FANDOM


Zuhruf Duhan

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Casiye
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hâ, mîm.
Ha. Mim.
Ha. Mim.
Hem kitabı mübîn hakk için
And olsun bu aydın Kitaba!
By the Scripture that maketh plain
Elhak biz onu bir mübârek gecede indirdik, çünkü biz nezîr gönderiyorduk
Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən, Biz qorxuduruq.
Lo! We revealed it on a blessed night. Lo! We are ever warning.
Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir
Hər bir hikmətli iş o gecədə ayırd edilir –
Whereupon every wise command is made clear
Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk
dərgahımızdan vəhy edilən əmr ilə. Həqiqətən, kitabları və elçiləri Biz göndəririk –
As a command from Our presence. Lo! We are ever sending
Rabbından bir rahmet olarak, hakikat o, öyle semî' öyle alîmdir
sənin Rəbbindən mərhəmət olaraq. Şübhəsiz ki, O, Eşidəndir, Biləndir.
A mercy from thy Lord. Lo! He is the Hereafter, the Knower,
O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbıdır ehli yakîn olsanız
Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, Allah göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir.
Lord of the heavens and the earth and all that is between them, if ye would be sure.
Ondan başka Tanrı yoktur, hem diriltir hem öldürür, hem sizin rabbınız hem de evvelki atalarınızın rabbı
Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbidir.
There is no God save Him. He quickeneth and giveth death; your Lord and Lord of your forefathers.
Fakat onlar şekk içinde oynuyorlar
Lakin onlar şəkkə qapılıb əylənirlər.
Nay, but they play in doubt.
O halde gözet o Semânın açık bir duman ile geleceği günü
Sən göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü gözlə.
But watch thou (O Muhammad) for the day when the sky will produce visible smoke
Ki nâsı saracaktır, bu bir elîm azâbdır
O tüstü ki, insanları bürüyəcəkdir. Bu, ağrılı-acılı bir əzabdır.
That will envelop the people. This will be a painful torment.
Rabbenâ! bizden bu azâbı aç, çünkü biz mü'minleriz diyecekler
Onlar: “Ey Rəbbimiz! Bizi bu əzabdan qurtar, biz də iman gətirək”– deyəcəklər.
(Then they will say): Our Lord relieve of the torment. Lo! we are believers:
Onlara düşünmek, ıbret almak nerede? Kendilerine ap açık anlatan bir Resul geldi de
Onlar necə öyüd-nəsihət eşidə bilərlər ki, artıq onlara açıq-aşkar bir peyğəmbər gəlsə də,
How can there be remembrance for them, when a messenger making plain (the truth) had already come unto them,
Sonra ondan döndüler, öğretilmiş dediler, bir mecnun dediler
onlar ondan üz çevirib: “Öyrədilmiş bir dəlidir!”– dedilər.
And they had turned away from him and said: One taught (by others), a madman?
Biz o azâbı biraz biraz açacağız, fakat siz yine döneceksiniz
Biz əzabı bir az sizdən uzaqlaşdırarıq, amma siz yenə azğınlığa qayıdacaqsınız.
Lo! We withdraw the torment a little. Lo! ye return (to disbelief).
Amma o büyük satvetle sıkıvereceğimiz gün her halde biz intikam alacağız
Kafirləri böyük bir müsibətlə yaxalayacağımız gün, Biz onlardan intiqam alacağıq.
On the day when We shall seize them with the greater seizure (then), in truth We shall punish.
Celâlım hakkı için onlardan evvel Fir'avnin kavmını fitneye düşürdük, onlara da kerîm bir Resul gelmişti
Biz onlardan əvvəl Fironun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi.
And verily We tried before them Pharaoh's folk, when there came unto them a noble messenger,
Şöyle diye: Allahın kullarını bana teslim edin, çünkü ben size emîn bir Resulüm
O dedi: “Allahın qullarını mənə qaytarın. Həqiqətən, mən sizin üçün etibarlı bir elçiyəm.
Saying: Give up to me the slaves of Allah. Lo! I am a faithful messenger unto you.
Ve Allaha karşı baş kaldırmayın, çünkü ben size açık bir bürhan ile geliyorum
Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən, mən sizə aydın bir sübut gətirmişəm.
And saying: Be not proud against Allah. Lo! I bring you a clear warrant.
Ve haberiniz olsun ki ben sizin beni recminizden rabbım ve rabbınıza sığınmışımdır
Mən sizin məni daşa basmanızdan həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram.
And lo! I have sought refuge in my Lord and your Lord lest ye stone me to death.
Onun için eğer bana iyman etmezseniz bari benden çekilin
Əgər mənə inanmırsınızsa, onda məndən uzaq olun!”
And if ye put no faith in me, then let me go
Sonra rabbına duâ etti: bak bunlar mücrim bir kavim dedi
Sonra o, Rəbbinə yalvarıb dedi: “Həqiqətən, bunlar günahkar adamlardır!”
And he cried unto his Lord (saying): These area guilty folk.
Hemen; buyurdu; kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz ta'kıyb olunacaksınız
Allah dedi: “Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Şübhəsiz ki, siz təqib olunacaqsınız.
Then (his Lord commanded) Take away my slaves by night. Lo! ye will be followed,
Ve denizi açık bırak, çünkü onlar ordu halinde gelip gark olunacaklar
Dənizi də sakit burax! Onlar suda batırılacaq əsgərlərdir!”
And leave the sea behind at rest, for lo! they are a drowned host.
Neler terketmişlerdi: ne Cennetler, ne kaynaklar,
Onlar neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər;
How many were the gardens and the water springs that they left behind,
ne çiftlikler, ne kerîm makam
Habelə əkinlər, möhtəşəm yerlər
And the cornlands and the goodly sites
Ve içinde zevk sürdükleri ne ni'met ve refah
və içində həzz aldıqları nemətləri də qoyub getdilər.
And pleasant things wherein they took delight!
Evet öyle ve hep onları başka bir kavma miras kıldık
Bax belə! Biz o nemətlərə başqalarını varis etdik.
Even so (it was), and We made it an inheritance for other folk;
Binnetice ne Gök ağladı üzerlerine ne Yer ne de imhal olundular
Nə göy, nə də yer onlardan ötrü ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi.
And the heaven and the earth wept not for them, nor were they reprieved.
Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık: o ihanetli azâbdan
Artıq İsrail oğullarını alçaldıcı əzabdan qurtardıq –
And We delivered the Children of Israel from the shameful doom
Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi
Firondan. Həqiqətən, o, özünü yüksək tutan və həddi aşanlardan idi.
(We delivered them) from Pharaoh. Lo! he was a tyrant of the wanton ones.
Ve şanım hakkı için: biz onları bir ılim üzere âlemîne karşı ıhtıyar eylemiştik
Biz onları (İsrail oğullarını) Öz elmimizlə aləmlərdən üstün tutduq.
And We chose them, purposely, above (all) creatures.
Ve onlara âyetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir ni'met ile imtihan vardı
Onlara içində açıq-aydın imtahan olan dəlillər verdik.
And We gave them portents wherein was a clear trial.
Fakat şu berikiler diyorlar ki:
Bunlar mütləq deyəcəklər:
Lo! these, forsooth, are saying:
ilk ölümümüzden ilerisi yok ve biz yeniden neşrolunacak değiliz
“Bizim ancaq bircə ölümümüz var. Biz bir daha dirildilməyəcəyik.
There is naught but our first death, and we shall not be raised again.
Haydi getirin babalarımızı doğru iseniz
Əgər doğru deyirsinizsə, onda atalarımızı dirildib gətirin!”
Bring back our fathers, if ye speak the truth!
Ya onlar mı hayırlı? Yoksa Tübbain kavmı ve onlardan evvelkilermi? Hep onları helâk ettik, çünkü mücrim idiler
Bunlar yaxşıdır, yoxsa Tubba tayfası və onlardan əvvəlkilər? Biz onları məhv etdik. Çünki onlar günahkar adamlar idi.
Are they better, or the folk of Tubba and those before them? We destroyed them, for surely they were guilty.
Ve biz o Göklerle Yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık
Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün və əbəs yerə yaratmadıq.
And We created not the heavens and the earth, and all that is between them, in play.
İkisini de ancak hak sebebiyle yarattık ve lâkin pek çokları bilmezler
Biz onları əsl həqiqət kimi yaratdıq, lakin çoxları bunu bilmir.
We created them not save with truth; but most of them know not.
Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır
Şübhəsiz ki, ayırd etmə günü onların hamısı üçün müəyyən olunmuş vaxtdır.
Assuredly the Day of Decision is the term of all of them,
O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar
O gün dost dosta heç bir şeylə fayda verə bilməyəcək, onlara kömək də edilməyəcəkdir.
A day when friend can in naught avail friend, nor can they be helped,
Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir
Allahın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa! Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
Save him on whom Allah hath mercy. Lo! He is the Mighty, the Merciful.
Şübhesiz o zakkum ağacı çok vebal yüklenenin yemeğidir
Həqiqətən, zəqqum ağacı
Lo! the tree of Zaqqum,
Pota gibi karınlarında kaynar
günahkar adamın yeməyidir.
The food of the sinner!
Hamîm kaynar gibi
Əridilmiş yağın çöküntüsü kimi qarınlarda qaynayar –
Like molten brass, it seetheth in their bellies
Tutun onu da yaka paça doğru Cehennemin ortasına sürükleyin
qaynar su qaynayan kimi.
As the seething of boiling water.
Sonra da başının üstüne hamîm azâbından dökün
Onu tutub Cəhənnəmin ortasına sürüyün!
(And it will be said): Take him and drag him to the midst of hell,
Dat bakalım deyin: çünkü sen azîzdin, kerîmdin
Sonra əzab vermək üçün başına qaynar su tökün!
Then pour upon his head the torment of boiling water.
İşte o sizin şekk ve mücadele edip durduğunuz bu
Dad bu əzabı! Sən ki qüdrətli və şərəfli idin.
(Saying): Taste! Lo! thou wast forsooth the mighty, the noble!
Elbette müttekiler emîn bir makamda
Sizin şübhə etdiyiniz əzab budur!
Lo! this is that whereof ye used to doubt.
Cennetlerde pınar başlarında
Allahdan qorxanlar isə təhlükəsiz bir yerdə –
Lo! those who kept their duty will be in a place secure
Sündüs ve istebraktan elbiseler giyerek karşı karşıya
bağçalarda və çeşmələr başında olacaqlar!
Amid gardens and water springs,
Evet böyle, hem onları iri gözlü hurîlerle tezvic de etmişizdir
Taftadan və atlazdan libaslar geyib qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.
Attired in sin and silk embroidery, facing one another.
Orada emniyyetler içinde her türlü yemişi çağırır getirdiler
Bax belə! Üstəlik onları iri qaragözlü hurilərlə də evləndirəcəyik.
Even so (it will be). And We shall wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.
İlk ölümden başka ölüm datmazlar
Onlar orada əmin-amanlıq içində hər meyvədən istəyəcəklər.
They call therein for every fruit in safety.
Korumuştur da onları o Cahîm azâbından
Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları Cəhənnəm əzabından qorumuşdur –
They taste not death therein, save the first death. And He hath saved them from the doom of hell,
Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm
sənin Rəbbinin lütfkarlığı sayəsində. Məhz bu, böyük uğurdur.
A bounty from thy Lord. That is the supreme triumph.
Biz onu sâde senin dilinle müyesser kıldık gerek ki iyi düşünsünler
Biz Quranı sənin dilində asanlaşdırdıq ki, onlar öyüd-nəsihət ala bilsinlər.
And We have made (this Scripture) easy in thy language only that they may heed.
O halde gözet çünkü onlar gözetiyorlar
Sən gözlə! Şübhəsiz ki, onlar da gözləyirlər.
Wait then (O Muhammad). Lo! they (too) are waiting.
Duhan Suresi/NAKİLLER - Duhan Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri