FANDOMDestekleme HizmetleriEdit

Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi ProgramıEdit

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri Ve Yatırım SüresiEdit

Programın yatırım konuları :Edit

Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar. a) Anıza direkt ekim makinesi b) Arıcılık makine ve ekipmanı c) Balya makinesi ç) Bireysel basınçlı sulama sistemi kurulması d) Canlı balık nakil tankı e) Çayır biçme makinesi f) Çeltik fide dikim makinesi g) El traktörü ğ) File sistemi kurulması h) Biçer Bağlar ı) Hububat harman makinesi i) Lazerli tesviye aleti j) Mısır hasat tablası k) Mibzer l) Motorlu tırpan m) Pamuk toplama makinesi n) Pancar söküm makinesi o) Patates söküm makinesi ö) Pülverizatör p) Rüzgar makinesi r) Sap parçalama makinesi s) Sap toplamalı saman makinesi ş) Silaj makinesi t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ü) Gübre Dağıtma makinesi v) Taş toplama makinesi y) Diskaro-Goble z) Yem hazırlama makinesi aa) Zeytin hasat makinesi bb) Koyun kırkma makinesi cc) Tambur filtre


Programın uygulama illeri:Edit

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilir.

Yatırımların tamamlanma süresiEdit

(1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı ve test işlemlerinin bitirilmesi ve İl proje Yürütme Birimince tespiti en geç 30 gün içerisinde tamamlanır.

Başvuruları kabul edilen basınçlı sulama tesislerinin mal alımı iki ay içinde gerçekleştirilecek, montaj ve tarlada basınç testleri de dahil bütün işlerinin bitirilmesi için gerekli toplam süre 3 (üç) ayı geçmeyecektir. Bu sürede bitirilmeyen veya basınç testi uygulanmayan işler yapılmamış sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz. Söz konusu işler için verilen bu süreler kesinlikle uzatılamaz.

(2)Program 01/12/2010 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

Başuracak Kişi Ve KuruluşlarEdit

(1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen her bir mal grubuna ait başvurular gerçek ve tüzel kişiler,

b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili makine ve ekipman alımına başvurabilir.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

(1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üyeleride istenilen şartları taşıyorsa gerçek kişi olarak başvuruda bulunabilir.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz.

(5) Başvuru sahiplerinin, KKYDP kapsamında ekonomik ve/veya makine ekipman alımlarıyla ilgili hibe desteğinden daha önce yararlanıp yararlanmadığı hususu başvuru değerlendirme kriteri olarak puanlamada dikkate alınır.

(6) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.


Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri

(1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’ yi geçemez.

(3)Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’ yi geçemez.

(4) Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(5) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Ve Karşılanmayacak GiderlerEdit

Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Giderler Nelerdir?

(1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşması durumunda aşan kısım ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Gerçek ve tüzel kişilere ait bireysel basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurular kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur. Proje Kaynaklarından Karşılanamayan Giderler Nelerdir?

(1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine, ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

h) İkinci el / kullanılmış mal alım giderleri.

I) Eğitim giderleri.

2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması , yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, trafo,depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Debisi yeterli olmak ve gerekli yasal izinler alınmak koşulu ile aynı kuyudan birden fazla basınçlı sulama başvurusu yapılabilir.

BAŞVURU SÜRECİ ve ŞEKLİ Başvuru Zamanı: İlgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak kırkbeş gün içerisinde(1 Mayıs 2010 tarihine kadar) il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuz günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi:

(1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4)Yatırımcılar, Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak Yerler:

Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılır.

Başvuru Şekli:

(1) Başvurular bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımları basınçlı sulama tesislerini gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formuna uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, tek nüsha olarak elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.

(3) Başvurular aşağıdaki tabloda belirtilen formata göre kodlanacaktır.

(4) Başvurular tablo 1‘e uygun olarak listelenecektir.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1. Makine-Ekipman Bilgi Formu

2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir

3. Teknik Şartname

4. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge

5. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura

6. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:

1.Garanti Belgesi

2.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)

3.Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 14 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)

4. İthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi

5.Teknik Özellik Belgesi

6.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Başvuru Değerlendirme Kriterleri(Örnek)


Başvuru sahibi:........................... Başvuru No: ...............................

EL TRAKTÖRÜ

Kriterler Puan Referans

Puan Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin

Şirketler 15 5 Bireyler 10

Tarımsal amaçlı kooperatifler,birlikler ve bunların üst birlikleri 15

2-Uygulama Yeri

İl-İlçe belediye sınırları içinde 10 5

Belde-Köy sınırları içinde 10

3- Başvuru sahibinin arazi varlığı

2-10 Dekar 20 20


11-20 Dekar 15 21-30 Dekar 10 30 Dekardan fazla 5 4- Başvuru sahibinin meyve arazisi 2-5 Dekar 25 25 6-15 Dekar 20 16-20 Dekar 15 20 Dekardan fazla 10 5- Başvuru sahibinin sebze arazisi 2-5 Dekar 20 20 6-15 Dekar 15 16-20 Dekar 10 20 Dekardan fazla 5 6- Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu Hibeden yararlandı 10 0 Hibeden yararlanmadı 10 TOPLAM PUAN 100

EK-7 Afet İhbar Formu

AFET TESBİT FORMU

İl Adı ---- İlçe Adı ---- Köy Sayısı ---- Çiftçi Sayısı ---- Afet Tarihi ---- Afet Nevi ---- Zarar gören alan (Da) ---- Ürün ---- Depolanmış tarımsal ürün ---- Hayvan ---- Cinsi -----

Zarar %

Afet İhbar FormuEdit

Mersin ---- Yenişehir ---- 2 ---- 45 ---- 07/04/2010 ---- Dolu ---- 600 ---- Portakal ---- - ---- - ---- - ---- 50-70

Mersin ---- Yenişehir ---- 2 ---- 27 ---- 07/04/2010 ---- Dolu ---- 354 ---- Limon - ---- - ---- - ---- 50-70

Mersin ---- Yenişehir ---- 2 ---- 64 ---- 07/04/2010 ---- Dolu ---- 750 ---- Bağ - ---- - ---- - ---- 40-50

Mersin ---- Yenişehir ---- 1 ---- 3 ---- 07/04/2010 ---- Dolu ---- 30 ---- Zeytin - ---- - ---- - ---- 20

Mersin ---- Yenişehir ---- 2 ---- 5 ---- 07/04/2010 ---- Dolu ---- 23 ---- Nar - ---- - ---- - ---- 20

Mersin ---- Yenişehir ---- 2 ---- 2 ---- 07/04/2010 ---- Dolu ---- 25---- incir - ---- - ---- - ---- 30İlçemize bağlı Turunçlu,Karahacılı,Emirler ve İnsu Köylerinde 07/04/2010 tarihinde Dolu afeti meydana gelmiştir.

İlçe Müdürlüğümüzce 07/04/2010 tarihinde Dolu afeti meydana gelen yerlerdeki meyve bahçelerinde ön hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. 07.04.2010 tarihinde saat 14.00-14.30 ‘da dolu yağışı sebebiyle çiçeklenme döneminde bulunan limon,portakal,zeytin,nar ve incir ağaçları ile çiçek öncesi dönemdeki bağlar zarar görmüştür. Afetten Meyve bahçeleri zarar gören çiftçilerin; 2090 sayılı Afet Kanunu, 27/08/2006 tarih ve 26272 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik” ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 23/11/2006 tarih ve 250 10 07 12 – 3103-84389-038612 sayılı Genelge hükümlerine göre, İlçe Müdürlüğümüze müracaat etmeleri için gerekli duyuru ve çalışmalara başlanmıştır. Dilekçe veren ve tespit için müraacatta bulunan çiftçilerin ekilişlerinde meydana gelen kesin hasar İlçe hasar tespit komisyonumuzca yapılacaktır.

Hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. 19/04/2010

Hayvancılık desteklemeleriEdit

Anaç Sığır Desteklemeri,Buzağı Desteklemeleri,Anaç Manda DesteklemeleriEdit

2009/44 Sayılı Tebliğin ilgili maddesi gereğince yetiştiricilerimize ait destekleme işlemleri İlçe Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup,destekleme işlemleri için gerekli evraklar İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Süt DesteklemeleriEdit

2009/44 sayılı Tebliğin 9. maddesi f/1 bendi gereğince 2009 yılı Süt Desteklemelerinden yararlanacak olan yetiştiricilerimize ait işlemler İlçe Müdürlüğümüzce bitirilmiş olup, destekleme işlemleri için gerekli evraklar İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Koyun Keçi DesteklemeleriEdit

2009/44 Sayılı Tebliğin ilgili maddesi gereğince yetiştiricilerimize ait destekleme işlemleri İlçe Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup,destekleme işlemleri için gerekli evraklar İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir.

S19 Brucella Aşı DesteklemeleriEdit

2009/44 Sayılı Tebliğin ilgili maddesi gereğince yetiştiricilerimize ait destekleme işlemleri İlçe Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup,destekleme işlemleri için gerekli evraklar İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir.


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Makina Ekipman Desteğinden Yararlanacak Üreticiler ListesiEdit

1 FEDAİ KOÇAK 39970398480 313. 60712 3.950,00 1.975,00

YENİŞEHİR ÇUKURKEŞLİK 8.860,00 95

2 AZİM IŞIKLI 20867035236 313. 60652 4.600,00 2.300,00

YENİŞEHİR DEĞİRMENÇAY 16.726,00 90

3 OSMAN GÖK 38869435152 313. 60711 3.300,00 1.650,00

YENİŞEHİR ÇUKURKEŞLİK 14.260,00 90

4 DURAN PATACI 42190325242 313. 60010 3.950,00 1.975,00

YENİŞEHİR TURUNÇLU 55.627,00 55

5 FAHRETTİN BALLI 23500947460 315. 60977 11.350,00 5.675,00

YENİŞEHİR DEĞİRMENÇAY 5.880,00 2.320,00 95

6 LÜTFİ ATA 25015897490 315. 60650 7.760,00 3.880,00

YENİŞEHİR İNSU 3.180,00 2.640,00 95

7 MEHMET KARAGÖZ 16259188864 315. 61520 11.350,00 5.675,00

YENİŞEHİR DEĞİRMENÇAY 2.880,00 2.400,00 95

8 NİMET AKGÜL 18257125772 315. 60269 4.650,00 2.325,00


YENİŞEHİR KOCAVİLAYET 3.620,00 3.000,00 95

9 NURİ BABAN 20252055764 315. 60834 11.350,00 5.675,00

YENİŞEHİR DEĞİRMENÇAY 5.666,00 3.100,00 95

10 VELİ YAĞMURKAYA 22444982612 315. 60064 8.850,00 4.425,00

YENİŞEHİR DEĞİRMENÇAY 41.600,00 4.040,00 90

11 ALİ ÇOK 18896200902 315. 60022 10.800,00 5.400,00 YENİŞEHİR

DEĞİRMENÇAY 15.400,00 3.530,00 85

12 VELİ BOZ 17495147738 315. 60232 6.210,00 3.105,00

YENİŞEHİR EMİRLER 11.520,00 3.000,00 85

13 MUSTAFA OLUR 20417050290 315. 61376 5.500,00 2.750,00

YENİŞEHİR DEĞİRMENÇAY 3.120,00 0,00 75

14 AHMET ERENŞENEL 19061095450 315. 61551 5.500,00 2.750,00

YENİŞEHİR DEĞİRMENÇAY 8.220,00 0,00 65

15 MEHMET ALİ KAYA 49813558452 315. 61387 10.850,00 5.425,00

YENİŞEHİR UZUNKAŞ 38.900,00 4.120,00 65

16 MEHMET KOZ 20348052554 315. 60207 11.350,00 5.675,00

YENİŞEHİR DEĞİRMENÇAY 13.800,00 0,00 65

17 MEHMET TOK 16757172556 315. 61545 2.300,00 1.150,00

YENİŞEHİR KARAHACILI 11.917,00 0,00 65

18 MUSTAFA ÖZTÜRK 44908234532 315. 60082 6.200,00 3.100,00

YENİŞEHİR KARAHACILI 14.716,00 0,00 65

19 OKTAY TÜRKMEN 33142625916 325. 60475 810,00 405,00 YENİŞEHİR

ÇAMAK 9.053,00 95

20 ÜMİT ÇELİK 40432383074 325. 60674 810,00 405,00 YENİŞEHİR

ÇUKURKEŞLİK 7.438,00 90

21 ŞEMSİ ÇELİK 40435382920 325. 60713 810,00 405,00 YENİŞEHİR

ÇUKURKEŞLİK 12.565,00 85 66.125,00KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI


KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ


DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: 2011/10)


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, Kırsal Kalkınma Planı ve 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1409 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;


a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,


b) Genel müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,


c) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,


ç) İl müdürlüğü: İl tarım müdürlüğünü,


d) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan ve izleyen birimi,


e) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,


f) Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını,


g) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,


ğ) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,


h) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,


ı) Ödeme icmali: Ödeme talep belgelerine göre il müdürlüğünce hazırlanarak, Genel Müdürlüğe gönderilen icmali,


i) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Uygulama Birimleri


Genel müdürlük


MADDE 5 – (1) Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından uygun görülen ödemelerin yapılmasını sağlar.


(2) Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.


(3) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.


İl müdürlüğü


MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.


İl proje yürütme birimi


MADDE 7 – (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:


a) Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur.


b) Başvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını, uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleşen işlerin ödeme çalışmalarını yürütür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi


ve Kuruluşlar ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler


Programın Yatırım Konuları


MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki 35 adet yatırım konularını kapsar.


a) Anıza direkt ekim makinesi


b) Arıcılık makine ve ekipmanı


c) Balya makinesi


ç) Basınçlı sulama sistemi kurulması


d) Canlı balık nakil tankı


e) Çayır biçme makinesi


f) Çeltik fide dikim makinesi


g) El traktörü


ğ) File sistemi kurulması


h) Biçer bağlar


ı) Hububat harman makinesi


i) Lazerli tesviye aleti


j) Hasat tablası


k) Mibzer


l) Motorlu tırpan


m) Pamuk toplama makinesi


n) Pancar söküm makinesi


o) Patates söküm makinesi


ö) Pülverizatör


p) Rüzgar makinesi


r) Sap parçalama makinesi


s) Sap toplamalı saman makinesi


ş) Silaj makinesi


t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı


u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı


ü) Gübre dağıtma makinesi


v) Taş toplama makinesi


y) Diskli tırmık


z) Yem hazırlama makinesi


aa) Zeytin hasat makinesi


bb) Koyun kırkma makinesi


cc) Tambur filtre


çç) Su ürünlerinde buzlama makinesi


dd) Balıkçı gemilerinde soğuk depo


ee) Su ürünleri için kuluçka dolabı


Programın uygulama illeri


MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilir.


Yatırımların tamamlanma süresi


MADDE 10 – (1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve İl Proje Yürütme Birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 60 gündür.


Başvuracak kişi ve kuruluşlar


MADDE 11 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;


a) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,


b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,


c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.


(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.


Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler


MADDE 12 – (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilir.


(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar.


(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.


(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz.


(5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları


Hibe desteği oranı


MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.


(2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.


(3) Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.


(4) Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.


(5) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.


Proje kaynaklarından karşılanacak giderler


MADDE 14 – (1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.


(3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşması durumunda aşan kısım ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.


(4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.


(5) Gerçek ve tüzel kişilere ait basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurular kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.


(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.


(7) Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.


(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.


Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler


MADDE 15 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:


a) Her türlü borç ödemeleri,


b) Faizler,


c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,


ç) Kur farkı giderleri,


d) Makine ve ekipman kira bedelleri,


e) Nakliye giderleri,


f) Bankacılık giderleri,


g) Denetim giderleri,


ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,


h) İkinci el mal alım giderleri,


ı) Eğitim giderleri.


(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. DSİ, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilir. Kişilere ait kuyulara sadece bir başvuru yapılabilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı


Başvuru zamanı


MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak kırkbeş gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuz günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.


Başvuracaklara sağlanacak bilgi


MADDE 17 – (1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler.


(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.


(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.


(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler.


(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.


Başvurulacak yerler


MADDE 18 – (1) Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılır.


Başvuru şekli


MADDE 19 – (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.


(2) Başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.


Başvuruların uygunluk açısından incelenmesi


MADDE 20 – (1) Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirilmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.


(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine iade edilir.


(3) Başvuruların incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır.


Değerlendirme nihai kararı


MADDE 21 – (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.


(2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiş yedek listeden yatırımcılar belirlenir.


(3) İl Proje Yürütme Birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır.


(4) Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine ilave ödenek gönderilmesi ve illere ayrılan ödeneklerden artan para miktarı olması durumunda değerlendirme aşamasında onayı alınmış yedek listedeki yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılır.


(5) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.


Değerlendirme sonuçlarının açıklanması


MADDE 22 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde incelenerek değerlendirilir, değerlendirme kriterlerine göre asıl, yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine on gün içersinde tebliğ edilir.


ALTINCI BÖLÜM


Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi


Hibe sözleşmesi


MADDE 23 – (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden on gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayınlanan uygulama rehberinde yer alır.


(2) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.


(3) Süresi içersinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Bu yatırımcıların ve hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiş yedek listeden hibe desteği almaya hak kazanan yeni yatırımcı/yatırımcılar belirlenir.


Hibenin nihai tutarı


MADDE 24 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve başvuruda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar.


(2) Hibe miktarları, bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.


Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi


MADDE 25 – (1) Başvuru sahibinin, hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.


(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.


(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.


Uygulamaların izlenmesi


MADDE 26 – (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.


(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.


(3) Gerektiğinde, proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir.


Satın alma usul ve esasları


MADDE 27 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.


(2) Mal alım tutarının 25.000 TL ve altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje başvurusunda belirtilen ve uygun görüş verilen mal bedelini aşmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir.


(3) Mal alım tutarının 25.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda;


a) Öncelikle, en az üç geçerli teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayanlardan en düşük teklifi veren teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.


b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.


(4) Ticari teamüller kapsamında bu Tebliğe göre yapılacak mal alımlarının satın alma usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar ve örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayımlanacak satın alma el kitabında belirtilir.


Hibe desteği ödeme talebi


MADDE 28 – (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.


(2) Mal alımı faturası ve başvuru sahibinin ödemeye ilişkin banka dekontunun tarihleri, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Başvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, IBAN numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder.


(3) İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağını, basınçlı sulama tesislerinde ise basınç testi ve kabul tutanağını 45 gün içerisinde düzenler. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.


(4) İl müdürlüğü ödeme belgelerini; hibe sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol ettikten sonra ödeme icmallerini ve internet ortamında oluşturulmuş veri tabanı girişlerini onaylayarak Genel Müdürlüğe gönderir. Gönderilecek onaylı ödeme icmal ve sistem çıktıları birbirleri ile uyumlu olmalıdır.


Uygulama sorumluluğu


MADDE 29 – (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.


(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.


Hibe desteği ödemeleri


MADDE 30 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.


(2) Genel Müdürlükçe, il müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme icmallerine göre başvuru sahibinin belirttiği yüklenicilere ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilir.


(3) Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.


(4) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince ödemeyle birlikte yüklenici ve yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğünce internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.


Projeden sağlanan malların mülkiyeti


MADDE 31 – (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.


YEDİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Denetim


MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.


(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.


Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar


MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ gereği, makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi, satın alma el kitabı ve genelgeler yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.


Yürürlük


MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI


KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN


DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: 2011/9)


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, Kırsal Kalkınma Planı ve 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1409 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;


a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,


b) Genel müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,


c) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,


ç) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal olarak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,


d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,


e) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,


f) İl müdürlüğü: İl tarım müdürlüğünü,


g) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il tarım müdürlüğü, il bayındırlık ve iskan müdürlüğü, il özel idaresi, il sanayi ve ticaret müdürlüğü, il çevre ve orman müdürlüğü, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odası, ziraat odası başkanlığı ile proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş en fazla dokuz kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan hibe başvurularını değerlendiren komisyonu,


ğ) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından ve biten projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten il müdürlüğü elemanları ile gerektiğinde diğer kamu kurumu elemanlarının görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi,


h) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,


ı) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularını, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlendiren ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyonu,


i) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını,


j) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,


k) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,


l) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,


m) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,


n) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,


o) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim edilen raporu,


ö) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu,


p) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu,


r) Toplu basınçlı sulama sistemi: Aynı su kaynağını kullanarak çok sayıda tarım işletmesine hizmet veren, sulama suyunu, kaynaktan hidrantlara kadar belirli basınç altında ileten sulama sistemlerini,


s) Avan proje: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,


ş) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntıyı içeren projeyi,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri


Genel müdürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Genel Müdürlük sorumludur. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.


(2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları yapar.


İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) Program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına bu Tebliğin 49 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukları idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, izlenmesini, sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.


İl proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl Proje Değerlendirme Komisyonu;


a) Program kapsamında alınan hibe başvurularının il bazında idari uygunluğunu, başvuru sahiplerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm yatırım tekliflerinin nihai puanlarını, değerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar.


b) Başvuruların, Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az beş, en fazla dokuz kişiden oluşturulur.


(2) İl proje yürütme birimi;


a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve biten projelerin beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür. Bu birim; il müdürlüğü elemanları, gerektiğinde diğer kamu kurumu elemanlarının görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur.


b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.


c) İl proje değerlendirme komisyonunda görev alabilir.


ç) Başvuruların hibe sözleşmesine bağlanması aşamasında hibe sözleşmesi ve eklerinin uygunluğunu inceler.


d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla genel müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı


Yatırım Konuları ve Yatırım Süresi


Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı konuları

MADDE 8 – (1) Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar.


a) Ekonomik yatırımlar,


b) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları.


Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları

MADDE 9 – (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;


a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,


b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,


c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,


ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,


d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


e) Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.


(2) Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.


(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.


(4) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.


(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.


(6) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir.


Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları

MADDE 10 – (1) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.


(2) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.


(3) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, mevcut sulama tesislerinin mutlaka daha önceden planlama ve fizibilite raporları oluşturulmalı, projelendirilmeli, başvuru tarihinden önce suyun kullanımına yönelik olarak ilgili kuruluştan uygun görüş alınmalı ve proje başvuruları ile birlikte ibraz edilmelidir.


(4) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmez. Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak malzeme ve ekipman alımlarını içerir.


(5) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımı kapsamında yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.


Uygulama illeri

MADDE 11 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.


Yatırım süresi

MADDE 12 – (1) Yatırım projeleri, 31/7/2012 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Bu süre içinde tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi öz kaynakları ile dört ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler


Ekonomik ve toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.


(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.


(3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.


(4) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;


a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,


b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.


(5) Mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına sadece sulama kooperatifleri bir projeye, köylere hizmet götürme birlikleri ise farklı çalışma sahasında birden fazla projeye tüzel kişilik olarak başvurabilirler.


(6) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile beşinci fıkrasında belirtilen kuruluşların, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.


(7) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile beşinci fıkrasında belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.


Kimler başvuramaz

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinde açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler başvuramaz.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı


Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 15 – (1) Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.


(2) Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.


(3) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.


(4) Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.


(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.


Toplu basınçlı sulama sistemi projeleri yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 16 – (1) Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince; Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı 600.000 Türk Lirasını geçemez.


(2) Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri, hibeye esas proje tutarının %25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumludur. Başvuru sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır, taahhüt edilir ve finans kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyici dokümanlar proje başvurularına eklenir.


(3) Proje toplam tutarının; 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.


(4) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.


ALTINCI BÖLÜM


Proje Giderleri


Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;


a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,


b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,


c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderleri limitinin, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 600.000 Türk Lirası içerisinde kalması,


ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir.


Gider kalemleri

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


(2) Yatırım uygulamalarına ait;


a) İnşaat işleri alım giderlerine,


b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,


hibe desteği verilir.


(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.


(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.


(5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.


(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.


(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.


İnşaat işleri alım giderleri

MADDE 19 – (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.


(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.


(3) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım proje giderlerinin tamamı, inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerle yapılır. Bu kapsamda proje tekliflerinde tüm giderler inşaat işleri alım gideri olarak belirtilir.


(4) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.


(5) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.


(6) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz.


(7) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin altıncı fıkrası gereği işlem görür.


(8) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.


(9) Toplu basınçlı sulama sistemi kapsamındaki proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim yapıları/isale hattı toplam tutarı, hibeye esas inşaat giderinin % 15’ini aşamaz. Sadece su iletim hattını kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.


(10) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.


Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

MADDE 20 – (1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.


(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarında inşaat gideri şartı aranmaz. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım tekliflerinde ise makine ve ekipman alım giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


(3) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.


(4) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.


(5) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.


(6) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımlarını destekleme programına yönelik projeler kapsamında yatırımın bir unsuru olan malzeme ve ekipman ihtiyaçları inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerden sağlanır. Bu kapsamda proje tekliflerinde bu tür alım giderleri inşaat işleri alım gideri olarak belirtilir.


(7) Ekonomik yatırım projelerinde ve toplu basınçlı sulama sistemi projelerine ait enerji nakil hattı, trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. Gerekli ise ayni katkı olarak gerçekleştirilir.


Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin 19 ve 20 nci maddelerinde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:


a) Her türlü borç ödemeleri,


b) Faizler,


c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,


ç) Kira giderleri,


d) Kur farkı giderleri,


e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,


f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,


g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri,


ğ) Bankacılık giderleri,


h) Denetim giderleri,


ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,


i) İkinci el mal alım giderleri,


j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.


(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.


(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.


Ayni katkılar

MADDE 22 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez.


(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında öz kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.


(3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.


(4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.


(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.


YEDİNCİ BÖLÜM


Proje Başvuruları


Başvuru süresi

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir.


Başvuracaklara sağlanacak teknik destek

MADDE 24 – (1) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.


(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.


(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara proje hazırlama sorumluluğu yoktur.


(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilebilir.


(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.


Başvurulacak yerler

MADDE 25 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını projenin gerçekleştirileceği ildeki il müdürlüklerine yaparlar.


(2) İl müdürlükleri tarafından son başvuru tarihine kadar teslim alınan proje başvurularının tamamı, son başvuru tarihini takip eden en geç iki iş günü içinde il proje değerlendirme komisyonuna teslim edilir.


Başvuru şekli

MADDE 26 – (1) Proje başvuruları;


a) Bu Tebliğin 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.


b) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.


c) Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.


(2) Başvurular dosya içinde elden teslim edilir ve başvuru sahibi veya yetkilendirdiği kişinin önünde ekonomik yatırım başvuruları için EK-1a, toplu basınçlı sulama yatırım başvuruları için EK-1b tablosu doldurulur ve kapalı zarfa konulur. Zarfın üzerine projeye ait hibe başvuru formunun fotokopisi yapıştırılır ve başvuru sahibi tarafından imzalanır ve kaşelenir. İl müdürlüğü tarafından başvuru sahibine veya yetkilendirdiği kişiye teslim alma belgesi verilir. Eksik belgeli dosyalar teslim alınmaz.


(3) Kapalı zarfın üzerine "Değerlendirme Oturumundan Önce Açmayınız" ibaresi büyük harflerle yazılır.


(4) Proje başvuru dosyaları hibe başvuru formu, ekleri ve CD’si destekleyici dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı son başvuru tarihine kadar il müdürlüğüne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.


(5) Uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmayan ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular kabul edilmez.


SEKİZİNCİ BÖLÜM


Proje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesi


İl proje değerlendirme komisyonu

MADDE 27 – (1) Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk değerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Başvuruların, tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden il proje değerlendirme komisyonu sorumludur.


(2) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tarafından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme komisyonu en az beş, en fazla dokuz temsilciden oluşur.


(3) İl proje değerlendirme komisyonuna, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik desteğin verilmesi, tabloların düzenlenmesi, proje özetlerinin hazırlanması, verilerin muhafazası gibi konularda çalıştırılması amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.


(4) İl müdürlükleri tarafından son başvuru tarihine kadar teslim alınan başvuru dosyaları son başvuru tarihini takip eden iki iş günü içinde il proje değerlendirme komisyonuna teslim edilir. Son başvuru tarihini takiben bir hafta içerisinde yapılacak ilk toplantıda belirlenen kriterlere göre değerlendirilmeye başlanır. Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç yirmi gün içerisinde tamamlar.


(5) İl proje yürütme biriminden en fazla üç kişi gerek duyulması halinde il proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilebilir.


Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 28 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru evraklarını EK-1a ve EK-1b’de yer alan "Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi"ne göre eksiksiz ve içeriğinin uygun olması yönünden inceler.


(2) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içeriği uygun olan başvurular ve ekleri, bu Tebliğin 29 uncu maddesinde açıklanan, başvuru sahibi ve projenin yeterliliği kriterleri açısından değerlendirmeye alınır.


Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi Ek-2’de yer alan "Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu" kriterlerine göre yapılır.


(2) Bu Tebliğin 28 inci maddesi ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde proje sahipleri tarafından verilmiş hiçbir evrakta düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur. Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen başvurular ön değerlendirmeye alınır.


Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Ekonomik yatırımlara yönelik proje başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapıldığı yerdeki tarımsal üretimle ilişkisi, daha önce hibeden yararlanma, sunulan projenin niteliği ve yatırım yerinin mülkiyeti gibi kriterler göz önüne alınır.


(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri EK-3a’da belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır.


(3) Toplu basınçlı sulama sistemi başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde yatırım konusu, sunulan projenin niteliği, yararlanıcı sayısı, başvuru sahibinin niteliği, dekara maliyet, sulanan alan gibi kriterler göz önüne alınır.


(4) Toplu basınçlı sulama sistemine yönelik proje başvuruları ön değerlendirme kriterleri EK-3b’de belirtilmiştir.


(5) Toplu basınçlı sulama sistemi başvuruları ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olanlar hibe desteğine uygun görülür.


(6) Toplu basınçlı sulama sistemine yönelik proje başvurularında işletme planları istenmediği için genel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirme yapılmaz.


(7) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları için il proje değerlendirme komisyonu tarafından teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi il düzeyinde hibe sözleşmesi akdinden önce ve sonra verilecek ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar açısından ilgili birimlerce incelemeler yaptırılmalı ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanmalıdır.


Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan ve il proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan bu Tebliğin 30 uncu maddesinde açıklanan rapor kapsamında uygun ve yeterli görülen proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve EK-4’de yer alan "Genel Değerlendirme Cetveli" kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;


a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,


b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları,


dikkate alınır.


(2) Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.


(3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:


1 = Çok zayıf,


2 = Zayıf,


3 = Yeterli,


4 = İyi,


5 = Çok iyi.


(4) EK- 4 "Genel Değerlendirme Cetveli"nde yer alan "Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi" kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki olacaktır. Toplam onikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.


(5) EK-4 "Genel Değerlendirme Cetveli"nde yer alan "Bölüm 2. Uygunluk" kriterlerinden asgari yeterli puanı onsekiz olacaktır. Toplam onsekizden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.


(6) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmışbeş ve üzeri puan alan yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.


(7) Yatırım başvurularında ön değerlendirme puanının % 70’i ve genel değerlendirme puanının %30’u toplanarak nihai puan belirlenir ve değerlendirme tamamlanarak genel değerlendirme raporu düzenlenir.


İl proje değerlendirme raporu

MADDE 32 – (1) Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme süreçlerinde incelenmiş tüm yatırım tekliflerine ait il proje değerlendirme komisyonu tarafından genel değerlendirme raporları hazırlanır. Toplu basınçlı sulama başvurularında ön değerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri puan alan başvurular ile ekonomik yatırım başvurularında ön değerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri ve genel değerlendirme kriterlerinden altmışbeş ve üzeri puan alan başvurulara ait değerlendirme raporları ile değerlendirme sonuç tabloları iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.


(2) Başvuru sahiplerine ait başvuru dosyalarının tümü il müdürlükleri tarafından muhafaza edilir. Ancak Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde ilgili dosyaların bir suretini ve/veya elektronik kopyasını il müdürlüğünden ister.


(3) Değerlendirme sonuçları topluca karara bağlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.


Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri

MADDE 33 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Bakanlık onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.


(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur:


a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması,


b) Başvurunun eksik veya belirtilen usul ve esaslara göre uygun hazırlanmaması,


c) Başvuru sahibinin ve ortaklarının uygun şartlara sahip olmaması,


ç) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması,


d) Başvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aşması,


e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması,


f) Projenin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygun olmaması ve/veya yetersiz olması,


g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması,


ğ) Yatırımla ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım yerinin uyumsuz olması,


h) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında kalması,


ı) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın üzerinde olmasına rağmen genel değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında kalması,


i) Yeni yatırım ve tamamlama konularında yatırım yerinin; ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında ise; icraya verilmiş ve mahkemelik olması,


j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek hariç, yatırım yerinin ipotekli olması.


DOKUZUNCU BÖLÜM


Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi


Nihai değerlendirme kararı

MADDE 34 – (1) Değerlendirme raporları ve sonuç tabloları Genel Müdürlükçe incelenerek uygun olan projeler belirlenir.


(2) Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak hesaplanan katsayı ile illerin bütçesi belirlenir.


(3) Genel Müdürlükçe uygun bulunan projeler içerisinden ilin bütçesine göre programa alınacak projeler tespit edilir. Bu tespit yapılırken; program kapsamında önceki dönemlerde uygulanan projelerin ürün bazındaki konuları, sayıları, uygulama yerleri ve teklif edilen projelerin nihai puanları dikkate alınır. Ancak programa alınacak proje sayısının %10’u oranında Bakanlıkça belirlenen ve uygulanmasında yarar görülen projelere öncelik verilir.


(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.


(5) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.


Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 35 – (1) Değerlendirmenin onaylanmasından sonra, kesin kararı Genel Müdürlük il müdürlüklerine yazılı olarak bildirir.


(2) İl müdürlükleri kendilerine iletilen nihai değerlendirme kararını, başvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ eder.


Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması

MADDE 36 – (1) Başvuru aşamasında, tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sahipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatbikat projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.


(2) Başvuru son tarihi ve nihai değerlendirme kararının bildirimi arasında geçen sürede oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması aşamasında proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.


(3) Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden olamaz. Ancak, hibeye esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider kalemleri arasındaki değişiklikleri içerebilir.


(4) Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sahibinin bu miktar işi ayni olarak hibe desteği dışında % 100 kendisinin gerçekleştirmesi koşuluyla kabul edilebilir.


Hibe sözleşmesi

MADDE 37 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvuru sahibi arasında akdedilir.


(2) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.


(3) Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.


(4) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden altmış gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamayan veya hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayamayan yatırımcıların proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.


(5) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ve ekleri il müdürlüklerince incelenir ve uygun bulunursa hibe sözleşmesi imzalanır.


Hibe sözleşmelerinde teminat alınması

MADDE 38 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının %10’u tutarında süresiz banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının % 5’ini il müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından kesin teminat mektuplarının teyidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir.


(2) Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’nundan az olmamak kaydı ile birden fazla bankadan kesin teminat mektubu alınabilir.


(3) Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben yatırımcının, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir.


(4) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.


Hibe sözleşmesi akdi

MADDE 39 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir adedi ve ekleri il müdürlüğünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.


Hibenin nihai tutarı

MADDE 40 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.


(2) Hibe miktarı, bu Tebliğin 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.


Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 41 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri yapmama ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.


(2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı halinde talep etmeleri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.


ONUNCU BÖLÜM


Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler


Proje uygulamalarının izlenmesi

MADDE 42 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyle hibe sözleşmesi hükümlerine göre projeyi uygulamaya başlar.


(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince yapılır. Gerek duyulması halinde, ilgili kamu kurumu elemanları ile takviye yapılabilir.


(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.


(4) Yatırımcılar, proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını üç ayda bir il müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Nihai rapor ile birlikte ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.


(5) Proje uygulamalarının Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel Müdürlük bir hafta içerisinde bilgilendirilir.


(6) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin fesih işlemini başlatır.


Satın alma ve uygulama sözleşmeleri

MADDE 43 – (1) Yatırımcılar, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları inşaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.


(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hakediş tutarları, hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamaz.


(3) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce il müdürlüğüne verirler. Yatırımcılar, ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır.


(4) İl müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini beş iş günü içerisinde inceler, ihalenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı olarak bildirilir ve ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı yatırımcıya iade edilir.


(5) Satın alma işleminin il müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatırımcılar, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.


(6) İl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulunmaması durumunda, yatırımcı satın alma işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.


(7) Yatırımcılar, sipariş mektupları ile imzalanan uygulama sözleşmelerinin aslı ve suretini, il proje yürütme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilir.


(8) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini inceler.


Proje harcamalarının kontrolü

MADDE 44 – (1) Yatırımcılar, satın alınan inşaat, makine ve ekipman alım işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra uygulama sözleşmelerinde belirtilen dönemlerde düzenlenen ödeme taleplerini ekleri ile birlikte il müdürlüğüne teslim ederler.


(2) İl Müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri onbeş gün içerisinde mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onayladıktan sonra, yatırımlarla ilgili ödeme icmal tabloları Genel Müdürlüğe gönderilir.


(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme tutarı da hibeye esas proje tutarının % 20’sinden az olamaz.


Ödemeler

MADDE 45 – (1) Genel müdürlük tarafından internet ortamında oluşturulmuş veri tabanına il müdürlüklerince girişleri yapılan ve Genel Müdürlükçe uygun görülen hakedişler yüklenicinin hesabına aktarılır.


(2) Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından belgelendirmek suretiyle yerine getirilmiş olması gereklidir.


(3) Asıllarına uygunluğu onaylanmış ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü tarafından muhafaza edilir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili ekleri incelenmek üzere ister.


(4) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve teminat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılır.


(5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince yüklenicilerden her ödemede yatırımcılardan ise teminatın iadesi aşamasında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.


Proje hesapları

MADDE 46 – (1) Yatırımcı, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait kayıtları düzenli tutmak ve saklamakla yükümlüdür.


Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler

MADDE 47 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir mücbir sebep söz konusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında mevzuata uygun olarak değiştirilebilir.


(2) Proje değişiklikleri satın alma öncesinde ve sonrasında teknik gereklilik hallerinde yapılabilir. Satın alma işleminden sonra yapılacak değişiklikler için Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır. Proje değişiklikleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artışı öngöremez.


(3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra mücbir sebep olmadıkça yatırım yeri değiştirilemez ve değerlendirme kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değişiklikleri içeremez. Projenin konusu ve amacı ise hiç bir şekilde değiştirilemez. Yer değiştirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı onayı alınması gerekir.


Bütçe içi değişiklikler

MADDE 48 – (1) Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas proje tutarında bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla satın alma işleminden önce bir kez yapılabilir.


(2) Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz.


(3) Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla % 20’si oranında değişiklik gerçekleştirilebilir.


(4) Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, yatırımcı bütçe değişikliği talebini gerekçeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe revizyonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna işlenir.


(5) Bütçe içi değişiklikler ayni katkıyı kapsamaz.


Uygulama sorumluluğu

MADDE 49 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.


(2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünden, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.


Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti

MADDE 50 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremez.


(2) Hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman ve malzemelerin mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje yatırımının bitiminden sonraki beş yıl içerisinde değiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.


ONBİRİNCİ BÖLÜM


Denetim ve Cezai Hükümler


Denetim

MADDE 51 – (1) Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.


Cezai hükümler

MADDE 52 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.


(2) Bu kanunla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.


ONİKİNCİ BÖLÜM


Son Hükümler


Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler yayımlanır. Bu yayımlar Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirler.


Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.EK- 1a

EKONOMİK YATIRIM BAŞVURULARI İÇİN

İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ


No

KONTROL EDİLECEK BELGELER

VAR/YOK

1

V. Etap (2011/… No’lu Tebliğ) formatına uygun doldurulmuş başvuru formu, ekleri bir takım olarak ve ayrıca CD ortamında sunulmuştur

2

Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru beyanı imzalanmıştır.

3

Ortaklık varsa; formu ortaklar tarafından imzalanmıştır.

4

Başvuru formunun sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanmıştır.

5

Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge eklenmiştir.

6

Başvuru sahibi kuruluşun ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış tüzük veya ana sözleşmesi eklenmiştir.

7

Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi ve Faaliyet Belgesi eklenmiştir.

8

Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı eklenmiştir.

9

Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri eklenmiştir.

10

Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir.

11

İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi eklenmiştir.

12

Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi eklenmiştir.

13

Başvuru sahibinin kar-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları eklenmiştir (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).

14

Proje bütçesi, EK-1 tablosuna göre hazırlanmıştır.

15

Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri EK-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır.

16

Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri EK-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır.

17

Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı EK-1.4 tablosuna göre hazırlanmıştır.

18

Gider gerekçeleri EK-2 tablosuna göre hazırlanmıştır.

19

Finansman kaynakları EK-3 tablosuna göre hazırlanmıştır.

20

Tahmini iş takvimi EK- 4 tablosuna göre hazırlanmıştır.

21

Yatırım işletme planı dosyası EK- 5 formatına göre hazırlanmıştır.

22

Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi eklenmiştir.

23

Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı eklenmiştir.

24

Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/ kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis belgesi eklenmiştir.

25

Faal olan tesise ait hibe başvuruları için üretim izin belgesi eklenmiştir.

26

Faal olan tesise ait hibe başvuruları için kapasite raporu veya ekspertiz raporu eklenmiştir.

27

Faal olan tesise ait hibe başvuruları için yapı kullanma izin belgesi eklenmiştir.

28

Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi eklenmiştir.

29

Yatırım yerinin icralı, davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı eklenmiştir.

30

Yeni ve tamamlama konusunda yatırım yerinin (Organize Sanayi Bölgesi, İhtisas Küçük Sanayi Sitesi hariç) ipotekli ve şerhli olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge eklenmiştir.

31

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda; yatırım yeri ipotekli ise, ilgili bankadan alınan olumlu görüş yazısı eklenmiştir.

Not 1: Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.


Not 2:Proje konusuna göre belgelerin karşılığı mutlaka var-yok olarak yazılacaktır. Proje konusuna göre eksik belgeli başvurular teslim alınmayacaktır.


Not 3: 31. madde de yer alan ipotek, sadece bankaların yatırım faaliyeti gereği olarak kullandırdığı kredi nedeniyle konulan ipoteği ifade eder.
EK- 1b

TOPLU BASINÇLI SULAMA YATIRIM BAŞVURULARI İÇİN

İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

No

KONTROL EDİLECEK BELGELER

VAR/YOK

1

V. Etap (2011/… No’lu Tebliğ) formatına uygun doldurulmuş başvuru formu, ekleri bir takım olarak ve ayrıca CD ortamında sunulmuştur

2

Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru beyanı imzalanmıştır.

3

Başvuru formunun sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanmıştır.

4

Başvuru sahibi kuruluşun resmi tescil belgesi, tüzük veya ana sözleşmesi eklenmiştir.

5

Yatırım için yetkili kurul kararı eklenmiştir.

6

Başvuru sahibine ait yetkilendirme kararı eklenmiştir.

7

Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri eklenmiştir.

8

Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir.

9

İnşaat metraj ve keşif özeti eklenmiştir.

10

İnşaat teknik şartnamesi eklenmiştir.

11

Proje bütçesi, Ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır.

12

İnşaat işleri alım giderleri Ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır.

13

Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı Ek-1.4 tablosuna göre hazırlanmıştır.

14

Gider gerekçeleri Ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır.

15

Finansman kaynakları Ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır.

16

Tahmini iş takvimi Ek- 4 tablosuna göre hazırlanmıştır.

17

Avan veya tatbikat projesi eklenmiştir.

18

SAT raporu eklenmiştir.

19

Su ve toprak analiz raporları eklenmiştir.

20

İnfiltrasyon tutanağı eklenmiştir.

21

Mülkiyet haritası eklenmiştir.

22

Kuyu karakteristikleri eklenmiştir.

23

Su tüketim hesapları eklenmiştir.

24

Şebeke planı eklenmiştir.

25

Doğrusal programlama çıktıları eklenmiştir.

26

Boru döşeme planı eklenmiştir.

27

Profiller eklenmiştir.

28

Sanat yapıları projesi eklenmiştir.

29

Tutanaklar ve analizler eklenmiştir.

30

Malzeme ocakları krokisi eklenmiştir.

31

Metraj listesi eklenmiştir.

32

Yaklaşık maliyet cetveli eklenmiştir.

33

Ekonomik analiz hesapları eklenmiştir.

Not 1 : Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

Not 2 : Belgelerin karşılığı mutlaka var-yok olarak yazılacaktır. Eksik belgeli başvurular teslim alınmayacaktır


Not 3 : Avan projelerde 18,20,25,26,27’ncu maddelerde yer alan belgeler istenmez.EK-2

EKONOMİK VE TOPLU BASINÇLI SULAMA YATIRIMLARI İÇİN

BAŞVURU SAHİBİ VE PROJENİN UYGUNLUK

DEĞERLENDİRME TABLOSU

KONTROL EDİLECEK KRİTERLER

EVET

HAYIR

1

Başvuru sahibi bu tebliğin ilgili maddelerine haizdir.

2

Başvuru konusu hibe desteği verilecek yatırım konularına uygundur.

3

Başvuru formu ve ekleri yatırım projesi, iş planı, proje bütçesi, ayrıntılı bütçe tabloları birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir.

4

Proje bütçesinde hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında ekonomik yatırımlar için 150.000 TL, tüzel kişilik başvurularında ise ekonomik ve toplu basınçlı sulama başvurularında 600 000 TL’yi aşmamaktadır.

5

Hibe desteği tutarı, ekonomik yatırımlar için hibeye esas proje tutarının %50’sini, toplu basınçlı sulama yatırımları için %75’ini aşmamaktadır.

6

Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır.

7

Ekonomik yatırımlarda idari kısımlarla ilgili harcamalar; hibeye esas inşaat giderinin % 20’sini aşmamaktadır.

8

Toplu basınçlı sulama projelerinde su kaynağı ile proje alanı arasındaki isale hattı toplam tutarı, hibeye esas inşaat giderinin %15’ini aşmamaktadır.

EK-3a

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

('Ekonomik yatırımlar için)'

'Kriterler'

Puan

Referans

Puan'

Projenin

Aldığı Puan'

1- Başvuru sahibinin niteliği'

Bireysel başvurular

15

8

Genç çiftçi, kadın çiftçi, özürlü, eğitim el sanatları Eğt. Merk. Belgeli bireysel başvurular

10

Şirket başvuruları

12

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler

14

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birliklerin üst örgütleri

15

2- Yatırım yerinin karakteristiği

İl ve büyükşehir belediye sınırları içinde olması

15

4

İlçe ve belde belediye sınırları içinde olması

10

Organize sanayi bölgesi ile ihtisas küçük sanayi sitesi içinde olması

12

Köy sınırları içinde olması

15

3-Yatırım ile istihdam edilecek personel sayısı '

5 kişiye kadar

10

8

5 – 10 kişi

9

10 kişiden fazla

10

4- Yatırım Konusu

Alternatif enerjili sera tesisi

 15

12

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme

14

Alternatif enerji üretim tesisleri

15

Tamamlama

13

Yeni tesis

12

Koyun, keçi ve manda konusundaki sabit yatırımlar

15

6- Yatırımın yapıldığı yerdeki tarımsal üretimle ilişkisi'

Yatırım tesisinde değerlendirilecek tarımsal ürünün, tesisin bulunduğu il merkezi sınırları dışarısından elde edilmesi

15

5

Yatırım tesisinde değerlendirilecek tarımsal ürünün, tesisin bulunduğu il merkezi sınırları içerisinde ve dışarısından elde edilmesi

10

Yatırım tesisinde değerlendirilecek tarımsal ürünün, tesisin bulunduğu il merkezi sınırları içerisinde elde edilmesi

15

Alternatif enerjili sera tesisi ile Koyun, keçi ve manda konusundaki yatırımlar

15

7-Daha önce ekonomik yatırımlar kapsamında başvurunun yapıldığı ilde hibeden yararlanma durumu

Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak ise

10

10

Hibe desteğinden daha önce yararlanmış ise

4

8- Hibe başvurusu ekindeki projenin niteliği

Tatbikat projesi ise

10

10

Avan proje ise

4

9- Yatırım yerinin mülkiyeti

Tapu belgesi başvuru sahibine ait ise

10

10

Tapu belgesi başvuru sahibine ait değil ise

4

TOPLAM'

100

EK-3b

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

(Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları için)

Kriterler'

Puan'

Referans

Puan'

Projenin

Aldığı Puan'

1-Yatırım konusu

  Yağmurlama sulama

15

10

  Damla sulama

15

2- Hibe başvurusu ekindeki proje

Tatbikat projesi ise

5

5

Avan proje ise

1

3-Yatırımdan yararlanacak hane sayısı

  20’den az

20

5

  20 – 50 arası

10

  50’den fazla 

20

4-Başvuru sahibi

 Köylere Hizmet Götürme Birliği ise 

15

10

 Sulama Kooperatifi ise

15

5-Dekara tesis maliyeti

 300 TL den az 

20

20

 300-400 TL arası

15

 400-600TL arası

10

 600 TL den büyük

5

6-Proje ile sulanacak alan

      1000 dekardan az ise

25

   15
 1000-1500 dekar arası ise
   20
 1500 dekardan fazla ise
   25

TOPLAM

100

EK-4

GENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ

Bölüm

Azami Puan

Proje Puanı

1. 'Mali yapısı ve proje gerçekleştirebilme kapasitesi

20

1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir?

5

1.2 Başvuru sahibi ve ortakları (mevcut ise) yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konulara ilişkin bilgi)

5

1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi?

5

1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dahil olmak üzere)

5

2. Uygunluk'

25

2.1 Teklif; program amaçları ve öncelikleri ile ne kadar ilişkilidir?

5

2.2 Yatırım; yörede kırsal fakirliğin azaltılması ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine ne ölçüde katkı sağlamaktadır?

5

2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler? (aracılar, nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler)

5

2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu?

5

2.5 Teklif; ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri, ile beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir?

5

3. Metodoloji

25

3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmiş olan, hedef ve beklentiler ile uyumlu mudur?

5

3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarımı ne düzeyde bütünlük arz etmektedir? Özelikle karşılaşılması muhtemel sorunlar önceden incelenmiş, dış etkenler değerlendirilmiş ve faaliyetler izleme değerlendirmeye imkan verecek şekilde tasarlanmış mıdır?

5

3.3. Hedef grupların ve faydalananların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli midir?

5

3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi?

5

3.5. Teklifte faaliyet çıktısı ile ilgili olarak objektif değerlendirme göstergeleri mevcut mudur?

5

4. Sürdürülebilirlik

20

4.1. Faaliyetlerin hedef kitle üzerinde somut etkisi ne düzeydedir?

5

4.2. Teklifin yaygın(çarpan) etkisi var mıdır? (bilginin yayılması ile faaliyet çıkarlarının tekrar edilebilirliği ve yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere )

5

4.3. Sunulan faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir nitelikte midir?


· Mali bakımdan (mali destek çekildikten sonra da faaliyet sürdürülebilecek midir? Nasıl)


· Kurumsal bakımdan (faaliyeti destekleyen yapılar faaliyetin sona ermesini takiben yerinde kalacak mıdır? Faaliyet sonuçları yerel düzeyde “sahiplenilecek” midir?)

5

4.4. Yatırımın rekabet gücü ne düzeydedir?

5

5. Bütçe ve maliyet etkinliği

10

5.1. Öngörülen giderler ile ilgili beklenen sonuçların oranı tatminkâr mı?

5

5.2. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi?

5

Toplam puan

100

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.