FANDOM


DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete  : 6.3.2006/26100

Amaç ve kapsamEdit

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tesbit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

DayanakEdit

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslarEdit

Madde 3 – (1) Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında Ek'te yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikEdit

Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 2/9/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükEdit

Madde 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

Madde 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.