FANDOM


Zuhruf Suresi Duhan Suresi Casiye Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hâ, mîm.
Ha. Mim.
Ha. Mim.
Hem kitabı mübîn hakk için
Na tę Księgę jasną!
By the Scripture that maketh plain
Elhak biz onu bir mübârek gecede indirdik, çünkü biz nezîr gönderiyorduk
Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. - Zaprawdę, My jesteśmy ostrzegającymi! -
Lo! We revealed it on a blessed night. Lo! We are ever warning.
Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir
Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz,
Whereupon every wise command is made clear
Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk
Jako rozkaz pochodzący od Nas - Zaprawdę, My jesteśmy posyłającymi! -
As a command from Our presence. Lo! We are ever sending
Rabbından bir rahmet olarak, hakikat o, öyle semî' öyle alîmdir
Jako miłosierdzie od twojego Pana - Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący! -
A mercy from thy Lord. Lo! He is the Hereafter, the Knower,
O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbıdır ehli yakîn olsanız
Pana niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, jeśli jesteście przekonani o prawdzie!
Lord of the heavens and the earth and all that is between them, if ye would be sure.
Ondan başka Tanrı yoktur, hem diriltir hem öldürür, hem sizin rabbınız hem de evvelki atalarınızın rabbı
Nie ma boga, jak tylko On! On daje życie i On powoduje śmierć. On jest waszym Panem i Panem waszych praojców.
There is no God save Him. He quickeneth and giveth death; your Lord and Lord of your forefathers.
Fakat onlar şekk içinde oynuyorlar
Ależ przeciwnie! Oni pozostają w zwątpieniu, zabawiając się.
Nay, but they play in doubt.
O halde gözet o Semânın açık bir duman ile geleceği günü
Wypatruj więc Dnia, kiedy niebo przyniesie dym widoczny,
But watch thou (O Muhammad) for the day when the sky will produce visible smoke
Ki nâsı saracaktır, bu bir elîm azâbdır
Który okryje ludzi! To będzie kara bolesna!
That will envelop the people. This will be a painful torment.
Rabbenâ! bizden bu azâbı aç, çünkü biz mü'minleriz diyecekler
"Panie nasz! Odsuń od nas karę, my jesteśmy wierzącymi!"
(Then they will say): Our Lord relieve of the torment. Lo! we are believers:
Onlara düşünmek, ıbret almak nerede? Kendilerine ap açık anlatan bir Resul geldi de
Gdzież dla nich napomnienie, skoro do nich przychodził posłaniec jawny?
How can there be remembrance for them, when a messenger making plain (the truth) had already come unto them,
Sonra ondan döndüler, öğretilmiş dediler, bir mecnun dediler
Wtedy oni odwrócili się od niego, mówiąc: "To jakiś pouczony, opętany!"
And they had turned away from him and said: One taught (by others), a madman?
Biz o azâbı biraz biraz açacağız, fakat siz yine döneceksiniz
Zaprawdę, My odsuwamy karę na krótko, wy przecież znowu powrócicie.
Lo! We withdraw the torment a little. Lo! ye return (to disbelief).
Amma o büyük satvetle sıkıvereceğimiz gün her halde biz intikam alacağız
W tym Dniu, kiedy My ich pochwycimy z największą gwałtownością, wtedy się zemścimy.
On the day when We shall seize them with the greater seizure (then), in truth We shall punish.
Celâlım hakkı için onlardan evvel Fir'avnin kavmını fitneye düşürdük, onlara da kerîm bir Resul gelmişti
Już doświadczyliśmy przed nimi lud Faraona, kiedy przyszedł do nich posłaniec szlachetny:
And verily We tried before them Pharaoh's folk, when there came unto them a noble messenger,
Şöyle diye: Allahın kullarını bana teslim edin, çünkü ben size emîn bir Resulüm
"Oddajcie mi sługi Boga! Ja jestem dla was posłańcem pewnym.
Saying: Give up to me the slaves of Allah. Lo! I am a faithful messenger unto you.
Ve Allaha karşı baş kaldırmayın, çünkü ben size açık bir bürhan ile geliyorum
Nie powstawajcie przeciw Bogu! Ja przychodzę do was z władzą oczywistą.
And saying: Be not proud against Allah. Lo! I bring you a clear warrant.
Ve haberiniz olsun ki ben sizin beni recminizden rabbım ve rabbınıza sığınmışımdır
Szukam ucieczki u mego Pana i u waszego Pana, abyście mnie nie ukamienowali.
And lo! I have sought refuge in my Lord and your Lord lest ye stone me to death.
Onun için eğer bana iyman etmezseniz bari benden çekilin
A jeśli mi nie wierzycie, to oddzielcie się ode mnie!"
And if ye put no faith in me, then let me go
Sonra rabbına duâ etti: bak bunlar mücrim bir kavim dedi
I zawołał on do swego Pana: "Ci - to lud grzeszników!"
And he cried unto his Lord (saying): These area guilty folk.
Hemen; buyurdu; kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz ta'kıyb olunacaksınız
"Przeto ruszaj w podróż nocą wraz z Moimi sługami; wy, zaprawdę, będziecie ścigani!
Then (his Lord commanded) Take away my slaves by night. Lo! ye will be followed,
Ve denizi açık bırak, çünkü onlar ordu halinde gelip gark olunacaklar
I zostaw morze w spokoju; oto wojsko, które zostanie zatopione!"
And leave the sea behind at rest, for lo! they are a drowned host.
Neler terketmişlerdi: ne Cennetler, ne kaynaklar,
Ileż oni pozostawili ogrodów i źródeł!
How many were the gardens and the water springs that they left behind,
ne çiftlikler, ne kerîm makam
Ileż obsianych pól i szlachetnych miejsc!
And the cornlands and the goodly sites
Ve içinde zevk sürdükleri ne ni'met ve refah
Ileż dobrobytu, w którym się pławili!
And pleasant things wherein they took delight!
Evet öyle ve hep onları başka bir kavma miras kıldık
Tak było! I My daliśmy to w dziedzictwo innemu ludowi.
Even so (it was), and We made it an inheritance for other folk;
Binnetice ne Gök ağladı üzerlerine ne Yer ne de imhal olundular
I nie zapłakało nad nimi ani niebo, ani ziemia, i nie była im dana żadna zwłoka.
And the heaven and the earth wept not for them, nor were they reprieved.
Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık: o ihanetli azâbdan
My wybawiliśmy synów Izraela od kary poniżającej
And We delivered the Children of Israel from the shameful doom
Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi
- od Faraona. Zaprawdę, on był wyniosły wśród występnych!
(We delivered them) from Pharaoh. Lo! he was a tyrant of the wanton ones.
Ve şanım hakkı için: biz onları bir ılim üzere âlemîne karşı ıhtıyar eylemiştik
I wybraliśmy ich świadomie, ponad światami.
And We chose them, purposely, above (all) creatures.
Ve onlara âyetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir ni'met ile imtihan vardı
I daliśmy im znaki, w których było doświadczenie jasne.
And We gave them portents wherein was a clear trial.
Fakat şu berikiler diyorlar ki:
Zaiste, ci zapewne powiedzą:
Lo! these, forsooth, are saying:
ilk ölümümüzden ilerisi yok ve biz yeniden neşrolunacak değiliz
"Doprawdy, jest tylko pierwsza śmierć i my nie będziemy wskrzeszeni!
There is naught but our first death, and we shall not be raised again.
Haydi getirin babalarımızı doğru iseniz
Przyprowadźcie nam więc naszych ojców, jeśli mówicie prawdę!"
Bring back our fathers, if ye speak the truth!
Ya onlar mı hayırlı? Yoksa Tübbain kavmı ve onlardan evvelkilermi? Hep onları helâk ettik, çünkü mücrim idiler
Czy oni są lepsi, czy lud Tubba i ci, którzy byli przed nimi? Wytrąciliśmy ich, ponieważ byli grzesznikami.
Are they better, or the folk of Tubba and those before them? We destroyed them, for surely they were guilty.
Ve biz o Göklerle Yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık
My nie stworzyliśmy niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy.
And We created not the heavens and the earth, and all that is between them, in play.
İkisini de ancak hak sebebiyle yarattık ve lâkin pek çokları bilmezler
Stworzyliśmy je w całej prawdzie; lecz większość ludzi nie wie.
We created them not save with truth; but most of them know not.
Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır
Zaprawdę, Dzień rozstrzygnięcia - to czas spotkania dla wszystkich!
Assuredly the Day of Decision is the term of all of them,
O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar
To Dzień, kiedy przyjaciel nie wybawi przyjaciela od niczego; i oni nie będą mieli żadnej pomocy.
A day when friend can in naught avail friend, nor can they be helped,
Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir
Z wyjątkiem tych, nad którymi zmiłował się Bóg. On jest Potężny, Litościwy!
Save him on whom Allah hath mercy. Lo! He is the Mighty, the Merciful.
Şübhesiz o zakkum ağacı çok vebal yüklenenin yemeğidir
Zaprawdę, drzewo Az-Zakkum
Lo! the tree of Zaqqum,
Pota gibi karınlarında kaynar
- to pożywienie grzesznika!
The food of the sinner!
Hamîm kaynar gibi
Ono jest jak miedź roztopiona, gotuje się we wnętrznościach,
Like molten brass, it seetheth in their bellies
Tutun onu da yaka paça doğru Cehennemin ortasına sürükleyin
Jak wrząca woda!
As the seething of boiling water.
Sonra da başının üstüne hamîm azâbından dökün
"Weźcie go i wrzućcie w środek czeluści piekielnych!
(And it will be said): Take him and drag him to the midst of hell,
Dat bakalım deyin: çünkü sen azîzdin, kerîmdin
Następnie lejcie na jego głowę karę gotującej się wody!"
Then pour upon his head the torment of boiling water.
İşte o sizin şekk ve mücadele edip durduğunuz bu
"Zakosztuj! Przecież ty jesteś potężny, szlachetny!
(Saying): Taste! Lo! thou wast forsooth the mighty, the noble!
Elbette müttekiler emîn bir makamda
Oto jest to, o czym powątpiewaliście!"
Lo! this is that whereof ye used to doubt.
Cennetlerde pınar başlarında
Zaprawdę, bogobojni będą przebywać w miejscu bezpiecznym
Lo! those who kept their duty will be in a place secure
Sündüs ve istebraktan elbiseler giyerek karşı karşıya
Wśród ogrodów i źródeł,
Amid gardens and water springs,
Evet böyle, hem onları iri gözlü hurîlerle tezvic de etmişizdir
Ubrani w atłas i brokat, zwróceni do siebie twarzami.
Attired in sin and silk embroidery, facing one another.
Orada emniyyetler içinde her türlü yemişi çağırır getirdiler
Tak będzie! I połączymy ich w pary z hurysami o wielkich oczach.
Even so (it will be). And We shall wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.
İlk ölümden başka ölüm datmazlar
Oni tam będą wołać o wszelkiego rodzaju owoce, bezpieczni.
They call therein for every fruit in safety.
Korumuştur da onları o Cahîm azâbından
Oni tam nie zakosztują śmierci, poza pierwszą śmiercią. Bóg wybawił ich od kary ognia piekielnego
They taste not death therein, save the first death. And He hath saved them from the doom of hell,
Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm
łaska od twojego Pana. To jest osiągnięcie ogromne!
A bounty from thy Lord. That is the supreme triumph.
Biz onu sâde senin dilinle müyesser kıldık gerek ki iyi düşünsünler
My uczyniliśmy go łatwym, w twoim języku: być może, oni sobie przypomną!
And We have made (this Scripture) easy in thy language only that they may heed.
O halde gözet çünkü onlar gözetiyorlar
Wyczekuj więc, przecież i oni wyczekują!
Wait then (O Muhammad). Lo! they (too) are waiting.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri