FANDOM


GENEL MÜDÜR: Ahmet ÖZYANIKEdit

Tel iş : (312) 2076061 - 2076062

Fax : (312) 2075981

E-mail : aozyanik@ormansu.gov.tr Genel Müdür Sn.Ahmet ÖZYANIK'ın Hoşgeldiniz Mesajı!..

Genel Müdür Yardımcısı: Sabri KİRİŞEdit

Tel iş : (312) 2076025

Fax : (312) 2076710

E-mail : sabrikiris@ormansu.gov.tr


Genel Müdür YardımcısıMustafa AKINCIOĞLUEdit

Tel iş : (312) 2076024 Fax : (312) 2076710

E-mail :mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr

Özgeçmiş İçin Tıklayınız..

Genel Müdür Yardımcısı : Nurettin TAŞEdit

Tel iş : (312) 207 60 22

Fax : (312) 207 67 10 E-mail: ntas@ormansu.gov.tr

Daire başkanlıklarıEdit

Milli Parklar Dairesi Edit

Milli Parklar Dairesi Başkanlığı

İdari Kadro: Daire Başkanlığı Yönetim Kadrosu Daire Başkanı:Hamza SEZER Tel iş : (312) 207 Fax : (312) 207 E-mail : hsezer@ormansu.gov.tr

Etüt ve Envanter Şube Müdürü:Erol KURU Tel iş : (312) 207 6049 Fax : (312) 207 E-mail : @ormansu.gov.tr

Gelişme Planları Şube Müdürü: Tülay ŞAHİN Tel iş : (312) 207 6042 Fax : (312) 207 E-mail : @ormansu.gov.tr

Proje Uygulama Şube Müdürü: Meral ÇİÇEK Tel iş : (312) 207 5104 Fax : (312) 207 E-mail : @ormansu.gov.tr

Alan Yönetimi Şube Müdürü: DR.Nihan Yenilmez ARPA Tel iş : (312) 207 6008 Fax : (312) 207 6710 E-mail: narpa@ormansu.gov.tr

İzin ve Mülkiyet Şube Müdürü: Kadriye MOLLAMEHMETOĞLU Tel iş : (312) 207 6015 Fax : (312) 207 E-mail : @ormansu.gov.tr

  • Etüt ve Envanter Şube Müdürlüğü
  • Gelişme Planları Şube Müdürlüğü
  • Proje Uygulama Şube Müdürlüğü
  • Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü
  • İzin ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü

Başkanlığın Görevleri:

2873 sayılı Milli Parklar Kanununda tanımlanan ve ayrılma esasları belirlenen; milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında;

a) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları envanterlerini yaparak kaynak değerlerini tespit etmek, gerekli görülenlerin sınır ve statü değişikliklerini gerçekleştirmek,

b) Kuruluşu tamamlananların uzun devreli gelişme planı ve diğer gerekli planları ile mevcut planlarda ihtiyaç duyulan revizyon çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, Uzun devreli gelişme planları ile yönetim planları tamamlanmış korunan alanlar dahilinde diğer kurumlarca hazırlanacak her ölçekteki (1/1000, 1/5000, 1/10000 ve 1/25000) planlara ilişkin görüş vermek,

c) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içerisinde, açık alan düzenlemesi, peyzaj projeleri, alt ve üst yapı projelerini yapmak veya yaptırmak, değişen ve gelişen koşullara göre, ihtiyaç duyulabilecek revizyon çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

d) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları uygulama planına uygun olarak eko turizm faaliyetlerini yürütmek.

e) Kamulaştırma taleplerinin incelenmesi, idari ve kaynak bütünlüğünü sağlamak amacı ile yapılacak olan kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

f) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarındaki ormanlık sahalarda; altyapı uygulamaları, planlarının öngördüğü faaliyetler veya iklim şartları nedeniyle oluşabilecek durumlara ilişkin her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak veya yaptırmak, alınacak önlemleri belirlemek, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

g) Daire Başkanlığı adına proje teklifleri hazırlamak, diğer kurumlar veya sivil toplum örgütleri ile birlikte ulusal veya uluslar arası düzeydeki projeleri yürütmek,

ğ) Planları doğrultusunda büfe kır gazinosu, kır kahvesi, satış ünitesi, giriş kontrol ünitesi ve benzeri tesislerin işletilmeleri ile ilgili ücret tarifelerini belirlemek,

h) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında ziyaretçi yönetim programlarını geliştirmek, alt planını yapmak ve/veya yaptırmak, uygulamak ve hazırlanan ziyaretçi yönetim programları doğrultusunda ziyaretçi sayılarını ve profilini izlemek ve ziyaretçi etkilerini değerlendirmek,

ı) 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında yönetilen alanların yönetsel etkinliğini, ekosistem, habitat ve tür değişimleri ile sahanın kaynak değerlerine ilişkin izleme çalışmalarını (flora ve faunaya ilişkin tespit ve inceleme çalışmaları, erozyon, kirlilik izleme vb) yapmak veya yaptırmak,

i) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları planlarının uygulama etkinliklerini; işletmecilik faaliyetlerini, izin ve tahsisli alanlara yönelik çalışmaları, korunan alanlardan elde edilen gelirler ile korunan alanlara yönelik tüm gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

j) Milli Parklar Kanunu kapsamındaki orman vasıflı alanlarda, devlet idareleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine verilecek kesin izin işlemlerini, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına turizm amaçlı tahsis işlemlerini gerçekleştirmek, bunların takip ve kontrolünü yapmak,

m) Milli Parklar Kanunu kapsamındaki orman vasıflı alanlarda, kesin izne konu edilmiş tesisler için verilecek irtifak haklarına ilişkin iş ve işlemleri, Maliye Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle yürütmek, Kesin izinlerle ilgili hususların mahkemeye intikal etmesi halinde, gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak ve ilgili mercilere konuya ilişkin görüş sunmak,

o) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalıp; planların uygulanması için gerekli olan Hazine ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin İdaremize tahsisiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Doğa Koruma Dairesi Edit

Görevler:

a) Doğa koruma ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili birimleri bilgilendirmek, uluslararası sözleşme ve protokollerden kaynaklanan yükümlülükler ile Avrupa Birliği uyum çalışmalarını koordine etmek.

b) Tabiatın korunmasına ilişkin politikalar geliştirmek, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili, strateji, ilke ve kriterlerin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

c) Dış kaynaklı proje tekliflerine ilişkin Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak, katılım sağladığımız ve/veya yürüttüğümüz projelerin etkin ve verimli olarak yürütülmesine katkı sağlamak.

ç) Doğa korumanın sosyal ve ekonomik politikalarla uyumlulaştırılması ve ilgili sektörlerle entegrasyonu yönünde politikalar geliştirmek; mümkün ve uygun olduğu ölçüde sektörel veya sektörler arası planlar, programlar ve politikalarla bütünleştirecek işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) İhtiyati tedbir yaklaşımıyla, kaza ve doğal afet gibi çeşitli sebeplerle aniden ortaya çıkan ekolojik tahribatlarla ilgili acil eylem planı oluşturmak ve hızlı ekosistem değerlendirmesi çalışmalarını yapmak ve yaptırmak, işbirliği çerçevesinde yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamında Genel Müdürlük görüşünün oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, izlemek ve bununla ilgili iş ve işlemeleri yapmak ve yaptırmak.

f) Biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma ile ilgili araştırma-geliştirme projelerinin yürütülmesine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ar-ge programlarını ve projelerini belirlemek ve uygulamaya konulması için gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirmek.

g) Üniversiteler, TÜBİTAK, gönüllü kuruluşlar, özel sektör ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yaparak biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma konusundaki araştırma ve geliştirme projelerinin yapılması konusunda Genel Müdürlükçe uygun görülenlere gerekli desteği vermek.

ğ) Doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar konusunda mevzuat hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, koordine etmek, Genel Müdürlüğün görüşüne gönderilen mevzuatla ilgili görüş oluşturmak.

h) Doğa koruma konusundaki ulusal mevzuatı; mümkün ve uygun olduğu ölçüde uluslararası mevzuat ile uyumlaştırmak ve geliştirmek için iş ve işlemleri yapmak.

ı) Genel Müdürlüğün öğrenci staj işlerinin yıllık planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

i) Doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve korunan türler ve alanlar konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme programlarını geliştirmek, yürütmek, yürütülmesini koordine etmek, bu amaçla gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak, her türlü basılı, sesli, görüntülü ve elektronik içerik ve yayını desteklemek, hazırlamak, hazırlatmak ve bu hususta ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği gerçekleştirmek.

j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hassas Alanlar Dairesi Edit

Yaban Hayatı Dairesi Edit

Av Yönetimi Dairesi Edit

Biyolojik Çeşitlilik D. Edit

Yönetim Hizmetleri D. Edit

KORUNAN ALANLAR Edit

Çamburnu Tabiat Parkı İncekum Tabiat Parkı Abant Tabiat Parkı Yavşan Yaylası Tabiat Parkı Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Milli Parklarımız Edit

İzinler Edit

= Kurumsal Edit

GündemEdit

Resmi istatiklerEdit

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü/Resmi İstatistik Tabloları;

1.1 Korunan alanlar , 1958-2011

  • Çamburnu Tabiat Parkı
  • İncekum Tabiat Parkı
  • Abant Tabiat Parkı
  • Yavşan Yaylası Tabiat Parkı
  • Borçka Karagöl Tabiat Parkı

2.1 Milli Park alanları , 1958-2011

2.2 Tabiat Parkları , 1984-2011

2.3 Tabiatı Koruma Alanları , 1987-2011

2 4 Tabiat Anıtları , 1988-20111

3.1 Yaban Hayatı Gelistirme Sahaları, 2005-2011

3.2 Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında Yapılan Envanter Sonuçları, 2003 - 2011

3.3 Kanatlı Hayvan Yerleştirme Sayıları, 2001-2011

3.4 Memeli Yaban Hayvanı Yerleştirme Sayıları , 2001-2011

3.5 Avlanma Faaliyetleri, 2000-2011

3.6 CITES İzin Belgeleri

4.1 Özel Çevre Koruma Bölgesi alanları, 1988-2011

5.1 Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanları, 1994-2011

6.1 Gen koruma alanları , 1964-2011

7.1 Tespit edilen Biyokaçakçılık Vakaları , 2007-2011

Bölgeler İtibariyle Korunan Alanların Dağılımı Edit

Wikipedia-logo-tr
Bakınız

Şablon:Milli park d


Milli park Milli park/VP Milli parklar Türkiye'deki Millî Parklar
Milli Parklar Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü
National Park Reagenal park Niaegara national park
2873 sayılı Millî Parklar Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu 25.madde

Şablon:Türkiye Milli parkları

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.