FANDOMEÇS/1/141 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/143

87 zira'dır. Toprak yüzünden en alt eşiğine kadar dört zira' yüksekliği vardır. Dört esas ayak üzerine kurulmuş muazzam bir kubbedir. Mihrab tarafındaki yarım kubbedir. Sağ ve so­lunda iki somaki direkler vardır ki, ibretle seyredilmeğe değer. Mihrab ve minber ve hünkâr mahfili ve müezzinler mahfili beyaz mermerden sâde güzel eski yapıdır. Nurlarla dolu kub­be içinde iki kat kandillerle süslenecek tabakaları vardır. Mihrabın sol tarafında Cebe-Ali Hazretlerinin külâh gibi di­limli bir sancağı vardır. Kubbe kapısından mihraba kadar çok cemâat alır geniş bir sahadır. Kandillerden başka asılı şeyler ve avizeler yoktur. Duaların kabul olunacağı ruhâniyetli ca­midir. Çünkü bina yapılırken başka milletten amele çalıştırıl­mamıştır. Şimdiye kadar saâdetli kapısından Yahudi girme­miştir. Hizmet edenlerin hepsi guslederek (boy abdesti ala­rak) çalışırlardı. Hâl sahibi, ehl-i dil olanların eksik olma­dığı bir seyredilecek yerdir. Kıble kapısından dışarı çıkarken sağ tarafta dört köşe beyaz mermer üzerine altın yaldızlı ve lâcivert ile (bir nevi kıymetli taş) hattat Demirci Çelebi tara­fından yazılan Hadîs-i şerif (Letüftehanneî Kostantiniyye...) oyma olarak yazılmıştır. Camii kuşatan etraf duvarının için­de ve dört tarafındaki yan sofalar üzerinde hepsi çeşit çeşit ve ibretle seyredilmeğe değer çeşitli renklerle işlenmiş direk­ler vardır ki insan hayran olur Hattâ iç kısmın kıble kapısı­nın iç yüzündeki direk üzerinde Allah'ın emriyle taşın dal­galarında yün hırkalı, Mevlevi külâhlı ve eli yelpazeli bir der­viş sureti vardır ki, canlı gibidir. Herkes seyrederler. Yara­tıcı öyle çizip yazmış. Cami avlusunun tam ortasında bir ha­vuz vardır. Dört tarafında sekiz direk üzerine düzgün levhalı kurşunlarla örtülmüş yüksek bir kubbedir. Bu havuzun dört tarafında başları göğe uzanan ve minarelerle adetâ beraber olan yeşil serviler vardır ki, her biri güya yeşil meleklerdir ve câmÜn sağında, solunda birer şeref eli taştan yapılmış yüksek minarelerinin seyredilmesi vaciptir. Avlunun zemini öyle çe­şitli renkli mermerlerle döşenmiştir ki, sanki cam gibi par­laktırlar. Avlunun dört tarafındaki pencerelerin dış eşikleri


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.