FANDOM


Muhteşem bir aksiyon şiiri. İnsanı yerinden kıpır kıpır ediyor.

Şah beyti;

Son beyit olan "Ey, bütün dünya ve mâfihâ ayaktayken; yatan! / Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah'tan utan." kısımdır. Allah bile her daim faaliyette ya sen... diye konuya yaklaşmakta..

2'li sütun formatında beyitlerin tablolu sunumuEdit

Durmayalım
Durmayalım

Sa'dî diyor ki: "Bir gece biz kârbân ile

Âheste-seyr iken yolumuz düştü bir çöle

'Sa'dî diyor ki: "Bir gece biz kervan ile'

Aheste seyretmekte iken yolumuz düştü bir çöle.
Sür'atle tayy için o beyâbân-ı vahşeti,
Hep yolcular fedâ ederek istirâhati
Suratle geçmek için o çöldeki vahşeti
Hep yolcular feda ederek istirahatı

Gitmektelerdi. Bir aralık bende meyşe tâb,

Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebûn-i hâb.

Gitmektelerdi. Bir aralık bende yürümeye güç

Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık uykuya yenik.

Âvâre bir piyâdeyi bekler mi kâfıle?

Nâçâr şedd-i rahl edecek tâ be-merhale.

Avare bir yayayı bekler mi kafile?'

Çaresiz yola devam edecek ta konak yerine.

Durmuş, diyordu, bir de uyandım ki, sârban:

"Kalk ey zavallı yolcu, uzaklaştı kârban!

Durmuş, diyordu, bir de uyandım ki, sarban(deveci):

"Kalk ey zavallı yolcu,uzaklaştı kervan!

Uykum benim de yok değil amma bu deşt-zâr,

Arâmgâh olur mu ki bin türlü korku var?

Uykum benim de yok değil amma çöl zar(bu),

İstirahat yeri olur mu ki bin türlü korku var?

Ser-menzil-i merâma varır durmayıp giden;

Yoktur necât ümîdi bu çöller geçilmeden.

Baş menzile meramı olan durmayıp giden;

Yoktur kurtuluş ümidi bu çöller geçilmeden.

Heyhât, yolda böyle düşen uyku derdine,

Hep yolcular gider de kalır kendi kendine!"

Yazık ki yolda böyle düşen uyku derdine,

Hep yolcular gider de kalır kendi kendine!"

Vak'a hiç birşey değildir; haklısın, lâkin düşün.

Başka bir düstûr-i hikmet var mı, insâf et, bugün?

Vak'a hiç birşey değildir; haklısın, lâkin düşün.

Başka bir hikmet düsturu var mı, insaf et, bugün?

Varmak istersen -diyor Sa'dî- eğer bir maksada,

Tuttuğun yollar tükenmekten muarrâ olsa da;

Varmak istersen -diyor Sa'di eğer maksada,

Tuttuğun yollar tükenmekten ari olsa da;

Şedd-i rahl et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın!Merd-i sâhib-azm için neymiş uzak, neymiş yakın? Yola devam et,' durmayıp git, yolda kalmaktan sakın!

Mert azim sahibi için neymiş uzak, neymiş yakın?

Hangi müşküldir ki himmet olsun, âsân olmasın?Hangi dehşettir ki insandan olmasın? Hangi müşküldir ki himmet olsun, kolaylık olmasın?' 'Hangi dehşettir ki insandan olmasın?

İbret al erbâb-ı ikdâmın bakıp âsârına:

Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrârına.

İbret al kadem erbabının bakıp eserlerine:

Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken azmine.

Bir münevvim ses değil yer yer hurûşan velvele:

Fevc fevc akmakta insanlar bütün müstakbele.

Bir uyuklayan ses değil yer yer coşan velvele:Bölük bölük akmakta insanlar bütün müstakbele (geleceğe).

Nehr-i feyzâ feyz-i insâniyyetin âhengine,

Uymadan, kâbil değildir düşmemek bir engine.

Feyizli nehir insaniyetin feyzinin âhengine

Uymadan, kâbil değildir düşmemek bir engine.

Menzîl-i maksûda varmazsın uyanmazsan eğer..

Var mı bak, yollarda hiç bîdâr olanlardan eser?

Amaçladığın menzile varmazsın uyanmazsan eğer...

Var mı bak, yollarda hiç uyanık olanlardan eser?

İşte âtîdir o ser-menzil denen ârâmgâh;

Kârbân akvâm; çöl mâzî; atâlet sedd-i râh.

İşte gelecektir o baş menzil denen istirahat yeri

Kervan kavimler, çöl geçmiş, tembellik de yoldaki engeldir.

Durma, mâzî bir mugaylanzâr-ı dehşetnâktir;

Git ki, âtî korkusuzdur, hem de kudsî hâktir.

Durma, mazi bir korkulu dikenliktir;

Git ki, gelecek korkusuzdur, hem de kutsi haktır.

Çok şedâid iktihâm etmek gerektir, doğrudur...Vehleten âvâre bir seyyâhı yollar korkutur; Çok şiddetler katlanmak gerektir, doğrudur...

İlk bakışta avere bir seyyahı yollar korkutur;

Korku, lâkin, azmi te'yîd eylemek îcâb eder:

Kurtulursun şedd-i rahl etmiş de gitmişsen eğer:

Korku, lakin azmi desteklemek icab eder:'

Kurtulursun, yola düşmüş de gitmişsen eğer:

Çünkü düşmüşsün hâyatın -ezkazâ- feyfâsına,

Gitmen îcâb eyliyor tâ menzil-i aksâsına.

Çünkü düşmüşsün hayatın - ezkaza- fezyazısna(çölüne) ,

Gitmen icab eyliyor tâ menzili maksadına.

Düşmemek mâdem elinden gelmemiş evvel senin,

Ölmeden olsun mu, ey miskin, bu çöller medfenin?

Düşmemek madem elinden gelmemiş evvel senin,'

Ölmeden olsun mu, ey miskin, bu çöller medfenin(mezarın)?

İntihâr etmek değilse yolda durmak, gitmemek,

Âsumandan refref indirsin demektir bir melek!

İntihar etmek değilse yolda durmak, gitmemek,

Gökyüzünden refref indirsin demektir bir melek!

Leyse li'l-insâni illâ mâ seâ derken Hudâ;

Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha?

" İnsan için çalıştığından başkası yoktur" derken Huda;

Anlamam hiç miskinlikten sen ne beklersin daha?

Davran artık kârbânın arkasından durma, koş!

Mahvolursun bir dakîkan geçse hattâ böyle boş.

Davran artık kervanın arkasından durma,koş!

Mahv olursun bir dakikan geçse hattâ böyle boş.

Menzil almışlar da yorgun, belki senden bîmecâl!Belki yok, elbette öyle! Sen ne etmiştin hayâl?

İlerleyenler de yorgun belki senden bîmecâl (mecalsiz)

Belki yok, elbette öyle! Sen ne etmişsin hayal

Şöyle gözden geçse bir hilkat temâşâ-hânesi:

Çıkmıyor bir zerre fa'âliyyetin bîgânesi.

Şöyle gözden geçse bir yaratılış gözlem hanesi

Çıkmıyor ' bir zerre' faaliyetten biganesi

Âsumânî, hâkdânî cümle mevcûdât için ????Kurtuluş yok sa'y-i dâimden, terakkîden bugün.

Gökteki ve yerdeki bütün varlıklar için

'Kurtuluş yok daimi çalışmaktan, ilerlemekten bugün.

Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!

Bunların hakkında bilmem bir bahânen var mı?

Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!'

Bunların hakkında bilmem bir bahanen var mı?

Dur! Masiva bir şey midir, boş durmuyor Hâlik bile:

Bak tecellî eyliyor bin şe'n-i gûnâgûn ile.

Dur! Yaratılmışlar da bir şey mi? Boş durmuyor Yaradan bile:

Bak tecellî ediyor türlü türlü bin hadise ile.

Ey, bütün dünya ve mâfihâ ayaktayken; yatan!

Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah'tan utan.

Ey, bütün dünya ve dünyadakiler ayaktayken, yatan!

Leş misin, davranmıyorsun? Bari Allah'tan utan!

Durmayalım şiirinin Anadolu Liseleri ve İngilizce eğitim veren Üniversiteler için sunumuEdit

Durmayalım
Durmayalım
We do not stop

Sa'dî diyor ki: "Bir gece biz kârbân ile

Âheste-seyr iken yolumuz düştü bir çöle

Sa'dî diyor ki: "Bir gece biz kervan ile

Aheste seyretmekte iken yolumuz düştü bir çöle.

Sadi says:We were going slowly one night in the caravan

We dropped into a desert

Sür'atle tayy için o beyâbân-ı vahşeti,
Hep yolcular fedâ ederek istirâhati

Suratle geçmek için o vahşi çölü
Hep yolcular feda ederek istirahatı

To pass that scary dessert fast

All the passenggers were going by sacrifsing their rest


Gitmektelerdi. Bir aralık bende meyşe tâb,

Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebûn-i hâb.

Gitmektelerdi. Bir aralık bende yürümeye güç
Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık uykuya yenik.

At one time I had no strentgth to walk

I succumb into sleep

Âvâre bir piyâdeyi bekler mi kâfıle?

Nâçâr şedd-i rahl edecek tâ be-merhale.

Avare bir yolcuyu bekler mi kafile?
Çaresiz yola devam edecek varıncaya dek konak yerine.

Does the group waits for a vayabond passenger

Inevitably continue the journey until the host

Durmuş, diyordu, bir de uyandım ki, sârban:

"Kalk ey zavallı yolcu, uzaklaştı kârban!

Bir de uyandım ki başucuma dikilmiş bir deveci şunları söylemekte:
"Kalk ey zavallı yolcu,uzaklaştı kervan!
suddenly I woke up a man was standing at bedside and saying:

Wake up poor passenger, the caravan went away

Uykum benim de yok değil amma bu deşt-zâr,

Arâmgâh olur mu ki bin türlü korku var?

Uykum benim de yok değil ama bu çöl,
İstirahat yeri olur mu ki bin türlü korku var?

I ‘m sleepy but can this dessert be a resting place

Since there are thousands of fear?

Ser-menzil-i merâma varır durmayıp giden;

Yoktur necât ümîdi bu çöller geçilmeden.

Varmak istediği yere varır durmayıp giden;
Yoktur kurtuluş ümidi bu çöller geçilmeden.
The one who doesn’t

stop reaches where he wants to reach There is no hope of salvation this desert without passing

Heyhât, yolda böyle düşen uyku derdine,

Hep yolcular gider de kalır kendi kendine!"

Yazık ki yolda böyle düşen uyku derdine,

Hep yolcular gider de kalır kendi kendine!"

the one who cares sleep a lot,

all the passangers leave, is left alone

Vak'a hiç birşey değildir; haklısın, lâkin düşün.

Başka bir düstûr-i hikmet var mı, insâf et, bugün?

Gerçi olayın kendisi önemsizdir, bunda haklısın, ancak düşün.
İnsaflı ol, bundan başka hikmet dolu bir prensip varmı bugün?
Though the event itself isn’t important you are right, but think

Be fair is there any other principle f ull of wisdom


Varmak istersen -diyor Sa'dî- eğer bir maksada,

Tuttuğun yollar tükenmekten muarrâ olsa da;

Varmak istersen -diyor Sa'di eğer maksada,
Tuttuğun yollar hiç bitmeyecek gibi olsada;
If you want to reach your aim says Sa’di

As if the road you go seems endless

Şedd-i rahl et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın!

Merd-i sâhib-azm için neymiş uzak, neymiş yakın?

Yola devam et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın!
Azim sahibi insan için neymiş uzak, neymiş yakın?
Continue don’t stop avoid losing your way

Fort he determined man, what is far what is near

Hangi müşküldir ki himmet olsun, âsân olmasın?

Hangi dehşettir ki insandan olmasın?

Hangi güçlüktür ki gayrete gelince kolaylaşmasın?
Hangi korkunç şey var ki insandan korkmasın
Every difficultly gets easier by effort

every terrible thing afraids of the man

İbret al erbâb-ı ikdâmın bakıp âsârına:

Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrârına.

İbret al gayret sahiplerinin bakıp eserlerine:
Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken azmine.
Take lesson by looking at the perseverers trace

Mountains can’t lean against the determinations of the man

Bir münevvim ses değil yer yer hurûşan velvele:

Fevc fevc akmakta insanlar bütün müstakbele.

Sakinleştirip uyuşturan bir ses değil bu zaman zaman coşan gürültüler:
Akın akın yürümekte geleceğe bütün insanlar.
This not numbing calm voice gushing noises from time to time

All the people are walking flocking to the future

Nehr-i feyzâ feyz-i insâniyyetin âhengine,

Uymadan, kâbil değildir düşmemek bir engine.

Bereketli insanlık nehrinin âhengine uymayan insanın,
Bir enginde kaybolup gitmemesi mümkün mü?

Is it possible for the peron who doesn’t obey the harmony of huminty

To go deep, fade away

Menzîl-i maksûda varmazsın uyanmazsan eğer...

Var mı bak, yollarda hiç bîdâr olanlardan eser?

Amaçladığın yere varmazsın uyanmazsan eğer...
Var mı bak, yollarda hiç uyanık olanlardan eser?

If you don’t wake up, can’t reach your target

Look if there is any trace of who don't sleep

İşte âtîdir o ser-menzil denen ârâmgâh;

Kârbân akvâm; çöl mâzî; atâlet sedd-i râh.

İşte gelecek, en son varıp rahata kavuşacağın, yer demektir;
Kervan kavimler, çöl geçmiş, tembellik de yoldaki engeldir.
Future means to arrive and have rest at last

Caravan is tribes desert is in the past laziness is obstacles of in the road

Durma, mâzî bir mugaylanzâr-ı dehşetnâktir;

Git ki, âtî korkusuzdur, hem de kudsî hâktir.

Durma, geçmiş bir korkulu dikenliktir;
Git ki, gelecek korkusuzdur, hem ne kutsal topraktır!
Don’t stop past is a fearful thorny

Go future is a fearless and what a sacred soil

Çok şedâid iktihâm etmek gerektir, doğrudur...

Vehleten âvâre bir seyyâhı yollar korkutur;

Çok sıkıntılara katlanmak gerekir,doğrudur...
Başıboş bir yolcuyu yollar ilk bakışta korkutur;

It’s true that you many hardships

At first glance an orphan passanger scares

Korku, lâkin, azmi te'yîd eylemek îcâb eder:

Kurtulursun şedd-i rahl etmiş de gitmişsen eğer:

Korku, ama yine de azmi kuvvetlendirmek icab eder:
Kurtulursun, yükünü bağlayıp da ilerlemişsen eğer.

Fear but a determination should be strength

You rescue if you go forurard with the burden

Çünkü düşmüşsün hâyatın -ezkazâ- feyfâsına,

Gitmen îcâb eyliyor tâ menzil-i aksâsına.

Çünkü düşmüşsün Allah'ın takdiriyle hayat çölüne,
Gitmekten başka çare yok onun ta en son noktasına.

Because you fallen in desert of life with God’s discretion

There is no other way of going to the last point

Düşmemek mâdem elinden gelmemiş evvel senin,

Ölmeden olsun mu, ey miskin, bu çöller medfenin?

Madem ki düşmemek elinden gelmemiş ilkin senin,
Ölmeden olsun mu, ey miskin, bu çöller mezarın?

Since you couldn’t manage hot to fall into life

Is it before dying?The slaggart!These desert are your grave

İntihâr etmek değilse yolda durmak, gitmemek,

Âsumandan refref indirsin demektir bir melek!

İntihar etmek değilse yolda durmak, gitmemek,
Gökyüzünden refref (2) indirsin demektir bir melek!

If standing stil, not going forwaid isn’t a suicide

Then it means an angel from the sky

Leyse li'l-insâni illâ mâ seâ derken Hudâ;

Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha?

Leyse li'1-insâni illâ mâ seâ" derken Huda;
Anlamam hiç miskinlikten sen ne beklersin daha?
While Huda was saying “ leyse li’l insani illa ma sea” I don’t understand laziness, what do you expect more ?
Davran artık kârbânın arkasından durma, koş!

Mahvolursun bir dakîkan geçse hattâ böyle boş.

Davran artık kervanın arkasından durma,koş!
Mahv olursun bir dakikan geçse hattâ böyle boş.
Follow caravan , don’t stop, run
You’re destroyed, if a minute passes, such idle and wasted
Menzil almışlar da yorgun, belki senden bîmecâl!

Belki yok, elbette öyle! Sen ne etmiştin hayâl?

İlerleyenler de yorgun, belki senden kuvvetsiz!
Belki değil, elbette öyledir!Sen ne etmiştin hayâl?
Progress are tired , may be weaker than you May be not, so it’s of course! what have you imagined?
Şöyle gözden geçse bir hilkat temâşâ-hânesi:

Çıkmıyor bir zerre fa'âliyyetin bîgânesi.

Şöyle gözden geçse bir yaratılış gözlem hanesi
Çıkmıyor ' bir zerre' faaliyetten biganesi (uzağı).
İf the world of the created which is a demonstration is watched.
Âsumânî, hâkdânî cümle mevcûdât için

Kurtuluş yok sa'y-i dâimden, terakkîden bugün.

Gökteki ve yerdeki bütün varlıklar için
Kurtuluş yok sürekli çalışmaktan, ilerlemekten bugün.
No jot without activity can be found For every creature in the sky and the world there’s no way, but to work and to advance
Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!

Bunların hakkında bilmem bir bahânen var mı?Dur

Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!
Bunların hakkında bilmem bir bahanen var mı?
The earth Works, the sky Works, if you aren’t bored, still sit I don’t know if you have an excuse about them
Masiva birşey midir, boş durmuyor Hâlik bile:

Bak tecellî eyliyor bin şe'n-i gûnâgûn ile.

Dur! Yaratılmışlar da bir şey mi? Boş durmuyor Yaradan bile:
Bak tecellî ediyor türlü türlü bin hadise ile.
Stop! Only the created ? even god doesn’t stand stil Look! It’s manifesting with many kinds of events
Ey, bütün dünya ve mâfihâ ayaktayken; yatan!

Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah'tan utan.

Ey, bütün dünya ve dünyadakiler ayaktayken, yatan!
Leş misin, davranmıyorsun? Bari Allah'tan utan!
Oh ! while all the world and who are on the world were awake, the on lying Are you carrion, you aren’t acting ? at least ashamed from god!

Durmayalım şiirinin Sosyal Bilimler Lisesi için sunumuEdit

Durmayalım
Durmayalım
We do not stop
طورمايه لم

Sa'dî diyor ki: "Bir gece biz kârbân ile

Âheste-seyr iken yolumuz düştü bir çöle

Sa'dî diyor ki: "Bir gece biz kervan ile

yavaşça ilerlerken yolumuz bir çöle düştü.

We were going slowly lone light

We dropped into a desert
سعدي دييوركه: بر كيجه بز كاربان ايله
آهسته سير ايكن يولمز دوشدي بر چوله.

Sür'atle tayy için o beyâbân-ı vahşeti,
Hep yolcular fedâ ederek istirâhati

O vahşi çölü hızlıca geçmek için
Bütün yolcular istirahatıfeda ederek

To pass that scary dessert

All the passenggers were going by Sacrifsing their rest


سرعتله طيي ايچن او بيابان وحشتي،
هپ يولجيلر فدا ايده رك استر حتي،
Gitmektelerdi. Bir aralık bende meyşe tâb,

Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebûn-i hâb.

'Gitmektelerdi. Bir aralık bende yürümeye güç
Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık uykuya yenik.

At one time İ had no strentgth to walk

I succumb into sleep

كيتمكده لردي. بر ارالق بنده مشيه تاب،
هيچ قالمامش كه دوشمم ارتيق زبون خواب.
Âvâre bir piyâdeyi bekler mi kâfıle?

Nâçâr şedd-i rahl edecek tâ be-merhale.

Başıboşbir yolcuyu bekler mi kafile?
'Çaresiz yola devam edecek varıncaya dek duraklama yerine.

Does the group waits for a vayabond passengers

In vetably continue the journey until the host

اواره بر پياده يى بكلر مي قافله؟
ناچار شدّ رحل ايده جك تا بمرحله.
Durmuş, diyordu, bir de uyandım ki, sârban:

"Kalk ey zavallı yolcu, uzaklaştı kârban!

Bir de uyandım ki başucuma dikilmiş bir deveci şunları söylemekte:
"Kalk ey zavallı yolcu,uzaklaştı kervan!
suddenly I woke up a man was standing

Wake up poor passangers the caravan went away

طورمش،دييوردي،برده اوياندم كه،ساربان:
قالق اي زواللي يولجي،اوزاقلاشدي كاربان!
Uykum benim de yok değil amma bu deşt-zâr,

Arâmgâh olur mu ki bin türlü korku var?

'Uykum benim de yok değil ama bu çöl,
'''Uyku yeri olur mu ki bin türlü korku var?

I ‘m sleepy but does this dessert be a resting place

There are thousand of fear

اويقوم بنمده يوق دكل اما بو دشتزار،
ارامكاه اولور مي كه بيك دورلو قورقو وار؟
Ser-menzil-i merâma varır durmayıp giden;

Yoktur necât ümîdi bu çöller geçilmeden.

Varmak istediği yere varır durmayıp giden;
Yoktur kurtuluş ümidi bu çöller geçilmeden.
The one who doesn’t

stop reaches where he wants to reach There is no hope of salvation this desert without passing

سرمنزل مرامه وارير طورمايوب كيدن.
يوقدر نجات اميدي بو چوللر كچيلمه دن.
Heyhât, yolda böyle düşen uyku derdine,

Hep yolcular gider de kalır kendi kendine!"

Yazık ki yolda böyle düşen uyku derdine,

Hep yolcular gider de kalır kendi kendine!"

the one who cares sleep a lot,

all the passangers leave, is left alone

Vak'a hiç birşey değildir; haklısın, lâkin düşün.

Başka bir düstûr-i hikmet var mı, insâf et, bugün?

'Gerçi olayın kendisi önemsizdir, bunda haklısın, ancak düşün.
Merhametli ol, bundan başka sır dolu bir prensip varmı bugün?
Though the event itself isn’t important you are right, but think

Be fair is there any other principle f ull of wisdom


وقعه هيچ بر شي دكلدر؛حقليسك،لكن دوشون.
باشقه دستور حكمت وار مي،انصاف ايت بو كون؟
Varmak istersen -diyor Sa'dî- eğer bir maksada,

Tuttuğun yollar tükenmekten muarrâ olsa da;

'Varmak istersen -diyor Sa'di eğer amaca,
Tuttuğun yollar hiç bitmeyecek gibi olsada;
If you want to reach your aim says Sa’di

As if the road you go seems endless

وارمق ايستر سه ك -دييور سعدي-اكر بر مقضده؟
طوتديغك يوللر توكنمكدن معرّي اولسه ده؛
Şedd-i rahl et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın!

Merd-i sâhib-azm için neymiş uzak, neymiş yakın?

Yola devam et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın!
Azim sahibi insan için neymiş uzak, neymiş yakın?
Continue don’t stop avoid losing your way

Fort he determined man, what is far what is near

درحل ايت،طورمايوب كيت،يولده قالمقدن صاقين!
مرد صاحب عزم ايچون نه يمش اوزاق،،نه يمش ياقن؟
Hangi müşküldir ki himmet olsun, âsân olmasın?

Hangi dehşettir ki insandan olmasın?

'Hangi güçlüktür ki azme gelince kolaylaşmasın?
Hangi korkunç şey var ki insandan korkmasın
Every difficultly gets easier by effort

every terrible thing afraids of the man

انكي مشكلدر كه همت اولسون،آسان اولماسون؟


هانكي دهشتدر كه انساندن هراسان اولمسون؟

İbret al erbâb-ı ikdâmın bakıp âsârına:

Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrârına.

'İbret al azim sahiplerinin bakıp eserlerine:
Dağ dayanmaz insanların dağlar söken azmine.
Take lesson by looking at the perseverers trace

Mountains can’t lean against the determinations of the man

عبرت آل ارباب اقدامك باقوب آثارينه:


طاغ دايانماز ارلرك طاغلر سوكن اصرارينه.

Bir münevvim ses değil yer yer hurûşan velvele:

Fevc fevc akmakta insanlar bütün müstakbele.

'Sakinleştirip uyuşturan bir ses değil bu zaman zaman coşan gürültüler:
Akın akın yürümekte geleceğe bütün insanlar.
This not numbing calm voice gushing noises from time to time

All the people are walking flocking to the future

بر منوّم سس دكل ير ير خروشان ولوله:


فوج فوج آقمقده انسانلربوتون مستقبله.

Nehr-i feyzâ feyz-i insâniyyetin âhengine,


Uymadan, kâbil değildir düşmemek bir engine.

'Bereketli insanlık nehrinin âhengine uymayan insanın,
Bir derinlikte kaybolup gitmemesi mümkün mü?

Is it possible for the peron who doesn’t obey the harmony of huminty

To go deep, fade away

نهرفيضا فيض انسانيتك آهنكينه


اويمادن،قابل دكلدر دوشمه مك بر انكينه.

Menzîl-i maksûda varmazsın uyanmazsan eğer...

Var mı bak, yollarda hiç bîdâr olanlardan eser?

'Amaçladığın yere varmazsın uyanmazsan eğer...
Var mı bak, yollarda hiç uyanık olanlardan eser?

If you don’t wake up, can’t reach your target

Look if there is any trace of who don't sleep

منزل مقصوده وارمازسك اويانمازسه ك اكر...


وار مي باق،يوللرده هيچ بيدار اولانلردن اثر؟

İşte âtîdir o ser-menzil denen ârâmgâh;

Kârbân akvâm; çöl mâzî; atâlet sedd-i râh.

'İşte gelecek, en son varıp rahata kavuşacağın, yer demektir;
Kervan kavimler, çöl geçmiş, tembellik de yoldaki engeldir.
Future means to arrive and have rest at last

Caravan is tribes desert is in the past laziness is obstacles of in the road

ايشته آتيدر اوسر منزل دينن آرامكاه؛


كاربان اقوام ؛چول ماضي؛عطالت سدّراه.

Durma, mâzî bir mugaylanzâr-ı dehşetnâktir;

Git ki, âtî korkusuzdur, hem de kudsî hâktir.

'Durma, geçmiş bir korkulu dikenliktir;
Git ki, gelecek korkusuzdur, hem ne kutsal topraktır!
Don’t stop past is a fearful thorny

Go future is a fearless and what a sacred soil

طورمه،ماضي بر مغيلانزار دهشتناكدر؛


كيت كه،آتى قورقوسزدر،هم نه قدسى خا كدر

Çok şedâid iktihâm etmek gerektir, doğrudur...

Vehleten âvâre bir seyyâhı yollar korkutur;

'Çok sıkıntılara katlanmak gerekir,doğrudur...
Başıboş bir yolcuyu yollar ilk bakışta korkutur;

It’s true that you many hardships

At first glance an orphan passanger scares

چوق شداﺌد اقتحام ايتمك كركدر طوغرودر


وهلةً آواره بر سياحى يوللر قورقودور

Korku, lâkin, azmi te'yîd eylemek îcâb eder:

Kurtulursun şedd-i rahl etmiş de gitmişsen eğer:

'Korku, ama yine de azmi kuvvetlendirmek gerekir:
'''Kurtulursun, yükünü bağlayıp da ilerlemişsen eğer.

Fear but a determination should be strength

You rescue if you go forurard with the burden

قورقو٬ لكن عز مىتأ ييد ايله مك ايحباب ايدر:


قورتولرسك شدّرحل ايتمش ده كيتمشسه ك اكر

Çünkü düşmüşsün hâyatın -ezkazâ- feyfâsına,

Gitmen îcâb eyliyor tâ menzil-i aksâsına.

'Çünkü düşmüşsün Allah'ın takdiriyle hayat çölüne,
Gitmekten başka çare yok onun ta en son noktasına.

Because you fallen in desert of life with God’s discretion

There is no other way of going to the last point

چونكه دوشمشسك حياتك-ازقضا-فيفا سنه


كيتمه ك ايجبا ب ايليور تا منزل اقصاسنه

Düşmemek mâdem elinden gelmemiş evvel senin,

Ölmeden olsun mu, ey miskin, bu çöller medfenin?

'Madem ki düşmemek elinden gelmemiş ilkin senin,
'''Ölmeden olsun mu, ey tembel, bu çöller mezarın?

Since you couldn’t manage hot to fall into life

Is it before dying?The slaggart!These desert are your grave

دوشم ه مك مادام الكدن كلمه مش اوّل سنك


آولمه دن اولسو نمى اى مسكين بوچوللر مدفنك؟

İntihâr etmek değilse yolda durmak, gitmemek,

Âsumandan refref indirsin demektir bir melek!

'İntihar etmek değilse yolda durmak, gitmemek,
'''Gökyüzünden binek indirsin demektir bir melek!

If standing stil, not going forwaid isn’t a suicide

Then it means an angel from the sky

آنتحار ايتمك دكلسه يولده طورمق٬ كيتمه مك


آسماندن رفرف اينديرسون ديمكدر بر ملك

Leyse li'l-insâni illâ mâ seâ derken Hudâ;

Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha?

" Leyse li'1-insâni illâ mâ seâ" derken Huda;
''''Anlamam hiçtembellikten sen ne beklersin daha?
While Huda was saying “ leyse li’l insani illa ma sea” I don’t understand laziness, what do you expect more ?

-ليس للا نسان الامل سعى- دير كن خدا


آكلامام هيج مسكنتدن سن نه بكلر سك دها؟

Davran artık kârbânın arkasından durma, koş!

Mahvolursun bir dakîkan geçse hattâ böyle boş.

Hareket et artık kervanın arkasından durma,koş!
Mahvolursun bir dakikan geçse hattâ böyle boş.
Follow caravan , don’t stop, run
You’re destroyed, if a minute passes, such idle and wasted

طاورن آرتيق كاربانك آرقه سندن طورمه قوش


محو اولورسك بردقيقه ك كچسه حتى بويله بوش

Menzil almışlar da yorgun, belki senden bîmecâl!

Belki yok, elbette öyle! Sen ne etmiştin hayâl?

İlerleyenler de yorgun, belki senden kuvvetsiz!
'''Belki değil, elbette öyledir!Sen ne hayal etmiştin?
Progress are tired , may be weaker than you May be not, so it’s of course! what have you imagined?

منزل آلمشلرده يورغون بلكه سندن بى مجال


بلكه يوق٬ البته اويله! سن نه ايتشدڭ خيال؟

Şöyle gözden geçse bir hilkat temâşâ-hânesi:

Çıkmıyor bir zerre fa'âliyyetin bîgânesi.

Şöyle gözden geçse bir yaratılış gözlem hanesi
Çıkmıyor ' bir zerre' faaliyetten alakası.
İf the world of the created which is a demonstration is watched.

شويله كوزدن كچسه بر خلقت تماشا خانه سى

: چيقميور بر ذره فعا ليتك بيكا نه سى

Âsumânî, hâkdânî cümle mevcûdât için

Kurtuluş yok sa'y-i dâimden, terakkîden bugün.

'Gökteki ve yerdeki bütün varlıklar için
Kurtuluş yok sürekli çalışmaktan, ilerlemekten bugün.
No jot without activity can be found For every creature in the sky and the world there’s no way, but to work and to advance

آسمانى٬ خا كدانى جمله موجودات ايحپون


قورتوليش يوق سعى داﺌمدن٬ تر قيدن بو كون

Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!

Bunların hakkında bilmem bir bahânen var mı?Dur

'Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!
'''Bunların hakkında bilmem bir bahanen var mı?
The earth Works, the sky Works, if you aren’t bored, still sit I don’t know if you have an excuse about them

ير چاليشسون كوك چاليشسون سن صيقلماز سه ك اوطور

! بونلرك حقنده بيلمم بر بها نه ك وارمى؟ طور

!

Masiva birşey midir, boş durmuyor Hâlik bile:

Bak tecellî eyliyor bin şe'n-i gûnâgûn ile.

'Dur! Yaratılmışlar da bir şey mi? Boş durmuyor Yaradan bile:
Bak belirtiyor türlü türlü bin hadise ile.
Stop! Only the created ? even god doesn’t stand stil Look! It’s manifesting with many kinds of events

ما سوى بر شي ميدر بوش طورميور خالق بيله

: باق تجلى ايليور بيڭ شأن كو نا كون ايله

Ey, bütün dünya ve mâfihâ ayaktayken; yatan!

Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah'tan utan.

'Ey, bütün dünya ve dünyadakiler ayaktayken, yatan!
Ölü'müsün harketlenmiyorsun? Bari Allah'tan utan!
Oh ! while all the world and who are on the world were awake, the on lying Are you carrion, you aren’t acting ? at least ashamed from god!

اى بو تون دنيا ومافيها آياقده يكن ياتان

لشميسك طاورانميور سڭ٬ بارى اللهدن اوتان.

'
*"(1) Sa 'dî: 1213-1292 yıllan arasında yaşamış,Bostan ve Gülistan adlı şaheserleriyle tanınmışve Mehmet Akif in kendisinden çok etkilendiği İranlı şair Şeyh Sa 'dî-i Şirâzt."*

  • (2)Refref: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Mi'râc gecesinde üzerine oturup gittiği yeşil yaygı veya manevî bir binek.
  • (3)Necm Sûresi 39. âyet. Meali: "insan ancak çalıştığına erişir. "
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi

Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi
Durmayalım 1

Mehmet Akif Ersoy'un Durmayalım şiiri

Durmayalım 2

Mehmet Akif Ersoy'un Durmayalım şiiri

Durmayalım 3

Mehmet Akif Ersoy'un Durmayalım şiiri

Ey Kervancı ! farsça bir şarkı

Ey Kervancı ! farsça bir şarkı

bu şarkının türkçe çevirisi : ey kervancı, ey kervan leyla'mı nereye götürüyorsun leyla, canım ve yüreğim olduğu halde? ey kervancı, leyla'mı niçin götürüyorsun? birbirimize yalnızken verdiğimiz sözlere tanrı şahitken ve aşkımızın karar kılmadığı hiç bir şey yokken ey kervancı, leyma'mı niçin götürüyorsun? inancımın tamamı geçici dünyaya dair aşkının kıvılcımları yaşamın kendisi olmuş oysa yarin hatırası aşkın bir damlasından bile güzeldir tanrım kalplerdeki sevgiyi daima o kalplerde bırak benim kalbimde bıraktığın gibi leyla ile mecnun efsane oldular oysa bizim hikayemiz sonsuzluğa erişti sen şimdi aşkımın tek göstergesisin hüznümün, gözümden dökülmeyen hali bu hüznün elinden hangi hallerdeyim bilmiyorsun senden sonra var olmadım tanrı biliyor kalbimin yapraklarını gör ve git tufan gibi inşa et hüznün dallarını gül idik, gülleri derip git ki ben gül ağacıydım tufanın ayakları dibinde oturan vücudumun bütün dallarını tabiatın hışmıyla kır... ey kervancı, ey kervan leyla'mı nereye götürüyorsun leyla, canım ve yüreğim olduğu halde? ey kervancı, leyla'mı niçin götürüyorsun? کاربان

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.