FANDOMEÇS/1/166 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/168


Ve Mekke-i Mükerreme’de bulunan dört medrese hayratını İstanbul usulüne göre dört mezhebe medreseler yaptırıp öğrencilerine yetecek kadar harçlık bağlandı.Mekke’de Müslümanların anası Hatice Validemizin evini bir kubbe ile imâr ve tamir etti.Ve yine Hazret-i Hatice'nin nurlarla dolu türbesini de imar etti.

Bunlardan başka daha sayısız sevap getirecek eserleri varsa da onlar da inşaallah seyâtimizin sırasıyle birer birer yazılıcaktır.Çünkü yazılarımızın bu kısmında İstanbul yazılmaktadır.Yukarıdan beri söylenen hayır işleri hep Malta,Rodos,Budin şehri Kızıl elma,Tuna Belgradı,Bağdad gibi kalelerin helâl ve bol muharebe mallarıyle yaptırılmışlardır. Bina emîni (yapıların hesaplarını tutan memur) muhasebesiyle Kanunî Sultan Süleymân’ın bu hayır işlerine sekiz yüz doksan altı bin üç yüz seksen iki filöri

(79)’yi hazineden harcamışlardır. O zamanın hesabına göre beş yüz otuz yedi yük ve seksen iki bin dokuz akçe eder. Zamanımızın (yani Evliyâ Çelebi zamanının) hesabına göre iki bin iki yüz kırk bir yük akçe eder. Ama Süleymân Hân zamanında bir akçe bir Dânık (80) olup dördü bir dirhem gelen sâf âyarlı gümüş idi. Yüz altın yüz on sekiz dirhem gelirdi. Bu derecede dikkatli hesapla yapılan masraflarla yaptırılan hayır işlerini Allah görür ve kabul eder.

Şehzade Mehmed’in çok hoş ve sanatlı olan mübârek câmiini bildirir Edit

Bütün mühendisler, üçgen şeklinde olan İstanbul’un saat, adım ve uzunluk ölçüleri itibarıyle hesap edilirse ortasının


(79) Milâdî 11 inci asırda Frorasan’da basılan ve üzerinde zambak resmi olan bir altın paradır. Sonradan bütün Avrupada aynı adı almış, Osmanlılarda da bu isimle kullanılmıştır. (76 ncı dip notuna da bakınız.)

(80) Dânık : Dirhem denilen paranın altıda biri.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.