FANDOMEÇS/1/170 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/172


yapılmış bir câmidir.Diğer salâtin câmilerinin sarayı makamındadır.Sultan Süleymân bu câmii kızı adına yaptırarak bütün masrafı kendi hususî hazinesinden vermiştir.Mihrab ve minberi ve mahfili gayet sanatkârânedir.Ama hünkâr mahfili yoktur.Dış avlusu baştan başa çınar ağaçlarıyle gölgelenmiştir.Dört tarafı medrese odalarıdır.Bir hamamı, bir çarşısı vardır.Lâkin ziyâfet evi ve hastahânesi yoktur.Minaresi tek şerefeli, uzun boylu bir minaredir.Verhâsıl rahmetli Pâdişah, kırk sekiz sene süren saltanatı zamanında adalet ve yardım ederek Osmanlı memleketlerini imâr ve ihyâ etti.Gazâ ve cihadı Allah için yapan, fetih ve zapteden bir padişâh olup ne tarafa yönelse kazanmış ve yenmiş olarak sağlıkla ve ganimetlerle geri dönerdi.Zira (Ve şâvirhüm f’il emr) nass-ı kaatıına (Kur’an veya hadîste olup mânasında aslâ şüphe olmayan sûre delil) uyarak her türlü iş ve hareketinde ihtiyar âlimler ve doğru insanlar ve vezirler ile konuşmalar yapmadan bir işe başlamazdı.

Şerefli zamanlarında makam-ı Sadarete gelen büyük vezirleri bildirirEdit

1-Evvelâ başvezir Karamanî Mehmed Paşa’dır.Kanunî Padişâh olduğu zaman aynı vazifede idi.Yeni Padişâh başvezirlikte yine kendisini bıraktı.

2-Başvezir Makbul veya Maktul İbrahim Paşa Sarayda ve hâs haremde yetişmişti.Başvezir iken Mısır’a giderek orada hain Ahmed Paşa’yı astı.Mısır kalesine yedi tane kule yaptırdıktan sonra Mısır’da imâr hareketleri yapıp İstanbul’a geldi.

3-Ayas Paşa Aslı Arnavuttur.Padişâhlık sarayında haremde yükselmişti.Sonradan yeniçeri ağası ve Rumeli mutasarrıfı olup Vezir oldu idi.

4-Lûtfi Paşa Bu da Arnavuttur.Yine haremden yetişmiştir.Birçok livalara mutasarrıf olduktan sonra vezirlik şerefinin kazanmıştı.

5-Süleymân Paşa Beyaz kölelerdendi.Haremde yetişmiş, Şam’a ve Mısır’a gönderilmiş, oradan donanma ile Hindistan’a giderek Bender Div, Ahmed-âbâd


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.