FANDOMEÇS/1/154 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/156

kantar beyaz balmumu var ki, her birine on beşer basamak merdivenle çıkılıp, her gece yanar. Camiin içi nur içi nur olur ve camiin sol köşesinde sütunlar üzerinde bir yüksek makara (Hünkâr mahfili) vardır. Başka mihrabı da vardır. Bu mü­barek mahfilden başka dört sütun ayaklı, köşelerinde dört adet aşir okuyanlara mahsus maksûrecikler vardır.

Bunlardan başka iki tarafında yan sofaları üzerinde kü­çük çeşitli direkler üzerinde camiin içinde cemâat sofaları vardır. Ve camiin dışında yine bu sofalara benzer ince sütun­lar üzerinde denize bakan ve sağ tarafı çarşıya bakan taba­kalar vardır. Cemâat fazla olduğu vakit bu sofalarda ibâdet ederler. Ve cami içinde kubbe ve direkler üzerinde iki kat ta­bakalar da vardır ki, onlarda da mübarek gecelerde kandiller yakarlar.

Hepsi yirmi iki bin kandil ve nice bin asılı avizeler var­dır. Camiin dört tarafında bütün pencerelerin her birinden birer çeşit hava cereyam gelip, cemâat ebedî hayat bulup cen­nete girmiş olurlar.

Bu camide Allah'ın emriyle, güzel bir koku vardır ki ada­mın dimağı kokulanır. Ama dünyanın çiçeklerinin kokusuna benzerliği yoktur.. Cami içinde kıble kapısı tarafındaki iki pa­yelerde birer çeşme vardır. Bütün cemâat temiz suyundan içip susuzluklarım giderirler. Bâzı yerlerinde üst hazine maksure­leri vardır ki, memleket büyüklerinin ve nice bin yolcuların Allah emâneti mallan vardır ki, hesabını ancak Cenâb-ı Hak bilir.

Karahisârî'nin yazısının ınedhi hakkında

Bu camiin içinde ve dışında olan Ahmed Karahisârî'nin yazılan bugüne kadar ne yazılmıştır, ne de yazılabilir. Yüce Tanrı onu bu yokda başarılı kılmıştır. Büyük kubbenin ortasına Allahü nurussemavat-i ve l'ard.. ayeti yazılmıştır ki, âyet yazmada hakikaten elinin kuvvet ve kudretini belli


{EÇS}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.