FANDOMEÇS/1/130 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/132

Bu orta kıble kapısı üzerinde sarı pirinç madeninden ta­buta benzer uzun bir sandık içinde Kraliçe Sofya'nın cesedi mumya olarak durduğunu da söylerler. Birçok şahıslar bu sandığa el uzatmağa cesaret ettikleri zaman cami içinde bü­yük bir gürültü ve titreşme olmuş ki teşebbüslerinden vaz geçmeğe mecbur olmuşlarmış, Bir büyük tılsım da budur. Onun yukarısındaki küçük direklerin kemeri üzerinde mermer bir kitabe üzerinde Kudüs-ü Şerif'in kıble olduğu zamanki eski resmi konulmuştur. İçi türlü türlü, çeşit çeşit cevahirle süs­lenmiştir. Bu da tılsımlı olup el sürmeğe cesaret olunamaz. Burada yeşil renkli bir direk daha vardır ki, seyretmeğe de­ğer. O direğin üzerinde de Meryem Ana'nın temsilî bir resmi vardı. Elinde bir kandil vardı ki, sanki bir beyaz güvercin gibi idi. Her gece bunun ışığı camii aydınlatırdı. Bu da zelze­lede yıkılmış olup hâlen Roma'dadır derler. İspanyalılar tara­fından oraya götürülmüş imiş. Camiin iç yüzü duvarları baş­tan aşağı beşer altışar zira dört köşe cilâlı taşlarla kaplıdır.

Kelâmî Ağanın başından geçenler Edit

Sultan Süleyman'ın rikâptarlığı ile yetişip ilerlemiş bir takatsiz ihtiyar vardı ki yüz elli yaşında öldü. Tarikate men­sup bir insandı. Bu zat anlatmıştı ki,. Gazi Sultan Selim zama­nında İstanbul'da tâûn (veba) = (salgın hastalık) çıkıp gün­de üç bin cenaze kapılardan çıktığını Sultan Selim haber alın­ca on gün tellâllar bağırtıp İstanbul ahalisini Kadir gecesi Ayasofya'da topladılar ki hastalığın önlenmesi için hep bir­likte dua edeceklerdi. Ayasofya insan denizi haline gelip omuz omuzu sökmez oldu. Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi Hazretleri duadan önce kürsüye çıktı. Vaiz ve nasihat etti ve zaten bü­tün halk onu bekliyorlardı. Bu Yahya Efendi Trabzon'da ye­tişmiş olup Sultan Süleyman Hazretleri ile süt kardeş idi. İkinci Selim zamanında bilginlikte en üst dereceye ayak basıp halktan uzak durmağa başlamışdı,vaiz ve nasihatini değil, kimse yüzünü göremez olmuştu. O gün İstanbul ahalisi kat


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.