FANDOMEÇS/1/117 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/119


tertip üzere dikti.

Araların nice kere yüz bin meyva ağaçlarının çeşitleri dikip öyle bir cana can katıcı bahçe oldu ki bugüne kadar cennet bahçesinden nişan verir.

Bu süslü bahçenin tam ortasında gönül açısı bir tepecik ve bir yüksek havası hoş yer üzerine kendilerine mahsus kırk adet Çin kâsesi ile has odalar yaptı. Bâb-ı Saadet `in iç tarafından bir Arz odası yaptı ki güyâ Havarmak köşküdür. Atmeydanı büyüklüğünde bir avlunun doğu tarafından bir lâtif hamam, ona bitişik Hazine-i hassa , ona bitişik kuşhâne, ona bitişik kiler odası, sonra hazine odası, sonra has oda, hünkâr câmii, sonra doğancılar odası, küçük oda, büyük oda mescidi, meşkhâne, oradan yine hamama gelinceye kadar bu meydanın etrafında adı geçen has odalar ile mamur etti.

Bütün odaları üç bin altın ve süse gark olmuş sırma işlemeli taşlı gül gömlekli, Yusuf çehreli has gulâmlar ile doldurup, her biri Padişâh devletinin devamı duâsına devam etmekte olup padişâh hizmeti ile nasiplenmişlerdi. Fakat bu sarayda harern (kadınlar tarafı) yapılmamıştır.Sonra Süleymân Hân asrında harerm yapılıp oda taşâvi ağalara (hadım ağalara), bir oda baltacılara ve bir adalet köşkü bir divanhâne yapılıp, yedi vezir haftada dört gün divan olmak padişâh kanunu oldu.

Bu yüksek sarayın dört tarafındaki kale 366 adet burç ve kule, ve on iki bin beden dişleri ile tamamlanıp bir sağlam kale olmuştur ki bütün dünyada görülmemiştir. Yeni sarayın büyüklüğü 6500 adımdır. Tamamı 16 küçük ve büyük has kapısı vardır.

Bu yazıların padişâh sarayı içinde askerler, hademler, gılmam (delikanlılar), baltacılar, aşçılar, helvacılar, ekmekçiler, hasırcılar, tavaşîler (hadımlar), beyaz ve siyah kapıcılar, muallimler, cellâdlar, has ahır hademeleri, 12 000 bostancı ile yeni saray içinde 40 000 nifus hesap olunmuştur. Halem yazılış ve anlatılışında dil kısır kalır ve kalem kudretini kaybeder bir cennet bahçesidir. (Allah ona ömür versin)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.