FANDOMEÇS/1/128 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/130

Bu altın işlemeli kubbeden başka kıble tarafında bir ya­rım kubbe içinde, ondan da biraz küçük bir kubbe içinde mih­rap ve sağ tarafında beyaz ham mermer yapılmıştır. Kıble kapısı üzerinde de çok yüksek muazzam bir yarım kubbe ya­pılıdır. Bu kubbelerden başka Ayasofya'nin dört tarafında bu üç katlı yapıda 380 kemer çok güzel katlar teşkil etmektedir. Ama ortadaki kubbe çok büyüktür. Bunun dört bir tarafı çepçevre billur ve necef (bir nevi parlak kıymetli taşlar) cam ve pencerelerle süslenmiştir. Bu kubbe camlarından başka dış ve içlerinde olan camlar (pencereler) tamamı bin yetmiş ta­nedir. Adı geçen bu kubbelerin hepsinin içinde süsleme ve nakış üstadı (................... ) adlı zat kaplama ve altınlı ve mineden resimlerle tuhaf ve acayip şeküler ve büyüleyici bir suretle melekler ve başka insanlar resimleri yapmıştır ki dikkat gö­züyle seyredenlerin hayretlerinden parmakları ağızlarında ka-

__________________________________________________________________


yet beyaz mermerden 4 sülün vardır. Diğer sütunlar da Trova, Atina, Delos, Sırik ve Mısır'dan gelmiştir.

İşte bu suretle inşası 548 Müâdî tarihinde yapılarak içi birçok put ve resimlerle süslenmişti. Kubbesinin tuğlaları Rodos'da yapı­larak getirtilmiş olup bunlar o kadar hafiftir ki 12 tanesi bri tuğla ağırlığındadır.

Yapılalıdan beri birçok kere imparatorlar tarafından onarıldığı gibi en son onarım da 1265 (M. 1844) yılında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır.

Fatih Hazretleri tuğladan minare ile medrese ilâve etmiş ve vakıf gelirinden de tahsisat vermişlerdi. Sultan İkinci Bayezid Bâb-ı Hü­mâyun tarafındaki minareyi ilâve ve medreseyi genişletmişlerdi. Diğer iki minare de İkinci Sultan Selim tarafından yaptırılmıştır. Camiin içinde bulunan mermer küplerle dört mahfel Üçüncü Sultan Murad'ın, taş kürsü Dördüncü Murad'ın, birinci kattaki hünkâr mahfeli ile ca­mie bitişik kütüphane, okul ve aşevi Birinci Sultan Mahmud'un eser­lerindendir (1152)-(M. 1739).

Top kandil yerinde vaktiyle bir altın top varken Üçüncü Sultan Ahmed zamanında o top kandil ile değiştirilmiştir Eski celi yazıları hattat (yazı ustası) Tekneci-İbrahim Efendinin eseri idiyse de şimdiki yazılar Sultan Abdülmecid zamanında Kazasker rahmetli Mustafa İzzet Efendiye yazdırılmıştır.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.