay ocağının ihtiyacı karşılaması; gıda maddelerinin sağlık kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmesi; kantinde onaylı fiyat listesinin öğrencilerin görebileceği bir yere asılması; kantin, çay ocağı, mutfak vb. bölümlerdeki likit gaz tüpleri ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınması; kantine ait elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının ayrılması, bunun mümkün olmaması halinde bu giderler karşılığı olarak defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, arz bedellerinin ödeme tarihleri itibarıyla okul aile birliklerince ödenmesi; Kantinde ödeme kaydedici cihazın kullanılması. kantinin periyodik denetiminin yapılması; (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2007 tarih ve 2007/33 sayılı “Okul Kantin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu genelgesi; Milli Emlak Genel Tebliği-Sıra No:300)B. YÖNETİM ÇALIŞMALARI

9. Brifing dosyasının güncellenmesi;

10. Okulun web sayfasının, Millî Eğitim Bakanlığı İnternet WEB Sitesi Genel Kuralları doğrultusunda hazırlanması ve okulun genel durumunu yansıtması;

Öğrenci İşleri:

(MEB-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 05.11.2008 tarih ve 2008/76 sayılı “e-okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması” konulu Genelgesi ve ekinde yer alan Uygulama Esasları; MEB e-okul Kullanım Kılavuzu; e-okul Ortaöğretim Kurumları Kullanım Kılavuzu)

11. e-okul siteminde öğrenci iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi,

12. Geç kalma ve devamsızlık kayıtlarının tutulması; günlük yoklama fişleri ile devam-devamsızlık kayıtları arasında uyumun olması; öğrencinin devamsızlığının velisine yapılacak tebligat işleminin, normal posta ile veya bilişim araçları ile yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Md: 28)

13. Okulda; şiddet, saldırganlık vb risk faktörlerinin belirlenmesi, önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amacıyla çalışma ekibinin oluşturulması, eylem planının hazırlanarak milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi ve çalışmaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi; (2006/26 sayılı genelge; Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Ve Azaltılması)

14. Ödül ve disiplin olaylarına ait bilgi/verilerin, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından elektronik ortamda oluşturulan web sayfasına işlenmesi; (Ödül ve Disiplin Yönetmeliği- Md:26)

Personel İşleri:

15. Aday personelin yetiştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

16. Kantinde ve mutfakta çalışanların, gerekli çalışma belgesine sahip olması ve periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması; (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2007 tarih ve 2007/33 sayılı “Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu genelge)

17. Nöbet görevlerinin yerine getirilmesi,

Hesap İşleri:

18. Ana sınıflarının gelir ve gider muhasebesinin; DÖSE bulunan okullarda Tekdüzen Muhasebe sistemi üzerinden; DÖSE bulunmayan okullarda ise “İşletme Hesabı”na göre yürütülmesi; (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği- Mad:16, 43; MEB İşletmeler Dairesi Başkanlığının 97/935 sayılı Genelge)

19. Her türlü alım, yapım, onarım ve varsa hizmet alımı iş ve işlemlerinin “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” hükümlerine göre yürütülmesi;

20. Yapılan her ihaleyle ilgili bilgilerin Kamu İhale Kurumu web sayfasına girilmesi; (Strateji Geliştirme Başkanlığının 29/12/2006 tarih ve 7218 sayılı yazısı)

Okul-Aile Birliği:

21. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık tahminî bütçe ile yıl sonu malî raporunun; tutulan gelir-gider kayıtlarının ise üçer aylık aralıklarla okul ilân panosunda veya okulun web sayfasında duyurulması; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği - Md:19)

 Kaynak Kullanımı:

'22.' Ders dışı zamanların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik ortamların hazırlanması;

C. ÖĞRETMENLER KURULUNUN ÇALIŞMALARI

(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Md:34 – Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, Md:98)

23. Önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;

24. Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda, öğretmenler arasında uygulama birliğini sağlayıcı hususların belirlenmesi;

25. Alınan kararların, öğrenci merkezli eğitim anlayışı içinde öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini ön plânda tutacak yönde olması;

26. Okulun işleyişi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi;

- Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti;

- Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun, çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi;

Okulun tertip-düzen ve temizliğinde izlenecek ortak prensipler;

27. Son üç öğretim yılı baz alınarak, mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme durumlarının sayısal verilere göre değerlendirilmesi;

28. Ders bazında üniversite sınav sonuçlarının değerlendirilmesi;

29. Okulun genel disiplin durumunun görüşülmesi; yıl içinde davranış notu indirilen öğrencilerin disiplin durumunun ayrı ayrı görüşülmesi; (Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği - Md: 18)

30. Okulda, yapılabilecek kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik görüşmelere yer verilerek kararlar alınması;

31. Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ile ilgili görüşmelerin yapılması; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:39)

32. Öğrencilere, okul eşyası, ders araç-gereci, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması hususunda görüşmeler yapılması,

33. Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde, toplantılarda törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi; (Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği -Md:5, 6)

34. Toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi,

35. Öğrencilerin birinci dönemdeki başarı durumlarının, derslere göre ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmesi, başarının artırılmasını sağlayıcı kararlar alınması;

36. Öğretim yılının genel bir değerlendirilmesinin yapılması; öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve bunların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;

37. Okulun, sınıf, şube ve derslere göre istatistiki bilgilerden faydalanılarak başarı durumunun değerlendirilmesi; başarıyı olumsuz yönde etkileyen hususlar üzerinde durularak ulaşılan sonuçlara göre gelecek öğretim yılı çalışmalarına ışık tutacak kararlar alınması;

38. Okul birincisinin seçilmesi; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:38)

39. Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından hazırlanacak raporun değerlendirilmesi

D. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

'40. Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede, (test,uygulamalı sınav v.b.) birlik-beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulması, uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınması; ortak sınavların plânlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususlarının karara bağlanması; (Test puanlarının nota çevrilmesi-1920 sayılı Tebliğler Dergisi; Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:20)''''')

41. Sözlü sınav puanı sayısının belirlenmesi; (Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:21) '''42. Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak, öğrenmelerini engelleyen eksiklerinin tamamlanması; kapasiteleri doğrultusunda yetişmeleri hususunda gerekli görüşmelere yer verilmesi;

43. Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar üzerinde durulması; başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılması,

44. Öğrencilerin birinci kanaat dönemi sonu itibariyle başarı durumlarının-öğrenci davranış değişikliklerinin-değerlendirilmesi; başarısızlık sebeplerinin araştırılması ve başarılarının yükseltilmesi yönünde gerekli görüşmelerin yapılması;

45. Okulda aynı dersi okutan öğretmenler tarafından öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:36; Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-Md:)

46. Eğitim-öğretimin plânlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması, derslerin öğretim programlarında ortak hedeflere ulaşılması, eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasına yönelik kararlar alınması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:37; Meslekî Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-Md:101; MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:14)

47. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine, bölgenin özelliklerinin incelenerek öğrencilerin başarılı olmaları konusunda gerekli görülen önlemlerin alınmasına, derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders araçlarından ve eğitim imkânlardan plânlı bir şekilde yararlanılmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılmasına ve bölgenin eğitim ihtiyaçların belirlenerek bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik kararlar alınması; (MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:16)

Uygulama Çalışmaları

48. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması; (Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik-Md:24)

49. Ders öğretmeni tarafından, başarısız öğrencilerle ilgili olarak, yönetici, sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ve velilerle görüşülmesi; (MEB-Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü çıkışlı 2002/27 ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü çıkışlı 2006/22 sayılı Genelgeler)

50. Yavaş öğrenenler ile algılama durumları ileri düzeyde olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınarak kapasiteleri doğrultusunda yetiştirilmesi; 51. Okul müdürü tarafından çeşitli zamanlarda öğretmenlerin derslerinin izlenmesi ve rehberlikte bulunulması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:76/e; Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-Md:253/a-6)

Ayrıca,

Okul Yönetimince;

52. Çeşitli sebeplerle yapılamayan derslerin yoğunlaştırılmış programlarla tamamlanması; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:37)

53. Yetiştirme ve hazırlık kurslarının açılması; (Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi-2559; 2580 S.T.D.)

Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

54. Aynı dersi okutan öğretmenler tarafından; öğrencilerin bilgi seviyeleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak için, yeter sayıda ortak sınav yapılması; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:20)

Geliştirme Çalışmaları

55. Sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ne derece başarılı olduklarının belirlenmesi (soru analizinin yapılması); başarısızlık sebeplerinin araştırılıp değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:19)

56. Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının benimsenip uygulanması, (M.E.B. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi-2506 Sayılı Tebliğler Dergisi)

57. Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) kurulması ve, çalıştırılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:50; 2002/49 sayılı Genelge)

58. Ders dışı eğitim çalışmalarının hazırlanan programa uygun olup olmadığı

Rehberlik Çalışmaları:

59. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarının rehberlik hizmetleri kapsamındaki sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin çalışmalarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle iş birliği içinde yapılması; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md: 44)

60. Öğrencilerin yönlendirilme işlemlerinin yerine getirilmesi; bu sürece veli ve ailelerin katılımının sağlanması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:10; MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:13-16)

61. Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili bilgilerin, öğrenci gelişim dosyalarındaki ilgili bölümlerine işlenmesi; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:50,51)

62. Kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği; 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 2004/7 Sayılı Kaynaştırma Uygulamaları konulu genelge; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:50/j)

63. Okulda öğrencilerin zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:18)

64. Okul rehberlik servisince, disiplin olaylarını azaltma, şiddeti önleme, alana ve mesleğe yönlendirme ve başarının artırılmasına yönelik olarak öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgilendirici el broşürleri hazırlanması, seminerler düzenlenerek sunumlar yapılması;

65. Okul Öğrenci Meclisinin oluşturulması ve çalıştırılması; (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi-Md:26-2564 Sayılı Tebliğler Dergisi)

66. Öğrencilerin korunmasına yönelik çalışmalar yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği-Md:6)

Sosyal Etkinlikler:

67. Öğrencilerin; ilgi, istek ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, öğrenci kulüplerine dağılımlarının sağlanması, (Okul spor kulübünün kurulması); (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -.Md:11,16)

68. Toplum hizmeti çalışmalarının amacına uygun gerçekleştirilmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:12,13)

69. Gönüllü velilerin sosyal etkinlik çalışmalarına katılımlarının sağlanması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:17)

70. Öğrencilerin; ilgi, istek ve yeteneklerinin geliştirilmesi için, okul içi etkinlikler, proje çalışmaları ve yarışmalar düzenlenmesi; bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalara iştirak edilmesi,

71. Okulun, çevrenin kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi için çeşitli etkinliklerin plânlanıp uygulanması;

72. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, onur kurulu, sosyal etkinlik ve rehberlik çalışmalarında, sigara, alkol, uyuşturucu ve uçucu madde bağımlılığı ile mücadele konularına yer verilmesi; ilgili makam, uzman kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması; (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı çıkışlı 1999/29 ve 1996/76 sayılı Genelgeler)

73. Okul-aile birliğinin, okulun eğitim-öğretimi ile sosyal ve kültürel etkinliklerinin yürütülmesinde, okul-çevre–veli ilişkilerinin geliştirilmesindeki etkisi; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği; Özel Eğitim Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çıkışlı -2002/27 Sayılı Genelge)F) OKUL KANTİNLERİ (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 31.03.2011 tarih ve 4220 sayılı yazılı emirlerinde yer alan)1- Kantinlerde hizmet sunumuna yardımcı olması maksadıyla çalıştırılacak kişilerin işe başlamadan önce sağlık kontrolleri yapılmış mı? işe başladıktan sonra da belirli periyodlarla kontrolleri yapılıyor mu?

2- Kantinlerde çalıştırılacak kişilerin işe başlamadan önce sabıka kayıtları detaylı bir şekilde emniyetten ve savcılıktan araştırılmış mı? ve öğrencilerin bulunduğu ortamda çalışıp çalışamayacaklarının uygunluğu tespit edilmiş mi?

3- Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve yakın gelecekte ülke gençliğini bekleyen obezite ile mücadele açısından, doğru besin seçiminin sağlanması için örgün eğitimin her basamağında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik yeterli ve dengeli beslenme konularında seminerler verilmiş mi? bu süreçte kitle iletişim araçlarından ve görsel eğitim meteryallerinden de önemli ölçüde faydalanılmış mı?

4- Okul kantinlerinde raflarda satışa sunulan ve obeziteye yol açan sağlıksız besinlerin satışı engelleniyor mui?

5- Okul panolarında sağlıklı beslenme ile ilgili afiş ve broşürler bulunduruluyor mu?

6- Okul kantinlerinde taze meyve satışı sağlanıyor mu? öğrencilere bu besinlerin sağlıklı büyümeleri için tüketilmesi gerektiği hususları anlatılıyor mu?

7- Mevcut kantinin fiziki koşulları iyileştirilmiş mi? kantin için ayrılan bölümler gün ışığından yararlanıyor mu?

8- Öğrenciler okul çevresinde açıkta satılan besinlere yönelmelerini engellemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

9- Öğrencilere her sabah kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışma yapılıyor mu? veli toplantılarında bu durum dile getiriliyor mu?

10- Obeziteye neden olan yiyecekler hakkında öğrenciler bilgilendiriliyor mu?

DENETLENEN OKULDA GÖRÜLEN DİĞER EKSİKLİKLER :

A)  ÖNERİLER,SONUÇ KANAAT VE TEKLİF :DENETLEYENLER:
Adı-Soyadı :                     Görevi:                           İmza:
Adı-Soyadı :                   Görevi:                        İmza:Lise Denetim Formu (Yatılı ve Pansiyonlu)[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim MüdürlüğüLİSE DENETİM FORMU

(Yatılı veya Pansiyonlu)Denetlenen Kurum : ………………………………….Lisesi

Denetleme Tarihi :……………………………………….

KURUMLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKÎ BİLGİLERKurum Türü[düzenle | kaynağı değiştir]


Kurum

Sayısı
     Branşlar

Yönetici

Öğretmen

Diğer Personel

Toplam

Kent

Belde

Köy

Toplam

Müdür

Müdür Yrd.

1. Anaokulu

1-Anaokulu

2-Ana Sınıfı

2. ilköğretim Okulları

3- Uygulama Sınıfı

4- Özel Eğitim Sınıfı

3. Yatılı ilköğretim Bölge Okulları

5- Ozel Eğitim

6- Rehber Oğretmen

4. Pansiyonlu İlköğretim Okulları

7- Sınıf Oğretmeni

8- Türkçe

5. Özel Eğitim Okulları

9- Matematik

10- Fen Bilgisi

6. Özel Öğretim Okulları

11- Sosyal Bilgiler

12-Tarih

7. Halk Eğitim Merkezleri ve Ak.San.Oku.

13- Coğrafya

14-Almanca

8. Çıraklık Eğitim Merkezi

15- Fransızca

16- İngilizce

9. Eğitim Araç ve Dont.Mrk.Ak.San.Oku.

17- Din KültürüveAh.BİI.

18- Resim-lş

10. Reh. veArş.Mrk. ve Akş.San.Ok.

19-Müzik

11. Oğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi, Lokal ve Sosyal Tesisleri

20- Beden Eğitimi

21- Iş Eğıtımi (l^veTek.)

12. Millî Eğitim Yayınevi

22- Iş Eğitimi (Ticaret)

23- Iş Eğıtimi (Tarım)

13. Sağlık Eğitim Merkezleri

24- Iş Eğitimi (Ev Ekon.)

25- Bilgisayar

14. Hizmetiçi Eğt.Enst.veAkş.San.Okullan

26- Diğer Personel

15. Hizmetiçi

Eğitim Merkezleri

16. Spor ve İzcilik İzcilik Okulları ve Gençlik ve İzcilik EğitimTesisleri

17. Dershane ve Kurslar

18. Kur'an Kursları

19. Öğrenci Yurtları

TOPLAM

TOPLAM
Denetleme Konu Başlıkları:

Eğitim-Öğretim, Öğrenci Devamı ve Başarısı, Okulun Güvenliği,

Okul ve Çevresinde Temizlik, Okul İdaresi İle İlgili İş ve İşlemler, Okul kantinleri

EĞİTİM ORTAMLARI.

1. Bahçenin ihata edilmesi, ağaçlandırma-çiçeklendirmenin yapılması, oyun-tören alanlarının düzenlenmesi, çevre temizliğine özen gösterilmesi, okul ve bölümlerinin verimli ve amacına uygun kullanılması, bahçenin ihtiyacı karşılaması;

'2. Binada, yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması; ('''''19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı R.G.de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”-12.01.2009 tarih ve 2009/9 sayılı Makam Onaylı “Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”)

3. Elektrik sistemleri, su, ısınma ve havalandırma tesisatı ile benzer tesisatların yangın ve duman geçişine karşı yalıtımı ve periyodik kontrollerinin yaptırılması, talimatlarının ilgili bölüme asılması ve kalorifercinin ateşçilik belgesine sahip olup olmadığı.

'4. Sivil savunma önlemleri yanı sıra okulun iç-dış güvenliği ile sabotajlara karşı gerekli önlemlerin alınması; acil durumlarda güvenlikli kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve özel durumlara ilişkin tedbirlerin alınması; (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 28/12/1988 – 20033 Resmi Gazete - Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği; MEB Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı-1423-2491 Sayılı Tebliğler Dergisi - Savunma Sekreterliği çıkışlı 2005/62 sayılı genelge, 11/06/2004 tarih ve 25489 sayılı RG Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Kanun)'''''

5. Binalarda depreme karşı korunma önlemlerinin alınması; (Genelge:2003/29; 2008/57 sayılı genelge)

'6. Öğrencilerin araştırmaya yönelmesi, yeni teknolojileri kullanabilmesi, yeni bilgiler üretilebilmesi ve projeler hazırlayabilmesi için çalışabilecekleri ortamların hazırlanması; '''''(Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi)

7. Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere, ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Md:72, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete'''''‟'''''de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete'''''‟'''''de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği )

8. Mutfak, kantin ve çay ocağının ihtiyacı karşılaması; gıda maddelerinin sağlık kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmesi; kantinde onaylı fiyat listesinin öğrencilerin görebileceği bir yere asılması; kantin, çay ocağı, mutfak vb. bölümlerdeki likit gaz tüpleri ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınması; kantine ait elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının ayrılması, bunun mümkün olmaması halinde bu giderler karşılığı olarak defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, arz bedellerinin ödeme tarihleri itibarıyla okul aile birliklerince ödenmesi; Kantinde ödeme kaydedici cihazın kullanılması. kantinin periyodik denetiminin yapılması; (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2007 tarih ve 2007/33 sayılı “Okul Kantin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu genelgesi; Milli Emlak Genel Tebliği-Sıra No:300)B. YÖNETİM ÇALIŞMALARI

9. Brifing dosyasının güncellenmesi;

10. Okulun web sayfasının, Millî Eğitim Bakanlığı İnternet WEB Sitesi Genel Kuralları doğrultusunda hazırlanması ve okulun genel durumunu yansıtması;

Öğrenci İşleri:

(MEB-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 05.11.2008 tarih ve 2008/76 sayılı “e-okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması” konulu Genelgesi ve ekinde yer alan Uygulama Esasları; MEB e-okul Kullanım Kılavuzu; e-okul Ortaöğretim Kurumları Kullanım Kılavuzu)

11. e-okul siteminde öğrenci iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi,

12. Geç kalma ve devamsızlık kayıtlarının tutulması; günlük yoklama fişleri ile devam-devamsızlık kayıtları arasında uyumun olması; öğrencinin devamsızlığının velisine yapılacak tebligat işleminin, normal posta ile veya bilişim araçları ile yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Md: 28)

13. Okulda; şiddet, saldırganlık vb risk faktörlerinin belirlenmesi, önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amacıyla çalışma ekibinin oluşturulması, eylem planının hazırlanarak milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi ve çalışmaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi; (2006/26 sayılı genelge; Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Ve Azaltılması)

14. Ödül ve disiplin olaylarına ait bilgi/verilerin, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından elektronik ortamda oluşturulan web sayfasına işlenmesi; (Ödül ve Disiplin Yönetmeliği- Md:26)

Personel İşleri:

15. Aday personelin yetiştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

16. Kantinde ve mutfakta çalışanların, gerekli çalışma belgesine sahip olması ve periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması; (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2007 tarih ve 2007/33 sayılı “Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu genelge)

17. Nöbet görevlerinin yerine getirilmesi,

Hesap İşleri:

18. Ana sınıflarının gelir ve gider muhasebesinin; DÖSE bulunan okullarda Tekdüzen Muhasebe sistemi üzerinden; DÖSE bulunmayan okullarda ise “İşletme Hesabı”na göre yürütülmesi; (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği- Mad:16, 43; MEB İşletmeler Dairesi Başkanlığının 97/935 sayılı Genelge)

19. Her türlü alım, yapım, onarım ve varsa hizmet alımı iş ve işlemlerinin “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” hükümlerine göre yürütülmesi;

20. Yapılan her ihaleyle ilgili bilgilerin Kamu İhale Kurumu web sayfasına girilmesi; (Strateji Geliştirme Başkanlığının 29/12/2006 tarih ve 7218 sayılı yazısı)

Okul-Aile Birliği:

21. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık tahminî bütçe ile yıl sonu malî raporunun; tutulan gelir-gider kayıtlarının ise üçer aylık aralıklarla okul ilân panosunda veya okulun web sayfasında duyurulması; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği - Md:19)

 Kaynak Kullanımı:

'22.' Ders dışı zamanların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik ortamların hazırlanması;

C. ÖĞRETMENLER KURULUNUN ÇALIŞMALARI

(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Md:34 – Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, Md:98)

23. Önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;

24. Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda, öğretmenler arasında uygulama birliğini sağlayıcı hususların belirlenmesi;

25. Alınan kararların, öğrenci merkezli eğitim anlayışı içinde öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini ön plânda tutacak yönde olması;

26. Okulun işleyişi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi;

- Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti;

- Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun, çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi;

Okulun tertip-düzen ve temizliğinde izlenecek ortak prensipler;

27. Son üç öğretim yılı baz alınarak, mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme durumlarının sayısal verilere göre değerlendirilmesi;

28. Ders bazında üniversite sınav sonuçlarının değerlendirilmesi;

29. Okulun genel disiplin durumunun görüşülmesi; yıl içinde davranış notu indirilen öğrencilerin disiplin durumunun ayrı ayrı görüşülmesi; (Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği - Md: 18)

30. Okulda, yapılabilecek kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik görüşmelere yer verilerek kararlar alınması;

31. Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ile ilgili görüşmelerin yapılması; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:39)

32. Öğrencilere, okul eşyası, ders araç-gereci, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması hususunda görüşmeler yapılması,33. Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde, toplantılarda törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi; (Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği -Md:5, 6)

34. Toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi,

35. Öğrencilerin birinci dönemdeki başarı durumlarının, derslere göre ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmesi, başarının artırılmasını sağlayıcı kararlar alınması;

36. Öğretim yılının genel bir değerlendirilmesinin yapılması; öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve bunların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;

37. Okulun, sınıf, şube ve derslere göre istatistiki bilgilerden faydalanılarak başarı durumunun değerlendirilmesi; başarıyı olumsuz yönde etkileyen hususlar üzerinde durularak ulaşılan sonuçlara göre gelecek öğretim yılı çalışmalarına ışık tutacak kararlar alınması;

38. Okul birincisinin seçilmesi; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:38)

39. Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından hazırlanacak raporun değerlendirilmesi

D. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

'40. Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede, (test,uygulamalı sınav v.b.) birlik-beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulması, uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınması; ortak sınavların plânlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususlarının karara bağlanması; (Test puanlarının nota çevrilmesi-1920 sayılı Tebliğler Dergisi; Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:20)''''')

41. Sözlü sınav puanı sayısının belirlenmesi; (Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:21) '''42. Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak, öğrenmelerini engelleyen eksiklerinin tamamlanması; kapasiteleri doğrultusunda yetişmeleri hususunda gerekli görüşmelere yer verilmesi;

43. Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar üzerinde durulması; başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılması,

44. Öğrencilerin birinci kanaat dönemi sonu itibariyle başarı durumlarının-öğrenci davranış değişikliklerinin-değerlendirilmesi; başarısızlık sebeplerinin araştırılması ve başarılarının yükseltilmesi yönünde gerekli görüşmelerin yapılması;

45. Okulda aynı dersi okutan öğretmenler tarafından öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:36; Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-Md:)

46. Eğitim-öğretimin plânlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması, derslerin öğretim programlarında ortak hedeflere ulaşılması, eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasına yönelik kararlar alınması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:37; Meslekî Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-Md:101; MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:14)

47. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine, bölgenin özelliklerinin incelenerek öğrencilerin başarılı olmaları konusunda gerekli görülen önlemlerin alınmasına, derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders araçlarından ve eğitim imkânlardan plânlı bir şekilde yararlanılmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılmasına ve bölgenin eğitim ihtiyaçların belirlenerek bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik kararlar alınması; (MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:16)

Uygulama Çalışmaları

48. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması; (Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik-Md:24)

49. Ders öğretmeni tarafından, başarısız öğrencilerle ilgili olarak, yönetici, sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ve velilerle görüşülmesi; (MEB-Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü çıkışlı 2002/27 ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü çıkışlı 2006/22 sayılı Genelgeler)

50. Yavaş öğrenenler ile algılama durumları ileri düzeyde olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınarak kapasiteleri doğrultusunda yetiştirilmesi; 51. Okul müdürü tarafından çeşitli zamanlarda öğretmenlerin derslerinin izlenmesi ve rehberlikte bulunulması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:76/e; Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-Md:253/a-6)

Ayrıca,

Okul Yönetimince;

52. Çeşitli sebeplerle yapılamayan derslerin yoğunlaştırılmış programlarla tamamlanması; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:37)

53. Yetiştirme ve hazırlık kurslarının açılması; (Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi-2559; 2580 S.T.D.)

Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

54. Aynı dersi okutan öğretmenler tarafından; öğrencilerin bilgi seviyeleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak için, yeter sayıda ortak sınav yapılması; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:20)

Geliştirme Çalışmaları

55. Sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ne derece başarılı olduklarının belirlenmesi (soru analizinin yapılması); başarısızlık sebeplerinin araştırılıp değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması; (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:19)

56. Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının benimsenip uygulanması, (M.E.B. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi-2506 Sayılı Tebliğler Dergisi)

57. Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) kurulması ve, çalıştırılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:50; 2002/49 sayılı Genelge)

58. Ders dışı eğitim çalışmalarının hazırlanan programa uygun olup olmadığı

Rehberlik Çalışmaları:

59. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarının rehberlik hizmetleri kapsamındaki sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin çalışmalarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle iş birliği içinde yapılması; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md: 44)

60. Öğrencilerin yönlendirilme işlemlerinin yerine getirilmesi; bu sürece veli ve ailelerin katılımının sağlanması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:10; MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:13-16)

61. Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili bilgilerin, öğrenci gelişim dosyalarındaki ilgili bölümlerine işlenmesi; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:50,51)

62. Kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği; 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 2004/7 Sayılı Kaynaştırma Uygulamaları konulu genelge; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:50/j)

63. Okulda öğrencilerin zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:18)

64. Okul rehberlik servisince, disiplin olaylarını azaltma, şiddeti önleme, alana ve mesleğe yönlendirme ve başarının artırılmasına yönelik olarak öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgilendirici el broşürleri hazırlanması, seminerler düzenlenerek sunumlar yapılması;

65. Okul Öğrenci Meclisinin oluşturulması ve çalıştırılması; (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi-Md:26-2564 Sayılı Tebliğler Dergisi)

66. Öğrencilerin korunmasına yönelik çalışmalar yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği-Md:6)

Sosyal Etkinlikler:

67. Öğrencilerin; ilgi, istek ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, öğrenci kulüplerine dağılımlarının sağlanması, (Okul spor kulübünün kurulması); (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -.Md:11,16)

68. Toplum hizmeti çalışmalarının amacına uygun gerçekleştirilmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:12,13)

69. Gönüllü velilerin sosyal etkinlik çalışmalarına katılımlarının sağlanması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:17)

70. Öğrencilerin; ilgi, istek ve yeteneklerinin geliştirilmesi için, okul içi etkinlikler, proje çalışmaları ve yarışmalar düzenlenmesi; bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalara iştirak edilmesi,

71. Okulun, çevrenin kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi için çeşitli etkinliklerin plânlanıp uygulanması;

72. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, onur kurulu, sosyal etkinlik ve rehberlik çalışmalarında, sigara, alkol, uyuşturucu ve uçucu madde bağımlılığı ile mücadele konularına yer verilmesi; ilgili makam, uzman kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması; (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı çıkışlı 1999/29 ve 1996/76 sayılı Genelgeler)

73. Okul-aile birliğinin, okulun eğitim-öğretimi ile sosyal ve kültürel etkinliklerinin yürütülmesinde, okul-çevre–veli ilişkilerinin geliştirilmesindeki etkisi; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği; Özel Eğitim Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çıkışlı -2002/27 Sayılı Genelge)Pansiyonlu okullarda:

(2698 sayılı Okul Pansiyonları Kanunu; 30.10.1983 tarih ve 18206 sayılı R.G'''''‟'''''de yayımlanan MEB'''''‟'''''e Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği)

1. Nöbetçi öğretmen, belletici ve ambar memurunun görevlendirilmesi; görevlerini yerine getirmesi;

2. Pansiyonla ilgili defter, çizelge ve dosyaların tutulması; (Okul Pansiyonları Yönetmeliği-Md:40)

3. Öğrencilerin ders ve etüt dışı zamanlarının değerlendirilmesi için, özel yetenek ve istekleri doğrultusunda plânlama yapılması;

4. Günlük yemek tabelalarının, öğrencilerin kalori ihtiyacı ve istekleri dikkate alınarak hazırlanması; (Okul Pansiyonları Yönetmeliği-Md:34)

5. Ambar kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi;

6. Hasta kayıt, revir ve ilaç dağıtım defterlerinin işlenmesi; kullanım süresi dolmuş ilaçlar için önlem alınması;

'7. Giyim, kırtasiye ve öğrenci harçlıklarının dağıtılması ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması; ('''''Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği- Md:257/k; Okul Pansiyonları Yönetmeliği M40/g)

8. Paralı yatılı öğrenciler ile ücretle yemek yiyenlerden ücretlerinin tahsil edilmesi ve saymanlığa yatırılması; (Okul Pansiyonları Yönetmeliği)

9. Yarım yatılı öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi; (Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği- Md:174)

10. Yatılı öğrencilerin evci çıkma işlemleri ve takibinin yapılması

11. Öğrenci etütlerin planlanması ve yapılması;

12. Çamaşır yıkama ve banyo hizmetlerinin planlı bir şekilde yerine getirilmesi; (2698 sayılı MEB'''''‟'''''e Bağlı Okul Pansiyonları Kanunu ve 30.10.1983 tarih ve 18206 sayılı R.G.de yayımlanan MEB'''''‟'''''e Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği)

13. Yönetici ve etüt odaları ile yatakhaneler, yemekhane, kiler, ambar-depo ve revirin ihtiyacı karşılar düzeyde olması

14. Gıdaların sağlık kurallarına uygun saklanması;

15. Mutfağın, mekan ve donanım itibariyle sağlık koşullarına uygun olması;

16. Çamaşırhane ve banyo ortamının yeterli olması;

17. Yatakhanelere öğrencilerin sınıf ve yaş gruplarına göre yerleştirilmesi, kimlik kartlarının yatak başlarına asılması;

18. Öğrenci dolaplarının düzenli, yatak takımlarının temiz olması;

19. Yemek numunelerinin saklanma sürelerine uyulması; (Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 09.12.2007 tarh ve 26725 sayılı R.G.de yayımlanan “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair yönetmelik)OKUL KANTİNLERİ: (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 31.03.2011 tarih ve 4220 sayılı yazılı emirlerinde yer alan)1- Kantinlerde hizmet sunumuna yardımcı olması maksadıyla çalıştırılacak kişilerin işe başlamadan önce sağlık kontrolleri yapılmış mı? işe başladıktan sonra da belirli periyodlarla kontrolleri yapılıyor mu?

2- Kantinlerde çalıştırılacak kişilerin işe başlamadan önce sabıka kayıtları detaylı bir şekilde emniyetten ve savcılıktan araştırılmış mı? ve öğrencilerin bulunduğu ortamda çalışıp çalışamayacaklarının uygunluğu tespit edilmiş mi?

3- Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve yakın gelecekte ülke gençliğini bekleyen obezite ile mücadele açısından, doğru besin seçiminin sağlanması için örgün eğitimin her basamağında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik yeterli ve dengeli beslenme konularında seminerler verilmiş mi? bu süreçte kitle iletişim araçlarından ve görsel eğitim meteryallerinden de önemli ölçüde faydalanılmış mı?

4- Okul kantinlerinde raflarda satışa sunulan ve obeziteye yol açan sağlıksız besinlerin satışı engelleniyor mui?

5- Okul panolarında sağlıklı beslenme ile ilgili afiş ve broşürler bulunduruluyor mu?

6- Okul kantinlerinde taze meyve satışı sağlanıyor mu? öğrencilere bu besinlerin sağlıklı büyümeleri için tüketilmesi gerektiği hususları anlatılıyor mu?

7- Mevcut kantinin fiziki koşulları iyileştirilmiş mi? kantin için ayrılan bölümler gün ışığından yararlanıyor mu?

8- Öğrenciler okul çevresinde açıkta satılan besinlere yönelmelerini engellemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

9- Öğrencilere her sabah kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışma yapılıyor mu? veli toplantılarında bu durum dile getiriliyor mu?

10- Obeziteye neden olan yiyecekler hakkında öğrenciler bilgilendiriliyor mu?

DENETLENEN OKULDA GÖRÜLEN DİĞER EKSİKLİKLER :

A) ÖNERİLER,SONUÇ KANAAT VE TEKLİF :

DENETLEYENLER:Adı-Soyadı :                     Görevi:                           İmza:Adı-Soyadı :                   Görevi:                        İmza:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.