FANDOMT.C.

MERSİN VALİLİĞİ
DENETİM RAPORU

YILI: 201...DENETLENEN

Daire  :

İşler  :

Yıllar  :

Görevli  :


DENETİM TARİHLERİ

Başlama Tarihi  :

Bitirme Tarihi  :

Eski Denetim Tarihi  :
DENETİMİ YAPAN

. . /. . /201 .Vali YardımcısıBAŞLANGIÇ

   Mersin Valiliği …… Müdürlüğünün tarafımdan denetimi sırasında tespit edilen eksiklikler ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeyi gerektirir hususlar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.


   BİNA VE YERLEŞİM DURUMU
   Hükümet konağının birinci katında;

•1 Müdür Odası,


•1 Personel Bürosu,


•1 Evrak Şefliği,


•1 İdari ve Mali İşler Bürosu,


•1 Bilgi İşlem Bürosu,


•1 İnsan Hakları ve Daire Müdürlüğü Bürosu olmak üzere toplam 7 büro ve


•Hükümet Konağının 2 inci katındaki arşivi ile hizmetlerini yerine getirdiği ve


mevcut yerleşimin hizmetlerin yerine getirilmesi açısından yeterli olduğu görülmüştür.


   PERSONEL DURUMU
   İl Yazı İşleri Müdürlüğünün;

•Müdür,


• (1) şef, (1) V.H.K.İ., (2) 4/C memur, (1) geçici görevli memur ve (1) hizmetli,


•Bilgi İşlem Bürosunun; (1) mühendis, (1) geçici görevli çözümleyici, (1) teknisyen ve (1) geçici görevli memur,


•…


•Danışma memurluğunun; (1) hizmetli statüsünde personel ile (1) 4/C personelle,


yürütüldüğü görülmüştür.

   Müdürlüğün (1) … şefi, (1) dağıtıcı ve (1) hizmetliye ihtiyacı bulunmaktadır.


   DENETİM İŞLERİ
   Müdürlüğün daha önce . ……… tarafından ……… tarihinde denetlendiği, ……………………………

Personel sicil dosyaları ile mal bildirimlerinin …… odasında kilitli bir dolap içerisinde ve düzenli olarak ayrı ayrı muhafaza edildiği, özlük dosyalarının ise düzenli ve yönetmeliğe uygun bir şekilde tutulduğu,

…… arşiv ……, bu maksatla, yeterli hacim ve nitelikteki bir yerin arşiv olarak hazırlandığı, işlemlerde kullanılmayan fakat gerektiğinde başvurmak üzere belirli bir süre saklanması zorunlu görülen evrakın, arşivlik malzeme olarak tasnif edildiği ve arşivin temiz, düzenli ve bakımlı bulunduğu,

   Yönetmeliğin …… maddesine göre imha komisyonu kurulduğu ve bir imha listesinin hazırlanarak ……… onayına bağlandığı, arşivlik malzemenin her yıl Ocak-Mart döneminde birim arşivine kaldırıldığı ve imhalık evrakların ayıklanarak usulüne uygun olarak imha edildiği,

Bayrak kutusu yaptırılıp bayrakların temiz ve ütülü olarak saklandığı,

……kuruluşun ellerinde bulunan kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakları topluca Valiliğe imha edilmek üzere teslim ettiği,


PERSONEL İŞLERİ

Disiplin ile ilgili işlemler

……… memurlar hakkında soruşturma yapıldıktan sonra ve savunmaları alındıktan sonra disiplin cezası verildiği, savunma istemlerinde 7 günlük süreye uyulduğu,

Yine … yılı içerisinde görevinde üstün başarı gösteren … personelin “takdirname” ile ödüllendirildiği,

657 sayılı Kanun” un 109. maddesi uyarınca; her memurun memur kütüğüne kaydedilerek sicil numarası verildiği ve özlük dosyası tanzim edildiği,

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesinde; “Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, Kamu görevlilerinin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur. Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek’de yer alan Etik Sözleşme Belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge personelin özlük dosyasına konur.” hükümlerine göre işlem yapıldığı,

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" in 11. maddesi uyarınca; yaz dönemi kıyafetine ilişkin hususların yapılan hizmetin mahiyeti ve iklim ve özellikleri dikkate alınarak tespit edildiği …,

Daire İmza Yetkileri Yönergesinin … tarihinde hazırlandığı, ayrıca Personel Arası Görev Bölümünün … tarihinde hazırlandığı ve her iki yönergenin de web sitesinde yayımlandığı,

“… Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Planı” uyarınca hazırlanacak bir program dahilinde personelin hizmetiçi eğitime tabi tutulduğu,

Ayrıca personele …… amacıyla … yılı içerisinde …… süreli “………” konusunda …… personele eğitim verildiği,

Yine personelin bilgisayar kullanım becerilerinin arttırılması amacıyla, …… süreli Windows ve Microsoft Office Programlarının kullanımı konusunda … personele eğitim verildiği,

“5442 sayılı Kanun” un 13/A maddesi ile “657 sayılı Kanun” un 100. maddesi uyarınca; günlük çalışma saatlerine göre memurların mesaiye devamlarının sağlandığı ve Mesai Devam Çizelgesinin tutulduğu görülmüştür.


KOORDİNASYONA İLİŞKİN GÖREVLER

……


BÜRO İŞLEMLERİ

“……Yönetmeliği” uyarınca; …… bürolarının görev alanına giren ana konulardan her biri için "tek konu-tek dosya" ilkesi esas alınarak dosyalama yapıldığı,

…… Bakanlığınca hazırlanan Standart Dosya Planının uygulandığı,

“…… Yönetmeliği” uyarınca; ana dosya klasörünün kapak sırtına ve gerekli görülürse yüzüne, ana dosya anahtarından alınan ana dosya sıra sayısı ve konusunun yazıldığı,

“……… Yönetmeliği” uyarınca; ana dosya kapsamına giren çeşitli konu ve işlemlere ait evrakın toplandığı tali dosya açıldığı,

Dilekçe defteri, gelen ve giden evrak defterlerinin “… Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak tutulduğu, yılsonu işlemlerinin usulünce yapıldığı,

Zimmet defterlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu, evrakı teslim alanın, adı soyadı, teslim tarihinin yazıldığı,

Hizmet araçlarının hizmeti ifaya yeterli seviyede olduğu, hizmet araçlarının yedek parça onarım ve akaryakıt ihtiyaçlarının … karşılandığı,

… personeline, yiyecek yardımı yapılması için asgari … personeli bulunan yerlerde Yemek Servisinin kurulduğu ve oluşturulan komisyon marifetiyle yemekhanenin denetiminin … tarihinde yapıldığı,

Bakanlar Kurulunun 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı kararıyla çıkarılan ve 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği hizmet standartlarına ve başvuruların sonuçlandırılmasına ait çizelgelerin hazırlandığı ve kurum ilan panolarında ve web sitesinde yayınlandığı,

“3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” un 02.01.2003 tarih ve 4778 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile değiştirilen 7. maddesi uyarınca;

Türk vatandaşlarının ve Türkiye`de ikamet eden yabancıların kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerinde, başvuruda bulunan şahıslara başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verildiği,

İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucun ayrıca bildirildiği,

Belli bir konuya ihtiva etmeyen, yargı merciilerinin görevine giren konularla ilgili olan, dilekçe sahibinin adı ve soyadı, imzası ve iş ve ikamet adresi bulunmayan dilekçelerin incelemeye alınmaması hususlarına riayet edildiği, ancak somut bilgi ve belgelere dayanan şikayet ve ihbarların değerlendirmeye alındığı görülmüştür.

Örneğin …………, gereğinin yapılması istenmiştir.


PERFORMANS DENETİMİ:

Performans yönetiminin

Verimlilik denetiminde

Etkinlik denetiminde

Tutumluluk denetiminde

Bilgi Edinme Hakkı

Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri

Öncelikli Yaşam Kalitesine İlişkin Göstergeler

…. Müdürlüğün faaliyet alanı ile ilgili tablolar

Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Bürokratik İşlem ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması

Oda Sisteminden “Salon Sistemine” Geçilmesi

Vatandaşlar İçin Standart Başvuru Formlarının Hazırlanması

Vatandaş Katkıları

….


GÖREV

…… Müdürlüğü görevi …… tarihinden bu yana …… tarafından yürütülmektedir.

… Müdürlüğü iş ve işlemlerinin tarafımdan denetimi ile ilgili olarak hazırlanan bu rapor (2) nüsha olarak hazırlanmıştır. ../../2015


Vali a.

Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.