FANDOMEÇS/1/169 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/171


Bu câmiin üç tarafından bir at menzili büyük meydan avlusu içinde çok çeşitli ağaçlarla süslü bir avlu vardır ki, sol tarafından büyük bir çınarın gölgesinde Şeyh Ali Tablî hazretleri gömülüdür.Değerli sahâbe Peygamberin her zaman yanında bulunanlar lerdendir.Hazret-i Ebâ Eyyûbel-Ensârî ile gelip o harpte tabl çalarken şehid olmuş ve buraya gömülmüştür.

Bu büyük avlunun etrafında imâret ve medresesi ve mutfağı ve ziyâfet evi ve diğer hayır ve sevap eserleri vardır.Ama hastahâne ve hamamı yoktur.Bu da şanlı bir camidir ki,diğer bütün salâtin camilerine giden masraftan fazla buna da çok para harcanmıştır.

Şehzade Cihangir câmii Edit

Fındıklı kasabasında Şehzade Cihangir ruhu için bunu da Kanunî Sultan Süleymân yaptırmıştır.Evsafı ayrıca yazılacaktır.

Şehzadelerin annesi Haseki Sultanın câmiinin vasıflarını bildirir Edit

Avretpazarı ’nda yüksek ve kıymetli ölçülmeyecek bir câmidir.Fakat diğer câmiler gibi büyük değildir.Bir minareli, bir şerefeli gönül açıcı bir câmidir.Bir imâreti, bir ziyâfet evi, bir delilik hastalığı tedavi evi, bir medresesi ve bir de ebced okuyan çocuklara mahsus mektebi ile imâr edilmiş bir câmidir.Kalbleri bilen Pâdişah Süleymân Hân’ın tabîat inceliklerindendir ki Haseki Sultan câmiini Avretpazarı’nda yaptırmıştır.

Salâtin câmilerinden ve Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultanın câmiini anlatır Edit

Edirnekapısı'nda ve iç yüzünde yüksek bir zemin üzerineCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.