Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.621
pages

Şablon:Dernekbakınız - d {{Dernekbakınız}}


Dernek - Cemiyet

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır. Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiç kimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır. Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye'deki yürürlükte olan kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunudur.
Klüp - Kulüp
Federasyon - Konfedarasyon
Dernekler Federasyonu - Dernekler Konfedarasyonu

Dernekler
Dernek/Spor derneği Kamu kuruluşu içerisinde olabilir mi?
Dernek/Öğrenci derneği Kamu kuruluşu içerisinde olabilir mi?
Spor derneği - Gençlik derneği - Gençlik ve Spor Derneği

Dernekler yerleşkesi

Derneklerin kuruluşları
Dernekler/Örnek tüzükler
Derneklerin kuruluş bildirisi
Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması Genel kurulu yapmazsan kapatılırsın tabii, Emniyet hemen yazı yazar mahkemeye kapatılırsın....
Derneklerin tüzelkişilik kazanması
Derneklerin Uluslararası faaliyet yasağı
Derneklerin bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı

Dernek eğitimi
USİDER http://www.usider.org

Denetim
Derneklerin Denetimi
Mülki denetim
Zabıta denetimi
Derneklerin aranması

Mevzuat
Dernek mevzuatı

Kanunlar [1]
5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
5253 sayılı Dernekler Kanunu
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu(Dernekler ve Vakıflarla İlgili Hükümler)
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Dernekler Dairesi Başkanlığı İle İlgili Hükümler)
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun
2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar , Emekli Astsubaylar , Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun
3628 sayılı Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu
5072 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu

Yönetmelikler
Dernekler Yönetmeliği
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmelik Eki
İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği

Yönergeler
İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge (30/04/2010)
Dernekler Denetçileri Görev ve Çalışma Yönergesi (25/112008)

Genelgeler
Kamu kurum ve kuruluşlarını destekleyen dernekler genelgesi
İİB Dernekler Daire Başkanlığı Genelgesi : 2004/2
5072 sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
5072 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge - Genelge2004/2
2012/31 Görüş Talepleri
2011/71 İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar
2011/19 Denetim Raporu Örneği
2011/12 Şubesi Bulunan Derneklerin Beyannameleri
2010/70 Adli İşlemlerin Derneklere Bildirilmesi
2010/12 Denetimlerin Yapılacağı Yer
2009/73 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar
2009/45 Dernek İç Denetim Raporu
GENELGE (2009/7)
GENELGE (2009/2)
2008/85 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Görev ve Çalışma Yönergesi
İdari Para Cezaları(GENELGE /2008/74)
İdarî Para Cezaları(GENELGE /2008/58)
2008/37 Veri Girişleri
2008/24 Spor Kulüpleri İle İlgili Çalışmalar
2008/2 Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Denetimi
2007/110 Dezavantajlı Gruplar İçin Yapılacak Yardım Toplama Faaliyetleri
İdari Para Cezaları (GENELGE 2007/109)
2007/83 Dernek Merkezleri
2007/81 Yardım Toplama Makbuzu Formatları
2007/80 Yardım Toplama Mevzuatı ve Uygulamaları
2007/62 Mülkiye Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Dernekler Birimleri Hakkındaki Teftiş Raporları
2007/53 Dernekler ve Platformlarca Kullanılan Adlar
24 2007/42 Derneklerin Denetlenmesi Konusunda Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Ve Uygulamada Birliğin Sağlanması 25 2007/40 Adli ve İdari İşlem Sonuçları 26 2007/37 Bulundurulması Yasak Oyun Alet ve Makinaları 27 2007/33 Bilgi Edinme Talepleri 28 2007/27 Dış Yardımlara İlişkin Yardım Toplama İşlemleri 29 İdari Para Cezaları (GENELGE 2007/1) 30 2006/90 Dernek Beyannamelerinin İncelenmesi 31 2006/78 İzne Tabi Kelime 32 2006/70 Dernek İkametgahları 33 2006/64 Konusu Suç Teşkil Eden Dernek Faaliyetleri 34 2006/50 Mal Bildirimleri 35 2006/41 Vakıfların Lokal Açması 36 2006/10 Dernek Merkezleri ve Lokallerinin Amacı Dışında Kullanılması 37 İdari Para Cezaları (GENELGE 2005/128) 38 2005/103 Eski Alındı Belgelerinin İptali 39 2005/102 Platformlar 40 2005/60 Dernek Lokallerinin Yönetmeliğe Uygun Hale Getirilmesi 41 2005/53 2847 Sayılı Kanun 42 2005/48 Lokal Denetimleri 43 2005/47 Genel Kurul Toplantıları 44 2005/38 Yardım Toplama Mevzuatı ve Uygulamaları 45 2005/37 5253 sayılı Dernekler Kanununun 13. maddesi 46 2005/25 Bilgi Talepleri 47 2005/2 Dernek ve Vakıflarca alınan Yurtdışı Yardımları 48 2004/2 5072 Sayılı Kanunun Uygulanması 49 2003/5 Sosyal Yardım Amaçlı Dernekler 50 2003/4 Dernekler Dairesi Başkanlığının İl ve İlçe Teşkilatlarının Oluşturulması
Hukuki Görüşler
Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun Şubeler Üzerindeki Yetkisi 2 İzne Tabii Kelime 3 Dernek Gayrimenkullerinin İpotek Ettirilmesi 4 Sportif Havacılık Kulüpleri 5 Kayyım Atanması(Türkiye Turing ve Otomabil Kurumu Derneği) 6 Yönetim Kurulunun İstifası (Galatasaray Spor Kulübü) 7 Yardım Toplama (Türkiye Sakatlar Federasyonu) 8 Kurucu Üye Değişikliği 9 TESUD Hisse Devri 10 Ayni Yardım Teslim Belgesi 11 Yardım Toplama Makbuzları 12 Üyelik Hakları 13 Tüzük Değişikliği 14 Siyasi Parti Lokalleri 15 Lokallerin, Özel Öğrenci Yurtlarının Denetimi ve 4207 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama 16 Kurum ve Kuruluşların Dernek Üyeliği 17 Kermesler 18 İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Statüsü ve Denetimi 19 Federasyonların ve Konfedarasyonların Yardım Toplaması 20 Derneklerin Merkezleri Dışında Bağış Kabul Etmesi 21 Derneklerin Bağış Kabul Etmeleri ve web Sitesi Aracılığı ile Bağış, Üye Aidatı ve Yardım Toplanması 22 Dernek Lokallerinde Canlı Müzik Yayını 23 Bağış İadesi 24 Belediyelerin Derneklere Yardım Etmesi 25 Şehit Gazi Dernekleriyle İlgili Görüş 26 Dernek ve Federasyon Temsilcilerinin Oy Kullanımı 27 Yardım Toplama 28 Dernek Şubelerine Üyelik
Tebliğler
1 2007/2 Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş Ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler İle Bu Defterlerin Şekli 2 2006/1 Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli 3 2005/2 Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması 4 2005/1 Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları
Rehberler [2]
1 Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi
2 Dernekler Beyannamesi Rehberi
3 Dernek Denetim Rehberi

Dernek < Dernekler < Kamuya yararlı dernekler < Köy derneği < 5253 < TİD <
Kurumlar: Dernekler bürosu < Yenişehir Kaymakamlığı/Dernekler bürosu < İl Dernekler Müdürlüğü < Dernekler Daire Başkanlığı
Dernek kuruluşu için gerekli belgeler; 7 Kurucu üye - 5 adet Sabıka kaydı - 5 tane onaylı nüfus cüzdan fotokopisi < 5 adet İkametgah belgesi < 5 adet Tüzük örneği < Kuruluş dilekçesi (muhtemelen 5 adet) < dernek kurucusu olabilme şartlarını taşıdıkları beyanname <
Dernek mevzuatı: Dernekler Kanunu < Dernekler Yönetmeliği 5253 Dernekler Kanunu < 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu < 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hak. Kanun < 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına Dair Kanun < 2847 sayılı Türkiye Emekli Subay,Gaziler ve Şehit Aileleri Hakkında Kanun < 3628 sayılı Mal Bildirimi,Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu
Örnekler formlar:< Dernek tüzüğü < Dernekler/Örnek tüzükler <
Kavramlar:Dernek - Dernek Merkezi < Dernek ikametgahı < Dernek kurma < Dernek kurma hakkı < Kurulması yasak olan dernekler < Derneklerin bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı < Derneklerin Uluslararası faaliyet yasağı < Dernek tüzüğü < Derneklerin tüzelkişilik kazanması - Derneklerin kuruluş bildirisi < Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri < Dernek kütüğü < Dernek Organları < Öğrenci Dernekleri < Derneklerin Denetimi < Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması < Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması < Dernekleri Gelirleri < Dernek birimi
Yan kavramlar: < Mahallin En Büyük Mülki Amiri <Üst Kuruluş Kamu Hizmeti Görevlileri
Şablon:Dernek - Şablon:Dernekler mevzuatı

Wikipedia-logo-tr.png
'den Dernek ile ilgili bir şeyler var

Şablon:BakınızSTK d


Şablon:STK Mersin Şablon:Dernek Kavramlar STK NGO Sivil Toplum Kuruluşları Non-Govermental Organizations
Dernek Cemiyet Dernekler Köy derneği Yenişehir'de dernekler Dernekler mevzuatı
Vakıf Vakıflar Yenişehir'de vakıflar
Dernekler Daire Başkanlığı Kamuya yararlı dernekler : TİD Köy derneği
5253
Dernek kuruluşu için gerekli belgeler; 7 Kurucu üye 5 adet Sabıka kaydı 5 tane onaylı nüfus cüzdan fotokopisi 5 adet İkametgah belgesi 5 adet Tüzük örneği Kuruluş dilekçesi (muhtemelen 5 adet) Dernek kurucusu olabilme şartalarını taşıdıkları beyanname
Dernek mevzuatı: 5253 Dernekler Kanunu
Dernekler Yönetmeliği
5253 Dernekler Kanunu
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hak. Kanun
1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına Dair Kanun
2847 sayılı Türkiye Emekli Subay,Gaziler ve Şehit Aileleri Hakkında Kanun
3628 sayılı Mal Bildirimi,Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu
Örnekler formlar:
Dernek tüzüğü
Dernekler/Örnek tüzükler

Kavramlar:
Dernek Merkezi
Dernek ikametgahı
Dernek kurma
Dernek kurma hakkı
Kurulması yasak olan dernekler
Derneklerin bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı
Derneklerin Uluslararası faaliyet yasağı
Dernek tüzüğü
Derneklerin tüzelkişilik kazanması
Derneklerin kuruluş bildirisi
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri
Dernek kütüğü
Dernek Organları
Öğrenci Dernekleri
Derneklerin Denetimi
Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması
Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması
Dernekleri Gelirleri
Dernek birimi
Dernek şubesi

Tali kavramlar
Mahallin En Büyük Mülki Amiri
Üst Kuruluş
Kamu Hizmeti Görevlileri
Mersin'de Dernekler
Yenişehir'de dernekler ve vakıflar
Yenişehir'de dernekler
Yenişehir'de vakıflar

Yenişehir'de dernekler
Türk- Arap Ülkeleri İşadamları Derneği

Yenişehir'de vakıflar

Şablonlar
Şablon:BakınızSTK -d-
Şablon:Dernekler mevzuatı Şablon:STK

Şablon:Federasyonbakınız - d {{Federasyonbakınız}}


"Federasyonlar"
Kulüp - Birlik - Oda - Dernek
Federasyon - Federasyonlar - SGM
Konfederasyon - Konfederasyonlar

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği‎‎
Federasyon seçimleri
Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
Örnek Federasyon Kurul Listesi
aşağıda federasyonun resmi ana statüsünün linki yer alıyor... Madde 34'nin 4. alt bendine dikkat edin lütfen.. ifade net;
"bütçenin yüzde 15'ini kulüplere ve altyapıya yardım olarak vermeliler"... zaten bilançoları iki hafta sonra yayınlayacaklar ve hepimiz verilmediğini göreceğiz... tabi ki mali bütçeyi ibra ettirecekleri bölümde de hesabını
Seçim sürecinde itiraz :Tahkim Kurulu
Spor federasyonu
Federasyon/Ana statüleri
Spor Federasyonları

Okul Sporları Federasyonu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Başkan seçimi
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Delegeler
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Ana statü
TOSF ANA STATÜSÜ
Okul Spor Kolları Yönetmeliği

Türkiye Badminton Federasyonu
Türkiye Badminton Federasyonu/Başkan seçimi
Türkiye Badminton Federasyonu/Delegeler

Amatör spor kulüpleri
Amatör spor kulüpleri federasyonu
ASKF
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
http://www.taskk.org/
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu http://www.mersinaskf.com/
Mithat Ertaş

Oda Federasyonları
Federasyonlar ve Akdeniz Oyunları
Esnaf Federasyonu
Sanayici Federasyonu
Oda Konfederasyonları
TŞOF
Dernek
Dernek Federasyonları
Dernek Konfederasyonları

Federasyon terimleri
Federal - fedaral - federation
Federal agency -Federal agent Federal Aviation Agency
federate - Federated
Fédéré - federated
federal tax lien -Federal soldier
Federal Security Service
Federal Security Bureau
federal savings bank
Federal Reserve System
Federal Trade Commission
federation of tribes A federation (as of American Indians)

Şablon:Kurulbakınız - d


Kurullar
Kurul Türleri Kurul Komisyon Heyet Komite Delegasyon Meclis Divan Dernek Düğün-Dernek
İl İdare Kurulu İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Kurulbakınız Şablon:Komisyon Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim kurulları Şablon:MIAkurulkomisyon Şablon:MİA kurul ve komisyonlar sayfa altı şablonu

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.

Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiç kimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır.

Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye'deki yürürlükte olan kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunudur.

Hukukta dernek (tanımı)[]

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.

Medeni Kanunda dernek[]

Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiçkimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır.

Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye'deki yürürlükte olan kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunudur.


Köy Kanunu ... md göre dernek[]

Dernekler Yönetmeliğinin 58 Maddesine göre dernek;[]

Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği, ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge

Dış bağlantılar[]

Dernekler Dairesi Başkanlığı İnternet Sitesi [3]

 • Dernek işlemlerim [4]


Dernekler Dairesi Başkanlığı[]

Dernekler Dairesi Başkanlığı İnternet Sitesi [5]

 • Dernek işlemlerim [6]
  * Home
  * Teşkilat
     o Tanıtım
     o Şema
     o Görevleri
  * Dernek İşlemlerim
     o Denetim İşlemleri
     o Vakıflar
     o Birlikler
     o Yabancı Dernekler ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
     o İzne Tabi İşlemler
     o Yardım Toplama
     o Üst Kuruluş Kurma
  * Mevzuat
     o Kanunlar
     o Yönetmelikler
     o Yönergeler
     o Tebliğler
     o Genelgeler
     o Rehberler
  * Bilgi Edinme
  * Linkler
  * İletişim

DERNEĞİN DENETİM İŞLEMLERİ[]

Gerek görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çesit eklentileri, defterleri, hesap ve islemleri, Içisleri Bakanligi veya bulunduklari yerin en büyük mülki idare amiri tarafindan denetlenebilir. Içisleri Bakanligi, bu denetlemeyi dernekler denetçileri, mülkiye müfettisleri veya valilikler araciligiyla yapar. En büyük mülki idare amirleri ise bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memurlar araciligiyla yapar.


Denetleme sirasinda görevli memurlar tarafindan istenecek her türlü bilgi, belge ve kayitlarin, dernek yetkilileri tarafindan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteginin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim sirasinda suç teskil eden fiillerin tespit edilmesi halinde ilgili mülki idare amirligi tarafindan durum derhal Cumhuriyet Savciligina bildirilir.

Mevzuat[]

Kanunlar[]

1 5253 Dernekler Kanunu 2 5253 Sayılı Dernekler Kanunu e 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapıldı 3 5519 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 5072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge (GENELGE 2004/2) 5 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu(Dernekler İle İlgili Hükümleri) 6 3152 Sayılı İçş. Bk. Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun(DDB.İle İlgili Hükümler) 7 2860 sayılı Kanun'de yer alan Yardım Toplama İşlemleri 8 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hak. Kanun 9 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına Dair Kanun 10 2847 sayılı Türkiye Emekli Subay,Gaziler ve Şehit Aileleri Hakkında Kanun 11 3628 sayılı Mal Bildirimi,Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu

Luğatlerde dernek[]

Disambig.svg Bakınız: dernek

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Toplantı, düğün

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Eski Türkçe: ternek, tirik, terig

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[1] lonca, korporasyon , cemiyet

Türk Dilleri=[]

 • ternek (tr)


Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • (İngilizce): [1] [[assembly#(İngilizce)|assembly]] (en), [[company#(İngilizce)|company]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Blue & gray people.png Sözcük Birliktelikleri

dernek kurmak , gizli dernek , düğün dernek

Honyakuaimai.png Türetilmiş Kavramlar

dernekleşmek , dernekçi

Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

düğün dernek, hep bir örnek

Gagavuzca
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] dernek

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken


Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

 • Şablon:Kaynak-EtymDict

Dernek kelimesinin ingilizce çevirileri[]

(Ne kadarda az şey anlatabiliyoruz.)

 • association (law), volantary association , assembly, company, institution, corporation , guild ,fraternity ,organization, party, fellowship,society , union , club ,league,college ,verein ,bund ,combination,gild

Association (Wikipedia)[]

Association may refer to: / Dernek 'şu anlamlara gelebilir:

 • Voluntary association, a group of individuals who voluntarily enter into an agreement to accomplish a purpose / Gönüllü dernek, gönüllü bir anlaşma ile bir amacı gerçekleştirmek için girdiğiniz bir grup
  • 501(c) non-profit organization / 501 (c) kar amacı gütmeyen
  • Alumni association, an association of former students of a college or university / ** Mezunlar derneği, bir kolej veya üniversite olarak bilinen eski öğrencilerin bir dernek
  • Professional association / Profesyonel dernek
  • An industry trade group is also known as a trade association bir sanayi ticaret grubuda ticaret birliği **
  • Sports association Associations in various fields of study / spor derneği Spor çalışmalarının çeşitli alanlarındaki dernekler
 • Archaeological association, in archaeology, the relationship between objects found together /* Arkeoloji dernek, arkeolojide, nesneler arasında ilişki birlikte
 • Association (astronomy), combined or co-added group of astronomical exposures /Dernek (astronomi), kombine veya ortak eklenerek bulunan astronomik maruz grup
 • Association (ecology), a set of organisms which appear together and cover areas in a roughly uniform way / Dernek (ekoloji), organizmalar bir dizi bir araya görünür ve kapağı alanlarda kabaca tekdüze şekilde
 • Association (object-oriented programming), in object-oriented programming, a relationship between classes / Dernek (nesne yönelimli programlama) sınıflar arasında bir ilişki için nesne yönelimli programlama,
 • Association (psychology) / Dernek (psikoloji),
 • Association (statistics) / Dernek (istatistik)
 • Association of Ideas, philosophical and psychological term [[ Düşünceler derneği], felsefi ve psikolojik terim
 • Genetic association Names of particular entities or things: / Genetik dernek belirli kişiler veya eşya isimleri:
 • Continental Association, often called the "Association", an economic boycott during the American Revolution / [[Continental Derneği] ], genellikle adında "Derneği", Amerikan Devrimi sırasında bir ekonomik boykot
 • HMS Association, a Royal Navy ship which sank in 1707 / HMS Derneği, 1707 de batan bir Kraliyet Donanması gemisi derneği,
 • L'Association, a French comic book publisher / bir Fransız çizgi roman publisher
 • The Association, a pop band / bir pop grubu

Tercümeler[]

 • ar: جمعية , توضيح
 • cs: Asociace
 • de: Assoziation
 • es: Asociación
 • it: Associazione
 • nl: Associatie
 • ja:アソシエーション
 • pl: Asocjacja
 • ru: Ассоциация
 • fi: Assosiaatio
 • uk: Асоціація]]

Association (Wiktionary)[]

İngilizce

Etymology / Kökeni[]

From Latin associātiōnem , from associāre (perhaps via French association ).

Latin associātiōnem, associāre Fransızca derneği (belki) yoluyla gelen düşük.

Pronunciation / Teleffuz[]

 • ( RP ) IPA : /əˌsəʊʃiˈeɪʃən/ , SAMPA : /@%s@USi"eIS@n/ (RP) IPA: / ə ˌ səʊʃieɪʃən / Sampa: /% @ USI "@ n EIS s @ /
 • ( GenAm ) IPA : /əˌsoʊʃiˈeɪʃən/ , SAMPA : /@%soUSi"eIS@n/ (GenAm) IPA: / ə ˌ soʊʃieɪʃən / Sampa:% soUSi / "@ n @ EIS /
 • Audio (US) help , file Ses (ABD), dosya yardım
 • Rhymes: -eɪʃǝn Tekerlemeler:-eɪʃǝn

Noun / Ad[]

Singular Tekil :association dernek Plural Plural:associations dernekler

association ( plural associations ) dernek (çoğul dernekler)

1. The act of associating . Ilişkilendirerek bir hareket. 2. The state of being associated . Bir durumla ilişkili olmak. 3. A group of persons associated for a common purpose; an organization ; society .

Insanlar ortak bir amaç için ilişkili ve bir grup; bir organizasyon; toplum.

4. A connection to or an affiliation with something. Bir şey ile bir ilişki veya bir bağlantı.

Derived terms / Sıfat[]

 • guilt by association Guilt by Association

Related terms / İlgili terimler[]

 • associate verb / ilişkilendirilmiş fiil
 • associational adjective / kurumsal sıfat

Translations / Çeviriler[]

Translations Çeviriler

 • Albanian: asociacion Arnavutça: asociacion
 • Arabic: cemiyet ar (ar) Arapça: Cemiyet ar (ar)
 • Bulgarian: асоциация bg (bg) , съюз bg (bg) , общество bg (bg) Bulgarca: асоциация bg (), (bg), (bg) общество bg съюз bg bg
 • Czech: sdružení cs (cs) n . Çekçe: sdružení CS (CS) N.
 • Dutch: vereniging nl (nl) Hollanda: NL (nl Vereniging)
 • Esperanto: asocio eo (eo) Esperanto: asocio eo (eo)
 • Finnish: yhdistys fi (fi) Fince: yhdistys (fi) fi
 • French: association fr (fr) Fransızca: dernek fr (fr)
 • German: Vereinigung de (de) Almanca: Vereinigung de (de)
 • Hebrew: התקשרות ( he ) (hitkashrut) (1,2) İbranice: התקשרות (O) (hitkashrut) (1,2)
 • Ido : asociuro Ido: asociuro
 • Irish: cumann ga (ga) m . İrlanda: cumann ga (ga) m.
 • Japanese: 協会 (kyōkai) Japonca: 协会 () Kyokai
 • Portuguese: associação pt (pt) f . Portekizce: Associação PT (pt) f.
 • Russian: ассоциация ru (ru) (associácija) f . Rusça: ассоциация ru (ru) (associácija) f.
 • Spanish: asociación es (es) f . İspanyolca: Asociación es (es) f.
 • Turkish: dernek tr (tr) , cemiyet tr (tr) Türk: Dernek tr (tr), Cemiyet tr (tr)

Fransızca[]

Kökeni[]

From associer . Associer düşük.

Pronunciation /Teleffuz[]

  * audio help , file ses, dosya yardım
  * IPA : /a.sɔ.sja.sjɔ̃/ , SAMPA : /a.sO.sja.sjO~/ IPA: / a.sɔ.sja.sjɔ / Sampa: / a.sO.sja.sjO ~ /

[]

association f . ( plural associations ) dernek f. (çoğul dernekler)

1. association , society , group dernek, toplum, grup

2. ( commercial , economic ) partnership (Ticari, ekonomik) ortaklık 3. association (of related terms, ideas etc.), combination Dernek ile ilgili terimler (toplam, fikir vb), kombinasyon


Categories : Latin derivations | French derivations | English nouns | French nouns | French feminine nouns Sayfa kategorileri: Latince sözcükler | Fransızca sözcükler | İngilizce Anlamı olan Maddeler | Fransızca olan Maddeler | Fransızca dişil isimler

Gönüllü dernekleri[]

A voluntary association or union (also sometimes called a voluntary organization , unincorporated association , or just an association ) is a group of individuals who voluntarily enter into an agreement to form a body (or organization ) to accomplish a purpose.

Gönüllü bir dernek veya sendika (bazen gönüllü bir organizasyon, unincorporated dernek yada bir dernek) kim gönüllü olarak bir anlaşma vücut (veya örgüt) forma girmek bireylerin bir grup bir amacı gerçekleştirmek için denir.

Strictly speaking in many jurisdictions no formalities are necessary to start an association.

Kesinlikle birçok yasal olarak hiçbir formaliteleri bir ilişki başlatmak için gerekli konuşma.

In some jurisdictions, there is a minimum for the number of persons starting an association.

Bazı yasal olarak, kişi sayısı, bir dernek başlangıç için en az bir.

Some jurisdictions require that the association register with the police or other official body to inform the public of the association's existence.

Bazı yargı da polis veya başka bir resmi gövdesi ile dernek üye ol derneğin varlığından kamuoyunu bilgilendirmek gerekir.
This is not necessarily a tool of political control but much more a way of protecting the economy from fraud .
Bu mutlaka politik bir denetim aracı ancak dolandırıcılık gelen ekonomi korumanın daha bir yol değildir.

In many such jurisdictions, only a registered association is a juristic person whose membership is not responsible for the financial acts of the association.

Böyle birçok yargı, yalnızca kayıtlı bir dernek olan üyelik derneğin mali eylemlerinden sorumlu olmayan bir tüzel kişi olduğu.
Any group of persons may, of course, work as an association but in such case, the persons making a transaction in the name of the association are all responsible for it.
Bir dernek olarak elbette kişilerin herhangi bir grup olabilir, ama bu tür çalışma durumunda, kişilerin dernek adına bir işlem yapmadan tüm o sorumludur.

Contents Içeriği [show]

  * 1 Legal status 1 Yasal durum
  * 2 Civil law 2 Medeni hukuk
  * 3 Australia 3 Avustralya
  * 4 Freedom of association Dernek 4 Özgürlük
  * 5 See also 5 Ayrıca bakınız
  * 6 External links 6 Dış bağlantılar
  * 7 Footnotes 7 Dipnotlar

Legal status / Yasal durum[]

An unincorporated association has been defined as existing / Unincorporated bir dernek olarak ifade edilmiştir mevcut:

"...where two or more persons are bound together for one or more common purposes by mutual undertakings, each having mutual duties and obligations, in an organisation which has rules identifying in whom control of the organisation and its funds are vested, and which can be joined or left at will." [ 1 ]

"... iki veya daha fazla kişi birlikte olan ve kurallar örgütün kimi kontrol tespit sahip olan fonları ve kazanılmış olan bir örgütün her karşılıklı görev ve yükümlülükleri olan karşılıklı teşebbüsler, bir veya daha fazla ortak amaçlar için bağlı hangi katıldı ya da at will bıraktı. "[1]

In most countries, an unincorporated association does not have separate legal personality , and nor do members of the association usually enjoy limited liability .

Çoğu ülkede, bir unincorporated dernek ve ayrı tüzel kişiliğe sahip değil ne de genellikle limited zevk dernek üyeleri yapmak.

However, in some countries they are treated as having separate legal personality for tax purposes. [ 2 ] However, because of their lack of legal personality, legacies to unincorporated associations sometimes fall foul of the general common law prohibitions against purpose trusts .

Ancak, vergi amacıyla ayrı tüzel kişiliğe sahip olarak değerlendirilir bazı ülkelerde. [2] Ancak, tüzel kişilik kendi eksikliği nedeniyle, unincorporated derneklere mirası bazen amaç güvenir karşı genel ortak hukuk yasağının çatmak.

Associations that are organized for profit or financial gain are usually called partnerships . [ 3 ] A special kind of partnership is a co-operative which is usually founded on one man—one vote principle and distributes its profits according to the amount of goods produced or bought by the members.

Dernekler bu kar veya finansal kazanç sağlamak için genellikle ortaklıkları denir düzenlenmektedir. [3] ortaklığın özel bir tür bir işbirliği olduğunu-operatif, genellikle bir adam-bir oy prensibi geçerlidir ve mal üretilen miktar ya da uygun olan kar dağıtır üyeleri tarafından satın aldı.

Associations may take the form of a non-profit organization or they may be not-for-profit corporations ; this does not mean that the association cannot make benefits from its activity, but all the benefits must be reinvested.

Dernekler bir sigara şeklinde alabilir, kar amacı gütmeyen kuruluş ya da kar amacı gütmeyen şirketlerin; için bu dernek faaliyetlerine, ancak faydaları yapamaz tüm faydaları yeniden yatırılan olmalıdır anlamına gelmez değil olabilir.

Most associations have some kind of document or documents that regulate the way in which the body meets and operates. En dernekler belge veya belgelerin bazı türden olan vücut karşılar ve çalışır şekilde düzenler var.

Such an instrument is often called the organization's bylaws, regulations, or agreement of association. Böyle bir enstrüman çoğu kuruluşun tüzük, yönetmelik veya dernek anlaşması denir.

Civil law / Medeni hukuk[]

In some civil law systems, an association is considered a special form of contract . / Bazı sivil hukuk sistemleri içinde, dernek sözleşme özel bir formu olarak kabul edilir.

In the Civil Code of Quebec this is a type of nominate contract . / Medeni Kanun Quebec olarak bu sözleşme aday türüdür.

The association can be a body corporate , and can thus open a bank account, make contracts (rent premises, hire employees, take out an insurance policy), lodge a complaint etc. In France , conventional associations are regulated by the Waldeck-Rousseau law of July 1 , 1901 and are thus called Association loi 1901 , except in Alsace and Moselle where the law of April 19 , 1908 applies (these countries were German in 1901).

Dernek bir vücut kurumsal ve olabilir bu nedenle, bir banka hesabı açabilirsiniz sözleşmelerin (kira tesisler, kiralama çalışanları yapmak), bir sigorta yaptırabilirsiniz Fransa Bir şikayet vb lodge, geleneksel dernekler Waldeck-Rousseau yasa tarafından düzenlenmiştir Temmuz 1, ve 1.901 ve böylece Association Loi 1901 denir, Alsace ve Moselle dışında nerede Nisan 19 yasası, 1.908 (bu ülkelerde 1901) Almanca edildi geçerlidir.

The Civil Code of Germany contains different regulations for registered non-profit and for-profit associations regarded as juristic persons (" Vereine ", articles 21-79) on the one hand and for not necessarily registered associations by contract ("Gesellschaften", articles 705-740) on the other hand.

Medeni Kanun, Almanya kayıtlı olmayan farklı düzenlemeler içeren ve kar amacı gütmeyen kar amacı gütmeyen dernek tüzel kişilik olarak ( "Vereine", makaleler 21-79) bir yandan ve mutlaka sözleşme ile dernekler kayıtlı değil ( "Gesellschaften", makaleler 705-740) Diğer taraftan.

In Texas , state law has statutes concerning unincorporated nonprofit associations that allow unincorporated associations that meet certain criteria to operate as entities independent of their members, with the right to own property, make contracts, sue and be sued, with limited liability for their officers and members.

Texas olarak, devlet hukuk bu unincorporated dernekler bu kuruluşlar kendi üyelerinin bağımsız olarak faaliyet belirli ölçütlere uyan, onların subay ve limited ile kendi mülkiyet hakkı, sözleşme yapmak dava ve dava olması ile izin tüzük unincorporated kar amacı gütmeyen dernekler ile ilgili olan üye.

Australia / Avustralya[]

In most Australian states a similar set of laws allows not-for-profit associations to become legal entities with a limit to the liability of its members.

En Avustralya eyaletlerde yasaları benzer bir set izin verir kar amacı gütmeyen dernek üyelerinin sorumluluğu bir sınır ile tüzel kişiler olmak.

An example of such a law is the Associations Incorporation Act (South Australia) . [2] This allows for the creation of a legal entity able to buy and sell land and in general enter into legally binding contracts.

Böyle bir yasanın örneği Incorporation Dernekler Yasası (Güney Avustralya). [2 olan] Bu, bir tüzel kişiliğin oluşturulması için satın almak ve satmak arazi ve genel olarak yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme içine girmek mümkün sağlar.

Many clubs and societies begin life as an unincorporated body and seek to attain incorporated status to protect its members from legal liability and in many cases to seek government financial assistance only available to an incorporated body.

Birçok kulüp ve toplumların bir unincorporated organı olarak hayatı başlar ve yasal sorumluluk ve üyeleri korumak için pek çok durumda hükümet mali yardım sadece bir anonim vücut için kullanılabilir aramaya dahil statü elde etmeyi amaçlamaktadır.

Clubs and Societies wishing to incorporate must meet the provisions of the relevant state act and lodge their constitution with the corresponding state government authority.

Kulüpleri ve Toplulukları ilgili devlet eyleminin hükümlerine uygun olmalıdır ve ilgili devlet hükümet yetkilisi ile anayasa köşkü dahil etmek isteyen.

= Freedom of association / Dernek kurma hürriyeti[]

The freedom of association stands in the Universal Declaration of Human Rights : Evrensel İnsan Hakları ve dernek standları özgürlüğü:

Article 20 Madde 20

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. (1) / Herkes barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne hakkı vardır. (2) No one may be compelled to belong to an association. (2) / Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

= See also / Ayrıca bakınız[]

 • Active citizenship / Aktif vatandaşlık
 • Club / Kulüp
 • Collective / Toplu veya Kollektif
 • Cooperative / Kooperatif Birlikte,
 • Ry / Ry
 • Society / Toplum Cemiyet
 • Swiss Verein /Swiss Verein
 • Eingetragener Verein / Eingetragener Verein

External links / Dış bağlantılar[]

  * French Association of Epargne and Retraite / Fransızca Derneği Epargne ve retraite ve

Footnotes / Dipnotlar[]

1. ^ [1] Conservative and Unionist Central Office v Burrell (Inspector of Taxes) [1982] 1 WLR 522. ^ [1] Muhafazakar ve İttihatçı Merkez v Burrell (Müfettiş Vergi) [1982] 1 WLR 522. The definition was for tax purposes, but was expressed to be of general application. Tanımı vergi amaçları için, ama oldu genel uygulama olarak ifade edilmiştir. 2. ^ For example, in the United Kingdom an unincorporated association is assessable to corporation tax . ^ Örneğin, Birleşik Krallık bir unincorporated dernek kurumlar vergisi için değerlendirilebilir olduğunu. 3. ^ In most common law legal systems, partnership is defined by statute as "the relationship which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit" ^ En yaygın hukuk hukuk sistemleri, ortaklık içinde "olan kişiler bir iş için ortak kar manzaralı taşıyan subsists arasındaki ilişki olarak tüzük tarafından" tanımlanır


Topics related to charity /Yardımlaşmayla ilgili konular[]

 • Main topics / Ana konu :

Philanthropy · Alms · Tzedakah · Zakat · Tithe · Altruism · Gift · Donation · Alternative giving · Youth philanthropy · Volunteering · Noblesse oblige Hayırseverlik · Alms · Tsedaka · Zekât · onda · Diğerkâmlık · Hediyelik · Bağış · Alternatif · Gençlik hayırseverlik · Gönüllülük · Noblesse Oblige veren

 • Organization types / Organizasyon tipleri:

Voluntary association · Non-profit organization · Non-governmental organization · Registered charity, Charitable trust · Foundation · Private foundation · Charitable organization · Public-benefit nonprofit corporation · Mutual-benefit nonprofit corporation · Religious corporation Gönüllü dernek · kar amacı gütmeyen · Sivil Toplum Kuruluşları · Kayıtlı sadaka, Charitable güven · Vakfı · Özel vakıf · hayır kurumu · Kamu-fayda kar amacı gütmeyen kurumlar · Karşılıklı-kar amacı gütmeyen kurumlar · Din dernek parası

 • Additional topics / Ek konular :

Charity Navigator · Charity badge · List of charitable foundations · List of wealthiest charitable foundations · Click-to-donate site · Halukka · Meshulach · Master of Nonprofit Organizations · Charity/thrift/op shop Hayırsever vakıfların Charity Navigator · Charity rozeti · Listesi zengin hayırsever vakıfların · Listesi · Tıkla-Nonprofit Organizasyonlar · Charity bir site · Halukka · Meshulach · Master bağışlamak / tasarruf / op shop

Categories : Associations | Organizations | Legal entities | Legal terms | Civil society | Public administration | Types of organization | Anarchist theory Sayfa kategorileri: Dernekler | Organizasyonlar | Tüzel kişiler | Yasal koşullar | Sivil Toplum | Kamu Yönetimi | organizasyon türleri | Anarşist Teori


Advertisement