FANDOMEÇS/1/150 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/152

Yavuz'un vefatıyle yerine oğlu, imân sahiplerinin yar­dımcı ve koruyucusu, baş kaldırıcıların kafalarını kırıcı, Os­manlı sultanlarının onuncusu, Sultan oğlu Sultan, Yavuz Sul­tan Selim'in oğlu îranı, Turanı alan ve toprağı temiz olası Gazi Birinci Süleyman Hân müstakil pâdişâh oldu. Ve muh­terem babasının temelde yarım kalan câmiinin bitirilmesine gayret ve himmetlerini harcadı.

Sultan Selim câmiinin vasıfları Edit

Evvelâ muhterem babasının nurlarla dolu camiini babası adına bitirmeğe 927 (M. 1520) senesinde başladı ve 933 (M. 1526) senesinde tamamladı. Bu cami İstanbul'un kuzey kıs­mında Karadeniz tarafından bir yüksek tepe üzerinde yapıl­mıştır. Direksiz ve duvar üzerinde olan yüce kubbesini hen­dese bilgisi sahibi olan üstadlar gelip seyrederek (Koca Mi­mar Sinan büyük bilginliğini belli etmiş) diye parmakları ağızlarında kalıp hayran olurlar. Hakikaten mavi göğün al­tında böyle dört duvar üzerine oturtulmuş ve seyredümesi lâzım sağlam bir,kubbe daha yapılmamıştır. Bütün mühen­disler yapılış tarzına bakıp şaşırırlar. Ve «zira' (inşaatta kul­lanılan eski bir ölçü) ile ölçülüp Ayaspfya kubbesinin yuvar­lak çevresinden birer karış geniş olarak yapılmıştır.» diye anlatırlar ki, cidden gök kubbesine benzer bir mavi lâcivert kubbedir. Lâkin Ayasofya kubbesi kadar yüksek değildir. Boyu elli sekiz zira' bir yüksek binadır. Zemini yüksek bir tepe üzerindedir. Avlusunun sağ tarafında Bizanslılar zamanında su sarnıcı olan derin bir boğaz yolu vardır. Yine avlu­nun kuzey tarafında Kırk merdiven adyle anılan elli dört basamaklı merdiven ile inilen bir uçurum yer vardır. Cami bu iki uçurum ortasındaki yükseklik üzerinde yapıldığından zelzeleden zarar görmemesi için, uzağı ve sonuçları düşünen ince fikirli Mimar Sinan camii alçak duvar üzerine inşa etmiştir. Müezzin mahfiri sağ taraf duvarına biti­şik mermer direkler üstündedir. Minberi ve mihrabı beyaz


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.