Zuhruf Duhan Casiye
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hâ, mîm.
HA meem.
Ha. Mim.
Hem kitabı mübîn hakk için
VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen!
By the Scripture that maketh plain
Elhak biz onu bir mübârek gecede indirdik, çünkü biz nezîr gönderiyorduk
Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt - Vi har aldrig upphört att varna [människorna] -
Lo! We revealed it on a blessed night. Lo! We are ever warning.
Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir
[en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision
Whereupon every wise command is made clear
Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk
enligt Vår befallning - Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning]. -
As a command from Our presence. Lo! We are ever sending
Rabbından bir rahmet olarak, hakikat o, öyle semî' öyle alîmdir
Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt,
A mercy from thy Lord. Lo! He is the Hereafter, the Knower,
O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbıdır ehli yakîn olsanız
Herren över himlarna och jorden och allt som finns däremellan; [detta vet ni] om ni [hör till dem som] strävar efter inre visshet!
Lord of the heavens and the earth and all that is between them, if ye would be sure.
Ondan başka Tanrı yoktur, hem diriltir hem öldürür, hem sizin rabbınız hem de evvelki atalarınızın rabbı
Ingen gud finns utom Han, som skänker liv och skänker död; er Herre och era förfäders Herre.
There is no God save Him. He quickeneth and giveth death; your Lord and Lord of your forefathers.
Fakat onlar şekk içinde oynuyorlar
Men de tvivlar och skämtar bort [frågans allvar].
Nay, but they play in doubt.
O halde gözet o Semânın açık bir duman ile geleceği günü
VÄNTA på den Dag då himlen kommer att [skymmas av] en klart synlig, tät rök
But watch thou (O Muhammad) for the day when the sky will produce visible smoke
Ki nâsı saracaktır, bu bir elîm azâbdır
som sveper in människorna; [och de skall ropa och klaga:] "Vilket straff, vilken plåga!
That will envelop the people. This will be a painful torment.
Rabbenâ! bizden bu azâbı aç, çünkü biz mü'minleriz diyecekler
Herre, låt oss slippa ifrån [detta] straff, Vi tror på Dig!"
(Then they will say): Our Lord relieve of the torment. Lo! we are believers:
Onlara düşünmek, ıbret almak nerede? Kendilerine ap açık anlatan bir Resul geldi de
Men varifrån skall den påminnelse komma som påverkar dem? Ett sändebud har ju kommit till dem och klart framfört sitt budskap;
How can there be remembrance for them, when a messenger making plain (the truth) had already come unto them,
Sonra ondan döndüler, öğretilmiş dediler, bir mecnun dediler
då vände de honom ryggen med orden: "[Denne] galning har lärts upp [av andra]!"
And they had turned away from him and said: One taught (by others), a madman?
Biz o azâbı biraz biraz açacağız, fakat siz yine döneceksiniz
Vi skall skjuta upp straffet en liten tid, men ni kommer att återfalla [i synd].
Lo! We withdraw the torment a little. Lo! ye return (to disbelief).
Amma o büyük satvetle sıkıvereceğimiz gün her halde biz intikam alacağız
Dock, den dag då Vårt dråpslag faller med fruktansvärd kraft, skall Vi utkräva [full] vedergällning [av er alla]!
On the day when We shall seize them with the greater seizure (then), in truth We shall punish.
Celâlım hakkı için onlardan evvel Fir'avnin kavmını fitneye düşürdük, onlara da kerîm bir Resul gelmişti
LÅNGT före deras tid lät Vi Faraos folk utstå en hård prövning; en ädel budbärare kom till dem och sade:
And verily We tried before them Pharaoh's folk, when there came unto them a noble messenger,
Şöyle diye: Allahın kullarını bana teslim edin, çünkü ben size emîn bir Resulüm
"Överlämna Guds tjänare till mig! Jag är [Guds] sändebud [utsänd] till er och ni kan lita på mig.
Saying: Give up to me the slaves of Allah. Lo! I am a faithful messenger unto you.
Ve Allaha karşı baş kaldırmayın, çünkü ben size açık bir bürhan ile geliyorum
Uppres er inte mot Gud! Jag kommer till er med ett klart bevis på min myndighet,
And saying: Be not proud against Allah. Lo! I bring you a clear warrant.
Ve haberiniz olsun ki ben sizin beni recminizden rabbım ve rabbınıza sığınmışımdır
och jag ber min Herre och er Herre om skydd mot det onda som ni vill tillfoga mig.
And lo! I have sought refuge in my Lord and your Lord lest ye stone me to death.
Onun için eğer bana iyman etmezseniz bari benden çekilin
Om ni inte tror mig, håll er då ifrån mig!"
And if ye put no faith in me, then let me go
Sonra rabbına duâ etti: bak bunlar mücrim bir kavim dedi
[När Moses såg deras omedgörlighet] bad han till sin Herre [och sade]: "Dessa [människor] är djupt sjunkna i synd!"
And he cried unto his Lord (saying): These area guilty folk.
Hemen; buyurdu; kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz ta'kıyb olunacaksınız
Och [Gud befallde honom]: "De kommer att förfölja er; bege dig därför i väg med Mina tjänare under natten!
Then (his Lord commanded) Take away my slaves by night. Lo! ye will be followed,
Ve denizi açık bırak, çünkü onlar ordu halinde gelip gark olunacaklar
Och lämna havet stilla och kluvet bakom er; där skall [den förföljande] armén dränkas!"
And leave the sea behind at rest, for lo! they are a drowned host.
Neler terketmişlerdi: ne Cennetler, ne kaynaklar,
Hur många trädgårdar, [vattnade av] källor, måste de inte överge,
How many were the gardens and the water springs that they left behind,
ne çiftlikler, ne kerîm makam
och [vajande] sädesfält och ståtliga palats -
And the cornlands and the goodly sites
Ve içinde zevk sürdükleri ne ni'met ve refah
och de lyckliga och ombonade liv som hade varit deras!
And pleasant things wherein they took delight!
Evet öyle ve hep onları başka bir kavma miras kıldık
Så [blev deras öde]! Och Vi lät andra ärva det [som de lämnade efter sig].
Even so (it was), and We made it an inheritance for other folk;
Binnetice ne Gök ağladı üzerlerine ne Yer ne de imhal olundular
Men himlen och jorden fällde inga tårar över dem och de gavs ingen frist.
And the heaven and the earth wept not for them, nor were they reprieved.
Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık: o ihanetli azâbdan
Så räddade Vi Israels barn från det förnedrande straffarbete
And We delivered the Children of Israel from the shameful doom
Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi
som Farao [lade på dem] - han var en förtryckare som gick till de värsta överdrifter. -
(We delivered them) from Pharaoh. Lo! he was a tyrant of the wanton ones.
Ve şanım hakkı için: biz onları bir ılim üzere âlemîne karşı ıhtıyar eylemiştik
Ja, med [Vår] kunskap utvalde Vi dem [och satte dem] högre än jordens alla folk
And We chose them, purposely, above (all) creatures.
Ve onlara âyetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir ni'met ile imtihan vardı
och Vi gav dem tecken [på Vår nåd] vars klara innebörd var att de sattes på prov.
And We gave them portents wherein was a clear trial.
Fakat şu berikiler diyorlar ki:
Dessa [nutida förnekare] säger:
Lo! these, forsooth, are saying:
ilk ölümümüzden ilerisi yok ve biz yeniden neşrolunacak değiliz
"Vi skall dö denna första och enda gång och vi skall inte uppstå till nytt liv.
There is naught but our first death, and we shall not be raised again.
Haydi getirin babalarımızı doğru iseniz
Men låt våra förfäder stå upp [och vittna] om det ni säger är sant."
Bring back our fathers, if ye speak the truth!
Ya onlar mı hayırlı? Yoksa Tübbain kavmı ve onlardan evvelkilermi? Hep onları helâk ettik, çünkü mücrim idiler
Är de bättre än Tubba`s folk och deras föregångare som Vi lät gå under, förlorade som de var i sin synd?
Are they better, or the folk of Tubba and those before them? We destroyed them, for surely they were guilty.
Ve biz o Göklerle Yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık
Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan för Vårt nöjes skull;
And We created not the heavens and the earth, and all that is between them, in play.
İkisini de ancak hak sebebiyle yarattık ve lâkin pek çokları bilmezler
nej, Vi har inte skapat dem utan en plan och ett syfte, men de flesta [människor] inser det inte.
We created them not save with truth; but most of them know not.
Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır
ÅTSKILLNADENS dag [då de orättfärdiga skall skiljas från de rättfärdiga] är den utsatta tiden, då alla [skall samlas åter];
Assuredly the Day of Decision is the term of all of them,
O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar
den Dag då vännen inte kan ingripa till förmån för sin vän och ingen kan få hjälp
A day when friend can in naught avail friend, nor can they be helped,
Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir
utom den som Gud förbarmar Sig över; Han är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
Save him on whom Allah hath mercy. Lo! He is the Mighty, the Merciful.
Şübhesiz o zakkum ağacı çok vebal yüklenenin yemeğidir
Det träd i vars frukt är död,
Lo! the tree of Zaqqum,
Pota gibi karınlarında kaynar
skall låta den hårdnackade förnekaren smaka sin frukt;
The food of the sinner!
Hamîm kaynar gibi
och den skall sjuda som smält koppar i hans inälvor,
Like molten brass, it seetheth in their bellies
Tutun onu da yaka paça doğru Cehennemin ortasına sürükleyin
sjuda som skållhett vatten.
As the seething of boiling water.
Sonra da başının üstüne hamîm azâbından dökün
[Och ett rop skall höjas:] "Grip honom och släpa honom rakt in i lågornas mitt;
(And it will be said): Take him and drag him to the midst of hell,
Dat bakalım deyin: çünkü sen azîzdin, kerîmdin
häll sedan kokhett vatten över hans huvud som en [ytterligare] plåga.
Then pour upon his head the torment of boiling water.
İşte o sizin şekk ve mücadele edip durduğunuz bu
Pröva på [detta straff], du som [på jorden] var den mäktige, den förnäme!
(Saying): Taste! Lo! thou wast forsooth the mighty, the noble!
Elbette müttekiler emîn bir makamda
Det var detta som ni [alla] tvivlade på!"
Lo! this is that whereof ye used to doubt.
Cennetlerde pınar başlarında
Men de som fruktade Gud skall då [få njuta] i trygghet,
Lo! those who kept their duty will be in a place secure
Sündüs ve istebraktan elbiseler giyerek karşı karşıya
av [grönskande] lustgårdar och [porlande] källor,
Amid gardens and water springs,
Evet böyle, hem onları iri gözlü hurîlerle tezvic de etmişizdir
klädda i siden och brokad, [vilande på högsäten] mitt emot varandra.
Attired in sin and silk embroidery, facing one another.
Orada emniyyetler içinde her türlü yemişi çağırır getirdiler
Sådan [skall deras lycka vara] och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap.
Even so (it will be). And We shall wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.
İlk ölümden başka ölüm datmazlar
Där skall de få de frukter som de önskar och frid och ro skall omge dem.
They call therein for every fruit in safety.
Korumuştur da onları o Cahîm azâbından
Döden skall inte nå dem där, sedan de förut dött döden på jorden och de har skonats från Eldens straff -
They taste not death therein, save the first death. And He hath saved them from the doom of hell,
Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm
ett bevis på din Herres nåd - detta är den stora segern!
A bounty from thy Lord. That is the supreme triumph.
Biz onu sâde senin dilinle müyesser kıldık gerek ki iyi düşünsünler
OCH VI har gjort denna [Skrift] lätt att förstå, [förmedlad] på ditt eget språk [Muhammad] för att de skall kunna ta den till sig.
And We have made (this Scripture) easy in thy language only that they may heed.
O halde gözet çünkü onlar gözetiyorlar
Avvakta därför [det som skall komma]; även de skall avvakta.
Wait then (O Muhammad). Lo! they (too) are waiting.
Disambig.svg Bakınız: Duhan suresi/MEAL, Duhan suresi/VİDEO, Duhan suresi/TEFSİR, Duhan suresi/TEZHİB, Duhan suresi/HAT, Duhan suresi/FAZİLETİ, Duhan suresi/HİKMETLERİ, Duhan suresi/KERAMETLERİ, Duhan suresi/AUDİO, Duhan suresi/HADİSLER, Duhan suresi/Elmalı orijinali, Duhan suresi/Transkriptleri, Duhan Suresi/NAKİLLER, Duhan Suresi/Elmalılı Tefsiri

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri