Dumansız hava sahası, Sağlık Bakanlığının uyguladığı kampanyanın adıdır.

1. 4207 Sayılı Yasaya Kısaca Göz Atalım

 • 19 Temmuz 2009 Pazar günü artık tam dumansız Türkiye'ye merhaba diyoruz. Toplumun tüm kesimlerini ve özellikle gelecek nesilleri, başkalarının içtiği sigara ve tütün ürünlerinin dumanın zararlı etkilerinden korumak amacıyla yeniden düzenlenen Yasa uygulanmaya başlıyor.
 • 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, ikamete mahsus konutlar haricinde kamu ve özel tüm binaların kapalı alanlarında, toplu taşıma araçlarında sigara içilemeyecek ve diğer tüm tütün ürünleri kullanılamayacak. Yasada belirlenmiş istisnai alanlar son derece sınırlı.
 • Kamuya açık kapalı alanlar ve işyerlerinde artık sigara içme odaları olmayacak.
 • Tütün tüketilmesine izin verilmeyen alanların her kademedeki yöneticileri, bu düzenlemelerin uygulanması konusunda yasal olarak sorumlu olacaklar.
 • Yasa kapsamında, tütün tüketilmeyecek tüm bina ve araçlara bu durumu belirten uyarı yazıları asılacak.
 • Yasa, sigara, pipo, nargile, puro gibi bütün tütün ürünlerini kapsıyor.

"Tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder."

2. 4207 Sayılı Yasaya Göre Sorumluluklarımız

BİNANIZDA ve ARACINIZDA SİGARA İÇİLMESİNİ ÖNLEYİN

Yasa kapsamına giren alanların amiri ya da işletme sorumlusu iseniz, buralarda tütün ürünleri kullanımının önlenmesinde siz de yasal olarak sorumlusunuz.

SİGARASIZ YAŞAMA HAZIRLANMAK

19 Temmuz 2009 Pazar gününden itibaren uygulanmaya başlayacak yasaya hazırlıklı olmak için;

 • Tütün ürünlerinin içilemeyeceği yerlerde, ilgili yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarıları, (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından belirlenmiş usullere göre hazırlanan) herkes tarafından görülebilir yerlere asın.
 • Çalışanlarınızı, müşterilerinizi, ziyaretçilerinizi, üyelerinizi ve yolcularınızı (taksiler dahil olmak üzere toplu taşıma aracının şoförü iseniz), yasalar uyarınca binanızda ve aracınızda tütün ürünlerini tüketemeyecekleri konusunda uyarın.
 • Varsa, binanızda daha önceden oluşturulmuş sigara içme odalarını kaldırın.
 • Kül tablalarını kaldırın.
 • Çalışanlarınıza yasayı ve sorumluluklarını öğretin.

3. Tütün Ürünlerinin Tüketilemeyeceği Yerler ve Yasanın Uygulama Takvimi Artık bazı açık alanlar da dâhil olmak üzere, pek çok kapalı alanda tütün ürünleri tüketilmeyecektir.

19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren:

 • Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,
 • Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,
 • Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,
 • Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,

19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren:

 • Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerin kapalı alanlarında

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ TÜKETMEK YASAYA AYKIRIDIR!

4. Tütün Ürünlerinin Tüketilebileceği İstisnai Durumlar

Eğer,

 • Yaşlı bakım evlerinde,
 • Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde,
 • Ceza infaz kurumlarında (cezaevleri),
 • Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda (şehir içi değil) yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde,

"Tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar" oluşturulmuş ise bu alanlar onsekiz yaşını doldurmuş kişiler tarafından kullanılabilir. Bu kurumların çalışanları ve ziyaretçiler tütün tüketimi amaçlı bu alanlardan faydalanamazlar. Ayrıca;

 • Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulmuş ise,

Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulmuş ise bu alanlar onsekiz yaşını doldurmuş kişiler tarafından kullanılabilir.

Yasada belirtilen, özel koşullarda tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve standartlara uygun havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir.

5. 4207 Sayılı Kanunun Cezai Hükümleri

4207 Sayılı Kanununİdari Yaptırım Kararlarının Uygulanması

İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları

Ek-1 (İdari Yaptırım Karar Tutanağı)

Ek-2 (İdari Yaptırım Karar Defteri)

4207 Sayılı Kanunun Cezai Hükümleri

1

 • Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketenlere,
 • Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketenlere,
 • Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün ürünleri tüketenlere,
 • Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumları, kültür ve sosyal hizmet binalarında tütün ürünleri tüketenlere;
 • Özel hukuk kişilerine ait lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde (19 Temmuz 2009 itibarıyla) tütün ürünleri tüketenlere,
 • Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri tüketenlere,
 • Kanun kapsamında tütün tüketimine mahsus oluşturulmasına izin verilmiş olan alanlar dışındaki kapalı alanlarda tütün ürünleri tüketenlere,
 • Tütün firmalarının isimleri, amblemleri veya ürünlerin marka veya işaretleri ya da bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşıyanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39. maddesi gereği:
 • Kamu hizmet binalarında ve kamuya ait toplu taşıma araçlarında ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri,
 • Özel toplu taşıma araçlarında ilk başvurulan kolluk birimi yetkilileri,
 • Özel hukuk kişilerine ait binalarda en yakın kolluk birimi yetkilileri, tarafından 2008 yılı için 69 TL (2009 mali yılı için) idari para cezası uygulanır.

2- Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıkları çevreye atanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41. maddesi gereği:

 • Belediye zabıta görevlileri tarafından 2008 yılı için 25 TL (2009 mali yılı için) idari para cezası uygulanır

3- Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikâmete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,

 • Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,
 • Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumları, kültür ve sosyal hizmet binalarında,
 • Özel hukuk kişilerine ait lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde (19 Temmuz 2009 itibarıyla)
 • Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde,
 • Her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı açık hava tesislerinde, yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme izni veren kurum tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarı yazısı işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Uyarıya rağmen verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
 • Belediye sınırları içinde belediye encümeni,
 • Belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 560 TL’den 5600 TL’ye (2009 mali yılı için) kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

4- Yaşlı bakım evlerinde,

 • Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde,
 • Ceza infaz kurumlarında (cezaevleri),
 • Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir.

Tütün ürünleri tüketilmesine mahsus oluşturulan bu alanlar 18 yaşını dolduran kişiler tarafından kullanılabilecek olup bu alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecridi ve havalandırma tertibatı konması gerekmektedir. Bununla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme izni veren kurum tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarı yazısı işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Uyarıya rağmen verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

 • Belediye sınırları içinde belediye encümeni,
 • Belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 560 TL’den 5600 TL’ye (2009 mali yılı için) kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

5- Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetlerini kullanarak reklam ve tanıtımını yapanlar, bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenleyenler, etkinliklere isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olan, tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar,

 • Tütün sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlerin markalarının tanınmasını sağlayacak bir uygulama yapanlar,
 • Üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtan firmalar,
 • Tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemlerini kullanarak bildirim yapan, basın-yayın organlarına ilân verenler,
 • TAPDK'nın kararı doğrultusunda 56.000 TL’den 280.000 TL’ye (2009 mali yılı için) kadar cezalandırılır.

6- Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanıldığında, görüntülerine yer verildiğinde

 • RTÜK'ün kararı doğrultusunda (2009 mali yılı için),

Yerel yayın yapan kuruluşlar 1.120 TL’den 5.600 TL’ye kadar, Bölgesel yayın yapan kuruluşlar 5.600 TL’den 11.200 TL’ye kadar, Ulusal yayın yapan kuruluşlar 56.000 TL’den 112.000 TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

7- Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satışı yapıldığında,

 • Belediye sınırları içinde belediye encümeni,
 • Belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından 1.120 TL (2009 mali yılı için) idarî para cezası verilir.

8- 18 yaşını doldurmamış kişilere tütün ürünleri satanlar,

 • Türk Ceza Kanununa göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

9- Tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında 18 yaşını doldurmamış kişiler istihdam edildiği takdirde

 • Mahalli mülki amir tarafından işletme sahibine her bir kişi için 1120 TL (2009 mali yılı için) idarî para cezası verilir

10- Tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler üretenler,

 • Belediye sınırları içinde belediye encümeni,

Belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 22.400 TL’den 112.000 TL’ye (2009 mali yılı için) kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

11- Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarıların; TAPDK'nın 12.05.2008 tarihli ve 4201 Karar nolu Kurul Kararına uygun olarak ve tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarılarının herkes tarafından görülebilir yerlere asılması ile ilgili düzenlemeleri yapmayanlara,

 • Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlerde TAPDK tarafından belirlenen usullere uygun olarak yazılmış, "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." İbaresini görülebilen ve okunabilen yerlere asmayanlara,
 • Mahalli mülki amir tarafından 1.120 TL (2009 mali yılı için) idari para cezası uygulanır.

12- Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar koymayan, aynı şekilde, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine bu uyarı yazılarını yazmayan,

 • Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi veren, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanan üretici firmalar,
 • TAPDK tarafından bu yükümlülüklere aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı 280.000’den (2009 mali yılı için) az olamaz.

13- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapacaktır. Bu yayınlar, asgari 30 dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında olacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilecektir. Buna uygun davranmayan kuruluşlar RTÜK tarafından (2009 mali yılı için),

 • Yerel yayın yapan televizyon kuruluşları 1120 TL’den 5.600 TL’ye kadar, radyo kuruluşları 112 TL’den 560 TL’ye kadar, kadar,
 • Bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşları 5.600 TL’den 11.200 TL’ye kadar, radyo kuruluşları 560 TL’den 11120 TL’ye kadar,
 • Ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları 56.000 TL’den 280.000 TL’ye kadar, radyo kuruluşları 5.600 TL’den 28.000 TL’ye kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

14-Bu Kanundaki görevlerini yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlilerine tabi oldukları mevzuattaki disiplin hükümleri uygulanır.

6. Kullanımı Zorunlu Uyarı Malzemeleri

HandTütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan 4201 Sayılı kararda belirtilen kullanımı zorunlu uyarı malzemelerini edinmek için www.tapdk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Kamu kurumlarına ait binalar ve özel hukuk kişilerine ait üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı, birden fazla kişinin girebileceği binaların kapalı alanları ile açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde ve bunların seyir yerlerinde asılacak yasal uyarı yazısı (asgari ebat)50x70 Sigara İçilmez 50x70

Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında asılacak yasal uyarı yazısı (asgari ebat)A5 Sigar İçilmez 50x70

Taksi hizmeti verilen toplu taşıma araçlarına asılacak yasal uyarı yazısı (asgari ebat) A6 Sigara İçilmez 50x70

Perakende tütün ürünleri satışı yapılan yerlerde asılacak yasal uyarı yazısı A4 Sigara İçilmez 50x70

18 Yaşın altındakilerin giriş yapamayacağı sigara içilen alanlara asılacak yasal uyarı yazısı A4 Sigara İçilmez 50x70

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

Karar No : 4201

Karar Tarihi : 12.05.2008

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanun ile değişik 4207 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına istinaden, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde ve tütün ürünleri satışının yapıldığı yerlerde asılması gereken yasal uyarı yazıları ile tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasını karar altına almıştır. Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde asılması zorunlu olan yasal uyarı yazılarının şekli ve içeriği

MADDE 1- 4207 sayılı Kanun uyarınca tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde asılacak yasal uyarı yazılarının şekli ve içeriği aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

1) Kamu kurumlarına ait binalar ve özel hukuk kişilerine ait üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı, birden fazla kişinin girebileceği binaların kapalı alanları ile açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde ve bunların seyir yerlerinde asılacak yasal uyarı yazıları;

a) Asgari 50x70 santimetre boyutunda, dikdörtgen şeklindeki beyaz zeminli kağıt veya uygun bir materyal üzerinde yer almalıdır.

b) Baskı yapılan materyalin beyaz zemini, köşeleri oval kırmızı renkli ince çerçeve ile çerçevelenmelidir.

c) Ucu sağ tarafa bakan ve yanmakta olan tek bir sigaranın, ortasından soldan sağa doğru çapraz şekilde kırmızı bir çubuk geçen kırmızı renkli bir daire içerisinde kapalı bulunduğu grafikten oluşan uluslararası sigara içilmez sembolünü içermelidir.

ç) En az on santimetrelik puntoyla, italik olmayacak şekilde Haettenschweiler yazı fontu kullanılarak kırmızı renkli büyük harflerle yan yana yazılmış "SİGARA İÇİLMEZ" ibaresi ile en az iki santimetrelik puntolarla italik olmayacak şekilde Helvetica Heavy yazı fontu kullanılarak siyah renkli küçük harflerle yazılan "Burada tütün ürünleri tüketilmesi yasaktır. Tüketenlere ve tüketilmesine göz yuman sorumlulara 4207 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanır." ve "Şikayet için:" ibarelerini içermelidir.

d) Baskı yapılan alanın üstte kalan % 35'lik kısmını sigara içilmez sembolü, bu alanın altında kalan % 35'lik kısmını "SİGARA İÇİLMEZ" ibaresi ve en altta kalan %30 kısmını ise diğer ibareler oluşturmalıdır.

2) Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında asılacak yasal uyarı yazıları;

a) Asgari A5 boyutunda olmak üzere, toplu taşıma aracının büyüklüğüne uygun ebatta, dikdörtgen şeklindeki beyaz zeminli kağıt veya uygun bir materyal üzerinde yer almalıdır.

b) Baskı yapılan materyalin beyaz zemini, köşeleri oval kırmızı renkli ince çerçeve ile çerçevelenmelidir.

c) Birinci maddede tarif edilen uluslararası sigara içilmez sembolünü içermelidir.

ç) En az üç santimetrelik puntoyla kırmızı renkli büyük harflerle yan yana yazılmış "SİGARA İÇİLMEZ" ibaresi ile baskı yapılan materyalin boyutuna uygun puntoyla siyah renkli küçük harflerle yazılan "Burada tütün ürünleri tüketilmesi yasaktır. Tüketenlere ve tüketilmesine göz yuman sorumlulara 4207 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanır." ve "Şikayet için:" ibarelerini içermelidir.

d) Baskı yapılan alanın üstte kalan % 35'lik kısmını sigara içilmez sembolü, bu alanın altında kalan % 35'lik kısmını "SİGARA İÇİLMEZ" ibaresi ve en altta kalan %30'luk kısmını ise diğer ibareler oluşturmalıdır.

e) Yukarıda öngörülen diğer esaslara uygun olmak şartıyla, taksi hizmeti verilen toplu taşıma araçlarına asılacak yasal uyarı yazıları; yukarıda A5 ebadı için öngörülen yazı puntoları ve işaretlerin oransal olarak küçültülmesi ile A6 boyutundaki materyallere de uygulanabilir.

3) Yasal uyarı yazıları Türkçe olarak yazılmalı ve yukarıda belirtilenlerin dışında başkaca işaret ve ibare içermemelidir.

4) Kırmızı renk kullanılması gereken yerlerde bayrak kırmızı kullanılmalıdır.

5) Yasal uyarı yazılarında yer alan "Şikayet için:" ibaresindeki boşluğa, yasal uyarı yazısını asma sorumluluğunu taşıyan tarafından, o yerde tütün ürünü tüketilmesi halinde idari yaptırım uygulanması için başvurulacak kişi veya kurumun adı ile telefonu yazılmalıdır.

6) Yasal uyarı yazılarında; baskı yapılan materyalin, toplam alanının % 10'unu aşmayacak oranda ve en alt kısmında olmak şartıyla, yasal uyarı yazılarını dağıtmak amacıyla hazırlatan gerçek veya tüzel kişilerin isim, unvan, logo, amblem gibi işaretlerine yer verilebilir.

7) Kurumun izni veya onayı olmaksızın Kurumun ismi veya logosu kullanılmamalıdır.

8) Yasal uyarı yazıları, sürekli ve kalıcı olmak kaydıyla; dijital ekrana yansıtmak, cama yapıştırmak, duvara asmak, tavandan sarkıtmak gibi dikkat çekecek ve rahatlıkla okunabilecek şekillerde uygulanabilir.

Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde asılması zorunlu olan yasal uyarı yazılarının bulunması gereken yerlere ilişkin esaslar

MADDE 2- 4207 sayılı Kanun uyarınca tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde asılması zorunlu olan yasal uyarı yazıları;

1) Tütün ürünleri tüketilmesi yasaklanan yerlerin tüm girişlerinde (personel girişleri dahil), giriş yapanlar tarafından görülebilecek ve okunabilecek uygun bir yere asılmalıdır.

2) Binaların her katındaki merdiven boşlukları ile asansör giriş ve çıkışları gibi ikincil girişlerde, geçiş yapanlar tarafından görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlere asılmalıdır.

3) Alışveriş, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı binaların kapalı alanlarında yer alan her kattaki koridorlarda (çalışanlar tarafından kullanılanlar dahil), geçiş yapanların tümü tarafından görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulunmalıdır.

4) Gar, otogar, havalimanı ve limanlar, alışveriş merkezleri veya otelcilik hizmeti verilen işletmeler gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerin kapalı alanlarında yer alan yiyecek-içecek ve diğer hizmetlerin sunulduğu alanlar ile bekleme salonları veya lobi gibi yerlerde, o mekanda bulunanların tümünün görmesine ve okumasına imkan verecek sayıda asılmalıdır.

5) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershanelerin, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının, açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerlerin ve bunların seyir yerlerinin, bahçelerini de kapsayacak şekilde ana giriş kapılarında ve açık alanlarında, o mekanda bulunanların tümünün görmesine ve okumasına imkan verecek sayıda asılmalıdır.

6) Taksi hizmeti verenler dahil toplu taşıma araçlarında, taşıtın büyüklüğüne göre tüm yolcuların görebileceği ve okuyabileceği sayıda uygun yerlere asılmalıdır.

7) Demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığında kullanılan araçların yolculara tahsis edilmiş her bir bölümünde, rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek şekilde asılmalıdır.

Perakende tütün ürünleri satışı yapılan yerlerde asılacak yasal uyarı yazılarına ilişkin esaslar

MADDE 3 - 4207 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, perakende tütün ürünleri satışı yapılan reyon (bölüm), stand veya ödeme noktaları ile içerisine müşterilerin giremediği, sadece servis penceresinden satış yapılan büfe gibi yerlerde asılacak yasal uyarı yazıları;

1) Asgari A4 boyutunda, dikdörtgen şeklindeki beyaz zeminli kağıt veya uygun bir materyal üzerinde yer almalıdır.

2) Baskı yapılan materyalin beyaz zemini, köşeleri yuvarlatılmış kırmızı renkli ince çerçeve ile çerçevelenmelidir.

3) Baskı yapılan alanın üstte kalan azami % 25'lik kısmında; siyah renkli 18 rakamı ile bu rakamın altında büyük harflerle yazılmış "YAŞ ALTI" ibaresinin, ortasından soldan sağa doğru çapraz şekilde bir kırmızı çubuk geçen kırmızı renkli bir daire içerisinde kapalı bulunduğu grafikten oluşan18 yaş altına satış yapılamaz sembolünü içermelidir.

4) En az iki santimetrelik puntoyla "YASAL UYARI:" ibaresi kırmızı renkli, diğerleri siyah renkli olmak üzere, büyük harflerle yazılan "YASAL UYARI: 18 YAŞINI DOLDURMAYANLARA SİGARA VE DİĞER TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATILAMAZ; SATANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIR." ibaresini içermelidir.

5) İtalik olmayacak şekilde, tercihen Haettenschweiler yazı fontu veya belirlenen özellikleri sağlayabilecek uygun bir yazı fontu kullanılarak Türkçe olarak yazılmalı ve yukarıda belirtilenlerin dışında başkaca işaret ve ibare içermemelidir.

6) Kırmızı renk kullanılması gereken yerlerde bayrak kırmızı kullanılmalıdır.

7) Yukarıdaki şartlara uygun olmak kaydıyla, kağıt, baskı, çıkartma ve yapıştırma gibi materyallere uygulanabilir.

Tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarılarına ilişkin esaslar

MADDE 4 - 4207 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlarda asılacak sağlık uyarıları;

1) En az A4 boyutunda olmak üzere, tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanın büyüklüğüne uygun ebatta, dikdörtgen şeklindeki beyaz zeminli kağıt veya uygun bir materyal üzerinde yer almalıdır.

2) Baskı yapılan materyalin beyaz zemini, köşeleri oval kırmızı renkli ince çerçeve ile çerçevelenmelidir.

3) Rahatlıkla okunabilen bir yazı fontu kullanılarak, A4 boyutunda en az bir santimetrelik, diğer boyutlarda ise en az iki santimetrelik puntoyla yazılmalıdır.

4) Baskı, çıkartma, yapıştırma veya afiş gibi yöntemlerle uygulanabilir.

5) Bu Kararın ekinde yer alan ibarelerden birini içerebileceği gibi, Türkçe olarak yazılmak ve Sağlık Bakanlığı veya Kurumun onayı alınmak kaydıyla, tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan ibare, şekil veya grafiklerden oluşabilir.

6) Tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanda bulunan herkesin görebileceği ve okuyabileceği uygun yerlere asılmalıdır.

EK:

SAĞLIK UYARILARI LİSTESİ

1. Sigara içenler genç yaşta ölür.

2. Sigara içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur.

3. Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine neden olur.

4. Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir.

5. Çocukları koruyun: Dumanınızı onlara solutmayın.

6. Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmada size yardımcı olabilir.

7. Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlamayın.

8. Sigarayı bırakmak ölümcül kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır.

9. Sigara içmek ağrılı ve yavaş bir ölüme neden olabilir.

10. Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan ve ..........'den yardım isteyin.

11. Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur.

12. Sigara içmek cildin erken yaşlanmasına neden olur.

13. Sigara içmek spermlere zarar vererek doğurganlığı azaltır.

14. Sigara dumanında benze, nitrosamine, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur.

AÇIKLAMALAR:

1) Sağlık uyarılarında, "sigara" kelimesi yerine "tütün ürünleri" kelimesi kullanılabilir.

2) Sağlık uyarıları, yukarıda yer alan ibarelerden biri olabileceği gibi, Türkçe olarak yazılmak ve Sağlık Bakanlığı veya Kurumun onayı alınmak kaydıyla, tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan ibare, şekil veya grafiklerden de oluşabilir.

3) Bu Kararda usul ve esasları belirlenen yasal uyarı yazıları ve sağlık uyarıları örnekleri, Kurumun www.tapdk.gov.tr adresindeki internet sitesinden temin edilerek de bastırılabilir.

7. Mevzuata İlişkin Belgeler

4207 Sayılı Kanun

Kabahatler Kanunu

Başbakanlık Genelgesi

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi

Ulusal Tütün Kontrol Programı

Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı

Tütün Dumanına Maruziyetten Korunma Politikaları

Yeni Cezalar (Bilgi Notu)

İzmarit, Paket, Ağızlık, Kağıt ve Benzeri Atıkları Çevreye Atan Bir Kişiyi Gören Vatandaslaın Yapacağı İşlemler

Tütüt Ürünü Tüketiminin Yasak Olduğu İşletmesinde Tütün Ürünü Tüketen Şahıslara Karşı İşletme Sahiplerinin Yapacağı İşlemler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İdari Yaptırır Kararlarını Uygulamakla Yetkilendirilmiş Kişilerce Yapılacak İşlemler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Bina, Araç, Tesislerde Tütün Ürünü Tüketen Bir Kişiyi Görenlerce Yapılacak İşlemle

Özel Hukuk Kişilerine Ait Bina, Araç, Tesislerde Denetim Ekiplerince Yapılacak İşlemler

Tütün Ürünü Tüketiminin Yasak Olduğu Alanda Tütün Ürünü Tüketen Bir Kişiyi Gören Vatandaşlarca Yapılacak İşlemler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilebilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zaralarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Uygulanması ile ilgili Bakanlık Genelgesi

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Hükümleri İle İlgili Uygulama Rehberi

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.