FANDOMEÇS/1/152 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/154

bilginlerden tarih yazan ve o suretle mermere adım kazan fa-dü müverrihler medhinde acizliklerini ve noksanlarını itiraf etmişlerdir. Ama hakir Evliya cür'et edip imkân nisbetinde bu eşsiz camiin medhini edeyim:

Evvelâ zemini, evvelce Fatih Sultan Mehmed'in inşa ettiği Eski sarayın yarısını bulup, Süleyman Hân bu camii denize bakar bir yüksek dağ üzerinde, benzeri olmayan bir cami ola­rak yaptı. Bütün Osmanlı ülkesinde ne kadar bin büyük üs-tad mimar, yapıcı, amele ve taş traş eden, mermerci varsa toplayıp üç sene tamam üç bin ayağı bağlı forsa (deniz esiri) temelini yerin dibine indirip dağ delenlerin balta sesini yerin dibinde, dünyayı yüklenmiş olan öküz işitirdi. Tâ bu derece yer dibine varıncaya kadar kazıp oradan temeline rıhtım ya­pıp üç senede yeryüzüne esas bina çıkıp göründü. O halde bir sene hâli üzere durup çeşitli taşları traş etmeğe başladılar.

Bir sene sonra Sultan Bayezid-i Velî'nin mihrabı pere­sesine göre mihrabı konuldu. Dört tarafındaki duvarların kubbe kemerlerine varıncaya kadar üç senede bitirdiler. On­dan kavi ve sağlam dört ayak üzerine büyük kubbeyi yap­tılar.

Süleymaniye câmiinin şekilleri ve tarzı Edit

  • Bu büyük camiin mavi kubbesinin tâ en üst tepesi Ayasofya kubbesinden yuvarlak ve yedi Mekke zira'ı yüksekli­ğinde cihan kubbesidir. Ve bu emsalsiz kubbenin dört ayağın­dan başka camiin sağ ve solunda dört adet somaki mermer sütunlar vardır ki, her biri onar Mısır hazinesi değerinde idi. Bunlar Mısır'ın bir eski şehrinden Nil yoluyle İskenderiye'ye, oradan Karınca kaptan sal gemilere yükleyip uygun günlerde İstanbul'da Unkapanı'na getirip, oradan Vefa meydanına, ora­dan Süleymaniye camiine getirdi. Karınca kaptan dört adet sütunları Süleyman Hân'a teslim edince:

Karıncalar budun çekmiş çekirgenin Süleymâna Size lâyık nemiz vardır kabul eyle fakirane


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.