D Portal:EÇS .Şablon:EÇSindex :1.Cilt - Şablon:EÇSindex1 - 2.Cilt- Şablon:EÇSindex2 3.Cilt Şablon:EÇSindex3 - 4.Cilt :Şablon:EÇSindex4

D EÇS .1.Cilt :Şablon:EÇSindex1 - - Şablon:EÇSindex - EÇS/İndex {{EÇSindex1}} Metin hakkında bâzı mühim notlar - EÇS/1/4
Önsöz - EÇS/1/5
Evliya Çelebi ve Eserleri Hakkında - EÇS/1/5
Evliyâ'nın doğuşu ve adı - EÇS/1/5
Mensub olduğu aileEÇS/1/5 -EÇS/1/6 - EÇS/1/7
Evliyâ nasıl adamdı? - EÇS/1/7 - EÇS/1/8
Evliyâ’nın şahsiyeti - EÇS/1/8 - EÇS/1/9 - EÇS/1/10 - EÇS/1/11 - EÇS/1/12
Dokuzuncu Fasıl İslambol'un İlk Muhasarasının Beyanı - EÇS/1/69 - EÇS/1/70
İkinci Kuşatma - EÇS/1/70 - EÇS/1/71 - EÇS/1/72
Üçüncü kuşatma - EÇS/1/72
Beşinci kuşatma - EÇS/1/73 - EÇS/1/74 - EÇS/1/75
Altıncı kuşatma - EÇS/1/75
Yedinci kuşatma - EÇS/1/75
Sekizinci kuşatma - EÇS/1/76 - EÇS/1/77 - EÇS/1/78 - EÇS/1/79 - EÇS/1/80 - EÇS/1/81
Dokuzuncu Kuşatma - EÇS/1/81 - EÇS/1/82 - EÇS/1/83
Onuncu Fasıl Âl-i Osman Devletinin Yıldızının Çıktığı Beyanındadır - EÇS/1/84 - EÇS/1/85 - EÇS/1/86 - EÇS/1/87
Onuncu kuşatma - EÇS/1/87 - EÇS/1/88 - EÇS/1/89 - EÇS/1/90 - EÇS/1/91 - EÇS/1/92
On Birinci Bölüm Osmanoğullarından ebülfetih (Fetih Babası) Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u on birinci defa kuşattığı beyanındadır - EÇS/1/93 - EÇS/1/94 - EÇS/1/95 EÇS/1/96 - EÇS/1/97 - EÇS/1/98 - EÇS/1/99 - EÇS/1/100 - EÇS/1/101 - EÇS/1/102
Sultan Selim câmiinin vasıfları - EÇS/1/151 -EÇS/1/152
Sultan Süleyman (Allah rahmet eylesin) câmiinin evsafı - EÇS/1/152 - EÇS/1/153
Süleymaniye câmiinin şekilleri ve tarzı EÇS/1/153 - EÇS/1/154 - EÇS/1/155 - EÇS/1/156
Beyaz avlunun durumunu bildirir - EÇS/1/156 - EÇS/1/157 - EÇS/1/158 - EÇS/1/159
Kanunî Sultan Süleymân’ın Nurlarla Dolu ve Çiçeklerle Bezenmiş Türbesini Anlatır - EÇS/1/160
Dış Avlunun Durumunu Bildirir - EÇS/1/160 - EÇS/1/161 - EÇS/1/162 - EÇS/1/163 - EÇS/1/164
Süleymaniye câmiine yapılan masraflar - EÇS/1/164 - EÇS/1/165
Anadolu tarfında olan hayratları - EÇS/1/165 - EÇS/1/166
Harameyn-i Muhteremeyn ’de olan hayırlı ve sevaplı eserleri - EÇS/1/166 - EÇS/1/167
Şehzade Mehmed’in çok hoş ve sanatlı olan mübârek câmiini bildirir - EÇS/1/167 - EÇS/1/168
Şehzade câmiinin şekilleri - EÇS/1/168 - EÇS/1/169 - EÇS/1/170
Şehzade Cihangir câmii - EÇS/1/170
Şehzadelerin annesi Haseki Sultanın câmiinin vasıflarını bildirir EÇS/1/170
Salâtin câmilerinden ve Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultanın câmiini anlatır EÇS/1/170 - EÇS/1/171
Şerefli zamanlarında makam-ı Sadarete gelen büyük vezirleri bildirir EÇS/1/171 - EÇS/1/172 - EÇS/1/173 - EÇS/1/174
Sultan Süleymân'ın Mirmiranlarını (beylerbeyilerini) anlatır EÇS/1/174 - EÇS/1/175 - EÇS/1/176
Anadolu tarafında olan eyâletleri, sancakları, zeâmet ve timarları bildirir

Şablon:EÇSindex2

D3. Cilt Şablon:EÇSindex3 - Şablon:EÇSindex
{{EÇSindex3}} RİYÂSIZ EVLİYÂ'NIN SEYÂHATNÂMESİNİN ÖNSÖZÜ -EÇS/3/5 -EÇS/3/6 - EÇS/3/7- EÇS/3/8
Heybeli Adasının vasfı - EÇS/3/8
Mudanya'nın vasfı - EÇS/3/8- EÇS/3/9
Hükümet Merkezi ve İpek Yeri Bursa Konağının Vasıfları - EÇS/3/9 - EÇS/3/10 - EÇS/3/11 - EÇS/3/12
Bijirsa İmaretlerinin Vasıfları - EÇS/3/12 - EÇS/3/13
Bursa hâkimlerinin vasıfları - EÇS/3/13 - EÇS/3/14 - EÇS/3/15
Salatin ve Diğer Camilerin Vasıfları - EÇS/3/16 - EÇS/3/17 - EÇS/3/18 - EÇS/3/19
Bursa Mescidleri - EÇS/3/19
Bursa Medreseleri - EÇS/3/20
Bursa Tekkeleri - EÇS/3/20
Bursa İmaretleri - EÇS/3/20 - EÇS/3/21
HÂCEGÂN HANLARI EVSAFI - EÇS/3/21 - EÇS/3/22
Bursa Çeşmeleri - EÇS/3/22 - EÇS/3/23
Su Değirmenleri - EÇS/3/23
Bursa Şehri Hamamları - EÇS/3/23
Allahın Kudreti Ilıcalar - EÇS/3/24 - EÇS/3/25 - EÇS/3/26
Bursa Sultani Çarşısı - EÇS/3/26 - EÇS/3/27 - EÇS/3/28
Bursa'nın Gezinti Yerleri - EÇS/3/29 - EÇS/3/30
Dünyadaki Dağları Muhtasarca Anlatalım - EÇS/3/31 - EÇS/3/32 - EÇS/3/33 - EÇS/3/34 - EÇS/3/35 - EÇS/3/36 - EÇS/3/37 - EÇS/3/38
Osman Gazinin Fetihlerinin Özeti - EÇS/3/38- EÇS/3/39 - EÇS/3/40 - EÇS/3/41
HÜDÂVENDİGÂR OĞLU YILDIRIM BAYEZİD ZAMANI - EÇS/3/41- EÇS/3/42 - EÇS/3/43
Yıldırım Han Devrindeki Bilginler, iyi Kişiler, Büyük Evliyalar - EÇS/3/43- EÇS/3/44
Yıldırım Bayezıd Oğlu Çelebi Sultan Mehmed'in Tahta Çıkışı - EÇS/3/44 - EÇS/3/45
Çelebi Mehmed Devrindeki Bilginler, Sâlihler,Şeyhler - EÇS/3/45
İkinci Murad'ın Cülusu İle Fatih Sultan Mehmed Han - EÇS/3/45 - EÇS/3/46
İkinci Murad devri ulemâ, salihler ve şeyhler - EÇS/3/46
Osmanlı Şehzadeleri Ziyaret Yerleri - EÇS/3/46 - EÇS/3/47 - EÇS/3/48
Bursa Evliyasının Ziyaret Yerleri -EÇS/3/48 -EÇS/3/49 -EÇS/3/50 - EÇS/3/51- EÇS/3/52 - EÇS/3/53 -EÇS/3/54 -EÇS/3/55 -EÇS/3/56 - EÇS/3/57 - EÇS/3/58 - EÇS/3/59 - EÇS/3/60 - EÇS/3/61 - EÇS/3/62
İznikmit (İzmit) Vilayetine Seyahatimin Açıklanması -EÇS/3/63 -EÇS/3/64 -EÇS/3/65 - EÇS/3/66- EÇS/3/67 - EÇS/3/68 -EÇS/3/69 -EÇS/3/70 -EÇS/3/71
1050 Cümadel Ulasının Birinci Günü Batum ve Trabzon'a Seyrüseferimiz -EÇS/3/72 -EÇS/3/73 -EÇS/3/74 - EÇS/3/75- EÇS/3/76 - EÇS/3/77 -EÇS/3/78 -EÇS/3/79 -EÇS/3/80 -EÇS/3/81 -EÇS/3/82
Eski Lezgi Vilayeti Mamur Büyük Şehir ve Kale,Yani Trabzon Şehri,Allah Onu Alçak Dünyanın Afetlerinden Korusun -EÇS/3/83 -EÇS/3/84 -EÇS/3/85
Trabzon'da Sultan Süleyman Kanunu Üzere İtaat Altında Olan Boy Beyleri -EÇS/3/85 -EÇS/3/86 -EÇS/3/87 -EÇS/3/88
SALÂTİN, VEZİRLER VE ŞEHİR ÂYÂNININ CÂMİLERİ -EÇS/3/88 -EÇS/3/89 -EÇS/3/90
Trabzon'un Medreseleri -EÇS/3/90 -EÇS/3/91
Trabzon’un hamamları -EÇS/3/91
Trabzon’un çarşısı -EÇS/3/91
Trabzon’un imâreti -EÇS/3/91 -EÇS/3/92
Trabzon ahâlisinin çehresinin rengi -EÇS/3/92
Trabzon halkının işi ve kazancı -EÇS/3/92
Trabzon’un meşhur sanatları -EÇS/3/92 -EÇS/3/93
Trabzon’un yeyip içcekleri -EÇS/3/93
Balıklarının beğenilenleri -EÇS/3/93 -EÇS/3/94
Hamsinin faydası, şekilleri, hassaları -EÇS/3/94 -EÇS/3/95
Trabzon’un mesîreleri (gezinti yerleri) -EÇS/3/95 -EÇS/3/96
Trabzon’un büyük salâtin ziyâret yerleri -EÇS/3/96
GÜRCİSTAN , MEKRİLİSTAN VİLÂYETLERİNE SEYAHATİMİZ -EÇS/3/97 -EÇS/3/98 -EÇS/3/99 -EÇS/3/100
ŞEHNAZE VİLÂYETİ YANİ ABAZA DİYÂRI -EÇS/3/100 -EÇS/3/101 -EÇS/3/102 -EÇS/3/103 -EÇS/3/104
ABAZA VİLÂYETİNDE OLAN MÂMÛR AŞİRETLER - EÇS/3/104 -EÇS/3/105 -EÇS/3/106 -EÇS/3/107 -EÇS/3/108 -EÇS/3/109 -EÇS/3/110
Dağlarda Bulunan Abaza Aşireti - EÇS/3/110 -EÇS/3/111
Acaip ve Garip Abaza Dili - EÇS/3/111
Sadşe Abazaları Dili - EÇS/3/111 - EÇS/3/112 -EÇS/3/113 -EÇS/3/114
Anapa Limanından Azak Gazasına Gidiş - EÇS/3/115 - EÇS/3/116 -EÇS/3/117 -EÇS/3/118 - EÇS/3/119 - EÇS/3/120 -EÇS/3/121 -EÇS/3/122 -EÇS/3/123
Azak Gazasından Fetihsiz Kırım Diyarına Gidiş - EÇS/3/123 - EÇS/3/124 -EÇS/3/125 -EÇS/3/126 -EÇS/3/127 -EÇS/3/128
Riyasız Evliyanın Sergüzeşti - EÇS/3/129 - EÇS/3/130 -EÇS/3/131 -EÇS/3/132 -EÇS/3/133
Kelgra Sultan Tekkesinin ve Kalesinin Vasıfları - EÇS/3/134
Kelgra Sultan , Yani Sarı Saltık Tekkesinin Yapılış Sebebi ve Menkıbeleri -EÇS/3/134 - EÇS/3/135 - EÇS/3/136 -EÇS/3/137 -EÇS/3/138 -EÇS/3/139 -EÇS/3/140
Kelgra Dağının Vasıfları -EÇS/3/140
Asıl Yurdumuz Olan İstanbul'a Yola Düştüğümüzü Bildirir -EÇS/3/140 -EÇS/3/141
Karadeniz'in Enlem ve Boylamı -EÇS/3/141 -EÇS/3/142
1050 Senesinde Malta Kazasına Gittiğimizi Bildirir -EÇS/3/142 -EÇS/3/143 -EÇS/3/144 -EÇS/3/145
Malta Gazasına Başlanış - EÇS/3/145 -EÇS/3/146 -EÇS/3/147 -EÇS/3/148-EÇS/3/149 -EÇS/3/150 -EÇS/3/151
Girid Adası -EÇS/3/151 -EÇS/3/152
Hanya Kalesinin Kuşatılması -EÇS/3/152 -EÇS/3/153 - EÇS/3/154 -EÇS/3/155 -EÇS/3/156 -EÇS/3/157-EÇS/3/158 -EÇS/3/159 -EÇS/3/160 -EÇS/3/161 -EÇS/3/162 -EÇS/3/163 -EÇS/3/164 -EÇS/3/165
Recep Ayının Birinci Gününde Defterdarzade Mehmed Paşa İle Karadan Erzurum Eyaletine Giderken Seyrettiğimiz Konak, Kasabalar ve Büyük Eserler -EÇS/3/166 -EÇS/3/167 -EÇS/3/168 -EÇS/3/169 -EÇS/3/170 -EÇS/3/171 -EÇS/3/172 -EÇS/3/173 -EÇS/3/174
Tosya, Bolu,Dörtdivan Türkleri'nin Lisan ve Lehçeleri - EÇS/3/174 -EÇS/3/175 -EÇS/3/176 -EÇS/3/177 -EÇS/3/178 -EÇS/3/179 - EÇS/3/180 - EÇS/3/181
Sanki Amelika’lardan Kalmış Kudret Dağı Amasya Kalesi - EÇS/3/181 - EÇS/3/182
Amasya Kalesinin Şekilleri- EÇS/3/182 - EÇS/3/183 - EÇS/3/184 - EÇS/3/185
Amasya câmileri - EÇS/3/185
Amasya Mescidleri - EÇS/3/185 - EÇS/3/186
Amasya Medreseleri - Şanlı Dervişler Tekkeleri- EÇS/3/186
İmâretler - EÇS/3/186
Kervansaraylar -EÇS/3/186 - EÇS/3/187
Hacegân Hanları -Bekâr Hanları - Hamamları- Çarşı ve Pazarı-EÇS/3/187
Mahalleleri - EÇS/3/187 - EÇS/3/188
Âyan, Eşraf ve Büyükleri - Şehir halkının çehrelerinin rengi, iş ve kazançları - Yiyecek ve içecekleri- Şehrin dil ve elbiseleriEÇS/3/188
Sanatları - Geçmişteki ibret Verici Eserler - Su ve havasının güzelliği - Gezinti yerleri - EÇS/3/189
Salatin ve Evliya ve Bilginlerin Ziyaret Yerleri - EÇS/3/189 - EÇS/3/190 - EÇS/3/191 - EÇS/3/192
Danişmend Oğullarının İkbal Yeri Büyük Niksar Kalesi - EÇS/3/192 - EÇS/3/193 - EÇS/3/194
Niksar’ın kaplıcaları - EÇS/3/194 - EÇS/3/195
Niksâr’ın Ziyaret Yerleri - EÇS/3/195 - EÇS/3/196 - EÇS/3/197 - EÇS/3/198 - EÇS/3/199 - EÇS/3/200 - EÇS/3/201 - EÇS/3/202 - EÇS/3/203 - EÇS/3/204 - EÇS/3/205 - EÇS/3/206
Niksâr’ın Mahalleleri - EÇS/3/206
ERZURUM CÂMİLERİ - EÇS/3/207 - EÇS/3/208
Erzurum Medreseleri -Erzurum Hakkında Bilgiler EÇS/3/208 - EÇS/3/209 - EÇS/3/210 - EÇS/3/211 - EÇS/3/212 - EÇS/3/213 - EÇS/3/214
Büyük Evliyanın Ziyaretleri - EÇS/3/214 - EÇS/3/215
Erzurum Eyaleti Kürdistanında Şusik Kalesi Üzerine Olan Seferimiz - EÇS/3/216 - EÇS/3/217 - EÇS/3/218 - EÇS/3/219 - EÇS/3/220 - EÇS/3/221 - EÇS/3/222 - EÇS/3/223 - EÇS/3/224 - EÇS/3/225 - EÇS/3/226
Aras Nehri Kenarından Kalkarak Acemistan'da Revan ve Nahcıvan Tarafına Gidiyoruz - EÇS/3/226 - EÇS/3/227 - EÇS/3/228 - EÇS/3/229 - EÇS/3/230 - EÇS/3/231 - EÇS/3/232 - EÇS/3/233 - EÇS/3/234
Bu Dilin Bazı Manalarını Bildirir - EÇS/3/234 - EÇS/3/235 - EÇS/3/236 - EÇS/3/237 - EÇS/3/238 - EÇS/3/239 - EÇS/3/240
Büyük Şehir ve Eski Kale Tebriz EÇS/3/240 - EÇS/3/241 - EÇS/3/242 - EÇS/3/243 - EÇS/3/244 - EÇS/3/245 - EÇS/3/246 - EÇS/3/247 - EÇS/3/248 - EÇS/3/249 - EÇS/3/250 - EÇS/3/251
Han İle Tebriz Etrafını Dolaştığımızı Bildirir - EÇS/3/251 - EÇS/3/252
Karşılıklı Güzel Konuşmalar - EÇS/3/252 - EÇS/3/253 - EÇS/3/254
Gönle Ferahlık Veren Tibriz'in Külliyatı - EÇS/3/255 - EÇS/3/256 - EÇS/3/257 - EÇS/3/258 - EÇS/3/259
Han İle Şam-Gazan Ziyaretine Gelirken Seyrettiğimiz Kaleler - EÇS/3/260 - EÇS/3/261 - EÇS/3/262 - EÇS/3/263 - EÇS/3/264 - EÇS/3/265 - EÇS/3/266
İran Toprağının Taht Merkezi Erdebil Şehri - EÇS/3/267 - EÇS/3/268 - EÇS/3/269 - EÇS/3/270
Azerbaycan'ın Tebriz Vilayetinden Revan'a Gittiğimiz - EÇS/3/271 - EÇS/3/272 - EÇS/3/273 - EÇS/3/274 - EÇS/3/275
Revan Kalesi - EÇS/3/276 - EÇS/3/277 - EÇS/3/278 - EÇS/3/279 - EÇS/3/280 - EÇS/3/281
Revan'dan Bakü'ye Kadar Olan Seyehatimizdeki Gördüklerimiz - EÇS/3/282 - EÇS/3/283 - EÇS/3/284 - EÇS/3/285 - EÇS/3/286 - EÇS/3/287 - EÇS/3/288 - EÇS/3/289 - EÇS/3/290 - EÇS/3/291 - EÇS/3/292 - EÇS/3/293 - EÇS/3/294 - EÇS/3/295 - EÇS/3/296 - EÇS/3/297
Bakü Kalesinden Gürcista'na Gidiş - EÇS/3/298 - EÇS/3/299 - EÇS/3/300 - EÇS/3/301 - EÇS/3/302 - EÇS/3/303 - EÇS/3/304 - EÇS/3/305 - EÇS/3/306 - EÇS/3/307

D4. Cilt Şablon:EÇSindex4 - Şablon:EÇSindex Demirkapı'dan Gürcistan'a Gidiş - EÇS/4/5 - EÇS/4/6 - EÇS/4/7 - EÇS/4/8
Tiflis - EÇS/4/8 - EÇS/4/9 - EÇS/4/10 - EÇS/4/11 - EÇS/4/12 - EÇS/4/13 - EÇS/4/14 - EÇS/4/15 - EÇS/4/16 - EÇS/4/17 - EÇS/4/18
Çıldır Eyaletinin Dört Çevresinde İtaat Edip Boyun Eğen Gürcistan Kaleleri - EÇS/4/18 - EÇS/4/19 - EÇS/4/20 - EÇS/4/21
1057 Tarihinde Yine Revan Diyarına Gidiş - EÇS/4/22 - EÇS/4/23 - EÇS/4/24 - EÇS/4/25 - EÇS/4/26 - EÇS/4/27 - EÇS/4/28 - EÇS/4/29
Revan'a Kadar Uğradığımız Konaklar - EÇS/4/29 - EÇS/4/30 - EÇS/4/31 - EÇS/4/32
Revan'dan Erzuruma Döndüğümüz - EÇS/4/32 - EÇS/4/33 - EÇS/4/34 - EÇS/4/35
Erzurum'dan, Padişah Emirleriyle Bayburd ve Canca, İspir, Tortum ve Akça Kale'ye Gittiğimiz - EÇS/4/36 - EÇS/4/37 - EÇS/4/38 - EÇS/4/39 - EÇS/4/40 -EÇS/4/41 - EÇS/4/42 - EÇS/4/43 - EÇS/4/44 - EÇS/4/45 - EÇS/4/46 - EÇS/4/47 - EÇS/4/48 - EÇS/4/49 - EÇS/4/50 - EÇS/4/51
Gürcistan Vilayetine Baskın Ettiğimiz - EÇS/4/51 - EÇS/4/52 - EÇS/4/53 - EÇS/4/54
Mekril Kavminin Dilleri, Saçmalıkları - EÇS/4/54 - EÇS/4/55 - EÇS/4/56 - EÇS/4/57 - EÇS/4/58
Paşaların Dikkate Değer Hususi Hayatları - EÇS/4/58 - EÇS/4/59 - EÇS/4/60 - EÇS/4/61 - EÇS/4/62 - EÇS/4/63 - EÇS/4/64 - EÇS/4/65 - EÇS/4/66 - EÇS/4/67 - EÇS/4/68 - EÇS/4/69
1057 Sene Zilkaadesinin Onsekizinci Günü Erzurum'dan Şiddetli Kışta istanbul'a Gidişi - EÇS/4/70 - EÇS/4/71
Kemah Kalesine Gidiş- EÇS/4/71 - EÇS/4/72 - EÇS/4/73 - EÇS/4/74 - EÇS/4/75 - EÇS/4/76 - EÇS/4/77 - EÇS/4/78 - EÇS/4/79
Kışın Erzincan'dan Vardar Ali Paşanın İmdadına Gittiğimiz - EÇS/4/80 - EÇS/4/81 - EÇS/4/82 - EÇS/4/83 - EÇS/4/84 - EÇS/4/85 - EÇS/4/86 - EÇS/4/87 - EÇS/4/88 - EÇS/4/89 - EÇS/4/90 - EÇS/4/91 - EÇS/4/92 - EÇS/4/93 - EÇS/4/94 - EÇS/4/95 - EÇS/4/96 - EÇS/4/97 - EÇS/4/98 - EÇS/4/99 - EÇS/4/100 - EÇS/4/101 - EÇS/4/102 - EÇS/4/103 - EÇS/4/104 - EÇS/4/105 - EÇS/4/106 - EÇS/4/107 - EÇS/4/108 - EÇS/4/109 - EÇS/4/110 - EÇS/4/111 - EÇS/4/112 - EÇS/4/113 - EÇS/4/114 - EÇS/4/115
Molla Kadızade, Kara Haydaroğlu, Katırcıoğlu - EÇS/4/116 - EÇS/4/117 - EÇS/4/118 - EÇS/4/119 - EÇS/4/120

Kutahyada-yapilan-evliya-celebi-heykeli-torenle-acildi-IHA-20110324A240313C-01.jpg

D Şablon:EÇS Şablon:EÇS2Şablon:EÇS3Şablon:EÇS4Şablon:EÇS5Şablon:EÇS6Şablon:EÇS7Şablon:EÇS8Şablon:EÇS9Şablon:EÇS10Şablon:EÇS11Şablon:EÇS12Şablon:EÇS13Şablon:EÇS14Şablon:EÇS15 EÇS/İndex Evliya Çelebi ve eserleri hakkında Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/3.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/4.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/5.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/6.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/7.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/8.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/9.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/10.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/11.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/12.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/13.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/14.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/15.Kitap Osmanlıların ülkelere ve halklara formel bakışı veya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Evliya Celebi Evliya Çelebi Evliyâ Çelebi Katip Çelebi Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi Seyahatnâme (Evliya Çelebi) Evliya Çelebi/Olağanüstülükler Evliya Çelebi ve Kavimler Evliya Çelebi/Tatarlar Evliya Çelebi ve Ülkeler Evliya Çelebi/Türkiye Evliya Çelebi/Türk dili Evliya Çelebi ve Bölgeler Evliya Çelebi/Rumeli Evliya Çelebi ve Vilayetler Evliya Çelebi/Mersin Evliya Çelebi/İstanbul Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap Evliya Çelebi/Dua ve salavatı EÇS/1/16 Evliya Çelebi/Rüyası Evliya Çelebi/Girişi EÇS/Tarihçiliği,tarihçi, Savaş muhabiri, Hakkak, Kuyumcu, Etimolog, Sosyolog, Etnograf, Tarihçi, Mizahçı, Gizli bilimci, Gurme, Mimar, Din adamı, Elçi, Arabulucu, Tıpçı, Asker, Vak'anüvist , Halkın tarihçisi, Binlerce kişiyle beraber, Olayları anlatır, bizim tarihçilerimiz kronolojik , Evliya Çelebi kişileri anlatıyor. Bizim teknoloji kullandığımızı anlatır, bağlı kurşun, İskender Pala (Okullarda poster yok,Evliya Çelebi eseri okurlarda yok, Kısa bir Tuna yolculuğu film olabilir, BBC'de İbn-i Batuta seyahatnamesi belgeseli yaptı, , Caroline Finkel Adamlar oturup sempozyum yapıyor, bu ise atla güzergahını geziyor , Seyit Ali Kahraman , İbni Batuta şehir tarihleri tasviri yok, kaleleri adımlamış, Sponsorları paşalar, Krallar sponsor, Eli açık birisi,elindekileri de dağıtıyor.Paşaların hepsini tanıyor.Özi yi tek analatan tarihçi,Tarihi ete kemiğe büründürüp anlatıyor. Kösedir, ama sakallı tasvir edilir.Beni matruş görünce bana bu hoca değil dediler, , Çocuk yüzlü, Evlenmemiş,Kaza geçirdiğinden evlenmemiş, kullandığı ilaçları bile çekinmeden yazar, Evliya Çelebi insandır, insanlığı zafiyetleri anlatır, espirilidir. Bir kavgada "Kimin arabasına binersem , onun düdüğünü çalarım" der,
Feridun Emecen İÜ adetler muhteşem
Tasvir yasak ama Evliya da o devirde resimli kitaplardan bahseder....
Kronolojiye bağlıyız, ama izinden çıkmıyoruz . Antik tarihten bilgiler veriyor. Girit halkı kimlerden oluşur? Ahlat güzel anlatılır, Ahlat neden harab olur, hukuksuzluktan yıkıldı. Manavgattan fena bahsediyor, kandırıldığından, istanbul sosyetesini anlatır, Halkın dili, kelimeleri verir, Yemek kelimeleri, küfürleri veriyor, muzip biri. Gençler bundan daha iyi bir kitap okuyamaz,
Viyanayı anlatırken, mora patlıcanı gibi burunu var, Himmet Erenler
Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri
UNESCO Çok garip bir olay :
Evliya Çelebi ile ilgili çalışmalar Yenişehir ilçemizde Yenişehir İÖO bünyesinde 2010 yılında başladı ve ne enteresandır ki 2011 yılı UNESCO tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı olarak ilan edildi. - Nedendir? dediğimizde bir bilen : - HİMMET ERENLER!!!! dedi. Ben de dedim ki;- erenler nere, bizde ermek nere? Dedi ki sizi kastetmiyorum. eee yani adı üzerine evliya ile uğraşıyorsunuz abi... dedi . Yani, bu yaptığınız erenlerin hoşuna gidiyor..
Not:Evliya Çelebi bir erendir. Yani Evliyadır. Evliya kelimesi ise Veli veya Velî kelimesinin cem'i olup Veliler yani Erenler yani Baba Erenler(Büyük Erenler) demektir.
Eyüp Sabri Kartal
İşte bu konuşma sırasında gelen yazı:
Konu : Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri. İlgi : Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Türk Dil Kurumunun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; Avrupa Konseyi Evliya Çelebi'yi "21. Yüzyılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişiden Biri" olarak ilan ettiği, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı 2011 yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir.

Başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EÇS .1.Cilt :Şablon:EÇSindex1 - - Şablon:EÇSindex - EÇS/İndex {{EÇSindex1}} Metin hakkında bâzı mühim notlar - EÇS/1/4
Önsöz - EÇS/1/5
Evliya Çelebi ve Eserleri Hakkında - EÇS/1/5
Evliyâ'nın doğuşu ve adı - EÇS/1/5
Mensub olduğu aileEÇS/1/5 -EÇS/1/6 - EÇS/1/7
Evliyâ nasıl adamdı? - EÇS/1/7 - EÇS/1/8
Evliyâ’nın şahsiyeti - EÇS/1/8 - EÇS/1/9 - EÇS/1/10 - EÇS/1/11 - EÇS/1/12
Dokuzuncu Fasıl İslambol'un İlk Muhasarasının Beyanı - EÇS/1/69 - EÇS/1/70
İkinci Kuşatma - EÇS/1/70 - EÇS/1/71 - EÇS/1/72
Üçüncü kuşatma - EÇS/1/72
Beşinci kuşatma - EÇS/1/73 - EÇS/1/74 - EÇS/1/75
Altıncı kuşatma - EÇS/1/75
Yedinci kuşatma - EÇS/1/75
Sekizinci kuşatma - EÇS/1/76 - EÇS/1/77 - EÇS/1/78 - EÇS/1/79 - EÇS/1/80 - EÇS/1/81
Dokuzuncu Kuşatma - EÇS/1/81 - EÇS/1/82 - EÇS/1/83
Onuncu Fasıl Âl-i Osman Devletinin Yıldızının Çıktığı Beyanındadır - EÇS/1/84 - EÇS/1/85 - EÇS/1/86 - EÇS/1/87
Onuncu kuşatma - EÇS/1/87 - EÇS/1/88 - EÇS/1/89 - EÇS/1/90 - EÇS/1/91 - EÇS/1/92
On Birinci Bölüm Osmanoğullarından ebülfetih (Fetih Babası) Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u on birinci defa kuşattığı beyanındadır - EÇS/1/93 - EÇS/1/94 - EÇS/1/95 EÇS/1/96 - EÇS/1/97 - EÇS/1/98 - EÇS/1/99 - EÇS/1/100 - EÇS/1/101 - EÇS/1/102
Sultan Selim câmiinin vasıfları - EÇS/1/151 -EÇS/1/152
Sultan Süleyman (Allah rahmet eylesin) câmiinin evsafı - EÇS/1/152 - EÇS/1/153
Süleymaniye câmiinin şekilleri ve tarzı EÇS/1/153 - EÇS/1/154 - EÇS/1/155 - EÇS/1/156

Beyaz avlunun durumunu bildirir - EÇS/1/156 - EÇS/1/157 - EÇS/1/158 - EÇS/1/159
Kanunî Sultan Süleymân’ın Nurlarla Dolu ve Çiçeklerle Bezenmiş Türbesini Anlatır - EÇS/1/160
Dış Avlunun Durumunu Bildirir - EÇS/1/160 - EÇS/1/161 - EÇS/1/162 - EÇS/1/163 - EÇS/1/164
Süleymaniye câmiine yapılan masraflar - EÇS/1/164 - EÇS/1/165
Anadolu tarfında olan hayratları - EÇS/1/165 - EÇS/1/166
Harameyn-i Muhteremeyn ’de olan hayırlı ve sevaplı eserleri - EÇS/1/166 - EÇS/1/167
Şehzade Mehmed’in çok hoş ve sanatlı olan mübârek câmiini bildirir - EÇS/1/167 - EÇS/1/168
Şehzade câmiinin şekilleri - EÇS/1/168 - EÇS/1/169 - EÇS/1/170
Şehzade Cihangir câmii - EÇS/1/170
Şehzadelerin annesi Haseki Sultanın câmiinin vasıflarını bildirir EÇS/1/170
Salâtin câmilerinden ve Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultanın câmiini anlatır EÇS/1/170 - EÇS/1/171
Şerefli zamanlarında makam-ı Sadarete gelen büyük vezirleri bildirir EÇS/1/171 - EÇS/1/172 - EÇS/1/173 - EÇS/1/174
Sultan Süleymân'ın Mirmiranlarını (beylerbeyilerini) anlatır EÇS/1/174 - EÇS/1/175 - EÇS/1/176
Anadolu tarafında olan eyâletleri, sancakları, zeâmet ve timarları bildirir


[[Dosya:Bakınız.png|thumb|300px| D3. Cilt Şablon:EÇSindex3 - Şablon:EÇSindex
{{EÇSindex3}}

RİYÂSIZ EVLİYÂ'NIN SEYÂHATNÂMESİNİN ÖNSÖZÜ -EÇS/3/5 -EÇS/3/6 - EÇS/3/7- EÇS/3/8


Heybeli Adasının vasfı - EÇS/3/8

Mudanya'nın vasfı - EÇS/3/8- EÇS/3/9

Hükümet Merkezi ve İpek Yeri Bursa Konağının Vasıfları - EÇS/3/9 - EÇS/3/10 - EÇS/3/11 - EÇS/3/12
Bijirsa İmaretlerinin Vasıfları - EÇS/3/12 - EÇS/3/13
Bursa hâkimlerinin vasıfları - EÇS/3/13 - EÇS/3/14 - EÇS/3/15
Salatin ve Diğer Camilerin Vasıfları - EÇS/3/16 - EÇS/3/17 - EÇS/3/18 - EÇS/3/19
Bursa Mescidleri - EÇS/3/19
Bursa Medreseleri - EÇS/3/20
Bursa Tekkeleri - EÇS/3/20
Bursa İmaretleri - EÇS/3/20 - EÇS/3/21
HÂCEGÂN HANLARI EVSAFI - EÇS/3/21 - EÇS/3/22
Bursa Çeşmeleri - EÇS/3/22 - EÇS/3/23
Su Değirmenleri - EÇS/3/23
Bursa Şehri Hamamları - EÇS/3/23
Allahın Kudreti Ilıcalar - EÇS/3/24 - EÇS/3/25 - EÇS/3/26
Bursa Sultani Çarşısı - EÇS/3/26 - EÇS/3/27 - EÇS/3/28
Bursa'nın Gezinti Yerleri - EÇS/3/29 - EÇS/3/30
Dünyadaki Dağları Muhtasarca Anlatalım - EÇS/3/31 - EÇS/3/32 - EÇS/3/33 - EÇS/3/34 - EÇS/3/35 - EÇS/3/36 - EÇS/3/37 - EÇS/3/38
Osman Gazinin Fetihlerinin Özeti - EÇS/3/38- EÇS/3/39 - EÇS/3/40 - EÇS/3/41
HÜDÂVENDİGÂR OĞLU YILDIRIM BAYEZİD ZAMANI - EÇS/3/41- EÇS/3/42 - EÇS/3/43
Yıldırım Han Devrindeki Bilginler, iyi Kişiler, Büyük Evliyalar - EÇS/3/43- EÇS/3/44
Yıldırım Bayezıd Oğlu Çelebi Sultan Mehmed'in Tahta Çıkışı - EÇS/3/44 - EÇS/3/45
Çelebi Mehmed Devrindeki Bilginler, Sâlihler,Şeyhler - EÇS/3/45
İkinci Murad'ın Cülusu İle Fatih Sultan Mehmed Han - EÇS/3/45 - EÇS/3/46
İkinci Murad devri ulemâ, salihler ve şeyhler - EÇS/3/46
Osmanlı Şehzadeleri Ziyaret Yerleri - EÇS/3/46 - EÇS/3/47 - EÇS/3/48

Bursa Evliyasının Ziyaret Yerleri -EÇS/3/48 -EÇS/3/49 -EÇS/3/50 - EÇS/3/51- EÇS/3/52 - EÇS/3/53 -EÇS/3/54 -EÇS/3/55 -EÇS/3/56 - EÇS/3/57 - EÇS/3/58 - EÇS/3/59 - EÇS/3/60 - EÇS/3/61 - EÇS/3/62


İznikmit (İzmit) Vilayetine Seyahatimin Açıklanması -EÇS/3/63 -EÇS/3/64 -EÇS/3/65 - EÇS/3/66- EÇS/3/67 - EÇS/3/68 -EÇS/3/69 -EÇS/3/70 -EÇS/3/71


1050 Cümadel Ulasının Birinci Günü Batum ve Trabzon'a Seyrüseferimiz -EÇS/3/72 -EÇS/3/73 -EÇS/3/74 - EÇS/3/75- EÇS/3/76 - EÇS/3/77 -EÇS/3/78 -EÇS/3/79 -EÇS/3/80 -EÇS/3/81 -EÇS/3/82
Eski Lezgi Vilayeti Mamur Büyük Şehir ve Kale,Yani Trabzon Şehri,Allah Onu Alçak Dünyanın Afetlerinden Korusun -EÇS/3/83 -EÇS/3/84 -EÇS/3/85
Trabzon'da Sultan Süleyman Kanunu Üzere İtaat Altında Olan Boy Beyleri -EÇS/3/85 -EÇS/3/86 -EÇS/3/87 -EÇS/3/88
SALÂTİN, VEZİRLER VE ŞEHİR ÂYÂNININ CÂMİLERİ -EÇS/3/88 -EÇS/3/89 -EÇS/3/90
Trabzon'un Medreseleri -EÇS/3/90 -EÇS/3/91
Trabzon’un hamamları -EÇS/3/91
Trabzon’un çarşısı -EÇS/3/91
Trabzon’un imâreti -EÇS/3/91 -EÇS/3/92
Trabzon ahâlisinin çehresinin rengi -EÇS/3/92
Trabzon halkının işi ve kazancı -EÇS/3/92
Trabzon’un meşhur sanatları -EÇS/3/92 -EÇS/3/93
Trabzon’un yeyip içcekleri -EÇS/3/93
Balıklarının beğenilenleri -EÇS/3/93 -EÇS/3/94
Hamsinin faydası, şekilleri, hassaları -EÇS/3/94 -EÇS/3/95
Trabzon’un mesîreleri (gezinti yerleri) -EÇS/3/95 -EÇS/3/96
Trabzon’un büyük salâtin ziyâret yerleri -EÇS/3/96


GÜRCİSTAN , MEKRİLİSTAN VİLÂYETLERİNE SEYAHATİMİZ -EÇS/3/97 -EÇS/3/98 -EÇS/3/99 -EÇS/3/100
ŞEHNAZE VİLÂYETİ YANİ ABAZA DİYÂRI -EÇS/3/100 -EÇS/3/101 -EÇS/3/102 -EÇS/3/103 -EÇS/3/104
ABAZA VİLÂYETİNDE OLAN MÂMÛR AŞİRETLER - EÇS/3/104 -EÇS/3/105 -EÇS/3/106 -EÇS/3/107 -EÇS/3/108 -EÇS/3/109 -EÇS/3/110
Dağlarda Bulunan Abaza Aşireti - EÇS/3/110 -EÇS/3/111
Acaip ve Garip Abaza Dili - EÇS/3/111
Sadşe Abazaları Dili - EÇS/3/111 - EÇS/3/112 -EÇS/3/113 -EÇS/3/114
Anapa Limanından Azak Gazasına Gidiş - EÇS/3/115 - EÇS/3/116 -EÇS/3/117 -EÇS/3/118 - EÇS/3/119 - EÇS/3/120 -EÇS/3/121 -EÇS/3/122 -EÇS/3/123
Azak Gazasından Fetihsiz Kırım Diyarına Gidiş - EÇS/3/123 - EÇS/3/124 -EÇS/3/125 -EÇS/3/126 -EÇS/3/127 -EÇS/3/128

Riyasız Evliyanın Sergüzeşti - EÇS/3/129 - EÇS/3/130 -EÇS/3/131 -EÇS/3/132 -EÇS/3/133
Kelgra Sultan Tekkesinin ve Kalesinin Vasıfları - EÇS/3/134
Kelgra Sultan , Yani Sarı Saltık Tekkesinin Yapılış Sebebi ve Menkıbeleri -EÇS/3/134 - EÇS/3/135 - EÇS/3/136 -EÇS/3/137 -EÇS/3/138 -EÇS/3/139 -EÇS/3/140
Kelgra Dağının Vasıfları -EÇS/3/140
Asıl Yurdumuz Olan İstanbul'a Yola Düştüğümüzü Bildirir -EÇS/3/140 -EÇS/3/141
Karadeniz'in Enlem ve Boylamı -EÇS/3/141 -EÇS/3/142


1050 Senesinde Malta Kazasına Gittiğimizi Bildirir -EÇS/3/142 -EÇS/3/143 -EÇS/3/144 -EÇS/3/145
Malta Gazasına Başlanış - EÇS/3/145 -EÇS/3/146 -EÇS/3/147 -EÇS/3/148-EÇS/3/149 -EÇS/3/150 -EÇS/3/151
Girid Adası -EÇS/3/151 -EÇS/3/152
Hanya Kalesinin Kuşatılması -EÇS/3/152 -EÇS/3/153 - EÇS/3/154 -EÇS/3/155 -EÇS/3/156 -EÇS/3/157-EÇS/3/158 -EÇS/3/159 -EÇS/3/160 -EÇS/3/161 -EÇS/3/162 -EÇS/3/163 -EÇS/3/164 -EÇS/3/165


Recep Ayının Birinci Gününde Defterdarzade Mehmed Paşa İle Karadan Erzurum Eyaletine Giderken Seyrettiğimiz Konak, Kasabalar ve Büyük Eserler -EÇS/3/166 -EÇS/3/167 -EÇS/3/168 -EÇS/3/169 -EÇS/3/170 -EÇS/3/171 -EÇS/3/172 -EÇS/3/173 -EÇS/3/174


Tosya, Bolu,Dörtdivan Türkleri'nin Lisan ve Lehçeleri - EÇS/3/174 -EÇS/3/175 -EÇS/3/176 -EÇS/3/177 -EÇS/3/178 -EÇS/3/179 - EÇS/3/180 - EÇS/3/181


Sanki Amelika’lardan Kalmış Kudret Dağı Amasya Kalesi - EÇS/3/181 - EÇS/3/182
Amasya Kalesinin Şekilleri- EÇS/3/182 - EÇS/3/183 - EÇS/3/184 - EÇS/3/185
Amasya câmileri - EÇS/3/185
Amasya Mescidleri - EÇS/3/185 - EÇS/3/186
Amasya Medreseleri - Şanlı Dervişler Tekkeleri- EÇS/3/186
İmâretler - EÇS/3/186
Kervansaraylar -EÇS/3/186 - EÇS/3/187
Hacegân Hanları -Bekâr Hanları - Hamamları- Çarşı ve Pazarı-EÇS/3/187
Mahalleleri - EÇS/3/187 - EÇS/3/188
Âyan, Eşraf ve Büyükleri - Şehir halkının çehrelerinin rengi, iş ve kazançları - Yiyecek ve içecekleri- Şehrin dil ve elbiseleriEÇS/3/188
Sanatları - Geçmişteki ibret Verici Eserler - Su ve havasının güzelliği - Gezinti yerleri - EÇS/3/189
Salatin ve Evliya ve Bilginlerin Ziyaret Yerleri - EÇS/3/189 - EÇS/3/190 - EÇS/3/191 - EÇS/3/192
Danişmend Oğullarının İkbal Yeri Büyük Niksar Kalesi - EÇS/3/192 - EÇS/3/193 - EÇS/3/194
Niksar’ın kaplıcaları - EÇS/3/194 - EÇS/3/195
Niksâr’ın Ziyaret Yerleri - EÇS/3/195 - EÇS/3/196 - EÇS/3/197 - EÇS/3/198 - EÇS/3/199 - EÇS/3/200 - EÇS/3/201 - EÇS/3/202 - EÇS/3/203 - EÇS/3/204 - EÇS/3/205 - EÇS/3/206
Niksâr’ın Mahalleleri - EÇS/3/206
ERZURUM CÂMİLERİ - EÇS/3/207 - EÇS/3/208
Erzurum Medreseleri -Erzurum Hakkında Bilgiler EÇS/3/208 - EÇS/3/209 - EÇS/3/210 - EÇS/3/211 - EÇS/3/212 - EÇS/3/213 - EÇS/3/214
Büyük Evliyanın Ziyaretleri - EÇS/3/214 - EÇS/3/215
Erzurum Eyaleti Kürdistanında Şusik Kalesi Üzerine Olan Seferimiz - EÇS/3/216 - EÇS/3/217 - EÇS/3/218 - EÇS/3/219 - EÇS/3/220 - EÇS/3/221 - EÇS/3/222 - EÇS/3/223 - EÇS/3/224 - EÇS/3/225 - EÇS/3/226
Aras Nehri Kenarından Kalkarak Acemistan'da Revan ve Nahcıvan Tarafına Gidiyoruz - EÇS/3/226 - EÇS/3/227 - EÇS/3/228 - EÇS/3/229 - EÇS/3/230 - EÇS/3/231 - EÇS/3/232 - EÇS/3/233 - EÇS/3/234
Bu Dilin Bazı Manalarını Bildirir - EÇS/3/234 - EÇS/3/235 - EÇS/3/236 - EÇS/3/237 - EÇS/3/238 - EÇS/3/239 - EÇS/3/240
Büyük Şehir ve Eski Kale Tebriz EÇS/3/240 - EÇS/3/241 - EÇS/3/242 - EÇS/3/243 - EÇS/3/244 - EÇS/3/245 - EÇS/3/246 - EÇS/3/247 - EÇS/3/248 - EÇS/3/249 - EÇS/3/250 - EÇS/3/251
Han İle Tebriz Etrafını Dolaştığımızı Bildirir - EÇS/3/251 - EÇS/3/252
Karşılıklı Güzel Konuşmalar - EÇS/3/252 - EÇS/3/253 - EÇS/3/254
Gönle Ferahlık Veren Tibriz'in Külliyatı - EÇS/3/255 - EÇS/3/256 - EÇS/3/257 - EÇS/3/258 - EÇS/3/259
Han İle Şam-Gazan Ziyaretine Gelirken Seyrettiğimiz Kaleler - EÇS/3/260 - EÇS/3/261 - EÇS/3/262 - EÇS/3/263 - EÇS/3/264 - EÇS/3/265 - EÇS/3/266
İran Toprağının Taht Merkezi Erdebil Şehri - EÇS/3/267 - EÇS/3/268 - EÇS/3/269 - EÇS/3/270
Azerbaycan'ın Tebriz Vilayetinden Revan'a Gittiğimiz - EÇS/3/271 - EÇS/3/272 - EÇS/3/273 - EÇS/3/274 - EÇS/3/275
Revan Kalesi - EÇS/3/276 - EÇS/3/277 - EÇS/3/278 - EÇS/3/279 - EÇS/3/280 - EÇS/3/281
Revan'dan Bakü'ye Kadar Olan Seyehatimizdeki Gördüklerimiz - EÇS/3/282 - EÇS/3/283 - EÇS/3/284 - EÇS/3/285 - EÇS/3/286 - EÇS/3/287 - EÇS/3/288 - EÇS/3/289 - EÇS/3/290 - EÇS/3/291 - EÇS/3/292 - EÇS/3/293 - EÇS/3/294 - EÇS/3/295 - EÇS/3/296 - EÇS/3/297
Bakü Kalesinden Gürcista'na Gidiş - EÇS/3/298 - EÇS/3/299 - EÇS/3/300 - EÇS/3/301 - EÇS/3/302 - EÇS/3/303 - EÇS/3/304 - EÇS/3/305 - EÇS/3/306 - EÇS/3/307


Şablon:EÇSindex4

Şablon:EÇSindex


Demirkapı'dan Gürcistan'a Gidiş - EÇS/4/5 - EÇS/4/6 - EÇS/4/7 - EÇS/4/8
Tiflis - EÇS/4/8 - EÇS/4/9 - EÇS/4/10 - EÇS/4/11 - EÇS/4/12 - EÇS/4/13 - EÇS/4/14 - EÇS/4/15 - EÇS/4/16 - EÇS/4/17 - EÇS/4/18
Çıldır Eyaletinin Dört Çevresinde İtaat Edip Boyun Eğen Gürcistan Kaleleri - EÇS/4/18 - EÇS/4/19 - EÇS/4/20 - EÇS/4/21
1057 Tarihinde Yine Revan Diyarına Gidiş - EÇS/4/22 - EÇS/4/23 - EÇS/4/24 - EÇS/4/25 - EÇS/4/26 - EÇS/4/27 - EÇS/4/28 - EÇS/4/29
Revan'a Kadar Uğradığımız Konaklar - EÇS/4/29 - EÇS/4/30 - EÇS/4/31 - EÇS/4/32
Revan'dan Erzuruma Döndüğümüz - EÇS/4/32 - EÇS/4/33 - EÇS/4/34 - EÇS/4/35
Erzurum'dan, Padişah Emirleriyle Bayburd ve Canca, İspir, Tortum ve Akça Kale'ye Gittiğimiz - EÇS/4/36 - EÇS/4/37 - EÇS/4/38 - EÇS/4/39 - EÇS/4/40 -EÇS/4/41 - EÇS/4/42 - EÇS/4/43 - EÇS/4/44 - EÇS/4/45 - EÇS/4/46 - EÇS/4/47 - EÇS/4/48 - EÇS/4/49 - EÇS/4/50 - EÇS/4/51
Gürcistan Vilayetine Baskın Ettiğimiz - EÇS/4/51 - EÇS/4/52 - EÇS/4/53 - EÇS/4/54
Mekril Kavminin Dilleri, Saçmalıkları - EÇS/4/54 - EÇS/4/55 - EÇS/4/56 - EÇS/4/57 - EÇS/4/58
Paşaların Dikkate Değer Hususi Hayatları - EÇS/4/58 - EÇS/4/59 - EÇS/4/60 - EÇS/4/61 - EÇS/4/62 - EÇS/4/63 - EÇS/4/64 - EÇS/4/65 - EÇS/4/66 - EÇS/4/67 - EÇS/4/68 - EÇS/4/69
1057 Sene Zilkaadesinin Onsekizinci Günü Erzurum'dan Şiddetli Kışta istanbul'a Gidişi - EÇS/4/70 - EÇS/4/71
Kemah Kalesine Gidiş- EÇS/4/71 - EÇS/4/72 - EÇS/4/73 - EÇS/4/74 - EÇS/4/75 - EÇS/4/76 - EÇS/4/77 - EÇS/4/78 - EÇS/4/79
Kışın Erzincan'dan Vardar Ali Paşanın İmdadına Gittiğimiz - EÇS/4/80 - EÇS/4/81 - EÇS/4/82 - EÇS/4/83 - EÇS/4/84 - EÇS/4/85 - EÇS/4/86 - EÇS/4/87 - EÇS/4/88 - EÇS/4/89 - EÇS/4/90 - EÇS/4/91 - EÇS/4/92 - EÇS/4/93 - EÇS/4/94 - EÇS/4/95 - EÇS/4/96 - EÇS/4/97 - EÇS/4/98 - EÇS/4/99 - EÇS/4/100 - EÇS/4/101 - EÇS/4/102 - EÇS/4/103 - EÇS/4/104 - EÇS/4/105 - EÇS/4/106 - EÇS/4/107 - EÇS/4/108 - EÇS/4/109 - EÇS/4/110 - EÇS/4/111 - EÇS/4/112 - EÇS/4/113 - EÇS/4/114 - EÇS/4/115
Molla Kadızade, Kara Haydaroğlu, Katırcıoğlu - EÇS/4/116 - EÇS/4/117 - EÇS/4/118 - EÇS/4/119 - EÇS/4/120

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.