FANDOM


Bakınız

Şablon:Dernekbakınız - d {{Dernekbakınız}}


Dernek - Cemiyet

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır. Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiç kimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır. Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye'deki yürürlükte olan kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunudur.
Klüp - Kulüp
Federasyon - Konfedarasyon
Dernekler Federasyonu - Dernekler Konfedarasyonu

Dernekler
Dernek/Spor derneği Kamu kuruluşu içerisinde olabilir mi?
Dernek/Öğrenci derneği Kamu kuruluşu içerisinde olabilir mi?
Spor derneği - Gençlik derneği - Gençlik ve Spor Derneği

Dernekler yerleşkesi

Derneklerin kuruluşları
Dernekler/Örnek tüzükler
Derneklerin kuruluş bildirisi
Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması Genel kurulu yapmazsan kapatılırsın tabii, Emniyet hemen yazı yazar mahkemeye kapatılırsın....
Derneklerin tüzelkişilik kazanması
Derneklerin Uluslararası faaliyet yasağı
Derneklerin bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı

Dernek eğitimi
USİDER http://www.usider.org

Denetim
Derneklerin Denetimi
Mülki denetim
Zabıta denetimi
Derneklerin aranması

Mevzuat
Dernek mevzuatı

Kanunlar [1]
5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
5253 sayılı Dernekler Kanunu
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu(Dernekler ve Vakıflarla İlgili Hükümler)
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Dernekler Dairesi Başkanlığı İle İlgili Hükümler)
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun
2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar , Emekli Astsubaylar , Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun
3628 sayılı Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu
5072 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu

Yönetmelikler
Dernekler Yönetmeliği
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmelik Eki
İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği

Yönergeler
İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge (30/04/2010)
Dernekler Denetçileri Görev ve Çalışma Yönergesi (25/112008)

Genelgeler
Kamu kurum ve kuruluşlarını destekleyen dernekler genelgesi
İİB Dernekler Daire Başkanlığı Genelgesi : 2004/2
5072 sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
5072 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge - Genelge2004/2
2012/31 Görüş Talepleri
2011/71 İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar
2011/19 Denetim Raporu Örneği
2011/12 Şubesi Bulunan Derneklerin Beyannameleri
2010/70 Adli İşlemlerin Derneklere Bildirilmesi
2010/12 Denetimlerin Yapılacağı Yer
2009/73 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar
2009/45 Dernek İç Denetim Raporu
GENELGE (2009/7)
GENELGE (2009/2)
2008/85 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Görev ve Çalışma Yönergesi
İdari Para Cezaları(GENELGE /2008/74)
İdarî Para Cezaları(GENELGE /2008/58)
2008/37 Veri Girişleri
2008/24 Spor Kulüpleri İle İlgili Çalışmalar
2008/2 Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Denetimi
2007/110 Dezavantajlı Gruplar İçin Yapılacak Yardım Toplama Faaliyetleri
İdari Para Cezaları (GENELGE 2007/109)
2007/83 Dernek Merkezleri
2007/81 Yardım Toplama Makbuzu Formatları
2007/80 Yardım Toplama Mevzuatı ve Uygulamaları
2007/62 Mülkiye Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Dernekler Birimleri Hakkındaki Teftiş Raporları
2007/53 Dernekler ve Platformlarca Kullanılan Adlar
24 2007/42 Derneklerin Denetlenmesi Konusunda Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Ve Uygulamada Birliğin Sağlanması 25 2007/40 Adli ve İdari İşlem Sonuçları 26 2007/37 Bulundurulması Yasak Oyun Alet ve Makinaları 27 2007/33 Bilgi Edinme Talepleri 28 2007/27 Dış Yardımlara İlişkin Yardım Toplama İşlemleri 29 İdari Para Cezaları (GENELGE 2007/1) 30 2006/90 Dernek Beyannamelerinin İncelenmesi 31 2006/78 İzne Tabi Kelime 32 2006/70 Dernek İkametgahları 33 2006/64 Konusu Suç Teşkil Eden Dernek Faaliyetleri 34 2006/50 Mal Bildirimleri 35 2006/41 Vakıfların Lokal Açması 36 2006/10 Dernek Merkezleri ve Lokallerinin Amacı Dışında Kullanılması 37 İdari Para Cezaları (GENELGE 2005/128) 38 2005/103 Eski Alındı Belgelerinin İptali 39 2005/102 Platformlar 40 2005/60 Dernek Lokallerinin Yönetmeliğe Uygun Hale Getirilmesi 41 2005/53 2847 Sayılı Kanun 42 2005/48 Lokal Denetimleri 43 2005/47 Genel Kurul Toplantıları 44 2005/38 Yardım Toplama Mevzuatı ve Uygulamaları 45 2005/37 5253 sayılı Dernekler Kanununun 13. maddesi 46 2005/25 Bilgi Talepleri 47 2005/2 Dernek ve Vakıflarca alınan Yurtdışı Yardımları 48 2004/2 5072 Sayılı Kanunun Uygulanması 49 2003/5 Sosyal Yardım Amaçlı Dernekler 50 2003/4 Dernekler Dairesi Başkanlığının İl ve İlçe Teşkilatlarının Oluşturulması
Hukuki Görüşler
Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun Şubeler Üzerindeki Yetkisi 2 İzne Tabii Kelime 3 Dernek Gayrimenkullerinin İpotek Ettirilmesi 4 Sportif Havacılık Kulüpleri 5 Kayyım Atanması(Türkiye Turing ve Otomabil Kurumu Derneği) 6 Yönetim Kurulunun İstifası (Galatasaray Spor Kulübü) 7 Yardım Toplama (Türkiye Sakatlar Federasyonu) 8 Kurucu Üye Değişikliği 9 TESUD Hisse Devri 10 Ayni Yardım Teslim Belgesi 11 Yardım Toplama Makbuzları 12 Üyelik Hakları 13 Tüzük Değişikliği 14 Siyasi Parti Lokalleri 15 Lokallerin, Özel Öğrenci Yurtlarının Denetimi ve 4207 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama 16 Kurum ve Kuruluşların Dernek Üyeliği 17 Kermesler 18 İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Statüsü ve Denetimi 19 Federasyonların ve Konfedarasyonların Yardım Toplaması 20 Derneklerin Merkezleri Dışında Bağış Kabul Etmesi 21 Derneklerin Bağış Kabul Etmeleri ve web Sitesi Aracılığı ile Bağış, Üye Aidatı ve Yardım Toplanması 22 Dernek Lokallerinde Canlı Müzik Yayını 23 Bağış İadesi 24 Belediyelerin Derneklere Yardım Etmesi 25 Şehit Gazi Dernekleriyle İlgili Görüş 26 Dernek ve Federasyon Temsilcilerinin Oy Kullanımı 27 Yardım Toplama 28 Dernek Şubelerine Üyelik
Tebliğler
1 2007/2 Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş Ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler İle Bu Defterlerin Şekli 2 2006/1 Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli 3 2005/2 Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması 4 2005/1 Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları
Rehberler [2]
1 Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi
2 Dernekler Beyannamesi Rehberi
3 Dernek Denetim Rehberi

Dernek < Dernekler < Kamuya yararlı dernekler < Köy derneği < 5253 < TİD <
Kurumlar: Dernekler bürosu < Yenişehir Kaymakamlığı/Dernekler bürosu < İl Dernekler Müdürlüğü < Dernekler Daire Başkanlığı
Dernek kuruluşu için gerekli belgeler; 7 Kurucu üye - 5 adet Sabıka kaydı - 5 tane onaylı nüfus cüzdan fotokopisi < 5 adet İkametgah belgesi < 5 adet Tüzük örneği < Kuruluş dilekçesi (muhtemelen 5 adet) < dernek kurucusu olabilme şartlarını taşıdıkları beyanname <
Dernek mevzuatı: Dernekler Kanunu < Dernekler Yönetmeliği 5253 Dernekler Kanunu < 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu < 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hak. Kanun < 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına Dair Kanun < 2847 sayılı Türkiye Emekli Subay,Gaziler ve Şehit Aileleri Hakkında Kanun < 3628 sayılı Mal Bildirimi,Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu
Örnekler formlar:< Dernek tüzüğü < Dernekler/Örnek tüzükler <
Kavramlar:Dernek - Dernek Merkezi < Dernek ikametgahı < Dernek kurma < Dernek kurma hakkı < Kurulması yasak olan dernekler < Derneklerin bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı < Derneklerin Uluslararası faaliyet yasağı < Dernek tüzüğü < Derneklerin tüzelkişilik kazanması - Derneklerin kuruluş bildirisi < Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri < Dernek kütüğü < Dernek Organları < Öğrenci Dernekleri < Derneklerin Denetimi < Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması < Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması < Dernekleri Gelirleri < Dernek birimi
Yan kavramlar: < Mahallin En Büyük Mülki Amiri <Üst Kuruluş Kamu Hizmeti Görevlileri
Şablon:Dernek - Şablon:Dernekler mevzuatı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ DENETİM REHBERİ - 2009

BİRİNCİ KISIM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Edit

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Rehber, Dernekler Denetçilerinin yapacakları denetim, işlerine ait hususları belirlemek, 22.09.2004 tarih ve 25591 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde yer alan “Denetime İlişkin Esasları”na açıklık ve işlerlik getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Rehber, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçilerinin yapacakları denetim işlerine ilişkin hükümler ile denetim görevlerinin daha etkin, verimli ve süratli yapılmasını sağlamak bakımından göz önünde bulundurulması gereken temel esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3-(1) Bu Rehber, 14/02/1985 tarih ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33 üncü maddesi; hükmü; 22/06/2004 tarih ve 25591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlık Makamının 25/11/2008 tarihli onaylarıyla yürürlüğe girmiş olan İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Görev Ve Çalışma Yönergesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Rehberde geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını, b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, c) Başkan: Dernekler Dairesi Başkanını, ç) Başkanlık: Dernekler Dairesi Başkanlığını, d) Denetçi: İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcılarını, e) Kuruluş: 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernek ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı dernekler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini, 26/03/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri, f) Dernekler Birimi: İllerde il dernekler müdürlüğünü, ilçelerde dernekler büro şefliğini, ğ) Yönetmelik: İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğini,

İfade eder.

İKİNCİ KISIM: Denetimin Kapsamı ve Amacı Edit

Denetimin kapsamı MADDE 5-

(1) Denetim; bir işlem, eylem veya uygulamanın amaca ve mevzuata uygunluğunu belirlemek için yapılan faaliyetin bütünüdür. (2) Genel denetim; Bakanlığa gönderilen ihbar veya şikâyet üzerine veya Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde kuruluşun tüm iş ve işlemlerinin denetlenmesidir. Özel denetim ise; Bakanlıkça belirlenen konularla sınırlı olmak üzere yapılan denetimdir.

(3)Kuruluşun denetimi için alınan Bakan onayında, hangi konularda denetim yapılacağı ve kuruluşun genel veya özel denetime tabi tutulacağı belirtilir.

(3) Denetim, onayda belirtilen konu ile sınırlıdır. Ancak denetim onayında konu belirtilmemiş ve kuruluşun genel denetiminin yapılması istenmiş ise, kuruluşun son yönetim kurulunun dönemine ilişkin defter ve kayıtlar ile faaliyetleri denetlenir. Ancak, son yönetim kurulunun görev süresi bir yıldan az ise önceki yönetim kurulunun dönemi de denetlenir. Konusu suç teşkil eden ve daha önceki yıllara ait iş ve işlemlere rastlanıldığında bu süreye bağlı kalınmaz

(4) Genel denetimde; denetimin yapılacağı tarihten önceki son üç yıl içinde, Mülkiye Müfettişleri veya Dernekler Denetçileri tarafından kuruluşun genel denetim yapılmışsa, bu denetimden sonraki işlemleri denetlenir.

(5) Genel denetimde, görev emrinde belirtilen duruma göre kuruluşun genel merkezinin denetimi yada genel merkezi ile birlikte şube ve temsilciliklerinin de denetimi yapılır.

(6) Kuruluşun varsa her çeşit müessese ve eklentilerine ait işlemlerinin de mevzuata uygunluğu denetlenir. Ancak, kuruluşun ortak olduğu ticari şirketlerin denetimi yapılmaz.

Denetimin amacı

MADDE 6-(1) Denetimin amacı;

a) Kuruluşun, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak faaliyet gösterip göstermediğini, faaliyetleri ile ilgili işlem ve eylemlerinin doğruluk, verimlilik ve etkililik yönlerinden amacına uygun olup olmadığını ve işlevlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek, kuruluşun daha fonksiyonel bir yapıya sahip olabilmeleri için rehberlik etmek ve ortaya çıkabilecek sorunların önceden giderilmesi için yardımcı olmaktır.

b) Uygulamada mevzuattan sapmalar varsa nedenlerini araştırıp, durumun düzeltilmesi için alınması gerekli önlemleri önermektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM : Denetim Esas ve Usulleri Edit

Denetimin yapılacağı yer

MADDE 7- (1) Denetim, kuruluşun yerleşim yerinde ve kuruluş yetkililerinin huzurunda yapılması asıldır. (2) Ancak, kuruluşun ikametgâhının denetimin sağlıklı yapılmasına elverişli olmadığı hallerde, bu durum gerekçeleri belirtilmek suretiyle bir tutanakla tespit edilir. Bu durumda öncelikle kuruluşun ikametgâhının bulunduğu yer dernekler biriminde denetim faaliyeti yürütülür. İlgili dernekler biriminde de uygun yer bulunmaması halinde durum bir üst yazı ile kuruluşun ikametgâhının bulunduğu yerin mülki idare amirine bildirilir. Denetim, mülki idare amirinin belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşlarından birine ait başka bir yerde yapılır. Denetim, kuruluşun merkezinde yapılmayacak ve kuruluşun görevlileri hazır bulunamayacak ise denetim için alınan defter ve belgeler tutanak ile teslim alınır ve tutanak ile teslim edilir, bu durum düzenlenecek raporlarda ayrı bir madde olarak açıklanır.

Denetimde öncelik MADDE 8- (1) Kuruluşun denetiminde akçalı birimlerin denetimine öncelik verilir. (2)Denetime, kuruluşun kasaları, değerli kâğıtları ve gerektiğinde ambarları sayılarak işe başlanır. Hesapların incelenmesi ve sayımların yapılması bir gün de bitirilmezse, kasa ve ambar, mühürlenir; bunlarla ilgili belge ve kayıtlara el konarak saptanır. İşe ertesi gün devam olunur. Sayım ve inceleme sonuçla rı bir tutanakla tespit edilir.

Denetimde incelenecek belgeler ve inceleme usulü MADDE 9-(1) Kuruluşun iş ve işlemlerinin kontrolü için gerekli olan tüm defter ve belgeler; a)Kuruluşun tasdikli tüzüğü ve varsa diğer iç mevzuatı b) İnceleme yapılacak dönemde tutulması zorunlu olan defterler; —İşletme hesabı esasında defter tutulması halinde, 1) Karar defteri, 2) Üye kayıt defteri, 3) Evrak kayıt defteri, 4) Demirbaş defteri, 5) İşletme hesabı defteri, 6) Alındı belgesi kayıt defteri, — Bilanço esasında defter tutulması halinde, 1) Karar defteri, 2) Üye kayıt defteri, 3) Evrak kayıt defteri, 4) Alındı belgesi kayıt defteri, 5) Yevmiye defteri, 6) Büyük defter, 7) Envanter defteri, c) Gelir toplanmasında kullanılmak üzere bastırılmış olan alındı belgeleri ve ayni yardım tahsil belgeleri, d) Kuruluşun banka hesaplarına ilişkin hesap ekstreleri (Banka yetkililerince tasdik edilmiş olarak), e)Harcama belgeleri ve ayni yardım teslim belgeleri, f-Yetki belgeleri, g-Genel kurul evrakı; Toplantı duyurusuna ilişkin belge, Toplantı açılış ve divan tutanakları, Toplantıda verilen önergeler, Oylamalar gizli yapılmışsa oy pusulaları, faaliyet, denetim ve mali raporlar,

 Genel kurul sonuç ve varsa organlardaki değişiklik bildirim yazları

h-Gelen giden evrak dosyaları, ı- Dernek beyannameleri, j- Üyelikle ilgili yazışmalar; Üyelik müracaat dilekçeleri, Üyelik müracaatlarına verilen cevap yazıları, Varsa üyelikten ayrılma talep yazıları, k)Gayrimenkullerin tapu ve kullanım durumlarına ilişkin belgeler(Kira kontratı vb.) , l) Taşıt araçlarına ilişkin ruhsat belgeleri, m)Sandığı ve ticari işletmesine ilişkin defter ve belgeler n) Kuruluşa ait sair belgeler. (2) Denetime başlanılan tarih itibariyle kasa ve ambar mevcudu ve banka hesap durumu; denetimi yapılacak döneme ilişkin banka hesap hareketlerini ve bakiyelerini gösteren banka yetkililerince tasdikli ekstreleri; borç ve alacak durumuna ilişkin belgeler kuruluşun yetkililerinden istenir ve bunlar üzerinden denetim yapılmaya başlanır.

(3) Denetimde inceleme tarama veya örnekleme usulü ile yapılır. Örnekleme usulü ile denetim sürdürülürken, mevzuata uygun olmayan hata ve eksiklerle karşılaşılırsa, örnekleme oranı artırılır ve gerektiğinde tarama usulü ile inceleme yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM Denetimde İncelenecek Hususlar Tanıtıcı bilgiler MADDE 10-(1)Denetlenen kuruluşun;

“Adı (Varsa kısa adı)

Kütük numarası Adresi ve telefonu Kuruluş yılı Kullandığı işaret ve semboller Şube sayısı Temsilcilik sayısı Üye sayısı Üyesi olduğu üst kuruluşun adı Üyesi olduğu veya katıldığı kuruluş, girişim, hareket, platform vb.” Tespit edilir. Önceki denetim sonucu MADDE 11-(1) Önceki denetimin hangi tarihlerde, kimler tarafından yapıldığı hususu ve denetim sonucunda tanzim edilen raporlar incelenir. (2) 22.09.2004 tarih ve 25591 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği’nin 46 ve 52. maddeleri gereğince; Önceki denetimlerde tespit edilen ve giderilmesi istenilen hata ve noksanlıkların giderilip giderilmediği, b) Önceki denetimlerde yapılan eleştiri ve tavsiyelerin hangi ölçüde düzeltilip yerine getirildiği, bu hususta gerekli çabanın gösterilip gösterilmediği,

Kuruluş işlemleri MADDE 12-(1) Türk Medeni Kanunu’nun 59 – 60 ıncı ve 94 – 98 inci maddeleri; Dernekler Yönetmeliğinin 5 -11 ncı maddeleri gereğince, a) Kurucular tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK- 2’de bulunan) ve Dernekler Yönetmeliği’nin 5, 7, 9 ve 10 uncu maddesinde belirtilen diğer belgelerin kuruluşun kurulacağı yerin mülkî idare amirliğine verilip verilmediği, b) Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığı mülki amirlik tarafından yazıyla derneğe bildirilip bildirilmediği, Yerleşim durumu MADDE 13-(1)Türk Medeni Kanunu’nun 51 inci; Dernekler Yönetmeliği’nin 92 nci maddeleri gereğince, a) Kuruluşun yönetim faaliyetleri, kuruluş bildiriminde yada mülki amirliğe verilmiş olan yerleşim yeri değişiklik bildirimi formunda belirtilen yerde(ikamet adresinde) yürütülüp yürütülmediği, b) Yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin (Dernekler Yönetmeliği Ek 24’te bulunan) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi Formu doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği,

Tüzük MADDE 14-(1)Türk Medeni Kanunu’nun 58 ve 60 ncı; Dernekler Kanunu’nun 4 üncü; Dernekler Yönetmeliği’nin 5-11 ve 92 nci maddeleri gereğince, a)Kuruluşun tüzüğünde aşağıda belirtilen hususlara yer verilip verilmediği, - Kuruluşun adı ve merkezi, -Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı, -Üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri, -Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı, -Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri, -Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı, -Şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği, -Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli, -Borçlanma usulleri, -İç denetim şekilleri, -Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, -Feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli”, b) Kuruluşun tüzüğünde yer verilen hükümlerin mevzuata uygun olup olmadığı, c) Kuruluşun tüzüğünde yapılan değişikliklerin, değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği, d) Tüzükte yapılan değişikliklerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığı mülki amirlik tarafından kuruluşa yazıyla bildirilip bildirilmediği, Üyelik MADDE 15-(1)Türk Medeni Kanunu’nun 63 – 69 ve 93 üncü maddeleri ile kuruluşun tüzüğünün üyelik koşulları ile ilgili hükümleri gereğince, a) Kuruluşa üye olarak kabul edilmiş olanların, Türkiye’de yerleşme hakkına ve kuruluşun tüzüğünde belirtilen üye olabilme koşullarını sahip olup olmadıkları, b) Üyelik müracaatlarının yazılı olarak yapılıp yapılmadığı ve kuruluşun yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanarak sonucunun yazıyla başvuru sahibine bildirilip bildirilmediği, c) Başvurusu kabul edilen üyenin, bu amaçla tutulan deftere kayıt edilip edilmediği, d)Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin; yazılı bildirilmek kaydıyla üyelikten çıkmak isteyenlerin; tüzük hükmü gereği üyelikten çıkarılmış olanların; ölüm ve sair nedenlerle üyelikleri sona erenlerin kuruluştaki üyelik kayıtlarının silinip silinmediği, e) Kuruluşun üyeleri arasında eşitliği bozan uygulamaların yapılıp yapılmadığı, f) Her üyeye kuruluşun faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı verilip verilmediği; her üyeye eşitlik ilkesi gereği genel kurulda bir oy hakkı verilip verilmediği ve üyelerin, oylarını şahsen kullanıp kullanmadıkları,

Defterler ve kayıt usulü MADDE 16-(1) Dernekler Kanunun 11 nci; Dernekler Yönetmeliği’nin 31 – 36, 39, 43 ve 44 üncü maddeleri gereğince, a) Defter tutma esasının belirlenmesinde Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde belirtilen hükme uygun hareket edilip edilmediği, b) Tutulması zorunlu olan ve aşağıda belirtilen defterlerin mevcut olup olmadığı, —İşletme hesabı esasında defter tutulması halinde, 1) Karar defteri, 2) Üye kayıt defteri, 3) Evrak kayıt defteri, 4) Demirbaş defteri, 5) İşletme hesabı defteri, 6) Alındı belgesi kayıt defteri, — Bilanço esasında defter tutulması halinde, 1) Karar defteri, 2) Üye kayıt defteri, 3) Evrak kayıt defteri, 4) Alındı belgesi kayıt defteri, 5) Yevmiye defteri, 6) Büyük defter, 7) Envanter defteri, c) Defterlerin tasdik işlemleriyle ilgili olarak Dernekler Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi hükümlerine uyulup uyulmadığı, d) Bu defterlerin şekli ve tutulma usulü hakkında, Dernekler Yönetmeliğinin 32, 33, 43 ve 44 üncü maddeleri ile İçişleri Bakanlığınca çıkartılmış olan “Dernekler tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Hususlar Hakkındaki 2006/1 Sayılı Tebliğ” ve “Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler İle Bu Defterlerin Şekli Hakkında 2007/2 Sayılı Tebliğ” hükümlerine uyulup uyulmadığı, e) Defterlerin kayıtlarının, Dernekler Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen zamanda işlenilip işlenilmediği, f) Tutulması zorunlu olan defterlerin düzenli olarak muhafaza edilip edilmediği, g) Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvurularak zayi belgesi alınıp alınmadığı.


Yetki belgeleri MADDE 17-(1)Dernekler Kanunu’nun 11 inci ve Dernekler Yönetmeliği’nin 46 – 47 nci maddeleri gereğince, a) Kuruluş adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, bu kişiler adına yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanan yetki belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) düzenlenip düzenlenmediği, b) Düzenlenmiş olan yetki belgelerinin birer suretinin dernekler birimine verilip verilmediği, c) Yetki verilen kişilerce gelir tahsilâtına, adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren başlanılıp başlanılmadığı, d) Kuruluş adına gelir tahsil eden kişilerin, tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde veya, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, bu süreyi beklemeksizin en geç iki iş günü içinde kuruluşun saymanına teslim edip etmedikleri veya banka hesabına yatırıp yatırmadıkları, e) Adlarına yetki belgesi düzenlenmemiş veya düzenlenmiş olduğu halde bir örneği mülki amirliğine verilmemiş kişilerce gelir tahsilatı yapılıp yapılmadığı, f) Yönetim kurulunun görev süresinin sona ermesine rağmen yeni yönetim kurulunca yenilenmemiş yetki belgeleriyle gelir tahsilâtına devam edilip edilmediği, g)Yetki belgesinin süresinin bitmesi, yönetim kurulunca bu yetkinin iptal edilmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin kuruluşun yönetim kuruluna bir hafta içinde teslim edilip edilmediği, h)Yetki belgesi ile ilgili değişikliklerin, yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilip bildirilmediği, Alındı belgeleri MADDE 18-(1)Dernekler Kanunu’nun 11 nci ve Dernekler Yönetmeliği’nin 38, 39, 42 – 45 nci maddeleri gereğince, a)Gelirlerinin tahsilinde kullanılan alındı belgelerinin, Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta ve Dernekler Yönetmeliği’nin 42 nci maddesinde belirtilen şekilde bastırılmış olup olmadığı, b) Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilerek, matbaadan bir tutanak ile teslim alınıp alınmadığı, c) Bastırılan alındı belgelerinin, Dernekler Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde belirtilen şekilde Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilip kaydedilmediği, d) Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir tesliminin yapılıp yapılmadığı, e) Alındı belgelerinin, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üye tarafından Alındı Belgesi Kayıt Defterine imzasının alınması karşılığı verilip verilmediği ve kullanıldıktan sonrada imza karşılığı geri alınmış olup olmadığı, f) Alındı belgelerinin kullanımında Dernekler Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde belirtilen usule uyulup uyulmadığı, g) Kullanılmış olan alındı belgelerinin 5 yıl süreyle saklanılıp saklanılmadığı, h) Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanların bir tutanak ile tespit edilerek ve en kısa sürede dernekler birimine bildirilip bildirilmediği, ı) Ayni bağışların tahsilinin Dernekler Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinde belirtilen şekilde bastırılmış olan “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile yapılıp yapılmadığı, Gelir işlemleri MADDE 19-(1) Dernekler Kanunu’nun 11 nci ve Dernekler Yönetmeliği’nin 38 nci maddeleri gereğince, a)Gelirlerin alındı belgesi ile yada bankalar aracılığıyla toplanılıp toplanılmadığı, b)Gelirlerin bankalar aracılığı ile toplanılması halinde bunların, ilgili bankalar tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgelerle belgelendirilip belgelendirilmediği, c)Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kuruluşa yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimlerinde “Ayni Bağış Alındı Belgesi” düzenlenip düzenlenmediği, d) Gelirlerin tamamının gelir defterine doğru bir şekilde kaydedilip kaydedilmediği, Gider işlemleri MADDE 20-(1) Dernekler Kanunu’nun 11 ve 30/a uncu; Türk Medeni Kanunu’nun 90 ıncı ve Dernekler Yönetmeliği’nin 38–41 inci maddeleri gereğince, a) Harcamaların, kuruluşun tüzüğünde belirtilen amacına uygun olarak yapılmış olup olmadığı, b) Harcamaların, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası (G.V.K.’ nun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için gider pusulası, bu kapsamda bulunmayanlar için gider makbuzu düzenlenir.) ve gider makbuzu gibi belgelerle belgelendirilip belgelendirilmediği, c) Harcamaların gider defterine doğru bir şekilde kaydedilip kaydedilmediği, d)Ayni yardımların tesliminin Dernekler Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinde belirtilen şekilde bastırılmış olan “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılıp yapılmadığı, e) Harcama belgeleri, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanıp saklanmadığı, f) Kuruluşun tutmakta olduğu defter tutma usulüne uygun olarak, yılsonlarında (31 Aralık) işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu düzenlenip düzenlenmediği, g) Kuruluşun gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara ilişkin belgelere göre; dönem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka, kasa, varsa borç ve alacak vb. ile ilgili hesaplar arasında mutabakat bulunup bulunmadığı, Genel kurul toplantıları MADDE 21-(1)Türk Medeni Kanunu’nun 62, 72 – 82 nci; Dernekler Kanunu’nun 23 üncü; Dernekler Yönetmeliği’nin 12 – 17 ncı maddeleri ve dernek tüzüğünün ilgili hükümleri gereğince, a) Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığının mülki amirlik tarafından yapılan yazılı bildirimini izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantısının yapılarak zorunlu organlarının oluşturulup oluşturulmadığı, b) Olağan genel kurul toplantısının, tüzüğünde belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılıp yapılmadığı, c) Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü ve toplantı ile ilgili diğer konularda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve kuruluşun tüzüğünde bulunan ilgili hükümlere uyulup uyulmadığı, d) Şube olağan genel kurul toplantılarının, merkez olağan genel kurul toplantılarından en az iki ay önce tamamlanıp tamamlanmadığı, e) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde Dernekler Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilip verilmediği, f) Türk Medeni Kanunun 76 ncı maddesi hükmü çerçevesinde bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla yada üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek almış olduğu (organlarının seçimi, tüzük değişikliği ve sair konulardaki) kararların alındığı tarihi izleyen otuz gün içinde Dernekler Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği, g) Kuruluşun, organlarında meydana gelen değişikliklerin, Dernekler Yönetmeliği EK-25’ deki “Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” formunun doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği, Faaliyetleri MADDE 22-(1)Türk Medeni Kanunu’nun 90 ve 92 nci ve Dernekler Kanunu’nun 5 ve 30 uncu; Dernekler Yönetmeliği’nin 26 – 30 uncu maddeleri gereğince, a) Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunup bulunmadığı,

      	b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunup bulunmadığı,

c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açıp açmadığı, üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanıp kullanmadığı, d)Merkezleri yurtdışında bulunan dernek veya kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de doğrudan faaliyette veya işbirliğinde bulunmaları, temsilcilik veya şube açmaları, dernek veya üst kuruluş kurmaları veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılmaları durumunda İçişleri Bakanlığından izin alıp almadıkları, e)Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı dernek vb. kuruluşların, yıllık faaliyet raporlarının, Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan (EK- 8) Faaliyet Bildirim Formu doldurularak takip eden yılın ilk iki ayı içinde yerleşim yerinin bulunduğu ilin valiliğine verilip verilmediği, f)Türkiye’de etkinlikte bulunmasına izin verilen yabancı dernek veya kar amacı gütmeyen kuruluşun Türkiye’de yürütmekte olduğu faaliyetlerinin bu kuruluşun statüsü ve derneklerle ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, Şube kuruluşu MADDE 23-(1) Türk Medeni Kanunu’nun 94 üncü, Dernekler Kanunu’nun 3 üncü ve Dernekler Yönetmeliği’nin 7 ve 8 inci maddeleri gereğince, a) Dernek tüzüğünde şube açabileceğinin belirtilmiş olup olmadığı,

 b) Derneğin genel kurulunda, şube açılması ve bu işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda kararın alınıp alınmadığı,

c) Dernek Yönetim Kurulunca şube açma konusunda yetkilendirilen en az üç kişilik kurucular kurulu tarafından, Dernekler Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde belirtilen kuruluş bildirimi ve eklerinin şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verilip verilmediği, d) Kuruluş bildiriminde ve ekli belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığı mülki amirlik tarafından yazıyla şube kurucularına bildirilip bildirilmediği,

 e) Çocuk derneği şubesinin kurucu üyeleri arasında tüzel kişilerin ve 18 yaşını doldurmuş olanların olup olmadıkları,

Beyanname MADDE 24-(1)Dernekler Kanunu’nun 19 uncu ve Dernekler Yönetmeliği’nin 83 üncü maddeleri gereğince, a) Her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Beyanname (Dernekler Yönetmeliği EK- 21) kuruluşun yönetim kurulu başkanı tarafından doldurularak mülki idare amirliğine verilip verilmediği, b) Şubeler tarafından, mülki idare amirliğine verilen beyannamelerin birer örneği bağlı bulundukları derneğe de verilip verilmediği, c) Mülki amirliğe verilmiş olan beyannamenin gerçeğe uygun olarak doldurulup doldurulmadığı, Yurt dışından yardım alma MADDE 25-(1) Dernekler Kanunu’nun 21 nci ve Dernekler Yönetmeliği’nin 18 – 21 inci maddeleri gereğince, a) Kuruluşun yurtdışından aldığı ayni veya nakdi yardımlar kullanılmadan önce Dernekler Yönetmeliği’nin 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen belgelerle birlikte mülki idare amirliğine bildirimde bulunup bulunmadığı, b) Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınıp alınmadığı, c) Yurt dışından alınan yardımların amacına uygun (varsa, yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılan protokol, sözleşme vb. hükümlerine) olarak kullanılıp kullanılmadığı,

Taşınmaz mallar MADDE 26-(1)Dernekler Kanunu’nun 22 nci ve Dernekler Yönetmeliği’nin 93 üncü maddeleri gereğince, a) Kuruluş için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için genel kurulunda yönetim kuruluna yetki verilip verilmediği, b) Kuruluşun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Dernekler Yönetmeliği EK- 26’da gösterilen “Taşınmaz Mal Bildirimini Formu” doldurmak suretiyle mülkî idare amirliğine bildirilip bildirilmediği, c) Kuruluşun taşınmaz malları bu kuruluşun yararı doğrultusunda kullanılmakta mıdır? Ortak projeler MADDE 27-(1)Dernekler Kanunu’nun 10 ncu ve Dernekler Yönetmeliği’nin 91 inci maddeleri gereğince, a) Yürütülen projenin toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olup olmadığı, b) Kuruluş ile kamu kurum veya kuruluşu arasında proje yürütülmesine yönelik bir protokol yapılıp yapılmadığı, c) Protokol gereği oluşturulan proje yönetim grubu tarafından protokol ve projenin bir örneğinin Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen Proje Bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilip verilmediği, d) Yürütülen projedeki katkı oranlarının Dernekler Kanunu’nun 10 uncu maddesinde belirtilen asgari şartlara uygun olup olmadığı, e) Proje çerçevesinde yapılacak harcamalar için ortak bir hesap açılarak harcamaların bu hesaptan yapılıp yapılmadığı, İşlemlerin elektronik ortamda yapılması MADDE 28-(1)Dernekler Yönetmeliği’nin 96 ve 98 nci maddeleri gereğince,

 Bilanço esasına göre defter tutan kuruluş ile kamu yararına çalışan derneğin,

a)Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan “kullanıcı adı ve şifresini” alıp almadığı, b)Kuruluşun yetkililerinin değişmesi durumunda bu değişikliği Dernekler Dairesi Başkanlığı’na bildirerek yeni şifre alınıp alınmadığı,

c)Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde mülki idare amirliğine vermekle yükümlü oldukları ve örneği bu Yönetmeliğin ekinde yer alan belgelerden; Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3), Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK- 4), Yetki Belgesi (EK- 19), Beyanname (EK- 21), Proje Bildirimi (EK- 23), Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi (EK- 24), Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (EK- 25) ve Taşınmaz Mal Bildirimi (EK- 26) formları Dernekler Dairesi Başkanlığının web sayfası üzerinden, kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik olarak doldurulup doldurulmadığı,

d)Bu kuruluşların yukarıda sayılan belgelerin sistemden alacakları birer çıktısını da süresi içerisinde Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen ilgili mercilere elden verip vermediği veya posta ile gönderip göndermediği; e)Bu kuruluşlardan istenilmesi halinde, Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde Dernekler Dairesi Başkanlığı ve dernekler birimlerine vermekle yükümlü oldukları belgeleri, asıllarının yanında kompakt disk veya disket gibi elektronik ortamlarda da verip vermedikleri,

Tanınan hak ve izinleri MADDE 29-(1)Dernekler Kanunu’nun 27 ve 28 inci maddeleri ile Dernekler Yönetmeliği’nin 48 – 53 üncü maddeleri gereğince, a) Bakanlar Kurulu’nca kamu yararına çalıştığı tespit edilmiş olan kuruluşun, - Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000. YTL’yi geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılıp yapılmadığı, - Yıl içinde elde ettiği gelirinin en az yarısının, amacının gerçekleştirilmesi için harcanılıp harcanılmadığı, - Sahip olduğu mal varlığı ve yıllık gelirinin, amacını gerçekleştirecek düzeyde olup olmadığı, b) Kuruluşun adında Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler kullanılmakta ise, bu kelimelerin kullanılabilmesi için İçişleri Bakanlığından izin alınıp alınmadığı,

Lokal işlemleri MADDE 30-(1)Dernekler Kanunun 26 ncı ve Dernekler Yönetmeliği’nin 56 -71 nci maddeleri gereğince, a)Kuruluşun lokali olarak açılmış olan yer için mülki idare amirliğinden “Lokal Açma ve İşletme İzni” alınıp alınmadığı, b) Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde bu yer için tekrar izin alınıp alınmadığı, c) Lokalin başka gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa kullanılıp kullanılmadığı, d) Lokalin, Dernekler Yönetmeliği’nin 57 nci maddesinde belirtilen lokal açılamayacak yerlerde açılıp açılmadığı, e)Lokal, kuruluşun yerleşim yerinin bulunduğu binada açılmış ise bu yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve benzeri gibi bölümlerden ayrı olup olmadığı ile bunlara açılan kapılarının bulunup bulunmadığı, f) Lokalin hangi kuruluşa ait olduğunun belirtildiği en az 50x75 cm ebadında “…Lokali” ibaresinin yazılı olduğu levha ile en az 20x30 cm ebadında “Üye olmayan giremez” ibaresinin yazılı olduğu levhanın, dışarıdan ilk bakışta görülebilecek bir yere asılıp asılmadığı, g) Lokale, yönetim kurulu kararıyla sorumlu bir müdür tayin edilerek mülki idare amirine bildirilip bildirilmediği ile sorumlu müdür değişikliği olduğunda bu değişikliğinde onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği, h) Lokalde alkollü içki verilmekte ise mülki idare amirliğinden “Lokalde Alkollü İçki Verme İzni” alınıp alınmadığı, ı) Lokalde alkollü içki satışı yapılmakta ise Ticaret Odasından içki satış belgesi alınıp alınmadığı, j)Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokalde içki servisinin sadece izin verilen yerde yapılıp yapılmadığı ve bu lokalde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılıp çalıştırılmadığı, k)Lokalde çalışanlar için kuruluşun yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenerek, çalışanların lokalde bulundukları sürece bu kimliği ilk bakışta görülebilecek şekilde üzerlerinde taşıyıp taşımadıkları, l) Lokalin, Dernekler Yönetmeliği’nin 63 üncü maddesinde belirtilen usule uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmış yönergeye göre işletilip işletilmediği, m) Lokalden yararlanan üyelerin, Dernekler Yönetmeliği’nin 64 üncü maddesinde belirtilen şekilde hazırlanmış lokal kimlik kartını; üyelerin beraberinde gelen misafirlerin ise misafir kartlarını lokalde bulundukları sürece üzerlerinde taşıyıp taşımadıkları, n) Lokalde üyelere ücret karşılığında mal ve hizmet satışı yapılmakta ise kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmediği, Kuruluşun sandığı MADDE 31-(1)Dernekler Kanununun 12 nci ve Dernekler Yönetmeliği’nin 72 – 82 nci maddeleri gereğince, a) Kuruluşun tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunup bulunmadığı, b) Kuruluşun genel kurulunca sandık kurulması için karar alınıp alınmadığı, c) Kuruluş tarafından kurulan sandığın, üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olup olmadığı, d) Sandığa üyelik işlemlerinde “Sandığa, ilgili kuruluşun merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır.” Hükmüne uyulup uyulmadığı, e) Dernekler Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinde belirtilen hususları ihtiva eden ve kuruluşun yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesinin bulunup bulunmadığı, f) Sandığın faaliyete geçmesi için Dernekler Yönetmeliğinin 75 inci maddesinde belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği, g) Sandık genel kurulunun, kuruluşun tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun yapılarak organlarının oluşturulup oluşturulmadığı, h) Sandığa ait tutulması zorunlu olan ve Dernekler Yönetmeliğinin 82 nci maddesinde belirtilen defterlerin notere veya dernekler birimine tasdik ettirilip ettirilmediği ve usulüne uygun bir şekilde tutulmuş olup olmadığı, ı) Sandığın hesap ve faaliyetlerinin, kuruluşun ve sandığın denetim kurulları tarafından en az yılda bir kez olmak üzere denetiminin yapılıp yapılmadığı,

Temsilcilik MADDE 32-(1)Dernekler Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince, a) Temsilcilik açılması konusunda yetkili organ kararı alınıp alınmadığı, b)Temsilci olarak görev yapan kişilerin kuruluşun yönetim kurulunca yetkilendirilip yetkilendirilmediği c)Temsilciliğin adresinin, temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilip bildirilmediği,

Platform oluşturma MADDE 33-(1)Dernekler Kanunu’nun 25 nci ve Dernekler Yönetmeliği’nin 94 üncü maddeleri gereğince, a) Oluşturulan platformun kuruluşun amacı ile ilgisi bulunup bulunmadığı, b) Platformun oluşturulabilmesi için kuruluşun yetkili organınca karar alınıp alınmadığı, c) Oluşturulan platformda kuruluşu temsil edecek kişi veya kişiler için yetkili organın kararı bulunup bulunmadığı, d) Platformun faaliyete geçebilmesi için temsilciler tarafından mutabakat tutanağı düzenlenip düzenlenmediği, e) Mutabakat tutanağında platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri; yönetim grubu üyeleri ile koordinatörün isimlerinin belirlenip belirlenmediği,

Yayınlar MADDE 34-(1)5187 sayılı Basın Kanununun 4, 5, 7, 10 uncu maddeleri gereğince, a) Basılmış eserde zorunlu bilgilere (basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adresleri, ayrıca süreli yayında yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü) yer verilip verilmediği, b) Süreli yayınlarda sorumlu müdür atanıp atanmadığı, c) Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname verilip verilmediği, Ticari faaliyetler MADDE 35-(1)6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu; 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince, a) Ticari faaliyeti ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince iktisadi işletme kurularak kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmediği, b) Kuruluşun iktisadi işletmesinin ticaret siciline tescil ettirilip ettirilmediği, c) İktisadi işletmenin gelir gider işlemlerinin, kuruluşun gelir gider işlemlerinden ayrı olarak bu işletmenin V.U.K. hükümlerine göre tutmak zorunda olduğu defterlerinde izlenilip izlenilmediği,


5072 sayılı kanun karşısındaki durumu MADDE 36-(1)Kuruluşun, tüzüğünde belirtilen amacı ve çalışma konuları itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulmuş olması durumunda 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2 nci maddesi gereğince, a) 31.01.2004 tarihinden sonra kurulmuş ise “kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, b) “Kamu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, c) “Kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, d) “Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez.” hükmüne uyulup uyulmadığı, e) “Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, f) “Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, g) “Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, h) “Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, ı) “Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, j) “İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar.” hükmüne uyulup uyulmadığı, Yardım toplama MADDE 37-(1) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin olarak çıkartılmış olan ve 27/12/1999 tarih ve 23919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin hükümleri gereğince, a)Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından; yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa kuruluşun yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınıp alınmadığı, b)Kuruluş, Bakanlar kurulunca izin alınmadan yardım toplayabilecek kuruluşlardan sayılmış ise yürütmüş olduğu yardım toplama faaliyetleri hakkında ilgili mülki amirliğe bildirimde bulunup bulunmadığı, c) Kuruluş tarafından yürütülmüş olan yardım toplama faaliyetlerinin makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yapılıp yapılmadığı, d)Yardım toplama faaliyetinin izin verilen süre içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, e)Yardım toplama faaliyetinde çalıştırılan kamu görevlileri (Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri çalıştırılamaz ) için mülki idare amirinden izin alınıp alınmadığı, f) Yardımların, izin veren makam tarafından yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülen ve kendilerine kimlik belgesi verilen kişiler tarafından toplanılıp toplanılmadığı, g)Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlarla ilgili hususlarda Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı, h) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletleri kaydetmek üzere notere tasdik ettirilmiş makbuz-bilet kayıt defteri tutulup tutulmadığı, ı) Makbuz ve biletlerin, yardım toplama faaliyetlerinde görev alanlara sayman üye tarafından zimmetle teslim edilip edilmediği, j) Yardım toplamakla görevli kişilerin, topladıkları parayı her onbeş günde bir veya bu paranın 150.- YTL’yi aşması durumunda onbeş günlük süreyi beklemeksizin sorumlu sayman üyeye teslim edip etmedikleri veya bu amaçla açılan banka hesabına yatırıp yatırmadıkları, k)Sorumlu kurul sıfatı ile kuruluşun yönetim kurulu tarafından, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabı çıkarılarak bir örneği izin veren makama verilip verilmediği, l) Yardım toplama faaliyetinde yardım toplama kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen oranlara uyulup uyulmadığı, m) Yardım toplama faaliyeti sonucunda elde edilen gelirlerin, yardım toplama faaliyeti için öngörülen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, Yurt açma MADDE 38-(1)Dernekler Kanunu’nun 26 ncı ve Dernekler Yönetmeliği’nin 95 nci maddeleri ile 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin hükümleri gereğince, a) Öğrenci yurdunun, kuruluşun tüzüğünde gösterilen amacı gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için açılmış olup olmadığı, b) Kuruluş tarafından açılmış olan öğrenci yurdu için Milli Eğitim Bakanlığından ve Valilikten yurt açma izin belgesi alınıp alınmadığı, c) Yurt açma izin belgesinin birer suretinin bu izin belgesinin alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde dernekler birimine verilip verilmediği, d) Yurtta, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği, e) Yurtta açılan kurslar için yetkili mercilerden izin alınıp alınmadığı, f) Yurdun gelir ve gider işlemlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği, f) Yurtta ücret karşılığında hizmet verilmekte ise işlemlerin vergi mevzuatına uygun yürütülüp yürütülmediği,

Diğer konular MADDE 39-(1)Dernekler mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince, a) Kuruluşun adına yürütülmekte olan faaliyetler ve yapılan harcamalarla ilgili olarak yönetim kurulunca usulüne uygun kararlar alınıp alınmadığı; Bu kararlara uyulup uyulmadığı, b)Kuruluşun tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediği; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme kurulunca dernek tüzüğünde belirtilen aralıklarla denetim yapılarak, sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulup sunulmadığı, c) Kuruluşun çalıştırdığı personel için sigorta bildirimi yapılıp yapılmadığı, d) Kuruluşun ücretli olarak çalıştırdığı personele yapmış olduğu ücret ödemeleriyle ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu hükmü gereğince ücret hesabını gösterir imzalı ücret pusula düzenleyerek bu belgenin çalıştırılan personele verilip verilmediği, e) Kuruluşta, aylık ücretle çalıştırılan personele usulüne uygun bordro; G.V.K. 94 üncü maddesi kapsamında olan ödemelerde ise usulüne uygun gider pusulası düzenlenip düzenlenmediği; yapılan bu maaş veya ücret ödemeleri nedeniyle vergi tevkifatı yapılarak ilgili kuruma yatırılıp yatırılmadığı, f) Dernekler Kanunu’nun 29 uncu maddesinde belirtilen ad, işaret ve sembollerin kullanılıp kullanılmadığı, g) Kamu yararına çalışma niteliği bulunan derneklerin yöneticileri ve denetçileri ile bu derneklerin şube başkanlarının; Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında görev alanlarının mal bildiriminde bulunup bulunmadıkları, h) Defterlerinde ve diğer kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçeden başka bir dilin kullanılıp kullanılmadığı, ı) Kuruluşun, yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilmekte olan ücretler ve her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile kuruluşun hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının genel kurul tarafından tespit olunup olunmadığı, j- Kuruluşun, üst kuruluşunun genel kurulunda en az üç üye ile temsil olunup olunmadığı ve bu temsilcilerin kuruluşun genel kurulunda seçilmiş olup olmadığı, k) Kuruluşun, kurulma işlemi sırasında aranılan nitelikleri kaybedip kaybetmediği, l) 2847 Sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun’la kurulmuş olan kuruluşun iş ve işlemlerinin ayrıca bu Kanunun hükümlerine de uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, m)3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun’la kurulmuş olan teşekkülün iş ve işlemlerini İçişleri Bakanlığınca onaylanmış statüsünde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, n-) Kuruluşun siyasi partilere maddi yardımda bulunup bulunmadığı, o) Kuruluşun, spor kulübü veya gençlik kulübü yada gençlik ve spor kulübü adını almış ve bu faaliyetlerde bulunmayı amaçlamış olması durumunda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilip ettirilmediği ile Dernekler kanununun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hususlarda 08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği” hükümlerine uyulup uyulmadığı, p)Kuruluşun iş ve işlemlerinde Dernekler Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın yukarıda belirtilenler konular dışındaki emredici hükümlerine uyulup uyulmadığı, Hususlarında inceleme yapılır.

 	 Denetimde yararlanılacak mevzuat

MADDE 40- (1) Denetimde yararlanılacak mevzuat aşağıda belirtilmiştir. a) Kanunlar; -5253 sayılı Dernekler Kanunu -4721 sayılı Türk Medeni Kanunu -5326 sayılı Kabahatler Kanunu -5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun -1606 Sayılı Bazı Dernek Ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç Ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun -2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu -3335 Sayılı Uluslar Arası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun -2847 Sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun -3628 Sayılı Mal Bildirimi, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu -6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, -213 sayılı Vergi Usul Kanunu, -5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, -506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, -4857 sayılı İş Kanunu - 7201 sayılı Tebligat Kanunu

      -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

b)Yönetmelikler; -Dernekler Yönetmeliği -İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği -Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik -Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği -Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik -Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik -Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

c) Yönergeler; -İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Görev ve Çalışma Yönergesi

d) Tebliğler; -2005/1 sayılı Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ.

		-2005/2 sayılı Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı,Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.

-2006/1 sayılı Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ -2007/2 sayılı Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş Ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler İle Bu Defterlerin Şekli Hakkında Tebliğ. -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Gider pusulaları) - Gelir Vergisi Genel Tebliği(Gıda Bankacılığı) -Kurumlar Vergisi Genel Tebliği(Derneklerin Vergilendirilmesi) -Tahsilat Tebliği(İdari Para Cezaları)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.