FANDOMEÇS/1/172 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/174

olduğundan dördüncü vezir olup Selânik ’de emekli iken orada bir câmi yaptırıp aynı yerde vefat etmiştir.

4 - Vezir Hân Ahmed Paşa Arnavuttur. Padişâh sarayı hareminden çıkıp yeniçeri ağası, sonradan Belgrad fethinde Rumeli valisi, daha sonra Mısır’da devlete isyan ederek Zoyle kapısından asılamak suretiyle idam edildi.

5 - Vezir Güzelce-Kasım Paşa Bu da haremden çıkarak vezir oldu. Mora adasında Anaboli kalesini üç sene muhasara ederek zapt ve fethetti. Sonra İstanbul karşısında Kasımpaşa kasabasını ve câmiini yaptırmıştır ki, Kasımpaşa adıyle anılır.

7-Vezir Hacı-Mehmed Paşa budin veziri iken bir Yahudi hekim zehirli şerbet vererek ölümüne sebep olmuş ve Yahudi

Kırk tâne Mehmed isimli adam zehirledim diye itiraf ettiğinden o da öldürülmüştür. Mehmed Paşa Budin’de gömülüdür.

7- Vezir Hüsrev Paşa Koca Lala Mustafa Paşa ’nın mehteri bir adamdır. Önceleri Çeşnigirbaşı, kapıcılar kethüdası, daha sonra Rumeli ve Mısır valisi olmuştu.

8- Vezir Hadım İbrahim Paşa Utanması ve edebi çok, vekarlı, yiğit ve cesur bir ihtyiar vezirdi. Silivri kapısının iç yüzündeki aydınlık câmi onun hayır eserlerindendir.

9- Vezir Hadım Haydar Paşa Hâs haremde kapıağası iken dışarıya çıkıp Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinde ona yakınlığı ile suçlanarak azledildi. Hersek sancağında emekli oldu. Bilgi, güzel konuşur, söz bilir, büyüklerden olsun, halktan olsun fakir düşmüşleri sever, mert, kahraman ve mürüvvet sahibi bir vezir idi.

10-Vezir Balak (Malak) Mustafa Paşa Aslı Bosnalıdır. Arnavutça Balak koca demektir. Bu isimle lâkaplanmış cesur ve hiddedli bir vezir idi. Mısır veziri ve kapudan oldu. Eyyûp Sultanda gömülüdür.

11- Vezir Damad Ferhad Paşa Şehzeda Mehmed’in damadı idi. Eski sarayın bir köşesinde ve Sultan Beyazid yakınında bunlara bir saray yaptırıldı. Paşa kendisi hattat (güzel yazan yazı ustası) olduğundan Kur’ân-ı Kerim yazıp onunla geçinirdi. Yazdığı Mushaflardan bir tanesi Sultan Beyazid türbesinde durmaktadır.

12- Vezir Mustafa Paşa Hâlid bin Velid soyundandır. Şemsi Paşa’nın kardeşidir ki, ondan daha büyük-Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.