FANDOMEÇS/1/147 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/149

tarlar. Bu avludan sonra çok büyük bir meydan vardır. Sul­tan Bayezid Meydanı denir. Dört tarafı çeşitli dükkânlarla süslüdür. Bir tarafında Bayezid Hân'ın (Sultan İkinci Bayezid'in) yetmiş kubbeli büyük bir medresesi vardır. Bu camiin nazırı (idarecisi) Şeyhülislâmlar olması itibariyle bu medre­senin dersiamları da Şeyhül'İslâmlardır. Haftada bir ke­re ders verirler, isteklilere et, yakacak ve sair ihti­yaçları karşılığı her ay para verirler. Çünkü vakıf olarak sağlam ve geliri çoktur. İki bin kırk kişi hizmet sahibi var­dır. Bütün muvakkitlerin, (zaman ve saat hesap edenlerin) maşları vakfedenin şartına göre fazladır. Çünkü İslâm mem­leketlerinde ne kadar denizci ve gemici varsa hepsi de Sul­tan Bayezid muvakkitine muhtaçtırlar. Zira camiin kıblesi ke­ramet göstererek doğruca keşfedildiğinden bütün gemi reisi kaptanların pusula ve saat ayarları bu camiin mihrabında dü­zeltildiği cihetle hepsi de muvakkitine muhtaçtırlar. Ve frenk (Hıristiyan) memleketlerinde yıldızlar ilmini bilen kâfirler va­kitlerini ve kıble gösteren âletlerini Bayezid Hân camiinden düzeltirler. Dünyaca meşhur doğru bir mikrabdır (73).

Bu mihrabdan başka Sultan Bayezid Hân, fethettiği ve diğer yerlerde hepsi 60 mihrab ve hutbe yeri olan cami yap­tırmıştır. Emîr Buhârî (Allah rahmet eylesin!) tekkesi ve camii ile Galatasaray camii Sultan Bayezid tarafından yaptı­rılmıştır. Bütün iyiliklerini Allah kabul etsin.

Sultan İkinci Bayezid Zamanında Fetholunan Yerleri Bildirir Edit

Evvelâ Modon ve Koron ve Arkadiye ve Kalamata ve Ka-

_________________________


(73) Bu camie ilk müderris olan zat Şeyhül'İslâm Zeribilli Ali Efendidir. Sultan Bayezid Hazretlerinin türbesini çok değerli oğlu Birinci Sultan Selim (Yavuz) Hazretleri yaptırmışlardır. Cami biti­şiğinde bulunan kütüphaneyi 1182 (Milâdî 1768) tarihinde Şeyhül'İs­lâm Velıyüddın efendi kurmuştur. Camie bitişik mezarlıkta 1034 de vefat eden Çerkez Serdâr Mehmed Paşa ve özel bir türbe içinde de meşhur Sadr-ı âzam Mustafa Reşid Paşa gömülüdür. (N.A.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.