FANDOMEÇS/1/121 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/123


On Beşinci Fasıl İstanbul'un Fethinde Hakim Tayin Olunanları Bildirir Edit

İstanbul şehri üç sene içinde o kadar mamur ve onarılmış oldu ki ve o kadar insan denizi haline geldi ki zapt ve idare edilmeleri zorlaştı.Zira dünyanın yedi bucağından sayılması kabil olmayan miktarda insanoğlu toplamıştı.Evvelâ Vezir-i âzam Mahmud Paşa`ya bir oda ve yeniçeri ile Muhzır Ağa ve Sipahi Kethudayerleri (kethude vekili) ve cebeci ve topçu ve azep çavuşları ve bir bostancı odabaşısı ve yeniçeriden bir tüfekçi ve bir mataracı verip şehirli tâifesini uslandırmak için falaka değnek vurup Çarşamba günleri kol gezen bu grup İstanbul`un içinde dolaşarak Unkapanı`nda yaptırılmış olan sanatkârlar divanhânesine girip indi. Oradan Yemiş İskelesi çardağında bütün esnaf ile toplantı yapıp meyvaya, oradan sebzehâne toplantısına gidip sebzeye, daha sonra mezbahaya giderek ete narh koyarak sarayına döndü.İkinci hâkim sekban idi.Ona falaka ve değnek verildi ise de cellad verilmedi. Üçüncü hâkim, İstanbul mollasıdır. Falaka, değnek ve borçlunun hapsedilmesi fermanı verildi. Dördüncü hakim Eyyüb mollasıdır. Bunun da dövme hapsetme salâhiyeti vardır. Beşinci hâkim Galata mollasıdır. Bununda sâlahiyetleri aynıdır.Yedinci hâkim ayak nâbidir ve şeriat tarafından sanat sahiplerine narh ve terazi için azarlama ve dövmeye yetkilidir. Sekizinci hâkim ihtisap ağasıdır ki bütün sanatların sahiplerine hükmedip dövme ve öldürmeğe ve alışverişte hile yapanları azarlayıp cezalandırmaya memur edilmiş bir hâkimdir. Dokuzuncu hâkim Ases-başı (inzibat âmiri), Onuncu hâkim su başıdır. Gerçi bunlarda kırbaç ve kamçı varsa da falaka değnek-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.