FANDOM


Bakınız

Şablon:Diyanetbakınız d


DİB Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Riyaseti Diyanet İşleri Başkanlığı/İsveç
Diyanet İşleri Başkanlığı/Kurban Rehberi Diyanet İşleri Başkanlığının Kardeş Şehirleri
Mevzuat
Diyanet mevzuatı
6002 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yönetmelikler
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesi
01-Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetmelikler Fihristi
02- Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tesbit Yönetmeliği-2011
05- Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği-2012
08- Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği-2011
09- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği-2012
11- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği-2011
16- Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği
17- Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
19- Diyanet İşleri Başkanlığına Yönetimi Devredilen Cami ve Mescitlerde Görev Yapanların Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair Yönetmelik
20- Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik
21- Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelik
23- Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik-2011
24- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik-2011
25- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
26- Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
27- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliği-2011
28- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği-2011
29- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği-2011
30- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği-2011
31- Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği-2011
32- Kutlu Doğum İle Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yönetmeliği
33- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği-2011 34- Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği,İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
35- Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
36- Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
Şablon:Diyanet Şablon:KK
Şablon:Müftülük
Şablon:Müftülük mevzuatı
Şablon:Yenişehir müftülüğü

Devlet Bakanlığından

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya

ilk defa, açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularını, sınav

kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile görevde yükselme

suretiyle atanacaklar hariç, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanmak

üzere yeterlik belgesi alacak olan stajyer vaiz, stajyer Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve

müezzin-kayyımlar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini

değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmüne

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi

müdürlüklerini,

d) Cami görevlileri; imam-hatip ve müezzin-kayyımları,

e) Sınav; ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen

görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler için düzenlenecek yazılı ve/veya

sözlü ve/veya uygulamalı sınavları,

f) (Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Yeterlik sınavı; İlçe

müftüsü, vaiz, stajyer vaiz, murakıp, stajyer Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzinkayyım olarak ilk defa görev alacaklar için, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda

yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü ve uygulamalı sınavı,

g) (Değişik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete) Yarışma sınavı; cami

görevlileri kadroları için, daha önce yapılmış ve sonucu henüz geçerli bulunan yeterlik sınavını

kazanmış olan, halen cami görevlisi olarak çalışmakta veya bir üst görevi yapmakta olan veya

daha önce görevli olup yeniden atanmak isteyen müracaatçıların sayısının boş kadro sayısından

fazla olması halinde yapılacak önceliği tespit sınavını,

h) Sözlü sınav; bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek, atanacağı görevin

özelliğine göre davranışlarını, konuşma tarzını ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile

sözlü olarak yapılan sınavları,

ı) Uygulamalı sınav; bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi

maksadıyla yapılan sınavları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlara Dair Genel Esaslar

Temel esaslar

Madde 5- Sınavlara dair temel esaslar şunlardır:


(*) Bu Yönetmelik 25/08/2004 tarih ve 25564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

NİSAN – 2009 Y-30/1 a) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler Kamu

Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve bu

Yönetmelik esaslarına göre sınava tabi tutulurlar.

b) Halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile

sabık görevlilerden, görevde yükselme kapsamında olmayan bir göreve atanmak isteyenler,

sadece Başkanlıkça yapılacak olan ve atanacağı kadro ile ilgili şartlar arasında yer alan sınavlara

katılırlar, bunlar için başka sınav yapılmaz.

c) Sınavlar, atama yapılacak kadro ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve

Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar göz önünde tutularak düzenlenir.

d) Sınavlarda gizlilik esastır.

e) Sınav sonuçları ilgili sınav kurulunca değerlendirilir.

f) (Değişik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 29/04/2009

tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

Ancak, ilçe müftülüğü ve vaizlik hariç, stajyer vaizlik, murakıplık, stajyer Kur’an kursu

öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık için Başkanlıkça yapılan sınavı kazananlara

verilen yeterlik belgeleri üç yıl süre ile geçerlidir. Sınav sonucu atama yapıldığı sırada askerde

bulunanlar için bu sınavlar, terhis belgelerinin alınmasını takip eden otuz gün sonuna kadar

geçerlidir.

Açılacak sınavlar ve sınavları açacak makamlar

Madde 6- (Değişik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete) (Değişik:

29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Başkanlıkta

ilk defa stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık

kadrolarına yerleştirilecek olanlar ile ilk defa ilçe müftülüğü, vaizlik ve murakıplık kadrolarına

atanacakların, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda, Başkanlıkça yapılacak veya

yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucu verilecek yeterlik belgesini almış

olmaları şarttır.

Halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile sabık

görevlilerden, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı

bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda

sınav açılabilir.

Başkanlık taşra teşkilatına tahsis edilmiş bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki

kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülecek

zamanlarda sınav yapılır.

Yer değiştirmek veya daha önce görevli olup yeniden atanmak isteyen cami görevlileri

için müftülüklerce gerekli görüldüğünde her ayın ilk salı günü yarışma sınavı yapılır. Ancak

boşalan cami görevliliği kadrolarına tek istekli çıkması halinde isteklinin yer değiştirme

suretiyle sınavsız ataması yapılabilir.

(Değişik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 29/04/2009

tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) İlçe müftülüğü, vaizlik, stajyer vaizlik ve murakıplık ile

stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacaklar

için yapılacak yeterlik belgesi sözlü ve uygulamalı sınavından önce Başkanlıkça yazılı sınav da

yapılabilir. İlçe müftülüğü yeterlik belgesi sınavına girebilmek için en az iki yıl vaizlik veya

dengi görevlerde çalışmış olmak şarttır.

Sınavların ilanı

Madde 7- Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için

yapılacak sınavlara ilişkin duyurular Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

tarafından yapılır.

Halen görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde

bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı,

unvanı, derecesi ve sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce, sınav Başkanlık

merkezinde yapılacaksa, Başkanlıkça; taşrada yapılacaksa, valilik veya kaymakamlıklarca

uygun görülecek yerlerde ve uygun görülecek vasıtalarla ilân edilir.

Y-30/2 NİSAN – 2009 Sınava gireceklerde aranan şartlar ilanda belirtilir.

(Değişik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 29/04/2009

tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) İlk defa ilçe müftülüğü, vaizlik, stajyer vaizlik,

murakıplık, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına

atanacaklar için yeterlik belgesi verilmesi ile ilgili sınavlar, Başkanlıkça belirlenecek yer ve

zamanlarda açılır.

(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Cami görevliliği için

yapılacak yarışma sınavları, sınav tarihinden önce on beş gün süre ile ilgili müftülükçe

Başkanlık web sayfasında yayınlanır ve yazılı duyuru yapılmak suretiyle ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

Müracaat

Madde 8- Sınava girmek isteyenlerin, ilanı yapan merciden temin edecekleri iş talep

formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup, son bir yıl içinde çekilmiş vesikalık bir adet fotoğrafla

birlikte en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen yere vermeleri

yeterlidir.

Müracaatlarda ilgilinin iş talep formundaki beyanı esas olup başka belge istenmez.

Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İş talep formlarının incelenmesi

Madde 9- İş talep formları, müracaat süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde

formları alan birimce sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından

incelenir. Gerekli şartları taşıyanlara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. İş talep formundaki

soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere sınava

giriş belgesi verilmez ve durum kendilerine bildirilir.

Sınav kurullarının kuruluş ve görevleri

Madde 10- (Değişik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete) Başkanlıkça

açılan sınavlarda sınavı yapacak kurul veya kurullar Personel Dairesi Başkanının teklifi ve

Başkanın onayı ile Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Dairesi

Başkanlığınca belirlenecek bir temsilcinin de bulunduğu en az üç, en fazla beş kişiden teşkil

edilir.

Müftülüklerce açılan sınavlar müftülük değerlendirme ve sınav kurullarınca yapılır. Bu

kurullar ilgili müftünün başkanlığında müftü yardımcısı, öğretmen, vaiz, müdür, murakıp,

uzman, Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatip olarak görev yapanlar arasından müftünün teklifi

ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden teşkil olunur ve devamlılık

arz eder.

Eğitim merkezlerince açılan sınavları yapacak olan kurul, eğitim merkezi müdürünün

başkanlığında, eğitim merkezindeki öğretmen ve uzmanlar arasından eğitim merkezi müdürünün

teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden teşkil olunur.

Sınav kurullarına gerektiğinde atama yapılacak kadronun özelliğine göre başka

kuruluşlardan da bir üye alınabilir.

Sınav kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim

seviyelerinden aşağı olamaz.

Sınavlara, sınav kurullarının başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu

derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler

sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulları, sınavları düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek

ve buna göre bir başarı listesi düzenlemek, gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmak ve

yer değiştirmeleri gerekenlerin durumlarını görüşerek karara bağlamakla görevlidir.

Sınav konuları ve sorular

Madde 11- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak;

NİSAN – 2009 Y-30/31) (Değişik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete) Din İşleri Yüksek Kurulu

uzmanlığı, bayanlar için açılan il müftü yardımcılığı, vaizlik ve eğitim merkezi öğretmenliği ile

ilçe müftülüğü yeterlik belgesi sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

d) Hadis,

e) Kelam,

f) Fıkıh,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

h) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

ı) Hitabet.

2) Murakıplık sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (İbadet konuları),

d) Dinî ve meslekî genel kültür,

e) Başkanlık, Devlet memurları ve soruşturma usulü ile ilgili mevzuat.

3) Kur’an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (ibadet konuları),

d) Siyer ve ahlâk,

e) Hitabet.

4) Müezzin-kayyımlık sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (ibadet konuları),

d) Ezan ve ikamet,

Konularında sorular sorulur.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda,

atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun olmak üzere sınav kurulunca yukarıdaki

konulardan sorular sorulur.

Kur’an-ı Kerim, hitabet, ezan ve ikamet ile atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgi

ve beceri konularından sözlü ve uygulamalı; diğerlerinden ise sözlü sınav yapılır.

Kur’an-ı Kerim ile ezan ve ikamet sınavında, sınava girenin okuyuşu, eda ve sadası,

nazarî ve uygulamalı tecvit bilgisi değerlendirilir. Ayrıca, atanacağı görevin gerektirdiği

miktarda Kur’an-ı Kerim’den ezberinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Tabip ve diş tabipleri hariç sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik

hizmetler sınıfı kadrolarına atanacaklar için yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara girenlere

branşları ile ilgili konulardan sorular sorulur ve uygulama yaptırılır.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, santral memurluğu, daktilograf ve şoför kadrolarına

atanacaklar için yapılan uygulamalı sınavlara girenlere branşları ile ilgili uygulama yaptırılır.

Prodüktör, film yapımcısı, spiker, kameraman ve grafiker kadrolarına atanacaklara

meslekleri ile ilgili sorular sorulur.

Aynı görev için sınava girenlere, farklı öğrenim seviyesinde de olsalar, görevin

gerektirdiği seviyede sorular sorulur.

Sınavların yürütülmesi

Madde 12- Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan yer ve

saatte başlar.

Sınavların sorumluluğu sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde

yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur.

Y-30/4 HAZİRAN – 2006Tutanaklar

Madde 13- Sınav başlarken, sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

Sınavın bitiminde, bitiş saatini ve sınava girenlerin sayısını gösteren bir tutanak daha

düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.

Değerlendirme

Madde 14- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav kurulu tarafından şu esaslara

göre yapılır.

Yazılı ve sözlü sınav ile uygulamalı sınav ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden

değerlendirilir ve başarılı sayılmak için her birinden en az 70 puan alınması şarttır.

Uygulamalı sınav ile sözlü sınav birlikte yapılır.

Sınavlara katılanların nihai puanları, yukarıdaki esaslara göre sınav kurulu üyelerinin

her birinin sözlü sınav ile uygulamalı sınavda ayrı ayrı verdikleri puanlar ve/veya yazılı sınav

puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. Ortalama alınırken yarım ve daha

yukarı kesirler tam sayıya tamamlanır, yarımdan az olan kesirler dikkate alınmaz.

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Cami görevliliği için

yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Cami

Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre yapılır. Başarı listesinin hazırlanmasında,

25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama

ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme

Kıstasları Formunda belirlenen puan ile sözlü sınavda alınan puanların ortalaması esas alınır ve

başarı sıralaması buna göre belirlenir.

Başarı listesi

Madde 15- Sınav kurulunca, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak

üzere sıraya konulur ve bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada, puanların eşit olması halinde

meslekî bilgiler puanı fazla olanlara, bunun da eşit olması halinde son üç yıllık sicil notu

ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.

İlanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, başarılı olan diğerleri de yedek olarak sınavı

kazanmış olurlar. Hazırlanan bu liste sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve

sınavı açan makama teslim edilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

Madde 16- Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar

sonucunda kazananlardan iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları

geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak

talebinde bulunamazlar.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere sınavı açan makamca o yer Cumhuriyet

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

Madde 17- Sınav sonuçları sınavı açan makam tarafından sınavın bitim tarihinden

itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve sınava katılanlara bir yazı ile bildirilir.

Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların, tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde,

gerekli belgelerle sınavı açan makama müracaat etmeleri istenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 18- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler, itirazlar,

sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınavı açan

makama yapılır.

Bu itirazlar, sınav kurulu veya sınavı açan makamca kurulacak bir komisyon tarafından

en geç on gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

Sınavı kazananların atanması

Madde 19- Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen süre

içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

NİSAN – 2009 Y-30/5 (Değişik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete) Müteakip sınav tarihine

kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlar arası nakil, memuriyetten çıkarma gibi çeşitli sebeplerle

sınav duyurusunda belirtilmemekle birlikte aynı sınıf, aynı ve benzer unvanlı kadroların

boşalması halinde, bu kadrolara başarı listesindeki sıralamaya göre 70 ve üzeri puan alanlardan

atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 20- Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük

dosyalarında muhafaza edilir. Bunun dışında kalanların sınavla ilgili belgeleri Başkanlık,

müftülük veya eğitim merkezi müdürlüğü arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

Muvafakat alınması

Madde 21- Görevli bulundukları il veya ilçe dışındaki boş kadrolara atanmak isteyenler

bağlı bulundukları müftülükten muvafakat almak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kazanılmış haklar

Madde 22- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan sınavlarda başarı

gösterenlerin hakları, bu Yönetmelikteki esaslara göre yapılacak sınavlara kadar geçerlidir.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (1)

Madde 23- Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi

şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla, en az iki yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye

Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığına üniversitelere veya Milli Eğitim Bakanlığına da yaptırılabilir.

Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak

kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya

üniversiteler de hazırlatılabilir.

Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile yurt dışı, hac ve

umre hizmetlerine yönelik Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler

Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça tespit edilecek belirli bir puanı

almaları şarttır.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) yeri, tarihi, konuları ile diğer

hususlar sınav tarihinden en az onbeş gün önce Başkanlık web sayfasında yayınlanır ve ayrıca

müftülüklerde ilan edilir.

Yürürlük

Madde 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.


(1) Bu madde başlığı ile birlikte, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı

maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Y-30/6 NİSAN – 2009 EK-1 (*)

CAMİ GÖREVLİLERİ SÖZLÜ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

Adı Soyadı :

Görev Yeri ve Unvanı :

T.C. Kimlik No : Sicil No :

DEĞERLENDİRME KISTASLARI Adayın Puanı

Kıraat ve ezber durumu ile dini ve mesleki bilgilerden olmak

üzere sözlü puan dağılımı:

- Kur'an-ı Kerim kıraat puanı 40 üzerinden

- Kur'an-ı Kerim ezber puanı 30 üzerinden

- Dini ve mesleki bilgiler puanı 30 üzerinden

Sözlü sınav puanı

TOPLAM PUAN

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR.

..…. /..... /…....

İmza ve Mühür

…………….. Müftüsü

Not: Bu form sınavın yapıldığı müftülükçe tasdik edilecektir.

(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile eklenmiştir.

NİSAN – 2009 Y-30/7

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.