FANDOMEÇS/1/99 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/101

yaptığı için ve Şeyh Zindânî fethettiği için (Zindan kapısı) derler. Sonra, Şeyh Zindânî Hazretleri yerine temiz ırktan Seyyid Mehmed’i Baba Cafer üzerine türbedar tayin edip kendisi Sultan Bayezid-i Veli ile (889 – M. 1484) tarihinde Kili ve Akkerman kaleleri ki çamur altıdır, onların fethini Şeyh Zindânî Hazretleri ve Kara-Şemsüddin ile müjdeledi. Fetihten sonra Bayezid-i Veli (İkinci Bayezid) ile Edirne’ye gelince Şeyh Zindânî fenâ âleminden (dünyadan) dâr-ı bekaa’ya (beka âlemine, öbür dünyaya, âhirete) göçüp Bayezid-i Veli, ruhu için bütün zindanda olanları azad etti. Zindan kulesinin karşısında büyük yolun ötesinde nurlu bir türbe yaptırıp, bizzat Sultan Bayezid-i Veli şeyhin cenazesinde hâzır olup o nurlu yerde gömdüler . Hâlâ büyük yerdir. Hep evlâtları ile orada gömülüdürler ki Abdürrauf Samedânî ziyâret yeridir. Hâlâ İstanbul’da Baba Cafer zindanını bekleyenler, onların zürriyetinderi ki şecerelerinde böyle yazılmıştır:

«Tacüddin oğlu, Şerefüddin oğlu, Emîr Sultan kızının oğlu, Şeyh Cemâleddin oğlu Abdürrauf Samedânî.. Onlar dahi kız evlâdındandır. Onlar Seyyid Sikin ki Ak Şemsüddin yakınında Türbeli köyünde gömülüdür. Onlar, İstanbul Zindanında gömülü Baba Cafer oğludur.»

Onlar Mehmed Hanefî evlâdıdır ki, bizim dedemiz Mehmed Hanefî oğlu Ahmed Yesevî’ye ulaştığından şecerelerimizde böyle yazılmış bulunmakla haseb ve nesebleriyle malûmumuzdur.

Kâmkâr bey, Kütahya’da Germeyanoğullarından idi. Üç bin yiğit ile Şehid kapısından kuşatıp, Ayasofya’ya yakın olmakla Hıristiyanlar adetçe pek fazla olarak gelip, kapıyı açıp, büyük bir cenk oldu. Bütün Müslüman gazileri orada şehid olduğu için ve Hâruner Reşid asrında Ensârdan nice Sahâbe-i Kiram şehidlik şerbetini orada içtikleri için (Şehid kapısı) derler. Ama halk dilinde (Cufut kapısı) derler, yanlıştır. Fakat bütün Yahudi milleti o tarafta oturduğu için Cufut kapısı derler. Fakat doğrusu (Şuhûd = Şehidler kapısı) dır. Hâlâ Hünkâr sarayı etrafında olan kapılarda aslâ kuşatma

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.